بلندترین و پایین‌ترین نمرات کانکور ۱۴۰۰

بلندترین و پایین‌ترین نمرات کانکور ۱۳۹۹

نتایج کانکور ۱۳۹۸ – ۱۳۹۹