نتایج امتحانات

نتایج امتحان مثلثات دانش آموزان دوره های اول و دوم ۱۳۹۹

جدول ذیل شامل نتایج امتحان مثلثات آموزان دوره های اول و دوم ۱۳۹۹ میباشد.نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ویا آی دی، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید.درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو…

نتایج امتحانات

نتایج امتحان پشتو صنف یازدهم دانش آموزان دوره اول ۱۴۰۰

جدول ذیل شامل نتایج امتحان پشتو صنف یازدهم دانش آموزان دوره اول ۱۴۰۰ میباشد.نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ویا آی دی، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید.درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو…

نتایج امتحانات

نتایج امتحان عمومی پشتو، دری و جیولوجی دانش آموزان دوره های اول و دوم ۱۳۹۹

جدول ذیل شامل نتایج امتحان عمومی دری، پشتو و جیولوجی آموزان دوره های اول و دوم ۱۳۹۹ میباشد.نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ویا آی دی، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید.درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید…

نتایج امتحانات

نتایج امتحان دری صنف یازدهم دانش آموزان دوره اول ۱۴۰۰

جدول ذیل شامل نتایج امتحان دری صنف یازدهم دانش آموزان دوره اول ۱۴۰۰ میباشد.نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ویا آی دی، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید.درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو…

نتایج امتحانات

نتایج امتحان عمومی بیولوژی و علوم دینی دانش آموزان دوره های اول و دوم ۱۳۹۹

جدول ذیل شامل نتایج امتحان عمومی بیولوژی و علوم دینی دانش آموزان دوره های اول و دوم ۱۳۹۹ میباشد.نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ویا آی دی، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید.درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید،…

نتایج امتحانات

نتایج امتحان تفسیر و تعلیمات اسلامی صنف یازدهم دانش آموزان دوره اول ۱۴۰۰

جدول ذیل شامل نتایج امتحان تفسیر و تعلیمات اسلامی صنف یازدهم دانش آموزان دوره اول ۱۴۰۰ میباشد.نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ویا آی دی، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید.درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام…

نتایج امتحانات

نتایج امتحان عمومی تاریخ و جغرافیه دانش آموزان دوره های اول و دوم ۱۳۹۹

جدول ذیل شامل نتایج امتحان عمومی تاریخ و جغرافیه دانش آموزان دوره های اول و دوم ۱۳۹۹ میباشد.نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ویا آی دی، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید.درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید…

نتایج امتحانات

نتایج امتحان تاریخ صنف یازدهم دانش آموزان دوره اول ۱۴۰۰

جدول ذیل شامل نتایج امتحان تاریخ صنف یازدهم دانش آموزان دوره اول ۱۴۰۰ میباشد.نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ویا آی دی، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید.درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو…

نتایج امتحانات

نتایج امتحان جیولوجی صنف دهم دانش آموزان دوره های اول و دوم ۱۳۹۹

جدول ذیل شامل نتایج امتحان جیولوجی صنف دهم دانش آموزان دوره های اول و دوم ۱۳۹۹ میباشد.نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ویا آی دی، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید.درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام…

نتایج امتحانات

نتایج امتحان جغرافیه صنف یازدهم دانش آموزان دوره اول ۱۴۰۰

جدول ذیل شامل نتایج امتحان جغرافیه صنف یازدهم دانش آموزان دوره اول ۱۴۰۰ میباشد.نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ویا آی دی، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید.درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو…

End of content

End of content