الجبر حروفی

اساس الجبر حروفی را افاده های الجبری تشکیل میدهد. زمانیکه با افاده های الجبری آشنا شدید میتوانید به ادامه آن سایر بخش های الجبر حروفی مانند کسرهای الجبری، مطابقت ها، معادلات، نامساوات و … را یاد بگیرید.

در الجبر حروفی آشنایی با افاده های الجبری به همان اندازه مهم است مانند اینکه در حساب لازم است تا با شمارش و خوانش اعداد آشنایی داشته باشید. بدون شمارش و خوانش اعداد نمیتوانید عملیه های جمع، تفریق، ضرب و تقسیم را انجام دهید و درنتیجه نمیتوانید علم حساب را یاد بگیرید. به همین ترتیب بدون آشنایی با افاده های الجبری نمیتوانید سایر بخش های الجبر حروفی را یاد بگیرید.

سوالات شامل در این مجموعه به شکل چهارجوابه آماده شده اند و شامل بخش های ذیل میباشد.

 • افاده های الجبری
 • پولینوم
 • تعیین درجه پولینوم
 • پولینوم های معادل
 • پولینوم صفری
 • عملیه های چهارگانه پولینوم ها
 • دریافت مجموع ضرایب پولینوم
 • مطابقت ها
 • دریافت یک حد خواسته شده بینوم
 • دریافت حد ثابت بینوم
 • دریافت حد وسطی بینوم
 • فکتوریل
 • کسرهای الجبری
 • دریافت بزرگترین قاسم مشترک افاده های الجبری
 • دریافت کوچکترین مضرب مشترک افاده های الجبری

فرمت این فایل پی دی اف میباشد و برای استفاده از آن نرم افزار خوانش فایل های پی دی اف (Pdf Reader) لازم است.

از لینک ذیل میتوانید مجموعه سوالات الجبر حروفی را دانلود کنید.