امتحان کانکور آزمایشی

د حساب او عددي الجبر ازموینه – ۱۳۹۹

امتحان کانکور آزمایشی

د ریاضیاتو ازموینه – ۱۳۹۹

امتحان کانکور آزمایشی

د ریاضیاتو ازموینه – ۱۳۹۸

امتحان کانکور آزمایشی

د ریاضیاتو ازموینه – ۱۳۹۷