نتایج امتحان جغرافیه صنف یازدهم دانش آموزان دوره های اول و دوم ۱۳۹۹

جدول ذیل شامل نتایج امتحان جغرافیه صنف یازدهم دانش آموزان دوره های اول و دوم ۱۳۹۸ – ۱۳۹۹ میباشد.
نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ویا آی دی، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید.
درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو دریافت نشود. در چنین حالت دو ویا سه حرف اول نام را بنویسید.
درصورتیکه در جستجو نتیجه دریافت نشد در قسمت پایین جدول از لینک های قبلی و بعدی استفاده کنید.

آی دینامنام پدرنمره
1387مجتبی غلام جیلانی100
0050محمد مدثرعبدالله99
0627زعیمشیر احمد 99
4418مرسل گل احمد 99
2156سحرمحمد نبی99
5453بسم اللهعبدالغفار99
2277نجیب اللهمحمد امین98
0119مامونضیاالحق98
1643محمد ذبیحمحمد غلام نبی98
4422فاطمهمحمد صدیق98
5971محمد نویدمحمد شفیق98
6008فریحهعبدالمحیط98
500198
0053الهام الدینامیر جان97
0595پروانهعلم الدین97
4443فوزیهمحمد داود97
0370عبدالمالکعبدالجلیل96
4447حامد عبدالخالق96
0202کوهسارحسیب الله96
1322عمران اللهیار محمد 96
1959محمد حسنمحمد وزیر96
1539فریدهعبدالرازق96
2247فرحتذین العابدین96
1666خدیجهشمس الدین96
0617فایزعبدالفتاح96
1246خسروسید احمد 96
2346پروانهعبدالبشیر96
4168عبیداللهغلام مجتبی96
5575پیمانخواجه زمان96
999896
0341احمد نویدعبدالحبیب95
1924سید میر علی شاهسید احمد شاه95
0361عبدالباسطعبدالاحمد95
0009حماسهشیر محمد 95
1072هوسیعبدالحلیم95
4444نرگسمحمد اسحاق95
0189احمد مجیبمحمد اقبال95
1509احمد فرخاحمد شفیع95
5793نصیب اللهذبیح الله95
5600امیر منصورعبدالبصیر95
5707محمد خلیلمحمد قاسم95
1448سونامحمد رحیم95
0040عبدالمختارعبدالمنان94
0681محمد عقیلسلطان علی94
2041فریدونمحمد اجمل94
0604عبداللهچاریارقل94
4083امیر بیکاسلام میر94
6073محمد بشیرمحمد جان94
0028محمد اقبالفرید احمد 94
0330حسناعبدالصمد94
1247حمیدهغلام عباس94
5392نصیر احمد ننگیالی94
4839حکمت ولیشاه ولی94
4540زرلشتحبیب الرحمن94
0786ریحانهعزت الله94
1528احمد صدامفضل محمد93
985993
0640نعمانرحمان گل93
1688میوندعنایت الله93
0272احمد نویدجمال عبدالناصر93
1867بسیناعبدالقیوم93
410893
6189ربابه غلام حسن93
4470صدفبریالی93
4914نیلوفرمحمد فرهاد93
0857فرحنازحکیم الله93
6015میترانور احمد93
4749نصرت اللهفرید93
4609امید اللهمحمد نعیم93
5281محمد حامدمحمد رحیم93
0603اسد اللهرحمت الله93
0612عزیزغلام سرور93
0150ابن امینمحمد آصف93
0435میوندعبدالغفار93
1379میر جلال الدینمیر ضیا الدین92
5664نیک محمد داد محمد 92
0843احمد خسرواحمد جان92
4518نبی رحمتخالد احمد 92
1306فرزادمحمد مبین92
2734احمد شبیرمحمد الله92
0159نور الهدامعراج الدین92
0525ملالیشفیق الله92
5667فرحنازمحبوب الله92
4913رخسارمحمد فرید92
2784شبنممحمد شاه92
5320عبدالرحمنعبدالحفیظ92
0264احمد مبشرحشمت الله92
551792
2797سجیهسید محمد92
0270محمد یحیخیال محمد92
5713الیاس نظر محمد 92
5751حمیرامحمد عثمان92
1371محمد میوندمحمد اکبر92
0334مجیب احمد سلطان احمد 91
6321عمرانشیر آقا91
2452احمد سیرتضیا الدین91
4358اسد اللهدستگیر91
2311مدثراللهبهرالدین91
0860گلاب الدینمعراج الدین91
1887حارثعبدالقادر91
1017فرشاد آقا محمد 91
1537سید محفوظامیر حمزه91
0570هدیغلام فاروق91
0231پروانهشفیع الله91
4373نورستاعبیدالله91
3303میلادعبدالقیوم91
1840سید اصیل احمدسید زبیراحمد91
5599فریدعبدالجمیل91
5682یاسمینمحمد شفیع91
5683حسینامحمد اسماعیل91
5172ژولیکامحمد مقیم91
5950شکر اللهگل محمد 91
4455حسیب اللهعقل الدین91
1171الیاسعبدالعلیم91
0233عبداللهمحمد ولی91
0049عبدالمدبرعبدالله90
0438دل شادمنگل90
5373مصطفیعزیزالله90
0721عبدالمتینعبدالحکیم90
643390
6207عبدالمتینمحمد نسیم90
6206ننگیالیکابلی90
0680اجملنور احمد فهیم90
4308احمد خیاماحمد شاه90
1707مزملمحمد عباس90
1160علیممتاز90
2365جوادشهنواز90
0290نرگسمحمد رسول90
800790
0157شبنممحی الدین90
0054نازیهفرید احمد 90
0183سمسورمحمد عارف90
997990
0991احمد شاهمحمد ضمیر90
1795عبدالسلیمعبدالحمید90
1446حبیب اللهعبدالحسیب90
0664عباداللهعبدالحی89
0540صفی اللهمحمد عوض89
4222حسیب اللهوزیر محمد 89
2122عبدالوهابمحمد فاضل89
0436حشمت اللهنصرالله89
0820احمد فرزادشیر حمزه89
0724عبدالجبارروکی89
1132ثنامحمد حکیم89
1866مروهعبدالقیوم89
1621بی بی رحیمهنورالدین89
0268ساجدهعبدالروف89
4559عبدالسلیمعبدالکریم89
4506سبحان اللهسمندر89
5869نذیر احمد خان محمد 89
