امتحان لمت و مشتق – ۱۴۰۱

امتحان هندسه مسطحه، فضایی و تحلیلی – ۱۴۰۱

امتحان توابع الجبری و مثلثاتی – ۱۴۰۱

امتحان انتگرال، احصاییه و احتمالات – ۱۴۰۱

امتحان حساب و الجبر عددی – ۱۴۰۱

امتحان عمومی اول ریاضیات – ۱۳۹۹