هندسه تحلیلی

بنیانگذار هندسه تحلیلی رنه دکارت فرانسوی است. اساس این علم را سیستم کمیات وضعیه تشکیل میدهد.

در هندسه تحلیلی اشکال هندسی مانند نقطه، خط، دایره و … در سیستم کمیات وضعیه مطالعه میشوند.

در این علم برخلاف هندسه مسطحه که اکثراً برای حل سوالات از اشکال استفاده میشود، محاسبه نقش اساسی دارد. بناءً اگر خواسته باشید آنرا یاد بگیرید لازم است تا حساب و الجبر را یاد داشته باشید.

حداقل لازم است تا با بخش های ابتدایی حساب و الجبر مانند اختصار کسرها، عملیه جمع کسرها، عملیه تفریق کسرها، عملیه ضرب کسرها، عملیه تقسیم کسرها، نسبت، تناسب، محاسبه جذر اعداد الجبری، عملیه های چهارگانه اعداد جذری، جذرهای ساده و مرکب، طاقت و قوانین آن، پولینوم و افاده های الجبری، عملیه های چهارگانه افاده های الجبری، مطابقت ها، اختصار کسرهای الجبری، عملیه های چهارگانه کسرهای الجبری، معادلات یک مجهوله درجه یک، سیستم معادلات دو مجهوله درجه یک و حل آنها مخصوصاً به طریقه تعویضی و معادلات یک مجهوله درجه دوم آشنایی داشته باشید.

برای فراگیری بخش های دایره، بیضوی، پارابول و هایپربول بیشتر به معادلات مخصوصاً معادلات یک مجهوله درجه یک و معادلات یک مجهوله درجه دوم ضرورت دارید.

این چپتر شامل تشریح و حل سوالات میباشد که توسط انجنیر محمد امین محمدی یکی از استادان مرکز آموزش علوم ساینسی انیس آماده شده است.

در این چپتر هر موضوع تشریح شده است و بعداً سوالات مربوط به همان موضوع حل شده اند. مانند کتاب مکتب در این چپتر نیز سیستم کمیات وضعیه معرفی شده است و بعداً موضوعات مانند نقطه، خط، دایره، بیضوی، پارابول و هایپربول گنجانیده شده اند.

موضوعات شامل در این چپتر قرار ذیل اند:

  1. نقطه و خط
  2. دایره
  3. بیضوی
  4. پارابول
  5. هایپربول
  6. مقاطع مخروطی

برای استفاده از این چپتر به نرم افزار خوانش پی دی اف (Pdf Reader) ضرورت دارید.

از لینک ذیل میتوانید فایل پی دی اف آنرا داونلود کنید.