نتایج امتحان تعلیمات اسلامی و تفسیر صنف دهم دانش آموزان دوره های اول و دوم ۱۳۹۹

جدول ذیل شامل نتایج امتحان تعلیمات اسلامی و تفسیر صنف دهم دانش آموزان دوره های اول و دوم ۱۳۹۸ – ۱۳۹۹ میباشد.
نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ویا آی دی، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید.
درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو دریافت نشود. در چنین حالت دو ویا سه حرف اول نام را بنویسید.
درصورتیکه در جستجو نتیجه دریافت نشد در قسمت پایین جدول از لینک های قبلی و بعدی استفاده کنید.

آی دینامنام پدرنمره
0051احمد راشدامین الله100
4443فوزیهمحمد داود99
0146تهمینهعبدالواحد99
2112سمسور الرحمنفدا محمد 99
5683حسینامحمد اسماعیل99
999899
2277نجیب اللهمحمد امین98
2643زینبشیرعلی98
5320عبدالرحمنعبدالحفیظ98
4507هیوادمحمد آقا98
5453بسم اللهعبدالغفار98
1387مجتبی غلام جیلانی98
1643محمد ذبیحمحمد غلام نبی97
4418مرسل گل احمد 97
1666خدیجهشمس الدین97
2156سحرمحمد نبی97
4470صدفبریالی97
0869عبیدالرحمنخدا داد97
0050محمد مدثرعبدالله96
0062انوشمحمد نعیم96
0370عبدالمالکعبدالجلیل96
0119مامونضیاالحق96
0843احمد خسرواحمد جان96
4422فاطمهمحمد صدیق96
0157شبنممحی الدین96
5778محمد نجیممحمد حکیم96
0617فایزعبدالفتاح96
5742صمیممحمد صابر96
1322عمران اللهیار محمد 96
4308احمد خیاماحمد شاه96
4168عبیداللهغلام مجتبی96
0034فهیمهمحمد محسن96
0150ابن امینمحمد آصف96
4222حسیب اللهوزیر محمد 95
2734احمد شبیرمحمد الله95
1924سید میر علی شاهسید احمد شاه95
4518نبی رحمتخالد احمد 95
5667فرحنازمحبوب الله95
568195
5737معصوبهعبدالعزیز95
2346پروانهعبدالبشیر95
1364عبدالوارثعبدالرزاق95
1448سونامحمد رحیم95
0435میوندعبدالغفار95
0681محمد عقیلسلطان علی94
5793نصیب اللهذبیح الله94
0100محمد شبیرمحمد صابر94
3545احمد زبیراحمد ذکی94
0040عبدالمختارعبدالمنان94
3326سید ادریسسید یاسین94
4447حامد عبدالخالق94
0641سروشابوبکر94
398394
4017عادلهامیرجان94
2641شبنمسلطان محمد 94
0009حماسهشیر محمد 94
4473فرخندهحفیظ الله94
0263هدیهعبدالجبار94
901194
0268ساجدهعبدالروف94
4466سید بلالمیر حسیب الله94
2142ایملنصیر احمد94
6008فریحهعبدالمحیط94
4723فاطمهشاه ولی94
5630سوماذکر الله94
1488مهریهمحمد اسحاق94
0611مریمفرید احمد94
6321عمرانشیر آقا93
2041فریدونمحمد اجمل93
0627زعیمشیر احمد 93
0635حیدرشاه ولی93
1247حمیدهغلام عباس93
2332یلدامحمد ظاهر93
2784شبنممحمد شاه93
5774لیدا جانالله نور93
6192مروهمحمد عزیز93
5975پریمابلال احمد 93
4540زرلشتحبیب الرحمن93
1959محمد حسنمحمد وزیر92
0721عبدالمتینعبدالحکیم92
0028محمد اقبالفرید احمد 92
0202کوهسارحسیب الله92
1258عمرانغلام مصطفی92
2379خدیجهنجیب الله92
0330حسناعبدالصمد92
1072هوسیعبدالحلیم92
1344شگوفهغلام محبوب92
0857فرحنازحکیم الله92
5172ژولیکامحمد مقیم92
2189پرمیلاغلام سخی92
3918احمد حامدعبدالحسین92
0612عزیزغلام سرور92
1461احمد فیروزعبدالسمیع92
5664نیک محمد داد محمد 91
1925احمد مدثرعبدالصادق91
1887حارثعبدالقادر91
0653احمد اللهعبدالطیف91
5998سمیع اللهغلام سخی91
4286محمد عمرانمحمد فضل91
0485احمد شکیبشیر پادشاه91
2122عبدالوهابمحمد فاضل91
2335شگوفهدل آرام91
0673همانجم الدین91
3409ساراضیا الدین91
1537سید محفوظامیر حمزه91
3953ذکیهمحمد عیسی91
3792مهسااحمد بیژن91
1539فریدهعبدالرازق91
4801لینامحمد الله91
6258آرزونجیب الله91
0189احمد مجیبمحمد اقبال91
0959مدثرعبدالجلیل91
2261عفت عبدالحبیب91
1867بسیناعبدالقیوم91
6296زرمینهقربان علی91
5604نگینهجمعه خان91
3216آمنهنور الدین91
2797سجیهسید محمد91
2472لمرامرالدین91
1498آریامحمد علی91
1439ملیلامحمد یعقوب91
1171الیاسعبدالعلیم91
0053الهام الدینامیر جان90
0661احمد ذکیعبدالستار90
0860گلاب الدینمعراج الدین90
2311مدثراللهبهرالدین90
6073محمد بشیرمحمد جان90
5373مصطفیعزیزالله90
5636محمد عثمانسردار محمد 90
3583صبنانعمت الله90
3254بهارهولی احمد90
1097سحرمحمد عیسی90
2999ام البنینسخی داد90
1509احمد فرخاحمد شفیع90
4839حکمت ولیشاه ولی90
5782الیاسمحمد اکرام90
2559شیرزیبریالی90
6101محمد حاشرمحمد کریم90
4703حبیب الرحمنعبدالرحمن90
6138حبیبههمایون90
