نتایج امتحان کانکور آزمایشی پنجم (دوم صنف یازدهم) دانش آموزان 1396 – 1397

جدول ذیل شامل نتایج امتحان کانکور آزمایشی دوم صنف یازدهم دانش آموزان شعبه مرکزی و نمایندگی حصه اول میباشد.نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ویا آی…

ادامه

نتایج امتحان کانکور آزمایشی چهارم (اول صنف یازدهم) دانش آموزان 1396 – 1397

جدول ذیل شامل نتایج امتحان کانکور آزمایشی اول صنف یازدهم دانش آموزان شعبه مرکزی و نمایندگی حصه اول میباشد.نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ویا آی…

ادامه

نتایج امتحان کانکور آزمایشی سوم صنف دهم دانش آموزان 1396 – 1397

جدول ذیل شامل نتایج امتحان کانکور آزمایشی سوم صنف دهم دانش آموزان شعبه مرکزی و نمایندگی حصه اول میباشد.نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ویا آی…

ادامه