مرکز آموزش علوم ساینسی انیس

در اندیشه طرح های تعلیمی برتر


نتایج امتحان کانکور آزمایشی سوم دانش آموزان ۱۳۹۹

جدول ذیل شامل نتایج امتحان کانکور آزمایشی سوم دانش آموزان ۱۳۹۹ میباشد.نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ویا آی دی، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید.درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو دریافت نشود….

نتایج امتحان علوم دینی صنف دهم دانش آموزان دوره اول ۱۴۰۰

جدول ذیل شامل نتایج امتحان علوم دینی صنف دهم دانش آموزان دوره اول ۱۴۰۰ میباشد.نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ویا آی دی، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید.درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در…

نتایج امتحان دری صنف دهم دانش آموزان دوره اول ۱۴۰۰

جدول ذیل شامل نتایج امتحان دری صنف دهم دانش آموزان دوره اول ۱۴۰۰ میباشد.نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ویا آی دی، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید.درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو…

نتایج امتحان کانکور آزمایشی دوم دانش آموزان ۱۳۹۹

جدول ذیل شامل نتایج امتحان کانکور آزمایشی دوم دانش آموزان ۱۳۹۹ میباشد.نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ویا آی دی، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید.درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو دریافت نشود….

نتایج امتحان جغرافیه صنف دهم دانش آموزان دوره اول ۱۴۰۰

جدول ذیل شامل نتایج امتحان جغرافیه صنف دهم دانش آموزان دوره اول ۱۴۰۰ میباشد.نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ویا آی دی، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید.درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو…

نتایج امتحان تاریخ صنف دهم دانش آموزان دوره اول ۱۴۰۰

جدول ذیل شامل نتایج امتحان تاریخ صنف دهم دانش آموزان دوره اول ۱۴۰۰ میباشد.نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ویا آی دی، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید.درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو…

آیا برای بهبود این سایت کدام پیشنهاد دارید؟

لطفاً با ما در تماس شوید

برای تماس با ما میتوانید از گزینه های ذیل (فیسبوک، تلگرام، انستاگرام، ایمیل و شماره تلیفون) استفاده کنید.