مجموعه سوالات

این مجموعه سوالات شامل 70 سوال حساب و الجبر، 60 سوال کیمیا، 50 سوال مثلثات، 98 سوال فزیک و 60 سوال هندسه میباشد.

سوالات این مجموعه از بخش های ذیل آماده شده اند.

بخش حساب و الجبر

 1. طبقه بندی و خوانش اعداد
 2. عملیه های چهارگانه اعداد طبیعی
 3. اعداد اولیه و مرکب
 4. تجزیه اعداد مرکب
 5. دریافت بزرگترین قاسم مشترک
 6. دریافت کوچکترین مضرب مشترک
 7. عملیه های چهارگانه کسرهای عام

بخش کیمیا

 1. انحلالیت
 2. سوالات مربوط به عناصر
 3. اتوم
 4. سوالات مربوط به ایزوتوپ، ایزوتون و ایزوبار
 5. مدارهای اصلی و فرعی
 6. ایون

بخش مثلثات

 1. درجه، گراد و رادیان
 2. تبدیل درجه به دقیقه و ثانیه
 3. تبدیل دقیقه و ثانیه به درجه
 4. تبدیل گراد به دقیقه گراد و ثانیه گراد
 5. تبدیل دقیقه گراد و ثانیه گراد به گراد

بخش فزیک

 1. انعکاس نور
 2. آیینه های مستوی
 3. آیینه های متلاقی
 4. آیینه های مقعر
 5. آیینه های محدب
 6. انکسار نور
 7. تیغه متوازی السطوح
 8. منشور
 9. موقعیت حقیقی و ظاهری
 10. مایکروسکوپ
 11. تلسکوپ

بخش هندسه

 1. دریافت میل خط مستقیم
 2. تعیین موقعیت نقطه در سیستم کمیات وضعیه
 3. دریافت طول قطعه خط
 4. دریافت نقطه تنصیف قطعه خط
 5. دریافت نقطه تقاطع خطوط
 6. دریافت معادله خط مستقیم
 7. دریافت وضعیت دو خط مستقیم نسبت به هم
 8. تبدیل معادله ستندرد خط مستقیم به معادله نورمال

برای استفاده از این مجموعه سوالات به نرم افزار خوانش فایل های پی دی اف (Pdf Reader) ضرورت دارید.

از لینک ذیل میتوانید مجموعه سوالات را داونلود کنید.