نتایج امتحانات

نتایج امتحان متریکس، دیترمینانت، اعداد موهومی و معادلات دانش آموزان دوره اول ۱۳۹۹

جدول ذیل شامل نتایج امتحان متریکس، دیترمینانت، اعداد موهومی و معادلات دانش آموزان دوره اول ۱۳۹۸ – ۱۳۹۹ میباشد. نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ویا آی دی، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید. درصورتیکه از موبایل…

نتایج امتحانات

نتایج امتحان بیولوژی صنف یازدهم دانش آموزان دوره دوم ۱۳۹۹

جدول ذیل شامل نتایج امتحان بیولوژی صنف یازدهم دانش آموزان دوره دوم ۱۳۹۸ – ۱۳۹۹ میباشد. نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ویا آی دی، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید. درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید…

نتایج امتحانات

نتایج امتحان مطابقت و تجزیه افاده های الجبری دانش آموزان دوره اول ۱۳۹۹

جدول ذیل شامل نتایج امتحان مطابقت و تجزیه افاده های الجبری دانش آموزان دوره اول ۱۳۹۸ – ۱۳۹۹ میباشد. نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ویا آی دی، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید. درصورتیکه از موبایل…

نتایج امتحانات

نتایج امتحان پولینوم و فکتوریل دانش آموزان دوره اول ۱۳۹۹

جدول ذیل شامل نتایج امتحان پولینوم و فکتوریل دانش آموزان دوره اول ۱۳۹۸ – ۱۳۹۹ میباشد. نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ویا آی دی، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید. درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید…

نتایج امتحانات

نتایج امتحان بیولوژی صنف دهم دانش آموزان دوره دوم ۱۳۹۹

جدول ذیل شامل نتایج امتحان بیولوژی صنف دهم دانش آموزان دوره دوم ۱۳۹۸ – ۱۳۹۹ میباشد. نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ویا آی دی، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید. درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید…

نتایج امتحانات

نتایج امتحان دوم بیولوژی صنف دوازدهم دانش آموزان ۱۳۹۹

جدول ذیل شامل نتایج امتحان دوم بیولوژی صنف دوازدهم دانش آموزان ۱۳۹۸ – ۱۳۹۹ میباشد. نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ویا آی دی، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید. درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام…

نتایج امتحانات

نتایج امتحان دوم بیولوژی صنف یازدهم دانش آموزان ۱۳۹۹

جدول ذیل شامل نتایج امتحان دوم بیولوژی صنف یازدهم دانش آموزان ۱۳۹۸ – ۱۳۹۹ میباشد. نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ویا آی دی، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید. درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام…

نتایج امتحانات

نتایج امتحان دوم بیولوژی صنف دهم دانش آموزان ۱۳۹۹

جدول ذیل شامل نتایج امتحان دوم بیولوژی صنف دهم دانش آموزان ۱۳۹۸ – ۱۳۹۹ میباشد. نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ویا آی دی، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید. درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام…

نتایج امتحانات

نتایج امتحان جغرافیه صنف دهم دانش آموزان ۱۳۹۹

جدول ذیل شامل نتایج امتحان جغرافیه صنف دهم دانش آموزان ۱۳۹۸ – ۱۳۹۹ میباشد. نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ویا آی دی، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید. درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل…

نتایج امتحانات

نتایج امتحان عمومی بیولوژی دانش آموزان ۱۳۹۹

جدول ذیل شامل نتایج امتحان عمومی بیولوژی دانش آموزان ۱۳۹۸ – ۱۳۹۹ میباشد. نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ویا آی دی، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید. درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در…

End of content

End of content