نتایج امتحان جغرافیه صنف دهم دانش آموزان دوره های اول و دوم ۱۳۹۹

جدول ذیل شامل نتایج امتحان جغرافیه صنف دهم دانش آموزان دوره های اول و دوم ۱۳۹۸ – ۱۳۹۹ میباشد.
نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ویا آی دی، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید.
درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو دریافت نشود. در چنین حالت دو ویا سه حرف اول نام را بنویسید.
درصورتیکه در جستجو نتیجه دریافت نشد در قسمت پایین جدول از لینک های قبلی و بعدی استفاده کنید.

آی دینامنام پدرنمره
0050محمد مدثرعبدالله100
5453بسم اللهعبدالغفار99
4818محمد پیمانمحمد نصیر99
1072هوسیعبدالحلیم99
0617فایزعبدالفتاح99
999899
5575پیمانخواجه زمان98
0051احمد راشدامین الله98
3465حبیب اللهنجیب الله98
5707محمد خلیلمحمد قاسم98
5956عبدالرحمننجیب الرحمن98
0119مامونضیاالحق97
0370عبدالمالکعبدالجلیل97
0028محمد اقبالفرید احمد 97
1924سید میر علی شاهسید احمد شاه97
4443فوزیهمحمد داود97
2277نجیب اللهمحمد امین97
0681محمد عقیلسلطان علی96
1643محمد ذبیحمحمد غلام نبی96
0189احمد مجیبمحمد اقبال96
1322عمران اللهیار محمد 96
4749نصرت اللهفرید96
5793نصیب اللهذبیح الله95
1910احمد قیسعتیق الله95
5683حسینامحمد اسماعیل95
4222حسیب اللهوزیر محمد 95
0040عبدالمختارعبدالمنان95
2142ایملنصیر احمد95
0627زعیمشیر احمد 94
0157شبنممحی الدین94
1539فریدهعبدالرازق94
0062انوشمحمد نعیم94
0917فریالاحمد سخی94
4418مرسل گل احمد 94
4168عبیداللهغلام مجتبی93
4447حامد عبدالخالق93
1707مزملمحمد عباس93
2784شبنممحمد شاه93
0857فرحنازحکیم الله93
5869نذیر احمد خان محمد 93
5971محمد نویدمحمد شفیق93
5320عبدالرحمنعبدالحفیظ93
0612عزیزغلام سرور93
1246خسروسید احمد 92
0274رضوان اللهمحمد اکرم92
2311مدثراللهبهرالدین92
4470صدفبریالی92
0105سارهشاه آقا92
0201محمد عاطفمیر آقا92
0233عبداللهمحمد ولی92
5682یاسمینمحمد شفیع91
2550ډیوهمحمد حنیف91
0053الهام الدینامیر جان91
0361عبدالباسطعبدالاحمد91
4582انورالحقضیاالحق90
0202کوهسارحسیب الله90
1577نرگسنجیب الله90
6073محمد بشیرمحمد جان89
0547احمد فریدعبدالوهاب89
0604عبداللهچاریارقل89
0724عبدالجبارروکی89
0664عباداللهعبدالحی89
0869عبیدالرحمنخدا داد89
5737معصوبهعبدالعزیز88
1959محمد حسنمحمد وزیر88
0143بشیرالدینبصیر الدین88
1234فرهادسید آقا88
0183سمسورمحمد عارف88
4308احمد خیاماحمد شاه88
0335نثار احمد عبدالعزیز88
2041فریدونمحمد اجمل88
4422فاطمهمحمد صدیق88
620688
0540صفی اللهمحمد عوض88
0290نرگسمحمد رسول88
4540زرلشتحبیب الرحمن88
2097محمد تقینظر علی88
1528احمد صدامفضل محمد87
0501عجازعبدالجلیل87
0341احمد نویدعبدالحبیب87
2999ام البنینسخی داد87
1160علیممتاز87
5667فرحنازمحبوب الله87
3918احمد حامدعبدالحسین87
0363فرشتهفرید احمد87