4650سیف اللهگلاب خان89
4498هنگامهحلیم جان89
4636سید رسولغلام رسول89
5636محمد عثمانسردار محمد 89
0869عبیدالرحمنخدا داد89
1687فیصلفضل احمد89
0010محمد مهدیمحمد ظاهر89
0443ضیاالحقمحاکم خان89
0967حمزهفرهاد88
0062انوشمحمد نعیم88
0635حیدرشاه ولی88
2869روح اللهعبدالحبیب88
4786محمد ادریسمحمد عارف88
0371جواد احمد فواد احمد 88
0498احمد عمراناحمد جاوید88
0673همانجم الدین88
3564نور الههسید فرید88
3565عفتاحمد فرید88
1129نادیهصفی الله88
2999ام البنینسخی داد88
2443سمیهعبدالروف88
901388
5775نیلوفرمحم عثمان88
0653احمد اللهعبدالطیف88
4476عبدالجلیلعبدالرحیم88
0661احمد ذکیعبدالستار88
0393سید یوسفسید حامد88
4651عبید اللهبشیر احمد 88
5367محمد تمیمکرام الدین88
3465حبیب اللهنجیب الله88
5286عفتامیر جان88
5737معصوبهعبدالعزیز88
0201محمد عاطفمیر آقا88
4576محمد الیاسغلام محمد88
3918احمد حامدعبدالحسین88
0611مریمفرید احمد88
0117جوهر محمدگران محمد88
500288
1398ادریسعاشق الله88
1565فرزادعبدالقدیر88
1655روح اللهاسدالله88
1960فیصلسیف الرحمن87
1257میلاد احمد مشتاق احمد 87
2680عبدالحیعبدالاحد87
2198محمد صمیمعبدالخلیل87
0307احمد زاهدنورعلی87
0335نثار احمد عبدالعزیز87
6029محمد پناه محمد صدیق87
1593نادرعلیغلام سعید87
6060عبدالباعثعبدالصمد87
0273احمد سمیرهدایت الله87
2564احمد بلالمعین الدین87
0266رامینمحمد ظریف87
6068فهیم اللهامیر خان87
2097محمد تقینظر علی87
2517محمد مبشرمحمد عمر87
1689فاطمهمحمد رحیم87
0917فریالاحمد سخی87
3254بهارهولی احمد87
6021کبراعبدالواحد87
1761باسطهعطا محمد 87
11 887
0197زهرهمحمد هادی87
4429نیلا صباوحید الله87
3302محمدعبدالحق87
4630الهامعبدالجمیل87
1735محمد حسیبمحمد نعیم87
1184مسعودمحمد احسان87
643287
5983محمد میلادنجیب الله87
5800محمد حسیبمحمد عمر87
010187
0155نعمت اللهمحمد امین87
0647گهرعبدالمبین87
1579احمد رشادغلام غوث87
1561هابیلعتیق الله87
1364عبدالوارثعبدالرزاق87
1353بهمنعبدالمحمد87
1552لیزاعبدالصبور87
1176میلادعبدالمتین86
0100محمد شبیرمحمد صابر86
0874محمد مصطفیعبدالولی86
0825فرشاداحمد گل86
3033نیاز محمد نجیب الله86
1681میرجممستی بیک86
0592فردینمحمد اسحاق86
1399احمد یاسرجاوید86
0292مسیرمسعود86
0093امان اللهمحمد خالد86
0099احمد وارثنجیب الله86
2520حسیب اللهعصمت الله86
0263هدیهعبدالجبار86
2433ارمغانمحمد شعیب86
1060حسناآقا شیرین86
2550ډیوهمحمد حنیف86
2332یلدامحمد ظاهر86
901186
0915زینبمحمد کریم86
0146تهمینهعبدالواحد86
5666زحلمحمد عیسی86
5167محمد فرشادجنت گل86
4586عبدالنوابعبدالوهاب86
4692ظریفعبدالطیف86
5957قاری هارونحاجی عبدالحق86
5603تمناعبدالمنا86
6296زرمینهقربان علی86
4167عبدالعزیزمحمدالله86
5229هارون احمد نصیر احمد86
1593امیدشیرین آغا86
1441احمد سمیرعبیدالله86
0197محمد بلالمیرویس86
516485
1213فیصل سید احمد 85
0310حکمت اللهخان محمد 85
0055محمد فاضلآقا گل85
4448صبورحسیب الله85
0959مدثرعبدالجلیل85
0677ایمانعلی مرزا85
3326سید ادریسسید یاسین85
0038حمیداللهروح الله85
1690مروهمحمد رحیم85
0674شیبانجم الدین85
1825مینهفیض محمد85
6464هیلیمحمد طاهر85
1151الهامشیر خان85
0056میلادرجب علی85
5629یمامحمد حنیف85
951185
0444همایونضیالدین85
4939شاه رخعبدالکریم85
5213میر ادریسمیر محمد نعیم85
1488مهریهمحمد اسحاق85
1439ملیلامحمد یعقوب85
1756احمد جانعبدالرفیع84
2031فریدونامیر خان84
0448اکرم اللهمحمد سرور84
1114زبیرفضل احمد 84
1925احمد مدثرعبدالصادق84
0553احمد میلادجلندر خان84
1919سلیمانعبدالطیف84
2068مقدمعبدالضیا84
0433رفیع اللهمحمد نادر84
1198محمد میکایلفضل الرحمن84
1834عرفان اللهجان آغا84
1974روح القوامعبدالقهار84
0865میلادنازک میر84
3651مومنهقربان علی84
4474رونازقمرالدین84
1603شملههدایت الله84
3953ذکیهمحمد عیسی84
1174نادیه آقا ضیا84
1553شکریهعبدالعزیز84
2027هاجرهوحیدالله84
4286محمد عمرانمحمد فضل84
5208جاهدملا محمد 84
5660ابراهیممحمد داود84
0002محمد یعقوبمحمد ابراهیم84
2559شیرزیبریالی84
4730شرارهشجاع الدین84
6181امید وطن شاه84
5755سمااحمد وحید84
4832جمیل الرحمنتاج محمد 84
500384
0294احمد سمونپادشاه افضل84
1590مروهبابه ملا84
1578شعیبمحمد انور84
1566لیداعبدالقادر84
1945منیر احمد فهیم احمد 83
0007اسد احسانمحمد حامد83
0121سهیلسخی محمد83
1258عمرانغلام مصطفی83
4192فرزادعبدالحلیم83
6466حسیب اللهداد الله83
4423جوان شیراحمد جاوید83
281083
0547احمد فریدعبدالوهاب83
3907میکاییلعبدالشاه83
