د انیس پرلیکه ازموینو کې ګډون لپاره د کروم لټونګر او یا د انیس اپلکیشن څخه کار واخلئ.

د یوولسم ټولګي د پښتو کتاب ازموینه – ۱۳۹۹