5385مسکامحمد داود90
5599فریدعبدالجمیل90
1791نصرت اللهعبدالواسع90
0833عبدالمصورعبدالجلیل90
1866مروهعبدالقیوم90
4650سیف اللهگلاب خان90
3033نیاز محمد نجیب الله90
5765هدیهحبیب الرحمن90
4476عبدالجلیلعبدالرحیم90
4239مطیع اللهمحمد علی90
5869نذیر احمد خان محمد 90
500190
1657سنیهعنایت الله90
1707مزملمحمد عباس89
2505بلالمحمد قاسم89
0680اجملنور احمد فهیم89
0682ارسلانعبدالاحد89
3434یاسمینحسیب الله89
4444نرگسمحمد اسحاق89
1577نرگسنجیب الله89
0159نور الهدامعراج الدین89
4914نیلوفرمحمد فرهاد89
2247فرحتذین العابدین89
5592احمد صیاممحمد عمر89
1184مسعودمحمد احسان89
2073فرحتعبدالحبیب89
4498هنگامهحلیم جان89
666489
5816اورانوسغلام زبیر89
5090مروهمحب الرحمن89
1920لیمهعبدالحمید89
0990شریفهدولت محمد 89
5914مدینهعبدالوهاب89
5692شبانهعبدالرشید89
5971محمد نویدمحمد شفیق89
0603اسد اللهرحمت الله89
1062محمد سلیمانمحمد داود89
0535محمد نعیمعبدالرحمن88
1270نوشادفیض محمد 88
1114زبیرفضل احمد 88
0724عبدالجبارروکی88
4477نجیبهمحمد خواجه88
4531وجیههعبدالجلال88
3374سومنعبدالکریم88
1700مریمنورالرحمن88
0473صدفغلام سرور88
0474رخسارسید اسحاق88
0215آیدامحمد فواد88
6189ربابه غلام حسن88
4429نیلا صباوحید الله88
5897لیزاحاجی فدا88
0197زهرهمحمد هادی88
1603شملههدایت الله88
4559عبدالسلیمعبدالکریم88
5850صدیق اللهذبیح الله88
010188
2328احمد ظاهردر محمد 88
4508سبحانمحمد معروف88
0201محمد عاطفمیر آقا88
4719عبدالطیفشیر آقا88
5707محمد خلیلمحمد قاسم88
0199مروهزین الله88
0028فاطمهاحمد وحید88
0996محمد ظریفمحمد شفیع88
1446حبیب اللهعبدالحسیب88
1352محمد مرتضیخلق الدین88
0393سید یوسفسید حامد87
6029محمد پناه محمد صدیق87
0433رفیع اللهمحمد نادر87
1945منیر احمد فهیم احمد 87
0757شفیع اللهحشمت الله87
0158وحیداللهعبدالواحد87
2306ضمیرهسلطان محمود87
0674شیبانجم الدین87
3651مومنهقربان علی87
6006محمد راتباحمد سمیع87
5595سیماعبدالحنان87
4835لیمهمحمد عظیم87
902887
5575پیمانخواجه زمان87
0270محمد یحیخیال محمد87
4692ظریفعبدالطیف87
5671حفصهنثار احمد 87
5213میر ادریسمیر محمد نعیم87
3356محمد اسحاقفرید احمد 87
5591هدایت اللهعبدالرحمن87
0913پریساغلام عباس87
0047محمد الهامعبدالمعصوم87
0264احمد مبشرحشمت الله86
0085احمد بلالعبدالشهیق86
3565عفتاحمد فرید86
1974روح القوامعبدالقهار86
0027عبدالواحدتاج محمد 86
0231پروانهشفیع الله86
0090فاطمهحاجی نور محمد86
2408خدیجهامین الله86
5191انیسهولی محمد86
4586عبدالنوابعبدالوهاب86
0647گهرعبدالمبین86
1565فرزادعبدالقدیر86
1540فاطمه شاه آغا86
1661دیباعبدالملوک86
1528احمد صدامفضل محمد85
1350احمد مسعودفضل الرحمن85
4974احمد عمرانعبدالله 85
281085
2444بلالمرزا خان85
6068فهیم اللهامیر خان85
0426بلال محمد خبیر85
0361عبدالباسطعبدالاحمد85
0386ذکی محمد عیسی85
4469حسیب اللهمحمد اکبر85
5988محمد وزیر احمد 85
0664عباداللهعبدالحی85
990185
0049عبدالمدبرعبدالله85
1345زهراخواجه ظفر85
4583نرگسمحمد رفیع85
0570هدیغلام فاروق85
3564نور الههسید فرید85
0025فرید احمدفهیم احمد85
4373نورستاعبیدالله85
1825مینهفیض محمد85
3580هدیهعبدالعلی85
5346عبدالقهارعبدالفتاح85
5713الیاس نظر محمد 85
4749نصرت اللهفرید85
4909تیمور شاهشیرین شاه85
0540صفی اللهمحمد عوض85
1306فرزادمحمد مبین85
4997عاقلهامان الله85
1407عمرهگلبدین85
1552لیزاعبدالصبور85
1687فیصلفضل احمد85
0371جواد احمد فواد احمد 84
2517محمد مبشرمحمد عمر84
0123عزت الله احمد الله 84
1017فرشاد آقا محمد 84
3187عبدالمتینعبدالخلیل84
4055احمد هشامخالد احمد 84
0063عمرسروشمحمد نعیم84
0143بشیرالدینبصیر الدین84
0307احمد زاهدنورعلی84
0830عمران اللهسردار احمد 84
6464هیلیمحمد طاهر84
3790زینبمحمد نذیر84
0915زینبمحمد کریم84
0364باصرهسید داوود84
2209مهرانعبدالوکیل84
6070حمزهعبدالمبین84
6271عبدالرحمننور محمد 84
5392نصیر احمد ننگیالی84
5955صدفرجب علی84
5852برشناعبدالرازق84
2447سعادت اللهنجیب الله84
3354قدرت اللهمحمد نعیم84
0598زهرهنصیر احمد 84
1039ذبیح اللهغلام مصطفی84
0001شگوفهنوروز خان84
0007اسد احسانمحمد حامد83
0121سهیلسخی محمد83
0103سید الیاسعبدالرحیم83
0193محمد آرشمحمد هارون83
1198محمد میکایلفضل الرحمن83