0307احمد زاهدنورعلی86
0661احمد ذکیعبدالستار86
4695شبیراحمد محمد کبیر86
0721عبدالمتینعبدالحکیم86
0264احمد مبشرحشمت الله86
1350احمد مسعودفضل الرحمن86
0673همانجم الدین86
2332یلدامحمد ظاهر86
4429نیلا صباوحید الله86
0146تهمینهعبدالواحد86
2408خدیجهامین الله86
0959مدثرعبدالجلیل86
3254بهارهولی احمد86
4625محمد وارثولی محمد 86
4506سبحان اللهسمندر86
0611مریمفرید احمد86
168786
0443ضیاالحقمحاکم خان86
1509احمد فرخاحمد شفیع85
4723فاطمهشاه ولی85
800785
2797سجیهسید محمد85
4518نبی رحمتخالد احمد 85
6060عبدالباعثعبدالصمد85
1436عزیز اللهامام علی85
5775نیلوفرمحم عثمان85
3326سید ادریسسید یاسین85
1537سید محفوظامیر حمزه85
1811محمد فردیندر محمد 85
0757شفیع اللهحشمت الله85
1258عمرانغلام مصطفی85
0393سید یوسفسید حامد85
0099احمد وارثنجیب الله85
0360حکمت اللهکفایت الله85
1197احمد ذکیعبدالجمیل85
1371محمد میوندمحمد اکبر85
4801لینامحمد الله84
5016عبدالباریغلام رسول84
0103سید الیاسعبدالرحیم84
0682ارسلانعبدالاحد84
2365جوادشهنواز84
304884
1741احمد یاسرفضل الربی84
0592فردینمحمد اسحاق84
0330حسناعبدالصمد84
5850صدیق اللهذبیح الله84
5751حمیرامحمد عثمان84
1387مجتبی غلام جیلانی84
1039ذبیح اللهغلام مصطفی84
5183قیسغلام سخی83
4703حبیب الرحمنعبدالرحمن83
1925احمد مدثرعبدالصادق83
2624صلاح الدینعبدالقادری83
0860گلاب الدینمعراج الدین83
3577حبیبهعبدالحمید83
0334مجیب احمد سلطان احمد 83
4384سید مصورسید آغا83
0448اکرم اللهمحمد سرور83
0570هدیغلام فاروق83
1174نادیه آقا ضیا83
4167عبدالعزیزمحمدالله83
0045صوفیهمیر سعید83
5315حشمت اللهشیرین آغا82
4909تیمور شاهشیرین شاه82
0269کامرانعبدالجبار82
5852برشناعبدالرازق82
5914مدینهعبدالوهاب82
1247حمیدهغلام عباس82
0002محمد یعقوبمحمد ابراهیم82
5171کریمهپیوند82
1508محمد عمرمحمد ضمیر82
1540فاطمه شاه آغا82
0150ابن امینمحمد آصف82
1171الیاسعبدالعلیم82
5167محمد فرشادجنت گل81
5692شبانهعبدالرشید81
0049عبدالمدبرعبدالله81
3789ذکراللهمحمد رسول81
1593نادرعلیغلام سعید81
0674شیبانجم الدین81
1689فاطمهمحمد رحیم81
2643زینبشیرعلی81
3907میکاییلعبدالشاه81
617381
1213فیصل سید احمد 81
1488مهریهمحمد اسحاق81
0092بهرام خانعبدالرازق81
1380حزب اللهمحمد رضا80
1198محمد میکایلفضل الرحمن80
5604نگینهجمعه خان80
619480
0093امان اللهمحمد خالد80
2359میلادمحمد محسن80
1919سلیمانعبدالطیف80
6068فهیم اللهامیر خان80
2297اکرام اللهنجیب الله80
0422نجیب اللهآدم خان80
2641شبنمسلطان محمد 80
2642شبنممحمد تقی80
1666خدیجهشمس الدین80
1883حکمت اللهسید احمد 80
1987رفیع اللهداد الله شریف80
5778محمد نجیممحمد حکیم80
1645نورستهجمعه خان80
5245ملالیمحب الله80
3374سومنعبدالکریم80
6029محمد پناه محمد صدیق80
3354قدرت اللهمحمد نعیم80
5629یمامحمد حنیف80
3640عبدالنجمانعبدالصمد80
