آموزش جامع حساب

آموزش جامع حساب یکی از معتبرترین و جامعترین کتابهای علم حساب در سطح کشور میباشد.

این کتاب به شکل رنگه و با صحافت خیلی زیبا آماده شده است. از جناب محترم انجنیر عبدالله خسرو که در طرح، دیزاین و تالیف این کتاب زحمات فراوان را متقبل شده اند، سپاسگزاریم.

کتاب در 8 فصل آماده شده است و موضوعات شامل در این کتاب قرار ذیل اند.

فصل اول

 1. تعریف ریاضیات
 2. بخش های ریاضیات
 3. دوره های مختلف انکشاف ریاضیات
 4. اعداد و سمبولهای عددی

فصل دوم

 1. تعریف علم حساب
 2. رقم و عدد
 3. مقایسه اعداد طبیعی
 4. خواندن و نوشتن اعداد
 5. گسترش اعداد کامل

فصل سوم

 1. عملیه های چهارگانه اعداد طبیعی
 2. توان عدد طبیعی
 3. مقایسه اعداد تواندار
 4. عملیه های جمع و تفریق اعداد تواندار
 5. عملیه های مختلط اعداد طبیعی
 6. محاسبه سلسله های اعداد طبیعی

فصل چهارم

 1. قابلیت های تقسیم اعداد
 2. اعداد اولیه و مرکب
 3. تجزیه اعداد مرکب به عوامل ضربی اولیه
 4. بزرگترین قاسم مشترک
 5. کوچکترین مضرب مشترک

فصل پنجم

 1. کسرهای عام
 2. اعداد مخلوط
 3. انواع کسرهای معادل
 4. انواع کسرها
 5. دریافت کوچکترین مخرج مشترک
 6. هم مخرج ساختن کسرها
 7. مقایسه کسرهای عام
 8. اختصار کسرهای عام
 9. عملیه های چهارگانه کسرهای عام
 10. توان در کسرهای عام
 11. عملیه های مختلط کسرهای عام
 12. کسرالکسر

فصل ششم

 1. کسر اعشار
 2. موارد استفاده از کسر اعشار
 3. انواع اعداد اعشاری
 4. طرز نوشتن و طبقه بندی اعداد اعشاری
 5. دقت در اعداد اعشاری
 6. عملیه های چهارگانه اعداد اعشاری
 7. مقایسه اعداد اعشاری
 8. طرز ارایه اعداد اعشاری ختم ناشونده تکراری
 9. تبدیل کسر عام به کسر اعشار
 10. تبدیل کسر اعشار ختم شونده به کسر عام
 11. تبدیل کسر اعشار متوالی خالص به کسر عام
 12. تبدیل کسر اعشار متوالی مختلط به کسر عام
 13. عملیه های مختلط اعداد اعشاری
 14. مختصر ساختن اعداد اعشاری

فصل هفتم

 1. نسبت
 2. انواع نسبت
 3. میزان
 4. دریافت نسبت های معادل
 5. تقسیم یک کمیت به نسبت های داده شده
 6. تناسب
 7. دریافت حد مجهول در تناسب
 8. وسط تناسب
 9. وسط حسابی و اوسط حسابی
 10. وسط هندسی
 11. انواع تناسب
 12. تناسب مستقیم
 13. ثابت تناسب
 14. طریقه نوشته رابطه تناسب مستقیم
 15. تناسب معکوس یا غیرمستقیم
 16. طریقه نوشتن رابطه تناسب معکوس
 17. تناسب مرکب
 18. طریقه نوشتن رابطه تناسب مرکب
 19. دریافت جز از کُل و برعکس دریافت کُل از جز
 20. احدیت

فصل هشتم

 1. فیصد
 2. تخفیف
 3. زکات
 4. مشارکت
 5. ربح ساده
 6. تنزیل یا تکتانه
 7. ربح مرکب

این کتاب در فرمت پی دی اف به داونلود گذاشته شده است و برای استفاده از آن به نرم افزار خوانش فایل های پی دی اف (Pdf Reader) ضرورت دارید.

از لینک ذیل میتوانید کتاب آموزش جامع حساب را داونلود کنید. حجم این کتاب در حدود 70MB میباشد.