3390احمد شبیرمرزا محمد 83
6206ننگیالیکابلی83
0829احمد رشادشعیب83
2031فریدونامیر خان83
2680عبدالحیعبدالاحد83
0911عابدهمحمد شفیع83
2443سمیهعبدالروف83
2373زحلعبدالصمد83
6021کبراعبدالواحد83
4598حاشرشاه محمود83
4640عبدالصمیمعبدالحی83
6261عمرانسید پادشاه83
3006احمد ولیدشیر محمد83
4746مریمعبدالقدیر83
5286عفتامیر جان83
5300مریممحمد عظم83
5633جمیلهعبدالمنان83
2034فرشتهنور احمد83
5603تمناعبدالمنا83
5999فرشتهخدا داد83
997983
5753محمد امینمحمد امان83
1590مروهبابه ملا83
1435اسماجاوید83
2149میونددلاور خان82
0604عبداللهچاریارقل82
0310حکمت اللهخان محمد 82
4667ارشادالرحمنمحمد حسن82
3404یلدامحمد سلیم82
2433ارمغانمحمد شعیب82
5666زحلمحمد عیسی82
5826شیباعبدالبشیر82
4625محمد وارثولی محمد 82
0010نجیب محمدشیر محمد 82
5167محمد فرشادجنت گل82
5367محمد تمیمکرام الدین82
0099احمد وارثنجیب الله82
5151عیان بیکعزیز بیک82
5315حشمت اللهشیرین آغا82
432482
5171کریمهپیوند82
5921سمیهمحمدعلی82
4627فاطمه گلعبدالسلام82
3917نارونسلطان محمد82
4083امیر بیکاسلام میر82
4832جمیل الرحمنتاج محمد 82
0388صدفقطب الدین82
1146شفیع اللهعبدالهادی82
0197محمد بلالمیرویس82
0092بهرام خانعبدالرازق82
1543محمد ایملخلق الدین82
5740سمیع اللهشمس الحق81
0093امان اللهمحمد خالد81
0266رامینمحمد ظریف81
6466حسیب اللهداد الله81
1986آرشداد الله شریف81
1557احمد مدثرندا محمد 81
2869روح اللهعبدالحبیب81
5982محمد نوازالحقعبدالجبار81
3411فاطمهخان آقا81
1174نادیه آقا ضیا81
1297حسنامیرزا محمد81
0091بی بی اقرأحاجی نور محمد81
0290نرگسمحمد رسول81
0308نقیب اللهکفایت الله81
5569مرتضیاسد الله81
4451ساحلمحفوظ الله81
4541صابرهعلی محمد 81
1795عبدالسلیمعبدالحمید81
6166محمد بلالمحمد نادر81
0387مسرتقطب الدین81
0294احمد سمونپادشاه افضل81
1371محمد میوندمحمد اکبر81
0659فریدونمحمد عارف81
500281
4682عبدالرحمنعبدالخالق80
0498احمد عمراناحمد جاوید80
1593نادرعلیغلام سعید80
0006احمد شعیبمحمد طیب80
1399احمد یاسرجاوید80
6081عبدالرافععبدالنور80
1811محمد فردیندر محمد 80
047780
2631آرزومحمد یحی80
0155سمیرامحمد نبی80
0156شبنمحاجی محمد یوسف80
1101سلسلهنجیب الله80
2167سحرمحمد یوسف80
4424صدفسید صابر80
1076محمد آغامحمد نعیم80
0002محمد یعقوبمحمد ابراهیم80
0422نجیب اللهآدم خان80
4992عبدالظهورعبدالقیوم80
5252ماه منیرعزیزالرحمن80
6352مریمشاه محمد 80
1593امیدشیرین آغا80
1641بصیرهمحی الدین80
0443ضیاالحقمحاکم خان80
4434عبدالرحمندلاور خان79
0878عبدالفهیمعبدالقیوم79
0883آرشعبدالحنان79
4460عبدالحیعبدالقدیر79
6424ادریسعبدالکبیر79
4496محمد عمراننصر الله79
6194حامدمحمد جان79
1125محمد اقبالزلمی79
6060عبدالباعثعبدالصمد79
0595پروانهعلم الدین79
0538زهراجمشید79
0154ذکیهشمس الاحمد79
0644سمیهمحمد حسن79
2027هاجرهوحیدالله79
0046محمد صمیمسلیم شاه79
4651عبید اللهبشیر احمد 79
4772مزملعبدالرب79
0548عبدالظاهرعزیزالدین79
516478
0566علی حسینمجیب احمد 78
0296طلب الدینبهاوالدین78
0861احمد زبیرعبدالحسین78
0026محمد حامدتاج محمد 78
1736شفیق اللهعبدالعزیز78
6075حمید عظیم خان78
0098شمس اللهگل لالا78
6000عاشق الرحمنفضل الرحمن78
1982محمد ادریسجمعه گل78
0874محمد مصطفیعبدالولی78
0237محمد زاهدمحمد یونس78
1146ویسجان الله78
2334ژالهدل آرام78
2416صفیهمحمدالدین78
234978
1690مروهمحمد رحیم78
1070سارهعزیز احمد 78
0152فاطمهخیر محمد 78
0768سعیدهسید نعیم78
1621بی بی رحیمهنورالدین78
5950شکر اللهگل محمد 78
2594خسروآباجان78
0183سمسورمحمد عارف78
3129منصورعبدالهادی78
5018بلال احمد محمد عثمان78
3303میلادعبدالقیوم78
4445سحرصدر الدین78
4446صدفخواجه شاه78
4800عبدالحیعبدالهادی78
6197شبنمعبدالوحید78
4207زرمینهغلام نبی78
5105زهراغلام سخی78
6519هیلیمیوند78
4167عبدالعزیزمحمدالله78
6202میرویسمحمد قاسم78
1117بلالوحید الله78
1504زین العابدینرحیم الدین78
1838عزت اللهغلام سرور77
2234عبدالحقمحمد انور77
0631سهراببسم الله77
0847شاکر حسینسید نوشیروان77
5866حسام الدیننظام الدین77
0055محمد فاضلآقا گل77
5720عبدالتمیمعبدالستار77
1883حکمت اللهسید احمد 77
1442صبغت اللهعبدالرازق77
4192فرزادعبدالحلیم77
5245ملالیمحب الله77