1271محمد احسان سمیع الله80
2328احمد ظاهردر محمد 80
1561هابیلعتیق الله80
1023محمد شریفخان علی79
1840سید اصیل احمدسید زبیراحمد79
1221محمد یوسفذبیح الله79
5364صدیقه عبدالحفیظ79
0055محمد فاضلآقا گل79
1974روح القوامعبدالقهار79
2680عبدالحیعبدالاحد79
281079
1890عبدالباسطغلام حضرت79
1681میرجممستی بیک79
2443سمیهعبدالروف79
1621بی بی رحیمهنورالدین79
620279
2234عبدالحقمحمد انور79
0199مروهزین الله79
4636سید رسولغلام رسول79
4587احمد صمیممحمد نسیم79
1439ملیلامحمد یعقوب79
0497اصیلاعبدالبشیر79
1641بصیرهمحی الدین79
0435میوندعبدالغفار79
4477نجیبهمحمد خواجه78
1035محمد راشدرحم الدین78
0438دل شادمنگل78
0121سهیلسخی محمد78
4682عبدالرحمنعبدالخالق78
2600غزلحسیب الله78
0364باصرهسید داوود78
1557احمد مدثرندا محمد 78
1114زبیرفضل احمد 78
5773صفامحمد وسیم78
3434یاسمینحسیب الله78
3651مومنهقربان علی78
900478
1779نیلوفرسید رضا شاه78
5151عیان بیکعزیز بیک78
0803محمد امیدمرزا محمد 78
4939شاه رخعبدالکریم78
0444همایونضیالدین78
997978
0252محمد الیاسبرهان الدین78
0500سید امیدسید محمود78
1353بهمنعبدالمحمد78
1593امیدشیرین آغا78
4492علی احمد عبدالاحد77
0056میلادرجب علی77
4018علی الرحمننور علی77
0561حامدسید آور77
610877
4498هنگامهحلیم جان77
0007اسد احسانمحمد حامد77
0006احمد شعیبمحمد طیب77
3438احمد سیرسلطان محمد 77
3402هدیهاسدالله77
1761باسطهعطا محمد 77
1825مینهفیض محمد77
6093عبدالبشیر
احمد علی77
047777
1690مروهمحمد رحیم77
4586عبدالنوابعبدالوهاب77
6004سید نقیب اللهسید قدرت الله77
5018بلال احمد محمد عثمان77
4832جمیل الرحمنتاج محمد 77
0401نیلابعبدالجلیل77
4239مطیع اللهمحمد علی76
1688میوندعنایت الله76
619276
2517محمد مبشرمحمد عمر76
1834عرفان اللهجان آغا76
620176
3606فیصلحبیب جان76
2296مسیح اللهنجیب76
2908مریمعبدالقدیر76
2027هاجرهوحیدالله76
4667ارشادالرحمنمحمد حسن76
4423جوان شیراحمد جاوید76
1345زهراخواجه ظفر76
0308نقیب اللهکفایت الله76
5713الیاس نظر محمد 76
4593محمد ادیبحبیب الحق76
5955صدفرجب علی76
5800محمد حسیبمحمد عمر76
0996محمد ظریفمحمد شفیع76
1638عبدالوارثعبدالصبور76
5999فرشتهخدا داد75
5660ابراهیممحمد داود75
5994لیمهمحمد داود 75
5603تمناعبدالمنا75
4271شبیر احمد عبدالواحد75
1982محمد ادریسجمعه گل75
1957نعمت اللهحضرت ولی75
3033نیاز محمد نجیب الله75
0123عزت الله احمد الله 75
0763زاهدغلام فاروق75
5740سمیع اللهشمس الحق75
0915زینبمحمد کریم75
2225سحرسید احمد 75
2350دنیابشیراحمد75
0397نور جهانمحمد سلیمان75
0474رخسارسید اسحاق75
0473صدفغلام سرور75
2599اسمافیروز الدین75
1101سلسلهنجیب الله75
0677ایمانعلی مرزا75
2472لمرامرالدین75
618975
6159فروزانغلام فاروق75
5300مریممحمد عظم75
4937محمد ربیعحمد رفیع75
5615فیصلگل رحیم75
5367محمد تمیمکرام الدین75
