مجموعه سوالات

این مجموعه سوالات دارای 47 سوال مثلثات، 63 سوال حساب و الجبر، 45 سوال هندسه، 60 سوال کیمیا و 50 سوال فزیک میباشد. سوالات چهارجوابه در این مجموعه به منظور تمرین دانش آموزان آماده شده است و حل تشریحی آنها را شامل نمیشود.

پاسخنامه سوالات در پاورقی هر صفحه آماده شده است. شما میتوانید سوالات را حل کنید و با پاسخنامه پاورقی صفحات، جوابی را که دریافت کرده اید مقایسه کنید.

سوالات شامل در این مجموعه قرار ذیل اند.

بخش مثلثات

 1. زاویه مرکزی، قوس مقابل آن و شعاع دایره
 2. دریافت مکمله یک زاویه
 3. نسبت های مثلثاتی
 4. حل مثلث ها
 5. افاده های مثلثاتی
 6. زاویه های کوترمینل
 7. حالت معیاری یک زاویه

بخش حساب و الجبر

 1. عملیه های چهارگانه اعداد اعشاری
 2. تبدیل کسر اعشار به کسر عام
 3. عملیه های چهارگانه اعداد الجبری
 4. سوالات مربوط به طاقت و قوانین آن

بخش هندسه

 1. دریافت معادله دایره اگر مختصات مرکز و شعاع آن داده شده باشد
 2. دریافت معادله دایره اگر مختصات انجام های یک قطر آن داده شده باشد
 3. دریافت مختصات دایره اگر معادله آن داده شده باشد
 4. تبدیل معادله دایره از حالت انکشاف یافته به حالت ستندرد
 5. وضعیت خط مستقیم و دایره
 6. دریافت تعداد مماس های که به دایره رسم میشود
 7. محاسبه طول مماس به دایره

بخش کیمیا

 1. دریافت نمبر کوانتم فرعی
 2. دریافت نمبر کوانتم مقناطیسی
 3. اشغال اوربیتالها توسط الکترون
 4. دریافت عنصر نظر به ساختمان الکترونی
 5. دریافت تعداد اوربیتالها در سویه های اصلی
 6. سوالات مربوط به جدول دورانی عناصر
 7. دریافت خواص فلزات و غیرفلزات نظر به جدول دورانی عناصر
 8. روابط کیمیاوی

بخش فزیک

 1. تبدیل درجه سانتیگراد به کالوین
 2. تبدیل درجه سانتیگراد به درجه فارنهایت
 3. تبدیل درجه فارنهایت به درجه سانتیگراد
 4. محاسبه مقدار حرارت
 5. طریقه های انتقال حرارت
 6. تبدیل حالت ماده
 7. درجه حرارت تعادل
 8. انبساط فلزات
 9. ظرفیت حرارتی

فرمت این فایل پی دی اف است و برای استفاده از آن به نرم افزار خوانش پی دی اف (Pdf Reader) ضرورت دارید.

برای داونلود این مجموعه سوالات، لینک ذیل را کلیک کنید.