0077نبیلهگل نبی77
0592فردینمحمد اسحاق77
586777
1689فاطمهمحمد رحیم77
1699مروهغلام مصطفی77
2550ډیوهمحمد حنیف77
2166طایبهقلندر شاه77
5616فیاضخان محمد 77
4492علی احمد عبدالاحد77
5660ابراهیممحمد داود77
5657سحرشاه ولی77
6359فهمیهمحمد ذکی77
0991احمد شاهمحمد ضمیر77
0251میر عبدالرحیممیرعبدالعظیم77
1240بهشتهعبدالرحمن77
0550فاطمهعبدالقاسم77
1744شبانهامین گل77
4666ام البنینمحمد اسماعیل77
5698انعمعبدالقهار77
5661زینبعبدالوهاب77
1214عبدالمصورعبدالمطلب77
5983محمد میلادنجیب الله77
6065خنجراسلام الدین77
4751رضا خانعبدالرحیم77
1234فرهادسید آقا77
2075توفیقمحمد طاهر77
900177
0484محجوبهمیرویس77
1576ایمل صبرالله77
2123سید ادریسسید عبدالبصیر76
0925محمد یاسینعبدالقهار76
0392حسیناعبدالستار76
0309صنمنور آغا76
1813طوبامحمد سلیم76
1519طیبهغلام رازق76
0132ناهیدفهیم الله76
3604رویناگل محمد 76
5016عبدالباریغلام رسول76
4502هارونغلام محی الدین76
5851نجیب اللهعبدالستار76
5831آمنهمحمد سعید76
4547فهیمهکاظم علی76
4468صدفعتیق الله76
0660محمد شعیبعبدالواحد76
905176
0486آسیه اسما عبدالفتاح76
0674رعناعبدالله76
0601محسنهنعمت الله76
2370احمد شبابمیرعلی75
1687متینننگیالی75
3907میکاییلعبدالشاه75
3670احمد سیرغلام حضرت75
0763زاهدغلام فاروق75
0487احمد فیاضمحمد آجان75
0169بشار احمد سنت الله75
6594میر حمزهمیر عزیز الله75
3606فیصلحبیب جان75
0825فرشاداحمد گل75
801375
1957نعمت اللهحضرت ولی75
2065نجواهمایون75
6363خدیجه صاحب زادهمحمد هاشم75
1996تهمینهعاشور محمد 75
5773صفامحمد وسیم75
1083ریحانهسید مولاداد75
1553شکریهعبدالعزیز75
1100حمیدهنوروز75
2354لیناپاینده محمد 75
1213فیصل سید احمد 75
1380حزب اللهمحمد رضا75
4929فرشتهچراغ علی75
4824مسعودهداد محمد 75
5717فرشیدسید میر75
2287رامینمعراج الدین75
1398ادریسعاشق الله75
1035محمد راشدرحم الدین74
1378مدثر اللهحسیب الله74
0453عبداللهمحمد سلیم74
0335نثار احمد عبدالعزیز74
4423جوان شیراحمد جاوید74
2574روح الامینمحمد رقیب74
802274
0745تجلاحاجی لطف الله74
2061گیتاعبدالرحیم74
1645نورستهجمعه خان74
0935حسناحاجی لطف الله74
2908مریمعبدالقدیر74
2628سوریهآقا گل74
3700فرحنازعبدالبشیر74
3577حبیبهعبدالحمید74
5168زبیرگل جان74
5858محمد حسیبمحمد حنیف74
905374
1735محمد حسیبمحمد نعیم74
5994لیمهمحمد داود 74
5192راحیلهولی محمد74
5631صدفمحمد ابراهیم74
0155نعمت اللهمحمد امین74
1662مریمشاه محمد74
1598نازشاسدالله74
0632میرویسمحمد یوسف73
0643احمد ساحلدل آقا73
0546محمد الهاممحمد شعیب73
1369عبدالنصیرعبدالطیف73
1609عابدغلام حیدر73
3582معصومهعبدالوکیل73
3584لیمهمسیح الله73
1767برشناسید آقا73
0413نیلوفرعبدالقهار73
1731فرحتذبیح الله73
5957قاری هارونحاجی عبدالحق73
661773
4567سلماسید هاشم73
087973
5951رقیهمحمد نذیر73
6366عبدالمبینعبدالخلیل73
1617سید محبوبسید محفوظ73
5706فهیمهسخی داد73
1012حسناعبدالغفور73
0905روملامر الدین72
502072
4142احمد سیرویس الدین72
0438دل شادمنگل72
0910مقدسعبدالرحمن72
1316صدفعبدالمحمد 72
0235مروه سید سکندر72
0412سویتامحمد عزیز72
2225سحرسید احمد 72
0247رامششیراب الدین72
4728خسرومحمد تواب72
4937محمد ربیعحمد رفیع72
6110محمد فرهادمحمد یعقوب72
4577محمد اسماعیلنافع الدین72
4939شاه رخعبدالکریم72
4566بسیماسید هاشم 72
4426عفیفهمحمد عیسی72
1391احمد میلاد احمد فهیم72
4459فرزادمحمد عارف71
4448صبورحسیب الله71
0811عبدالسبحانمحمد عادل71
6046مصطفینور آغا71
2148نصیربصیر71
0167سید عقیلسید حسن71
3011خورشیدمحمد فرید71
022471
4031فرحنازمحمد سلیم71
4032سوسنمحمد هارون71
0292مسیرمسعود71
1274محدثهسید عبدالصمد71
2694زهراعزیزالرحمن71
0649فتانهمظفرالدین71
0784نسترننظام الدین71
0985محمد یوسفعبدالحبیب71
0844محمد اقبالمحمد ایوب71
4503نجیب اللهرحمت الله71
2097محمد تقینظر علی71
6380زینباسد الله71
5211ناجیهمحمد مقیم71
6196سپوژمی هلال71
540471
5799سید نثار سید حبیب71
4287عبدالمصورمحمد سطان71
4506سبحان اللهسمندر71
341571
0205فاطمهاحمد شاه71
2365جوادشهنواز70
2297اکرام اللهنجیب الله70
802770
3514غلام قادرعوض70
1352لیدامصطفی70
1761باسطهعطا محمد 70
1465حسنامحمد ظفر70
6083فاطمهنور احمد70
3337مجیب غلام حیدر70