0548عبدالظاهرعزیزالدین75
0010محمد مهدیمحمد ظاهر75
5594فریمامحمد رسول74
0912شگوفهمنیر74
2184حامددولت نظر74
5982محمد نوازالحقعبدالجبار74
0820احمد فرزادشیر حمزه74
0913پریساغلام عباس74
3565عفتاحمد فرید74
0994الیاسغلام حسین74
5393محمد میلاداکرام الدین74
5960مهراللهذکر الله74
0647گهرعبدالمبین74
0253عبدالحفیظعبدالرزاق74
1655روح اللهاسدالله74
4496محمد عمراننصر الله73
917273
0845ظفر اللهولی الله73
4459فرزادمحمد عارف73
0631سهراببسم الله73
0878عبدالفهیمعبدالقیوم73
0433رفیع اللهمحمد نادر73
5774لیدا جانالله نور73
0197زهرهمحمد هادی73
0443علی رضاحفیظ الله73
4286محمد عمرانمحمد فضل73
4469حسیب اللهمحمد اکبر73
010173
1343نیلوفرفواد73
0956فرخندهحکیم الله73
2116عبداللهنورالله73
5345شاه رخمحمد حیدر73
0163مروه73
5619نقیب اللهعبدالباری72
5336نجمان الدیننجم الدین72
1920لیمهعبدالحمید72
6166محمد بلالمحمد نادر72
0487احمد فیاضمحمد آجان72
4358اسد اللهدستگیر72
6075حمید عظیم خان72
3650ناصرسید احمد 72
2631آرزومحمد یحی72
1519طیبهغلام رازق72
0132ناهیدفهیم الله72
0538زهراجمشید72
3583صبنانعمت الله72
0720زاهوش جمالحشمت جمال72
099972
4142احمد سیرویس الدین72
2034فرشتهنور احمد72
6081عبدالرافععبدالنور72
5921سمیهمحمدعلی72
5208جاهدملا محمد 72
1791نصرت اللهعبدالواسع72
5950شکر اللهگل محمد 71
5595سیماعبدالحنان71
5090مروهمحب الرحمن71
4730شرارهشجاع الدین71
0275عمرداد خدا71
3826الهامسلیمان71
1499عبدالسمیععبدالصمد71
2149میونددلاور خان71
1700مریمنورالرحمن71
0745تجلاحاجی لطف الله71
022471
3580هدیهعبدالعلی71
0268ساجدهعبدالروف71
1017فرشاد آقا محمد 71
0141میرزا حسینمحمد رضا71
2370احمد شبابمیرعلی71
4755صدف عبید الله71
5820عبدالفیاضرجب محمد 71
5441ضیا الرحمننادر شاه71
2559شیرزیبریالی71
0239عبدالودودعبدالفاروق71
1578شعیبمحمد انور71
4455حسیب اللهعقل الدین70
0985محمد یوسفعبدالحبیب70
4736مرسلگل مزار70
0167سید عقیلسید حسن70
1756احمد جانعبدالرفیع70
0566علی حسینمجیب احمد 70
0653احمد اللهعبدالطیف70
0654امیر الدینصلاح الدین70
0687حسیب اللهمجیب الله70
6071پیمان الدینمحمد اسحاق70
3671مریمبشیراحمد 70
3409ساراضیا الدین70
0416عبدالمومنعبدالمبین70
4434عبدالرحمندلاور خان70
0865میلادنازک میر70
0009حماسهشیر محمد 70
1795عبدالسلیمعبدالحمید70
5851نجیب اللهعبدالستار70
5697سید حنظلهسید حشمت الله70
5706فهیمهسخی داد70
5599فریدعبدالجمیل70
0101زینتاحمد فهیم70
0155نعمت اللهمحمد امین70
0197محمد بلالمیرویس70
909069
4217فهیمعبدالهادی69
5321بلالمحمد صدیق69
3593زهرهشمس الحق69
4547فهیمهکاظم علی69
6100آمنهمحمد قاهر69
5657سحرشاه ولی69
5633جمیلهعبدالمنان69
0651شیراحمد گل الرحمن69
4192فرزادعبدالحلیم69
0115همایونصفا الدین69
1100حمیدهنوروز69
4519روح اللهمحمد خان69
0825فرشاداحمد گل69
4542مصدقذبیح الله69
