امتحان کانکور آزمایشی

امتحان حساب و الجبر عددی – ۱۳۹۹

امتحان کانکور آزمایشی

امتحان الجبر عددی – ۱۳۹۹

امتحان کانکور آزمایشی

امتحان تابع – ۱۳۹۹

امتحان کانکور آزمایشی

امتحان تصاعدات و سلسله ها – ۱۳۹۹

امتحان کانکور آزمایشی

امتحان لوگارتم – ۱۳۹۹

امتحان کانکور آزمایشی

امتحان پولینومها – ۱۳۹۹