4682عبدالرحمنعبدالخالق83
5982محمد نوازالحقعبدالجبار83
6046مصطفینور آغا83
0601سارهوحید الله83
2373زحلعبدالصمد83
1577نرگسنجیب الله83
1101سلسلهنجیب الله83
4531وجیههعبدالجلال83
0644سمیهمحمد حسن83
5783کرشمهمحمد انور83
800283
0143بشیرالدینبصیر الدین83
4723فاطمهشاه ولی83
606283
6255صفی اللهمحمد بای83
5956عبدالرحمننجیب الرحمن83
5016عبدالباریغلام رسول83
5586ادریس خانمحمد نظیم83
5248عبدالوارثعبدالواحد83
5090مروهمحب الرحمن83
5659احمد سیرغلام یحیی83
1641سلیمانداد محمد 83
0163مروه83
0757شفیع اللهحشمت الله82
3390احمد شبیرمرزا محمد 82
0006احمد شعیبمحمد طیب82
0878عبدالفهیمعبدالقیوم82
0098شمس اللهگل لالا82
5590محمد عابدمحمد عالم82
5778محمد نجیممحمد حکیم82
3438احمد سیرسلطان محمد 82
0416عبدالمومنعبدالمبین82
0025فرید احمدفهیم احمد82
0386ذکی محمد عیسی82
1035محمد راشدرحم الدین82
2359میلادمحمد محسن82
0910مقدسعبدالرحمن82
4477نجیبهمحمد خواجه82
3583صبنانعمت الله82
2034فرشتهنور احمد82
2643زینبشیرعلی82
989882
5774لیدا جانالله نور82
3402هدیهاسدالله82
3577حبیبهعبدالحمید82
2189پرمیلاغلام سخی82
3604رویناگل محمد 82
2641شبنمسلطان محمد 82
0010نجیب محمدشیر محمد 82
0269کامرانعبدالجبار82
650182
666482
0912شگوفهمنیر82
5858محمد حسیبمحمد حنیف82
0360حکمت اللهکفایت الله82
4535شایق اللهنجم الدین82
3396محمد شهابعبدالکبار82
0913پریساغلام عباس82
0116جوادولی جان82
0028فاطمهاحمد وحید82
0401نیلابعبدالجلیل82
1657سنیهعنایت الله82
1539احمد یوسفعبدالحکیم82
904281
0485احمد شکیبشیر پادشاه81
0193محمد آرشمحمد هارون81
5716پیمانمحمد امان81
0643احمد ساحلدل آقا81
1338سید عمرانسید محسن81
2554نعماننیک محمد 81
5714شیر زیسید میر جان81
2370احمد شبابمیرعلی81
047781
2306ضمیرهسلطان محمود81
800381
4542مصدقذبیح الله81
5173عبدالباسطعبدالولی81
4772مزملعبدالرب81
4856سلماخوش نظر81
788181
0252محمد الیاسبرهان الدین81
0001شگوفهنوروز خان81
1062محمد سلیمانمحمد داود81
1435اسماجاوید81
0641سروشابوبکر80
6194حامدمحمد جان80
0140احمد ولیددر محمد 80
0063عمرسروشمحمد نعیم80
1369عبدالنصیرعبدالطیف80
4459فرزادمحمد عارف80
1350احمد مسعودفضل الرحمن80
3374سومنعبدالکریم80
1345زهراخواجه ظفر80
5245ملالیمحب الله80
4583نرگسمحمد رفیع80
0937مایدهمحمد رفیق80
2642شبنممحمد تقی80
0364باصرهسید داوود80
5615فیصلگل رحیم80
4801لینامحمد الله80
544080
6081عبدالرافععبدالنور80
803380
1380حزب اللهمحمد رضا80
5955صدفرجب علی80
567780
5114شریفهعبدالمحمد 80
5364صدیقه عبدالحفیظ80
5171کریمهپیوند80
4992عبدالظهورعبدالقیوم80
0659فریدونمحمد عارف80
1641بصیرهمحی الدین80
0682ارسلانعبدالاحد79
0632میرویسمحمد یوسف79
0631سهراببسم الله79
4519روح اللهمحمد خان79
0142عبیداللهمحمد 79
1546محمد حامدحسین داد79
0026محمد حامدتاج محمد 79
0763زاهدغلام فاروق79
6425یاسرعبدالرحیم79
0501عجازعبدالجلیل79
2408خدیجهامین الله79
2166طایبهقلندر شاه79
0619کنشکامحمد شعیب79
4080مجتبیشیرین آغا79
0057سلیمانشین گل79
1271محمد احسان سمیع الله79
4778گلثومعبدالمجید79
1088نگاهغلام محی الدین79
5155مریممحمد صدیق79
5018بلال احمد محمد عثمان79
4598حاشرشاه محمود79
5315حشمت اللهشیرین آغا79
5340ثنا رفیع الله79
0990شریفهدولت محمد 79
0803محمد امیدمرزا محمد 79
5657سحرشاه ولی79
5816اورانوسغلام زبیر79
5604نگینهجمعه خان79
6006محمد راتباحمد سمیع79
0199مروهزین الله79
1447فاطمهسخی والله79
1675شایق اللهشفیق الله79
1659حمایت اللهامان الله79
1458ساراعبدالمبین79
1135الهاممحمد هاشم78
1635عبدالسمیععبدالحفیظ78
1436عزیز اللهامام علی78
1499عبدالسمیععبدالصمد78
4460عبدالحیعبدالقدیر78
0847شاکر حسینسید نوشیروان78
0115همایونصفا الدین78
0987منصورشیرین آقا78
6075حمید عظیم خان78
0068مصعبشارخ78
0811عبدالسبحانمحمد عادل78
0443علی رضاحفیظ الله78
234978
1083ریحانهسید مولاداد78
801378
2600غزلحسیب الله78
2599اسمافیروز الدین78
5961احمد راشدمحمد نادر78
0985محمد یوسفعبدالحبیب78
5174محمد کریمکرم خان78
208778
5994لیمهمحمد داود 78
2649فیصلامام محمد 78
1617سید محبوبسید محفوظ78
0101زینتاحمد فهیم78
1532ساحلشاه محمد78
0732فردیننصیر احمد 77
0566علی حسینمجیب احمد 77
4496محمد عمراننصر الله77
855177
0546محمد الهاممحمد شعیب77
1638شهیرعبدالقدیر77
1078محمد ادریسعبدالوکیل77
2234عبدالحقمحمد انور77
1557احمد مدثرندا محمد 77
143277
2510سمیع اللهحاجی مایل77
1225بختیاررحمت الله77
