د نامساوات او د افادو د اشارې تعیین آزموینه – ۱۳۹۹