امتحان کانکور آزمایشی

کانکور آزمایشی عمومی هفدهم

لطفاً در این امتحان اشتراک نکنید. تعداد سوالات هر امتحان کانکور آزمایشی باید 160 سوال باشد اما در این امتحان…