برای اشتراک در امتحانات آنلاین انیس بهتر است از مرورگر کروم ویا اپلکیشن انیس استفاده کنید.

کانکور آزمایشی عمومی هفدهم

لطفاً در این امتحان اشتراک نکنید. تعداد سوالات هر امتحان کانکور آزمایشی باید 160 سوال باشد اما در این امتحان 320 سوال گنجانیده شده است که به معیار کانکور مطابقت ندارد. در سایر امتحانات که مشکل ندارند میتوانید اشتراک کنید