د ریاضیاتو عمومي لومړې ازموینه – ۱۳۹۹

د متریکس او موهومي اعدادو آزموینه – ۱۳۹۹

د حساب او عددي الجبر آزموینه – ۱۳۹۹

د ریاضیاتو آزموینه – ۱۳۹۹

د ریاضیاتو آزموینه – ۱۳۹۸