3404یلدامحمد سلیم69
1352لیدامصطفی69
0083سوسنمحمد امین69
0935حسناحاجی لطف الله69
1070سارهعزیز احمد 69
0226سهیلاسید محمد69
902869
4559عبدالسلیمعبدالکریم69
6118عبدالهادیعبدالقدوس69
1641سلیمانداد محمد 69
6170اسد اللهشاه محمود69
3396محمد شهابعبدالکبار69
0502احمد ذکیضیاالله68
4856سلماخوش نظر68
2366فضل احمد عبدالاحمد 68
0785طیبهفضل الدین68
143268
0296طلب الدینبهاوالدین68
0603اسد اللهرحمت الله68
0551محمد شایقعطا محمد 68
2009نیلوفرشاه آقا68
0063عمرسروشمحمد نعیم68
0910مقدسعبدالرحمن68
4531وجیههعبدالجلال68
5814عبادت اللهعبدالطیف68
2801زبیرعبدالحمید68
1257میلاد احمد مشتاق احمد 68
1440مصطفیعبدالمتین68
1388احمد مجتبیاحمد شاه68
0051سید محفوظسید معروف68
4520الهاممحمد یعقوب67
6101محمد حاشرمحمد کریم67
5957قاری هارونحاجی عبدالحق67
5316فطرتفرید احمد 67
176367
2014توفیق اللهامین گل67
4424صدفسید صابر67
5826شیباعبدالبشیر67
5897لیزاحاجی فدا67
0874محمد مصطفیعبدالولی67
0811عبدالسبحانمحمد عادل67
0231پروانهشفیع الله67
0225نجیبهسید محمد67
2492خورشیدعبدالغنی67
905667
4505محمد حامدانور محمد 67
5816اورانوسغلام زبیر67
4992عبدالظهورعبدالقیوم67
0660محمد شعیبعبدالواحد67
1398ادریسعاشق الله67
0047محمد الهامعبدالمعصوم67
0100عبدالضمیرعبدالصبور67
0140احمد ولیددر محمد 66
0354ماهدشفیع الله66
0644سمیهمحمد حسن66
0553احمد میلادجلندر خان66
5669مسیح اللهحبیب الله66
1123احمد انسعبدالباقی66
2137مرواریدخدایداد66
619566
0276مدینهمحمد نوید66
4476عبدالجلیلعبدالرحیم66
5638عمر ناصرنور الله66
5213میر ادریسمیر محمد نعیم66
4620بهشته محمد امین66
3514غلام قادرعوض66
4503نجیب اللهرحمت الله66
0010نجیب محمدشیر محمد 66
4576محمد الیاسغلام محمد66
1504زین العابدینرحیم الدین66
0306احمد اللهاحمد ضیا66
1242احمد ابرارغلام فاروق66
2148نصیربصیر65
0026محمد حامدتاج محمد 65
4598حاشرشاه محمود65
312565
0579محمد عمرمیر آقا65
0190دوست محمد شیرمحمد65
2561حسیب اللهرحمت الله65
3563سادیهنذیر احمد 65
6021کبراعبدالواحد65
3697نبیلهبهروز65
2694زهراعزیزالرحمن65
1767برشناسید آقا65
2156سحرمحمد نبی65
1278عبدالصادقمنصور65
0862مرتضیمحمد نعیم65
2510سمیع اللهحاجی مایل65
3953ذکیهمحمد عیسی65
0054نازیهفرید احمد 65
6006محمد راتباحمد سمیع65
5899حسیبافریدون65
1212هدایت اللهمحبوب الله65
3303میلادعبدالقیوم65
565165
0027عبدالواحدتاج محمد 65
0601محسنهنعمت الله65
0260محب اللهعصمت الله65
1660نصرت اللهجان محمد65
1364عبدالوارثعبدالرزاق65
0659فریدونمحمد عارف65
1615نجیب اللهمعقول65
0057سلیمانشین گل64
619864
1184مسعودمحمد احسان64
4651عبید اللهبشیر احمد 64
0270محمد یحیخیال محمد64
4771پریساعبدالرسول64
5988محمد وزیر احمد 64
0154ذکیهشمس الاحمد64
4373نورستاعبیدالله64
0768سعیدهسید نعیم64
800264
