د انیس پرلیکه ازموینو کې ګډون لپاره د کروم لټونګر او یا د انیس اپلکیشن څخه کار واخلئ.

د نامساوات او د افادو د اشارې تعیین ازموینه – ۱۳۹۹