5815شاهینعلی احمد 70
4519روح اللهمحمد خان70
688370
5899حسیبافریدون70
4755صدف عبید الله70
0912شگوفهمنیر70
394570
5600امیر منصورعبدالبصیر70
4636سید رسولغلام رسول70
6181امید وطن شاه70
683570
4587احمد صمیممحمد نسیم70
1176میلادعبدالمتین70
999870
0220احمد شعیبمحمد لقا70
1369ثنااللهنورآغا70
1421سمیع اللهعبدالله70
1605اسمامحمد اکبر70
1606گیتاقند آغا70
0354ماهدشفیع الله69
0561حامدسید آور69
2113غوث الدینسیف الدین69
4535شایق اللهنجم الدین69
800969
0397نور جهانمحمد سلیمان69
4336شقایق حمید الله69
0508محمد شعیبعبدالحی69
2855فیصلگل الرحمن69
0467صدامغلام نبی69
0732فردیننصیر احمد 69
5809احمد نور آغا69
4771پریساعبدالرسول69
5952مسکاشاه محمد 69
4589رویداعبدالقاسم69
6256ستایشولی محمد 69
6421مسجدیعبدالصیر69
663369
1151الهامشیر خان69
0125مرسیلامحمد اسحاق69
1102احمد موسیعبدالمجید69
1555خوشحالمحمد صالح69
2289علی اصغرنصیر احمد68
1172عابد الرحمنسیف الرحمن68
2070عبدالتوابعبدالوحید68
2072عدنانمحمد معصوم68
4590وجیه اللهعبدالله68
3608محمد مرتضیاحمد الله68
598168
0785طیبهفضل الدین68
3304فاضلزلمی68
4527محمد باسطجمال ناصر68
4815سارهسید صلاح الدین68
5927سعدیهمحمد عارف68
5226زیباامر علی68
3593زهرهشمس الحق68
4730شرارهشجاع الدین68
1950احمد زینورالرحمن68
6255صفی اللهمحمد بای68
0204عبدالمبینعبدالعزیز68
0124اصیلامحمد اسحاق68
0152محمد منصورمحمد رحیم68
1632احمد وارثزمری68
1566لیداعبدالقادر68
6205رشادمحمد ضیا67
1919سلیمانعبدالطیف67
2366فضل احمد عبدالاحمد 67
1508محمد عمرمحمد ضمیر67
1123احمد انسعبدالباقی67
923567
0547احمد فریدعبدالوهاب67
4328احمد عابدخدا داد67
2921نیلوفرمحمد عمر67
0145صدفعبدالجبار67
0480کوثرمحمد عارف67
1583مهرینسلیم شاه67
0421مدینهامیر گل67
2599اسمافیروز الدین67
0852هنگامهغلام حضرت67
6362اسمامحمد هاشم67
5638عمر ناصرنور الله67
5820عبدالفیاضرجب محمد 67
0117جوهر محمدگران محمد67
0653اظهرعبدالحسیب67
1660نصرت اللهجان محمد67
1653محمد نبیمحمد شفیق67
4515ساحلمیرویس66
1635عبدالسمیععبدالحفیظ66
2254ذاکر اللهاصحاب الدین66
3826الهامسلیمان66
0445احمد شعیبمایل آغا66
1571فردینخیر الدین66
1756احمد جانعبدالرفیع66
5705فرخندهاسد الله66
3376آزادهبشیر احمد 66
3791عایشهمحمد نذیر66
0236سکینهسید سکندر66
3435مرسلمحمد ابراهیم66
0815زهرهمیر عبدالاحد66
679566
2600غزلحسیب الله66
5208جاهدملا محمد 66
4504شفیقمحمد رفیق66
0360حکمت اللهکفایت الله66
0105سارهشاه آقا66
4816نیلوفرعبدالحکیم66
5750یاسمینسعادت66
4856سلماخوش نظر66
5528شکریهعبدالکمال66
4576محمد الیاسغلام محمد66
0853رفعت اللهعبیدالله66
1579احمد رشادغلام غوث66
5391فدا احمد فیض احمد 65
3694محمد مصطفیفریدون65
0024صفت اللهنیاز محمد 65
5716پیمانمحمد امان65
0141میرزا حسینمحمد رضا65
1364احمد صفااحمد شاه65
2393بی بی فاطمهغلام رسول65
5283شبانهدلاور خان65
5987ادیبهمحمد زبیر65
2693اقدس جانعزیزالرحمن65
0648نجیلافضل احمد 65
2678برینگل رحمن65
4931هدایت اللهرحمت الله65
4820مهنازعبدالقدیر65
2765زحلمحمد قاسم65
0130احمد فیصلبریالی65
5836سیرحاجی صابر65
5659احمد سیرغلام یحیی65
0116جوادولی جان65
1659حمایت اللهامان الله65
1357علی رضاءعبدالشاپور65
1544مصورحشمت الله65
1440مصطفیعبدالمتین65
1525فیصلمحمد آصف64
4358اسد اللهدستگیر64
1436عزیز اللهامام علی64
2184حامددولت نظر64
6067میرویسغلام حسین64
0987منصورشیرین آقا64
0711رفیع اللهرحمت الله64
5805احمد بلالنثار احمد 64
0528نجم الدینعبدالصدیق64
1638شهیرعبدالقدیر64
2014توفیق اللهامین گل64
3427رخسارسید امین64
2350دنیابشیراحمد64
1207مریممحمد شفیع64
1752آسیهمحمد حسن64
0057سلیمانشین گل64
5441ضیا الرحمننادر شاه64
4542مصدقذبیح الله64
0173مریمغلام مصطفی64
5244زحلنصر الله64
6381عابدهضابت64
5766حسینامحمد مختار64
3640عبدالنجمانعبدالصمد64
611764
1604خاطرهمحمد داود64
1643احمد فیروزعبدالواسع64
3394ایملمحمد اسلم63
551763
6369نبی اللهمحمد ابراهیم63
552063
0186ډیوهعبدالغفور63
1152خدیجهعبدالجبار63
801163
800363
1271محمد احسان سمیع الله63
1023محمد شریفخان علی63
6004سید نقیب اللهسید قدرت الله63
4529فاطمهرضوان الحق63
4528سباجان آقا63
