حل تمرینهای صنوف ۱۱،۱۰ و ۱۲

وزارت معارف یک تعداد کتاب ها را تحت نام رهنمای معلم به چاپ رسانده است که با وجود کمی ها و کاستی های که داشت تا حدی برای استادان و دانش آموزان میتوانند مفید واقع شوند.

در کتاب های رهنمای معلم حل تمرین های کتاب ها نیز وجود دارد اما خیلی مختصر و تا حدی غیر قابل فهم حل شده اند.

بادرنظرداشت اینکه نصاب معارف در آینده نزدیک تجدید خواهد شد و نظر به شکایت های که از دانش آموزان درباره عدم مفید بودن آنها دریافت کردیم، لینک های داونلود کتاب های رهنمای معلم را غیرفعال ساختیم.

در آینده بعد از تجدید نصاب معارف، حل تمرین ها را استادان مرکز آموزش علوم ساینسی انیس آماده خواهند ساخت و در اختیار شما قرار خواهند داد.