کانکوریها بخوانید!

در تهیه و نوشتن این کتاب زحمات و تلاش های انجنیر عبیدالله مهدی قابل قدر بوده است و جا دارد تا از ایشان اظهار سپاس و امتنان کنیم.

یادآوری مهم: این کتاب در سال ۱۳۸۸ هـ . ش نوشته شده بود و بادرنظرداشت تغییراتی که در کانکور کشور ما ایجاد شده است، استفاده از آن برای کانکوری های عزیز در شرایط فعلی توصیه نمیشود.

بنابرهمین دلیل لینک داونلود آنرا غیرفعال ساختیم.