5761دیباتاج محمد 63
5186فریحهمحمود خان63
5173عبدالباسطعبدالولی63
5590محمد عابدمحمد عالم63
900163
0999میر صدیق اللهمیر صفی الله63
1562سجادسید ناصر63
1037ارشاد اللهجلال الدین62
0651شیراحمد گل الرحمن62
0804عبدالبصیرگلا جان62
5959سید اصیلمیر جمال الدین62
0225نجیبهسید محمد62
2747بصیرهمحمد حسن62
1339سید طاهاسرور الدین62
800262
6198حسیب اللهغلام سخی62
5995تمنااکرم بیک62
5574حسنامحمد عثمان62
4014معصومهتوریالی62
6178نور الامینرحمت ولی62
1851نقیب اللهسیف الرحمن62
0239عبدالودودعبدالفاروق62
1558رابعهمحمد مسعود62
1534عبدالسبحانعبدالفاروق62
0822محمد سمیرمحمد آصف61
3626باسط غلام حضرت 61
0443علی رضاحفیظ الله61
801861
2492خورشیدعبدالغنی61
3779آمنهمحمد یاسین61
601261
5229هارون احمد نصیر احمد61
0466بلالغلام نبی61
2695مسرتمحمد خالد61
4911برشناعبدالولی61
2243مسعودهفیض محمد 61
0814الیاسمحمد رحیم61
4736مرسلگل مزار61
5102مدینهصفی الله61
5347تبسممحمد همایون61
6129صنمعبدالعزیز61
5898ثناوحید الله61
1864رحمت اللهعبید الله61
1819ساجد احمد غلام ابوبکر61
2198محمد صمیمعبدالخلیل61
1358زحلالله میر61
1581مصطفیمحمد جمعه61
580061
1423سعدیهبابه جان61
5538صدیق الله حبیب الله60
1840سید اصیل احمدسید زبیراحمد60
1279سید نصیرسید رحیم60
2104قیسمحمد داود60
0605احمد ریحانسیلانی60
0219حسینغلام رسول60
2564احمد بلالمعین الدین60
0685شمسیهگل میر خان60
0585عبدالباعثمحمد نعمیم60
1659نیک محمدعبدالرحمن60
4581سید مبشرسید عزیز الله60
0295ذبیح اللهعبدالمحمد 60
0914یسراعبدالقهار60
5092مرسل نادر شاه60
4165منصورمحمد اسماعیل60
5174محمد کریمکرم خان60
4525سید رحیمسید داود60
5293عبدالحبیبمحمد 60
5763همتعبدالبصیر60
0100عبدالضمیرعبدالصبور60
0555سلیمانرحم خدا60
0101زینتاحمد فهیم60
1603عایشهمحمد داود60
0997احمد نور الله59
0038حمیداللهروح الله59
1911شمس الرحمنعبدالمنان59
2649فیصلامام محمد 59
1779نیلوفرسید رضا شاه59
6195مرسلاحمد شاه59
5894ذکیهفیروز علی59
1554ماروزهعبدالحکیم59
0537شیلاعیدی محمد 59
5210نازیهحمید خان59
5091فایزهمحمد اسماعیل59
5301ننگیالیگل زمان59
5379عبدالواحدمحمد اکبر59
5348عمرانشاه ولی59
530859
4526ادریسزمری59
1578شعیبمحمد انور59
1673مسرورنور محمد59
1599خدیجهاحمد آقا59
2062محمد حامدمحمد فرید58
998958
5703سهراباحمد شاه58
3342شبیر احمد محمد عارف58
539958
6076هومنکفایت الله58
0870رامشمرزا الدین58
3576نادیهنور محمد 58
617158
3170جلوهعبدالرحیم58
3625نقیب احمدمحراب الدین58
6201اکرممحمد سالم58
5160مسیح اللهمحمد اسحاق58
998758
5253احمد اقبالمحمد عثمان58
1666توصیفکتوری58
901057
0637محمدشاه ولی57
544057
0677ایمانعلی مرزا57
4624محمد حسیناحمد ظاهر57
0056میلادرجب علی57
0275عمرداد خدا57
5839هدایت اللهعطا الله57
3578علیناانور شاه57
130357
0168اورانوسعبدالرسول57
4663احمد فرزادمحمد علم57
2590فرهادحیات الله57
4018علی الرحمننور علی57
4612ذبیح احمد ذاکر ا حمد 57
2528احمد فرزادپاچاه محمد57
5689سعدیهلطف الرحمن57
2801زبیرعبدالحمید57
4570شریف اللهجاوید57
3396محمد شهابعبدالکبار57
0252محمد الیاسبرهان الدین57
1685مطیع اللهسید محمد57
1677عبدالرافیععبدالواسع57
1474سید عبدالسلام سید چمن57
1627سنبلوحیدالله57
2131ادریسمحمد هارون56
1245سید مصطفیسید محمد 56
6345صدامخلیل الله56
0563سمونملشاه لالا56
0640نعمانرحمان گل56
3624مطیع اللهعبدالخلیل56
5695آخند زادهیحیی56
1499عبدالسمیععبدالصمد56
1119احمد یاسرفیاض56
018056
622156
5611فیصلعبدالبصیر56
674456
5594فریمامحمد رسول56
5190میرویسولی محمد 56
5326روح اللهالله محمد 56
0539ابراهیمزمری56
1378آرزومحمد یوسف56
1663ارسلنامحمد اختر56
6425یاسرعبدالرحیم55
5741صدامامان الله55
0823پرویز احمد علی محمد 55
1739مدینهامیر محمد 55
2894سمیع اللهمبارک شاه55
6153سید صمیمسید صالح55
1347محمد الهاممیر افغان55
4194فوادعیدی محمد 55
4574احمد روشانهمایون55
5345شاه رخمحمد حیدر55
2191شیبادل آغا55
5672احمد تمیمغلام صدیق55
6259سید یوسفسید صالح55
0364خدیجهشیر احمد55
1563هوسینجیب الله55
0532توابتاج محمد 54
5457واسعمیر محمد 54
3341حکمت اللهسلطان عزیز54
1769سپین غرغلام محمد 54
1764سهرابمحمد منصور54
2426منیژه عبدالشکور54
