اعداد موهومی و مختلط

اعداد موهومی و اعداد مختلط یکی از مباحث مهم در الجبر میباشد. یکتعداد معادلات حل حقیقی نمیداشته باشند و برای دریافت حل غیرحقیقی آنها لازم است با اعداد موهومی و مختلط آشنایی داشته باشید. این مجموعه سوالات برای تمرین دانش…

حساب

حساب از اعداد و خواص ابتدایی عملیه های مخصوص بالای اعداد بحث میکند. علم حساب ابتدایی ترین بخش ریاضیات است و برای یادگیری سایر بخش های ریاضیات مانند الجبر عددی، الجبر حروفی، مثلثات، هندسه، احصاییه و احتمالات باید با علم…

الجبر حروفی

اساس الجبر حروفی را افاده های الجبری تشکیل میدهد. زمانیکه با افاده های الجبری آشنا شدید میتوانید به ادامه آن سایر بخش های الجبر حروفی مانند کسرهای الجبری، مطابقت ها، معادلات، نامساوات و … را یاد بگیرید. در الجبر حروفی…

الجبر عددی

اساس الجبر عددی را اعداد الجبری ویا اعداد علامه دار تشکیل میدهد. در الجبر عددی مانند حساب عملیه های چهارگانه اعداد، ساده ساختن کسرهای عام و اعشار، توان و جذر تدریس میشود اما تفاوت بزرگ الجبر عددی با حساب در…