نتایج امتحانات

نتایج امتحان تفسیر و تعلیمات اسلامی صنف دوازدهم دانش آموزان دوره های اول و دوم ۱۳۹۸ – ۱۳۹۹

جدول ذیل شامل نتایج امتحان تفسیر و تعلیمات اسلامی صنف دوازدهم دانش آموزان دوره های اول و دوم ۱۳۹۸ – ۱۳۹۹ میباشد.نتایج قابلیت جستجو را…

نتایج امتحانات

نتایج امتحان متریکس، دیترمینانت، اعداد موهومی و معادلات دانش آموزان دوره اول ۱۳۹۸ – ۱۳۹۹

جدول ذیل شامل نتایج امتحان متریکس، دیترمینانت، اعداد موهومی و معادلات دانش آموزان دوره اول ۱۳۹۸ – ۱۳۹۹ میباشد.نتایج قابلیت جستجو را دارد و با…

نتایج امتحانات

نتایج امتحان مطابقت و تجزیه افاده های الجبری دانش آموزان دوره اول ۱۳۹۸ – ۱۳۹۹

جدول ذیل شامل نتایج امتحان مطابقت و تجزیه افاده های الجبری دانش آموزان دوره اول ۱۳۹۸ – ۱۳۹۹ میباشد.نتایج قابلیت جستجو را دارد و با…