امتحان کانکور آزمایشی

صحت عامه

نظافت شخصی به حفظ پاکیزگی بدن کمک می کند. رشته صحت عامه در واقع شاخه ای از علوم طبی است…

امتحان کانکور آزمایشی

فلسفه

رشته فلسفه یک رشته آموزشی است که کلیه پرسش‌های بنیادی انسان را نسبت به مسائل وجود، هستی، جهان پیرامون انسان…

امتحان کانکور آزمایشی

جامعه شناسی

مطالعه جامعه از دیرباز بخشی از اندیشه های دانشمندان و اندیشه ورزان بزرگ را به خود اختصاص داده و بیشتر…

امتحان کانکور آزمایشی

حقوق

تربیت کارشناسانی است که بتوانند در مسلک های چون قضاوت، وکالت، سردفتری اسناد رسمی و کارشناسی حقوق انجام وظیفه نمایند.تمام…

امتحان کانکور آزمایشی

مشاوره و رهنمایی

رشته مشاوره و راهنمایی یکی از رشته‌های گروه علوم انسانی مخصوصاً روانشناسی است که جنبه‌ کاربردی دارد و دروس آن…

امتحان کانکور آزمایشی

انجنیری شهرسازی

متخصص شهرسازی فردی است که می تواند در زمینه طراحی شهری یا برنامه ریزی شهری فعالیت کرده و عامل توسعه…

امتحان کانکور آزمایشی

کیمیا

کیمیا علم اتم‌ها، پیوندها و مالیکول‌هاست. دانشی که می‌تواند خواص ماده، چگونگی تغییرات و شیوه تولید آن‌ها را از هسته…

امتحان کانکور آزمایشی

زمین شناسی

شناخت پدیده های مختلف زمین، هدف اصلی این رشته است. اما در کشور ما به لحاظ فراوانی منابع طبیعی و…