999554
5606حمید اللهعبدالله 54
6268مطیح اللهروح الله54
6053آسیهمیر حسین54
5622صفی اللهغلام محمد 54
5036سهیلانور الله54
6088تمناسید علی شاه54
5369مرتضیمصطفی54
1499عبدالوحیدجهانگیرشاه54
1577صدفمحمد همایون54
070454
3340محمد بشیرمحمد کبیر53
279553
1962ادریسطاهر حسین53
1225بختیاررحمت الله53
1960فیصلسیف الرحمن53
1171ابراهیمرحیم داد53
1434برکت صفرعلی53
0994الیاسغلام حسین53
803353
4537سید امان اللهسید کبیر53
1961احمد رشادمحمد شفیق53
200253
0073شکریهعبدالعزیز53
0076شکیباخان علی53
643253
6071پیمان الدینمحمد اسحاق53
6118عبدالهادیعبدالقدوس53
5596احمد اللهغلام سرور53
6100آمنهمحمد قاهر53
5156رضوان اللهعبدالمحمد 53
4791سیاووشحبیب الرحمن53
6398هدایت اللهحریف خان53
5393محمد میلاداکرام الدین53
0357خالدمحمد صدیق53
051953
500153
1377پرستومحمد یوسف53
2212شهریارعبدالودود52
1354مبشرحبیب الله52
0489نازیلاحبیب الله52
903652
3375مهنازامان الله52
1307غلام مجتبیشمس الرحمن52
2933فریبامحمد اسحاق52
554852
5366خیر الدینخان محمد 52
6273بارکزیخالد52
5882احمد شاکرغلام سرور52
0115همایونصفا الدین52
5730معاذ اللهعبدالرزاق52
6001ممتازمحمد قسیم52
4575هوسیمحمد احسان52
0687حسیب اللهمجیب الله52
1542حیدرمیر آقا52
1494فریدونعبدالقدیر52
1409روزیتامحمد ابراهیم51
0845ظفر اللهولی الله51
672651
4261حسنقاسم علی51
4425سید حسنسید یوسف51
1049شاه جهان زیببابه جان51
4455حسیب اللهعقل الدین51
0479حشمت اللهحبیب الله51
1967زبید اللهزین العابدین51
1257میلاد احمد مشتاق احمد 51
804151
4260پریعبدالمیر51
4618الهامعبدالودود51
3472محمد الهامغلام نقشبند51
5316فطرتفرید احمد 51
5294الیاسروزی خان51
0175مرسلنیکو بخت51
3524عایشهعبدالغیور51
4641احمد فرزادگل آغا 51
624251
1016غلام مصطفیرحیم51
3395محمد یوسفعبدالقدیر51
1684رامشیار محمد51
1380رامشجان داد51
1630ذین العابدینشریف51
2367خلیل احمد علی احمد 50
5676محفوظ اللهمحمد عثمان50
5696سمیع اللهاحمد بلال50
1308غلام فیصلشمس الرحمن50
1655حبیب اللهخدا داد50
2009نیلوفرشاه آقا50
830550
4501حامدعبدالرازق50
3292عرفانعبدالغفار50
5340ثنا رفیع الله50
5291سهیلمیر آقا50
5001فیصلعیدی محمد 50
0306احمد اللهاحمد ضیا50
1412ادریسمحمد یونس50
1616شازیهمعقول50
0646احمدعبدالواعظ50
1086سید ضیاالدینسید منصور49
2110احمد فردینعبدالزبور49
0559دین محمدگل محمد 49
0140احمد ولیددر محمد 49
1122غلام مرتضیرحیم داد49
2376محب اللهگل آقا49
684649
2475نصرت اللهعبدالبصیر49
3881محمد عمرانمحمد امین49
2120سید عبدالقیومسید عبدالحق49
5932عایشهطلا محمد 49
1640شکیب مسجدی49
1368فیصلعبدالقهار49
5285سیماشاه ولی49
0690احمد رشادمحمد عارف49
0084زبیرنعمت الله49
5220رشادغلام حسن49
5752محمد صمیمعبدالصمد48
4238سید سیرسید شیرجان48
1278عبدالصادقمنصور48
398248
0349وحید اللهنعمت الله48
0047مرسلسلیم شاه48
004848
5941امین اللهعبدالستار48
6473مجدود احمد نثار احمد 48
4520الهاممحمد یعقوب48
5821بصیر احمد داد محمد 48
5292عبدالحکیممحمد 48
5807شبیر محمد حنیف48
5634فضل اللهغلام محمد 48
3302محمدعبدالحق48
0166عبدالرحمننور علی خان48
1402فروزانعبدالقیوم48
0102ذبیح اللهمردان47
4066محمد روملمحمد انور47
5811احمد هارونحمید الله47
217247
3650ناصرسید احمد 47
548947
0448اکرم اللهمحمد سرور47
5842حجتمحمد آصف47
5718زبیرحیات الله47
2510سمیع اللهحاجی مایل47
5444سمیع اللهگل الرسول47
434547
3465حبیب اللهنجیب الله47
0246خواجه عبداللهمنیر احمد 47
0609محی الدینمحمد امیر47
1617نازیهمعقول47
2561حسیب اللهرحمت الله46
1219رفیع اللهنجیب الله46
2612سمیع اللهعطا محمد 46
1627لطف اللهحیات الله46
1614قربانعلی احمد 46
323246
0248محمد الیاسگل محمد46
0278شجاع اللهبرهان الحق46
5371مبصر احمد عبدالکریم46
3672حسین علیسفر محمد 46
4837ذبیح اللهعبدالواحد46
6435رامینعبدالواحد46
5956عبدالرحمننجیب الرحمن46
1153مصباح الدینمحمد غوث46
5886محمد رامیننذیر الله45
1031محمد ایملسردار45
5694فضل الهادیمحمد صابر45
1637احمد راشدنجیب الله45
541845
2364خاطمهبختیاری45
5670زحلفضل احمد45
5872مریمعین الدین45
0894نوابعبدالغفار45
5290احمد فرزادجان آقا45
0318علی حسینمحمد یعقوب45
