د دولسم ټولګي د پښتو کتاب ازموینه – ۱۳۹۹

د یوولسم ټولګي د پښتو کتاب ازموینه – ۱۳۹۹

د لسم ټولګي د پښتو کتاب ازموینه – ۱۳۹۹