0911عابدهمحمد شفیع77
3434یاسمینحسیب الله77
0474رخسارسید اسحاق77
0260نظیفهمحمد گران77
2908مریمعبدالقدیر77
2123سید ادریسسید عبدالبصیر77
5151عیان بیکعزیز بیک77
5914مدینهعبدالوهاب77
5852برشناعبدالرازق77
3354قدرت اللهمحمد نعیم77
904577
6004سید نقیب اللهسید قدرت الله77
5595سیماعبدالحنان77
6197شبنمعبدالوحید77
904377
0497اصیلاعبدالبشیر77
1654عبدالمصورعبدالغفار77
1504زین العابدینرحیم الدین77
1568فروزانعبدالله77
1576ایمل صبرالله77
0247رامششیراب الدین76
4974احمد عمرانعبدالله 76
3606فیصلحبیب جان76
0123عزت الله احمد الله 76
0844محمد اقبالمحمد ایوب76
2353احمد بلالوحید الله76
2149میونددلاور خان76
1986آرشداد الله شریف76
1339سید طاهاسرور الدین76
2574روح الامینمحمد رقیب76
1014احمد فوزاناکرام الدین76
2379خدیجهنجیب الله76
5999فرشتهخدا داد76
3580هدیهعبدالعلی76
2065نجواهمایون76
3792مهسااحمد بیژن76
1731فرحتذبیح الله76
1554ماروزهعبدالحکیم76
0392حسیناعبدالستار76
5897لیزاحاجی فدا76
0473صدفغلام سرور76
0296طلب الدینبهاوالدین76
4667ارشادالرحمنمحمد حسن76
5842حجتمحمد آصف76
5850صدیق اللهذبیح الله76
4937محمد ربیعحمد رفیع76
5253احمد اقبالمحمد عثمان76
6271عبدالرحمننور محمد 76
1595سودابهاحمد داود76
1920لیمهعبدالحمید76
5820عبدالفیاضرجب محمد 76
4620بهشته محمد امین76
6138حبیبههمایون76
2328احمد ظاهردر محمد 76
0653اظهرعبدالحسیب76
0092بهرام خانعبدالرازق76
1540فاطمه شاه آغا76
3696حشمت اللهحفیظ الله75
0103سید الیاسعبدالرحیم75
4425سید حسنسید یوسف75
0651شیراحمد گل الرحمن75
6028مبشرعزیز الرحمن75
6424ادریسعبدالکبیر75
1998احمد اللهاحمد ضیا75
0215آیدامحمد فواد75
3404یلدامحمد سلیم75
2354لیناپاینده محمد 75
202375
2426منیژه عبدالشکور75
2447سعادت اللهنجیب الله75
5697سید حنظلهسید حشمت الله75
4587احمد صمیممحمد نسیم75
4703حبیب الرحمنعبدالرحمن75
0660محمد شعیبعبدالواحد75
4207زرمینهغلام نبی75
4755صدف عبید الله75
0043تهمینههاشم75
0679آرزومحمد مبین75
1440مصطفیعبدالمتین75
1461احمد فیروزعبدالسمیع75
1531شایق اللهعبدالهدا75
1368سید نجیب اللهسید نعمت الله75
1569مقدسفضل محمد75
1352محمد مرتضیخلق الدین75
1219رفیع اللهنجیب الله74
4400نقیب اللهاحمد ادریس74
4142احمد سیرویس الدین74
0720زاهوش جمالحشمت جمال74
1240بهشتهعبدالرحمن74
5986سید مطیع اللهسید ورحید الله74
4336شقایق حمید الله74
6131باصرهعبدالحی74
5316فطرتفرید احمد 74
2316محمد زبیرضمیر محمد 74
6272هجرت اللهمحمد اکبر74
2505بلالمحمد قاسم74
4909تیمور شاهشیرین شاه74
5014ضیارملشیر محمد 74
5168زبیرگل جان74
0634سید نادرسید داود74
5594فریمامحمد رسول74
5706فهیمهسخی داد74
5705فرخندهاسد الله74
540474
010174
0045صوفیهمیر سعید74
1653محمد نبیمحمد شفیق74
1450سیاوششریف الله74
5693شاهینمحمد جان73
6473مجدود احمد نثار احمد 73
0906شادابخدا داد73
3187عبدالمتینعبدالخلیل73
0275عمرداد خدا73
2148نصیربصیر73
6065خنجراسلام الدین73
3514غلام قادرعوض73
1090محمد هاروندوست محمد 73
0132ناهیدفهیم الله73
2631آرزومحمد یحی73
1363سحر میرویس73
2350دنیابشیراحمد73
1813طوبامحمد سلیم73
0152فاطمهخیر محمد 73
5826شیباعبدالبشیر73
5843عبدالغفورعبدالعزیز73
5679سید مجیبسید حسیب73
5385مسکامحمد داود73
5345شاه رخمحمد حیدر73
4728خسرومحمد تواب73
4547فهیمهکاظم علی73
5921سمیهمحمدعلی73
6159فروزانغلام فاروق73
2801زبیرعبدالحمید73
6254احمد صمیمعبدالله73
1630ذین العابدینشریف73
1563هوسینجیب الله73
2110احمد فردینعبدالزبور72
0181یحییمحمد امین72
2062محمد حامدمحمد فرید72
2184حامددولت نظر72
5827نرگسعبدالشکور72
0852هنگامهغلام حضرت72
0814الیاسمحمد رحیم72
0467صدامغلام نبی72
5474محمد ذاکرمحمد نجیب72
1750مسعود حبیب الرحمن72
3625نقیب احمدمحراب الدین72
4927احمد رشادرحمت الله72
5610احمد زبیرغلام سرور72
1347محمد الهاممیر افغان72
4570شریف اللهجاوید72
3470شاهرخعبدالحسیب72
1107مرحباعبدالغفور72
6112تهمینهفضل الرب72
5630سوماذکر الله72
5092مرسل نادر شاه72
0996محمد ظریفمحمد شفیع72
0539ابراهیمزمری72
0047محمد الهامعبدالمعصوم72
1421سمیع اللهعبدالله72
1606گیتاقند آغا72
1354مبشرحبیب الله71
4018علی الرحمننور علی71
2571طلحهغلام محمد 71
0861احمد زبیرعبدالحسین71
1123احمد انسعبدالباقی71
802271
6195مرسلاحمد شاه71
0226سهیلاسید محمد71
0397نور جهانمحمد سلیمان71
3170جلوهعبدالرحیم71
2167سحرمحمد یوسف71
3342شبیر احمد محمد عارف71
5814عبادت اللهعبدالطیف71
0992خالق دادرحیم داد71
