امتحان کانکور آزمایشی

انجنیری میخانیک

انجنیری میخانیک عبارت از رشته یی از انجنیری است که از تطبیق قوانین طبیعی، ریاضیات، فزیک و علم مواد ایجاد…

امتحان کانکور آزمایشی

انجنیری ساختمانی

انجنیری ساختمانی یا رشته ساختمانی یکی از رشته های پُر اهمیت و جذاب در مجموعه رشته های انجنیری و عموم…

امتحان کانکور آزمایشی

طبابت

رشته طبابت دانشی است که هدف آن حفظ و ارتقای صحت، تداوی امراض و بهبودی مریضان است. این اهداف از…