د انیس پرلیکه ازموینو کې ګډون لپاره د کروم لټونګر او یا د انیس اپلکیشن څخه کار واخلئ.

د دولسم ټولګي د تاریخ کتاب ازموینه – ۱۳۹۹