6183خدیجه محمد قاسم71
4641احمد فرزادگل آغا 71
6118عبدالهادیعبدالقدوس71
1242احمد ابرارغلام فاروق71
0358محمد قسیمگل رحمان71
1345محمد معصومابن امین71
1534عبدالسبحانعبدالفاروق71
1407عمرهگلبدین71
1577صدفمحمد همایون71
4270عبدالطیفعبدالعزیز70
2297اکرام اللهنجیب الله70
0354ماهدشفیع الله70
0905روملامر الدین70
4469حسیب اللهمحمد اکبر70
6071پیمان الدینمحمد اسحاق70
1811محمد فردیندر محمد 70
4424صدفسید صابر70
1100حمیدهنوروز70
1097سحرمحمد عیسی70
1368فیصلعبدالقهار70
2000سید علیسید حبیب70
5851نجیب اللهعبدالستار70
2209مهرانعبدالوکیل70
6198حسیب اللهغلام سخی70
4666ام البنینمحمد اسماعیل70
2855فیصلگل الرحمن70
5300مریممحمد عظم70
6363خدیجه صاحب زادهمحمد هاشم70
5960مهراللهذکر الله70
1012حسناعبدالغفور70
1500طارقخان جی70
1039ذبیح اللهغلام مصطفی70
4328احمد عابدخدا داد69
2231سید سایلسید کمال69
601069
2113غوث الدینسیف الدین69
0144سید مصطفیحسین آقا69
0235مروه سید سکندر69
2416صفیهمحمدالدین69
1316صدفعبدالمحمد 69
2694زهراعزیزالرحمن69
2693اقدس جانعزیزالرحمن69
1642زاهد الرحمنالف الرحمن69
1571فردینخیر الدین69
4618الهامعبدالودود69
4751رضا خانعبدالرحیم69
5720عبدالتمیمعبدالستار69
5731عبدالباسطعبدالرسول69
5291سهیلمیر آقا69
5951رقیهمحمد نذیر69
5717فرشیدسید میر69
6166محمد بلالمحمد نادر69
5837ناصر احمد 69
5212قند آغاخالق داد69
1637احمد راشدنجیب الله69
1396مشعلعبدالرشید69
1660نصرت اللهجان محمد69
1615نجیب اللهمعقول69
5965میلادذکریا68
855968
0804عبدالبصیرگلا جان68
1864رحمت اللهعبید الله68
1434برکت صفرعلی68
0453عبداللهمحمد سلیم68
2334ژالهدل آرام68
0175مرسلنیکو بخت68
3090رافعهنعمت الله68
5663فردینعبدالفرید68
1465حسنامحمد ظفر68
0784نسترننظام الدین68
2014توفیق اللهامین گل68
4627فاطمه گلعبدالسلام68
5676محفوظ اللهمحمد عثمان68
4567سلماسید هاشم68
3356محمد اسحاقفرید احمد 68
2116عبداللهنورالله68
0239عبدالودودعبدالفاروق68
1494فریدونعبدالقدیر68
0205فاطمهاحمد شاه68
1466احمد مختارشیر آقا68
4261حسنقاسم علی67
1687متینننگیالی67
2451عبداللهصبغت الله67
0295ذبیح اللهعبدالمحمد 67
0139عمرانغلام علی67
1015وحید اللهاسد الله67
5669مسیح اللهحبیب الله67
1152خدیجهعبدالجبار67
5920طیبهعبدالحلیم67
0083سوسنمحمد امین67
2009نیلوفرشاه آقا67
0225نجیبهسید محمد67
1274محدثهسید عبدالصمد67
0421مدینهامیر گل67
538267
5672احمد تمیمغلام صدیق67
4165منصورمحمد اسماعیل67
5091فایزهمحمد اسماعیل67
5252ماه منیرعزیزالرحمن67
6362اسمامحمد هاشم67
0914یسراعبدالقهار67
0894نوابعبدالغفار67
4503نجیب اللهرحمت الله67
0100عبدالضمیرعبدالصبور67
0152محمد منصورمحمد رحیم67
1661دیباعبدالملوک67
0845ظفر اللهولی الله66
0822محمد سمیرمحمد آصف66
0190دوست محمد شیرمحمد66
4590وجیه اللهعبدالله66
1766احمد وهابدلاور66
0711رفیع اللهرحمت الله66
4434عبدالرحمندلاور خان66
0821احمد شیرزادشیر افضل66
2069شبیرعبدالضیا66
1752آسیهمحمد حسن66
0145صدفعبدالجبار66
1519طیبهغلام رازق66
2921نیلوفرمحمد عمر66
2472لمرامرالدین66
5987ادیبهمحمد زبیر66
1297حسنامیرزا محمد66
1744شبانهامین گل66
6070حمزهعبدالمبین66
3650ناصرسید احمد 66
905366
5209رامینگل محمد 66
0508محمد شعیبعبدالحی66
4810سباوونخواجه مقل66
4504شفیقمحمد رفیق66
0387مسرتقطب الدین66
1412ادریسمحمد یونس66
1171ابراهیمرحیم داد65
0422نجیب اللهآدم خان65
802765
2335شگوفهدل آرام65
0745تجلاحاجی لطف الله65
3919امیر حمزهرحیم65
0538زهراجمشید65
0154ذکیهشمس الاحمد65
4891محمد عمرانعبدالجاوید65
5115شهیرخیر محمد 65
5419محمد فایقمحمد کاظم65
5211ناجیهمحمد مقیم65
5190میرویسولی محمد 65
6101محمد حاشرمحمد کریم65
5821بصیر احمد داد محمد 65
4072فیاضحیات الله65
4649لطف اللهعبدالرزاق65
5689سعدیهلطف الرحمن65
4800عبدالحیعبدالهادی65
0486آسیه اسما عبدالفتاح65
0051سید محفوظسید معروف65
0555سلیمانرحم خدا65
0124اصیلامحمد اسحاق65
0125مرسیلامحمد اسحاق65
1604خاطرهمحمد داود65
0686احمد راحلمعراج الدین65
1514نثار احمدغلام ربانی65
1603عایشهمحمد داود65
0925محمد یاسینعبدالقهار64
2289علی اصغرنصیر احمد64
1158عبدالستارقیام الدین64
3558صمیممحمد اکبر64
0833عبدالمصورعبدالجلیل64
0105سارهشاه آقا64
1343نیلوفرفواد64
0935حسناحاجی لطف الله64
2747بصیرهمحمد حسن64
3416ملیناصدیق الله64
1367سمیع اللهعبدالروف64
4492علی احمد عبدالاحد64
4537سید امان اللهسید کبیر64
5718زبیرحیات الله64
5244زحلنصر الله64
