تحفه های بِکر یزدان

این کتاب درباره کودکان نوشته است. نویسنده گان این کتاب حسیبا پاینده و ثنا صافی زاده میباشند. زمانیکه این کتاب را می نوشتند، دانش آموزان صنف دهم مکتب بودند. در مقدمه این کتاب چنین نوشته شده است.

بـا درک مشـکلات کـودکان افغانسـتان عزیـز، یکـی از آرزوهـای همیشـگی مـا بـود تـا دریـن بـاره کتابـی را تألیـف کنیـم. خداونــد متعــال را نهایــت سپاســگذاریم کــه ایــن توفیــق و فرصــت را بــه مــا اعطــا فرمــود تـا بتوانیـم بـا مطالبـی کـه دریـن کتـاب گنجانیـده ایـم توانسـته باشـیم قسـمتی از زنـده گـی و مشـکلات کـودکان افغانسـتان را بـه تصویـر بکشـیم.

اینــک بــه یــاری و اســتعانت خداونــد قــادر و توانــا کتاب تحفه های بِکر یزدان تکمیـل گردیـد. دریـن کتـاب بـه یـک نکتـه توجـه خـاص مبـذول شـده و آن اوضـاع آینـده سـازان کشـور میباشـد. امیدواریـم یـک اثـر مفیـد بـرای خواننـده گان عزیـز باشـد.

این کتاب در فرمت پی دی اف به داونلود گذاشته شده است و برای استفاده از آن به نرم افزار خوانش پی دی اف (Pdf Reader) ضرورت دارید.

از لینک ذیل میتوانید کتاب تحفه های بِکر یزدان را داونلود کنید.