0098اعجاز اللهمحمد امین45
5669مسیح اللهحبیب الله44
3332مسافرسید عبدال44
5115شهیرخیر محمد 44
5843عبدالغفورعبدالعزیز44
4467عبدالمجیبعبدالحمید44
675344
5700محمد زمانعوض علی44
0259منصورمحمد ایمل44
0429محمد یوسفگل آقا44
1679زلمیملک شاه44
4175حامدنعمت الله43
1124محمد اکبررحیم الله43
1922نذیرسید عظیم43
5175فردینشیر محمد 43
138743
4850رویاسید نجیب الله43
4799عبدالودودعبدالهادی43
1367محمداللهعتیق الله43
1415بشرا مهنازمحمد ولی43
1372محفوظ اللهولی الله43
1396مشعلعبدالرشید43
0358محمد شاکرشاه لالا42
334342
0071الیاسگل نبی42
132442
0340عبیداللهمحمد اسماعیل42
4512احمد فردینعبدالرحمن42
4649لطف اللهعبدالرزاق42
670142
4609امید اللهمحمد نعیم42
6505حسیب اللهعبدالله42
3614احمد خبیرمحمد قاسم42
5527شایستهاحمد ولید42
494642
1401آمنهعبدالقیوم42
4449منصورعظیم گل41
6090خرماهکامل بیک41
6050داودعلی احمد 41
1406مرتضیسید اسحاق41
0170احمد فیصلعبدالبصیر41
100441
1090محمد هاروندوست محمد 41
4582انورالحقضیاالحق41
4072فیاضحیات الله41
0405سید مجتبیسید فرید41
0001نیک محمد میر محمد 40
0882مهدیعبدالحنان40
1014احمد فوزاناکرام الدین40
0144سید مصطفیحسین آقا40
4457مینامقصود40
495240
5972احمد حامدعبدالرحیم40
0142عبیداللهمحمد 40
1612الطاف حسیننجیب الله40
5349زینبمحمد حسین40
4637سونیلامحمد صابر40
4593محمد ادیبحبیب الحق40
4580خواجه فرزادخواجه قطب الدین40
1638عبدالوارثعبدالصبور40
0003محمد نعمانجنگ باز40
1441احمد سمیرعبیدالله40
370639
2563صفی اللهمحمد صابر39
1573اقبالجلال الدین39
2352عبدالوهابعبدالرشید39
4180احمد مهدیاحمد ذکریا39
0089بی بی گلثومحاجی نور محمد39
1861مطیع اللهعبدالحنان39
4709نوابنصیرمحمد 39
5845رامیننور الله39
4664حسیب اللهخلیل الله39
4571آرینشیر علم39
6260رحم خداشیر احمد 39
2389فیاضعبدالرشید39
1990ساحلعبدالنصیر39
1548جعفرفیض آغا39
2121سید پرویزسید لالا آغا38
5212قند آغاخالق داد38
3769عبدالمنیرعبدالستار38
4585خواجه عبدالناصرخواجه سید محمود38
4442اجملعمر خان38
6131باصرهعبدالحی38
3748احمد سروشهدایت الله37
3538عبدالجبارعبدالقهار37
0113سید عبداللهسید احمد 37
2635شارخسخی داد37
5970نیکملعبید الله37
994637
5262علی شاهپاینده محمد 37
2021محمودمحمد یوسف37
1615نجیب اللهمعقول37
0237عبدالنقیبعبدالرقیب37
514736
5114شریفهعبدالمحمد 36
5623شاکرمن الله36
004536
5813محمد عادلعبدالسمیع36
1549محمد مصطفیمحمد سیر36
0312وارثنجیب الله36
1646حکمت اللهاختر محمد36
5039رحم خداعلی مرزا35
2133منصورشاه مقصود35
5989صفت اللهعبدالخالق35
6055محمد حامدولی جان35
6595سید عزیرسید هاشم35
1560احمد ذکیحاجی شاه ولی35
5715فرهادسیف الدین35
5216عبدالواحدضابط35
0634سید نادرسید داود35
688135
0992خالق دادرحیم داد35
5161لطف اللهخلیل الله35
110534
1115بکتاشوحید الدین34
1309یحییعبدالواحد34
4252ستاره بریالی 33
803633
2179رامینزمری33
5107احمد عمرغلام دستگیر33
506032
3652امیرمحمد یوسف32
2882خواجه احمد خواجه رحمت31
2627امیر محمد محمد داود31
3451شبیرحسینایرج میر31
990231
154231
6089شکیلاشیر محمد 31
1197احمد ذکیعبدالجمیل31
5298مسیح اللهزلمی29
2955سمیععبدالمجید29
4776احمد بلالتوریالی29
4230اسعماعیلمحمد حسن28
5953صدفانور شاه28
1015وحید اللهاسد الله27
0253عبدالحفیظعبدالرزاق27
1793احمد سمیرمحمد سمیع26
3854سید حسینسید یحی26
1020سراج الدینشاه عسکر26
4546رحمت اللهیار محمد26
5567عبداللهعبدالخلیل25
805222
1311وصالمحمد فقیر21
0955احمد فیصلسردار محمد 19
3696دانش آموز مرکزبه دفتر مراجعه کندبررسی نشد
0601دانش آموز مرکزبه دفتر مراجعه کندبررسی نشد
5438دانش آموز مرکزبه دفتر مراجعه کندبررسی نشد
8901دانش آموز مرکزبه دفتر مراجعه کندبررسی نشد

پاسخنامه

شماره سوالجواب درست
11
21
32
42
52
63
72
81
94
104
114
123
132
143
154
161
173
182
193
202
213
221
234
243
254
262
271
284
294
303
312
324
332
343
351
364
373
382
391
403
412
421
433
442
451
464
473
481
493
502
513
524
534
541
553
561
574
582
592
603
614
621
631
642
652
662
671
681
692
701
714
723
731
741
753
761
774
783
793
802
812
823
831
843
853
863
872
884
891
903
911
924
931
942
953
963
972
981
994
1003