1791نصرت اللهعبدالواسع64
6050داودعلی احمد 64
6139فرحنازعلی جان64
5892مدیحهشیر محمد64
5347تبسممحمد همایون64
3415احمد شاکرمیراجان64
6431عهدیهامیر امان الدین64
5095محمد ندیمعبدالسعید64
4593محمد ادیبحبیب الحق64
5384شمعریزغلام حضرت64
0489یلدامحمد سلیم64
3633احمد آغاعبدالعلیم63
3670احمد سیرغلام حضرت63
2296مسیح اللهنجیب63
598163
2104قیسمحمد داود63
0487احمد فیاضمحمد آجان63
1336احمد رامشنیاز محمد 63
0685شمسیهگل میر خان63
4520الهاممحمد یعقوب63
5801حفاظتشیر جان63
5970نیکملعبید الله63
2075توفیقمحمد طاهر63
655663
6273بارکزیخالد63
5210نازیهحمید خان63
4929فرشتهچراغ علی63
3790زینبمحمد نذیر63
5169بهادرمحمد هارون63
6274عبدالاللهعبدالفتاح63
6421مسجدیعبدالصیر63
0853رفعت اللهعبیدالله63
1616شازیهمعقول63
1769سپین غرغلام محمد 62
6345صدامخلیل الله62
1982محمد ادریسجمعه گل62
0358محمد شاکرشاه لالا62
0024صفت اللهنیاز محمد 62
1364احمد صفااحمد شاه62
2506ذاکرهمحمد صابر62
1561مهدی رضامفید احمد 62
582362
1442صبغت اللهعبدالرازق62
5882احمد شاکرغلام سرور62
5393محمد میلاداکرام الدین62
5413شمیممحمد حیدر62
6002فرزانه بصیر احمد 62
4771پریساعبدالرسول62
5457واسعمیر محمد 62
3006احمد ولیدشیر محمد62
4824مسعودهداد محمد 62
4571آرینشیر علم62
1245سید مصطفیسید محمد 62
0388صدفقطب الدین62
1415بشرا مهنازمحمد ولی62
900161
1693سید محمد رضاسید صادق شاه61
3468جمشیدعبدالشکور61
1084احمد مصطفیاحمد شاه61
6202میرویسمحمد قاسم61
0994الیاسغلام حسین61
1086سید ضیاالدینسید منصور61
1037ارشاد اللهجلال الدین61
1581یلداامام داد61
4260پریعبدالمیر61
2191شیبادل آغا61
4252ستاره بریالی 61
4242احمد شهیراحسان الله61
1612الطاف حسیننجیب الله61
2475نصرت اللهعبدالبصیر61
5321بلالمحمد صدیق61
1409روزیتامحمد ابراهیم61
6256ستایشولی محمد 61
0027عبدالواحدتاج محمد 61
5591هدایت اللهعبدالرحمن61
5531مدثر احمد احمد نعیم61
5761دیباتاج محمد 61
5292عبدالحکیممحمد 61
5105زهراغلام سخی61
4515ساحلمیرویس61
0677مدینهامان الله61
2366فضل احمد عبدالاحمد 60
1308غلام فیصلشمس الرحمن60
0399سید مصطفیسید اسماعیل60
0149زرمینهصالح محمد 60
3011خورشیدمحمد فرید60
3576نادیهنور محمد 60
5017قیسغلام نبی60
5952مسکاشاه محمد 60
4526ادریسزمری60
3934شادابمحمد یعقوب60
1303عبیداللهگل جمیل60
1102احمد موسیعبدالمجید60
1596کرشمهمحمد نادر60
1474سید عبدالسلام سید چمن60
0532توابتاج محمد 59
5886محمد رامیننذیر الله59
1172عابد الرحمنسیف الرحمن59
5740سمیع اللهشمس الحق59
801859
3881محمد عمرانمحمد امین59
4457مینامقصود59
0815زهرهمیر عبدالاحد59
5616فیاضخان محمد 59
4566بسیماسید هاشم 59
4541صابرهعلی محمد 59
4217فهیمعبدالهادی59
4664حسیب اللهخلیل الله59
0109ایرجخیرالدین59
4935سهیلاچراغ علی59
5811احمد هارونحمید الله59
0805محمد غلام رسول59
0655فهیمنور آغا59
1671شاکرخان محمد59
1701روح اللهعبدالبشیر59
1525فیصلمحمد آصف58
0401سید مرتضیسید اسماعیل58
0559دین محمدگل محمد 58
1911شمس الرحمنعبدالمنان58
2362محمد ضمیرعبدالهادی58
6548سید قمرسید حبیب58
5836سیرحاجی صابر58
0155سمیرامحمد نبی58
4589رویداعبدالقاسم58
6208زهرامحمد حامد58
0168اورانوسعبدالرسول58
2874مهریهمحمد عمر58
1117بلالوحید الله58
4502هارونغلام محی الدین58
0308نقیب اللهکفایت الله58
0173مریمغلام مصطفی58
574358
6264محمد صابرمحمد حاکم58
1369ثنااللهنورآغا58
1582افسانهخواجه شریف58
0585عبدالباعثمحمد نعمیم57
0340عبیداللهمحمد اسماعیل57
0997احمد نور الله57
1305فهیم اللهشکر صاحب57
0076شکیباخان علی57
2243مسعودهفیض محمد 57
2412خجستهخالد احمد 57
1352لیدامصطفی57
0219حسینغلام رسول57
4663احمد فرزادمحمد علم57
5102مدینهصفی الله57
5845رامیننور الله57
5899حسیبافریدون57
4844الیناداد محمد 57
4575هوسیمحمد احسان57
0089بی بی گلثومحاجی نور محمد57
5831آمنهمحمد سعید57
145157
0548عبدالظاهرعزیزالدین57
1617نازیهمعقول57
1119احمد یاسرفیاض56
0829احمد رشادشعیب56
052056
6205رشادمحمد ضیا56
0073شکریهعبدالعزیز56
1779نیلوفرسید رضا شاه56
0309صنمنور آغا56
2225سحرسید احمد 56
0537شیلاعیدی محمد 56
5830پلوشهسید محمد 56
5527شایستهاحمد ولید56
5631صدفمحمد ابراهیم56
5369مرتضیمصطفی56
5763همتعبدالبصیر56
1819ساجد احمد غلام ابوبکر56
5633جمیلهعبدالمنان56
5293عبدالحبیبمحمد 56
3168حماسهعبدالسلام56
0550فاطمهعبدالقاسم56
4546رحمت اللهیار محمد56
0204عبدالمبینعبدالعزیز56
1402فروزانعبدالقیوم56
1543محمد ایملخلق الدین56
