د دولسم ټولګي د تاریخ کتاب ازموینه – ۱۳۹۹

د یوولسم ټولګي د تاریخ کتاب ازموینه – ۱۳۹۹

د لسم ټولګي د تاریخ کتاب ازموینه – ۱۳۹۹

د لسم ټولګي د تاریخ کتاب ازموینه – ۱۳۹۸