0883آرشعبدالحنان55
1734رحمت اللهمحمد هارون55
0141میرزا حسینمحمد رضا55
148755
5566خیبرتوریالی55
5722احمد نوابعبدالفواد55
5592احمد صیاممحمد عمر55
4799عبدالودودعبدالهادی55
1910احمد قیسعتیق الله55
1358زحلالله میر55
1444عبدالمجیبعبدالمجید54
6594میر حمزهمیر عزیز الله54
2133منصورشاه مقصود54
4577محمد اسماعیلنافع الدین54
5974بهشتهعبدالتواب54
2364خاطمهبختیاری54
1016غلام مصطفیرحیم54
890554
1627سنبلوحیدالله54
051954
1093احمد رشادجاوید احمد54
1677عبدالرافیععبدالواسع54
0665محمد الطافمحمد اسماعیل53
1122غلام مرتضیرحیم داد53
2015فردوسزلمی53
3332مسافرسید عبدال53
1996تهمینهعاشور محمد 53
0489نازیلاحبیب الله53
3578علیناانور شاه53
1700مریمنورالرحمن53
5700محمد زمانعوض علی53
4709نوابنصیرمحمد 53
0001نیک محمد میر محمد 53
2179رامینزمری53
5160مسیح اللهمحمد اسحاق53
4056مروهمیر سردار53
0410بنفشهحفیظ الله53
788053
5833محمد صمیمشیرین آغا53
0675پیماننصیر احمد53
007353
1555خوشحالمحمد صالح53
1416محمد جمشیدمحمد اولیا53
2021محمودمحمد یوسف52
1378مدثر اللهحسیب الله52
2620شهرامعبدالمالک52
5839هدایت اللهعطا الله52
0158وحیداللهعبدالواحد52
3341حکمت اللهسلطان عزیز52
2529اسد اللهغلام محمد 52
3427رخسارسید امین52
5894ذکیهفیروز علی52
2376محب اللهگل آقا52
5989صفت اللهعبدالخالق52
5698انعمعبدالقهار52
6196سپوژمی هلال52
6259سید یوسفسید صالح52
5226زیباامر علی52
5294الیاسروزی خان52
1586احمد ضیانور الله52
5438سید جلالسید محمد 52
0237عبدالنقیبعبدالرقیب52
1451عبدالصبورعبدالظهور52
2352عبدالوهابعبدالرشید51
1307غلام مجتبیشمس الرحمن51
0466بلالغلام نبی51
3878احمد مدثرخدای داد51
0046محمد صمیمسلیم شاه51
903651
2469سید حسینمحمد ظاهر51
5622صفی اللهغلام محمد 51
5670زحلفضل احمد51
5219رویناعبدالبصیر51
6100آمنهمحمد قاهر51
1614قربانعلی احمد 51
5290احمد فرزادجان آقا51
5391فدا احمد فیض احمد 51
0220احمد شعیبمحمد لقا51
0177سید کامرانمیر واعظ آغا51
0609محی الدینمحمد امیر51
1562سجادسید ناصر51
1967زبید اللهزین العابدین50
2120سید عبدالقیومسید عبدالحق50
0167سید عقیلسید حسن50
5988محمد وزیر احمد 50
4343احمد شاهامان الله50
1838عزت اللهغلام سرور50
4032سوسنمحمد هارون50
3744زرمینهابن امین50
4052صدفمحمود خان50
1207مریممحمد شفیع50
6268مطیح اللهروح الله50
5611فیصلعبدالبصیر50
0246خواجه عبداللهمنیر احمد 50
5747احسان اللهعلم گل50
5186فریحهمحمود خان50
4818محمد پیمانمحمد نصیر50
5634فضل اللهغلام محمد 50
0166عبدالرحمننور علی خان50
1598نازشاسدالله50
1666توصیفکتوری50
1357علی رضاءعبدالشاپور50
1764سهرابمحمد منصور49
3340محمد بشیرمحمد کبیر49
2367خلیل احمد علی احمد 49
5752محمد صمیمعبدالصمد49
802849
0077نبیلهگل نبی49
0084زبیرنعمت الله49
5366خیر الدینخان محمد 49
6129صنمعبدالعزیز49
4501حامدعبدالرازق49
4941محمد هاشماحمد 49
3395محمد یوسفعبدالقدیر49
5748امنهحسن شاه 49
5379عبدالواحدمحمد اکبر49
5326روح اللهالله محمد 49
6076هومنکفایت الله49
1501محمد عمرانحیات الدین48
0605احمد ریحانسیلانی48
414648
2444بلالمرزا خان48
1609عابدغلام حیدر48
2070عبدالتوابعبدالوحید48
0479حشمت اللهحبیب الله48
3698عابدهعبدالرحمن48
3697نبیلهبهروز48
801048
801148
2750سپوژمیعبدالبصیر48
804148
5348عمرانشاه ولی48
1023محمد شریفخان علی48
6110محمد فرهادمحمد یعقوب48
1311وصالمحمد فقیر48
4612ذبیح احمد ذاکر ا حمد 48
0090فاطمهحاجی نور محمد48
5158پرویزحفیظ الله48
0127انیتامحمد قیوم48
1153مصباح الدینمحمد غوث48
1580ارزومحمد یعقوب48
4442اجملعمر خان47
1627لطف اللهحیات الله47
3694محمد مصطفیفریدون47
5538صدیق الله حبیب الله47
1029منصورخیر محمد 47
2882خواجه احمد خواجه رحمت47
2254ذاکر اللهاصحاب الدین47
2177سمیع اللهعزت الله47
4031فرحنازمحمد سلیم47
0216فاطمهضیا الدین47
3376آزادهبشیر احمد 47
801247
0480کوثرمحمد عارف47
2695مسرتمحمد خالد47
0278شجاع اللهبرهان الحق47
5607محمد مصطفیاحمد الله47
5813محمد عادلعبدالسمیع47
6178نور الامینرحمت ولی47
1685مطیع اللهسید محمد47
0999میر صدیق اللهمیر صفی الله47
1583انوشهنصیر احمد47
3684محمد اسماعیلامیر الدین46
0349وحید اللهنعمت الله46
994946
3394ایملمحمد اسلم46
502046
0251میر عبدالرحیممیرعبدالعظیم46
6090خرماهکامل بیک46
5323احمد صفامحمد صدیق46
1851نقیب اللهسیف الرحمن46
1234فرهادسید آقا46
5696سمیع اللهاحمد بلال46
138746
5036سهیلانور الله46
0891مینهباز محمد46
1401آمنهعبدالقیوم46
1962ادریسطاهر حسین45
1861مطیع اللهعبدالحنان45
409645
3411فاطمهخان آقا45
323245
0236سکینهسید سکندر45
3584لیمهمسیح الله45
1640شکیب مسجدی45
5346عبدالقهارعبدالفتاح45
1094عمران احمد شهاب الدین45
2357ساراحاجی دلاور45
4574احمد روشانهمایون45
0501جوادمولا داد45
2561حسیب اللهرحمت الله44
369044
3435مرسلمحمد ابراهیم44
3672حسین علیسفر محمد 44
4750محمد عمرمحمد حلیم44
6263اقبالامیر محمد 44
4194فوادعیدی محمد 44
0234واحد اللهفدا محمد44
1380رامشجان داد44
1548جعفرفیض آغا44
4585خواجه عبدالناصرخواجه سید محمود43
2121سید پرویزسید لالا آغا43
0071الیاسگل نبی43
5039رحم خداعلی مرزا43
3375مهنازامان الله43
5959سید اصیلمیر جمال الدین43
0687حسیب اللهمجیب الله43
5528شکریهعبدالکمال43
4637سونیلامحمد صابر43
5285سیماشاه ولی43
676843
6352مریمشاه محمد 43
0365سید احمدسید داود43
1012عبدالوارثعبدالقسیم42
0762ایمانغلام حیدر42
5753محمد امینمحمد امان42
5878نقیب عزیز محمد 42
110542
4525سید رحیمسید داود42
998642
155542
4624محمد حسیناحمد ظاهر42
0348صبیحهعلی شاه42
1309یحییعبدالواحد42
1549محمد مصطفیمحمد سیر42
900141
4449منصورعظیم گل41
3451شبیرحسینایرج میر41
6055محمد حامدولی جان41
1092روشناعبدالرسول41
0768سعیدهسید نعیم41
2212شهریارعبدالودود41
3626باسط غلام حضرت 41
5249احمد سخامحمد صدیق41
5262علی شاهپاینده محمد 41
0648محمد صبورمحمد صابر41
0500سید امیدسید محمود41
0259منصورمحمد ایمل41
1544مصورحشمت الله41
0128مجتبیعبدالحبیب41
3769عبدالمنیرعبدالستار40
1076محمد آغامحمد نعیم40
2627امیر محمد محمد داود40
0102ذبیح اللهمردان40
6423نورزیعبدالصمد40
3399احمد شعیبنثار احمد40
4230اسعماعیلمحمد حسن40
3791عایشهمحمد نذیر40
4426عفیفهمحمد عیسی40
4581سید مبشرسید عزیز الله40
5866حسام الدیننظام الدین39
4238سید سیرسید شیرجان39
5107احمد عمرغلام دستگیر39
0690احمد رشادمحمد عارف39
2083احمد طارقنقیب الله38
4175حامدنعمت الله38
4467عبدالمجیبعبدالحمید38
1031محمد ایملسردار38
830538
5547محمد خالدمحمد امان38
5247منصورمسعود38
5349زینبمحمد حسین38
2389فیاضعبدالرشید38
0312وارثنجیب الله38
1573اقبالجلال الدین37
5695آخند زادهیحیی37
530837
5953صدفانور شاه37
906937
5220رشادغلام حسن37
4180احمد مهدیاحمد ذکریا36
3292عرفانعبدالغفار36
6382صالحهامور داد36
5872مریمعین الدین36
904436
3304فاضلزلمی36
624236
0429محمد یوسفگل آقا36
1433پیمانمحمد الف36
1640مژگانعبدالغفار36
2635شارخسخی داد35
2546ادریسعبدالسمیع35
143935
1179عبدالمبینآقا پادشاه35
4638حشمت اللهاشرف الله35
4850رویاسید نجیب الله35
0253عبدالحفیظعبدالرزاق35
2161شمس الدینعبدالعلی34
1175زرغونهآقا ضیا34
626634
5699زرلشتعبدالعلیم34
501234
3753محمد ماهرمحمد طاهر34
1444احمد امیدذبیع الله34
1075وارثغلام محی الدین34
5741صدامامان الله33
2565احمد شاهسمیع الله33
2710مسعودحامد33
0490سروشمحمد سلیم33
1673مسرورنور محمد33
4066محمد روملمحمد انور32
5162مبین شاهمحمد مقیم32
909132
5728صفی اللهنبی گل32
1115بکتاشوحید الدین32
591932
537032
4582انورالحقضیاالحق32
0048ریحانهغلام مجتبی32
0538عبدالوهابعبدالهادی32
1679زلمیملک شاه32
200231
4640عبدالصمیمعبدالحی31
5567عبداللهعبدالخلیل31
904230
2955سمیععبدالمجید30
4512احمد فردینعبدالرحمن30
5361مرتضیعبدالحسین30
3748احمد سروشهدایت الله29
0600سید اسماعیلسید مصطفی29
4508سبحانمحمد معروف29
5415عبدالرحمنغلام علی29
0003محمد نعمانجنگ باز29
3608محمد مرتضیاحمد الله28
1065صفیهفضل الرحمن28
0644میوندمیرویس28
1650سحرسید قاسم28
5227کیهانعصمت الله27
1197احمد ذکیعبدالجمیل27
1589محمد آرشغیاث الدین27
1670سهرابعبدالواسع26
370625
334325
2131ادریسمحمد هارون25
0719زاهد جمالحشمت جمال24
4837ذبیح اللهعبدالواحد24
1950احمد زینورالرحمن24
6532عبدالرحمننور علی خان24
1868حشمت اللهعزت الله23
0289لطف اللهفدا محمد23
056721
5371مبصر احمد عبدالکریم19
0097ادریسمحمد شیرین18
1649طیبهسید قاسم16

پاسخنامه

شماره سوالجواب درست
11
24
33
43
53
64
71
82
91
102
114
122
134
141
153
164
172
182
193
201
213
224
234
242
251
262
272
283
291
303
313
324
331
341
353
362
372
384
392
401
412
421
433
441
454
461
473
481
492
503
512
524
531
542
553
562
574
582
594
603
614
621
633
641
654
662
672
683
694
701
714
723
734
742
753
764
772
784
793
802
814
821
832
843
851
862
874
884
893
901
913
923
934
944
951
964
974
982
991
1002