4835لیمهمحمد عظیم64
5753محمد امینمحمد امان64
801364
0911عابدهمحمد شفیع64
4504شفیقمحمد رفیق64
1441احمد سمیرعبیدالله64
0166عبدالرحمننور علی خان64
0152محمد منصورمحمد رحیم64
0117جوهر محمدگران محمد64
1532ساحلشاه محمد64
3304فاضلزلمی63
618163
0914یسراعبدالقهار63
6002فرزانه بصیر احمد 63
1094عمران احمد شهاب الدین63
1764سهرابمحمد منصور63
1219رفیع اللهنجیب الله63
1225بختیاررحمت الله63
4425سید حسنسید یوسف63
0309صنمنور آغا63
0815زهرهمیر عبدالاحد63
0784نسترننظام الدین63
1996تهمینهعاشور محمد 63
1152خدیجهعبدالجبار63
1316صدفعبدالمحمد 63
5781بکتاشعبدالجبار63
5095محمد ندیمعبدالسعید63
1442صبغت اللهعبدالرازق63
1563هوسینجیب الله63
1062محمد سلیمانمحمد داود63
889962
3917نارونسلطان محمد62
1107مرحباعبدالغفور62
0263هدیهعبدالجبار62
3698عابدهعبدالرحمن62
1364احمد صفااحمد شاه62
1122غلام مرتضیرحیم داد62
3011خورشیدمحمد فرید62
2334ژالهدل آرام62
1151الهامشیر خان62
3337مجیب غلام حیدر62
5186فریحهمحمود خان62
5173عبدالباسطعبدالولی62
5659احمد سیرغلام یحیی62
1368سید نجیب اللهسید نعمت الله62
0999میر صدیق اللهمیر صفی الله62
0539ابراهیمزمری62
1576ایمل صبرالله62
0001نیک محمد میر محمد 61
6110محمد فرهادمحمد یعقوب61
1088نگاهغلام محی الدین61
5155مریممحمد صدیق61
4666ام البنینمحمد اسماعیل61
0498احمد عمراناحمد جاوید61
3696حشمت اللهحفیظ الله61
3415احمد شاکرمیراجان61
0155سمیرامحمد نبی61
3411فاطمهخان آقا61
5091فایزهمحمد اسماعیل61
5676محفوظ اللهمحمد عثمان61
5586ادریس خانمحمد نظیم61
5111جابرصفر محمد 61
1590مروهبابه ملا61
1577صدفمحمد همایون61
0098اعجاز اللهمحمد امین61
1345محمد معصومابن امین61
4927احمد رشادرحمت الله60
0247رامششیراب الدین60
1146ویسجان الله60
0882مهدیعبدالحنان60
4448صبورحسیب الله60
0445احمد شعیبمایل آغا60
994960
516460
4219حسیب اللههدایت الله60
1171ابراهیمرحیم داد60
0987منصورشیرین آقا60
3584لیمهمسیح الله60
620860
120460
0453عبداللهمحمد سلیم60
1297حسنامیرزا محمد60
2061گیتاعبدالرحیم60
6070حمزهعبدالمبین60
0098شمس اللهگل لالا60
4627فاطمه گلعبدالسلام60
4746مریمعبدالقدیر60
2635شارخسخی داد60
1864رحمت اللهعبید الله60
4998علی اضغرنصیر احمد 60
5878نقیب عزیز محمد 60
5882احمد شاکرغلام سرور60
5689سعدیهلطف الرحمن60
1643احمد فیروزعبدالواسع60
1463احمد میلادسربلند60
0555سلیمانرحم خدا60
5169بهادرمحمد هارون59
5845رامیننور الله59
5102مدینهصفی الله59
619659
4734صنمعبدالهادی59
0237محمد زاهدمحمد یونس59
2574روح الامینمحمد رقیب59
0371جواد احمد فواد احمد 59
1465حسنامحمد ظفر59
802759
6065خنجراسلام الدین59
1158عبدالستارقیام الدین59
889759
100459
5672احمد تمیمغلام صدیق59
5190میرویسولی محمد 59
5888فردوسمحمد عمر59
0679آرزومحمد مبین59
1299نبی اللهعبدالحمید59
1372محفوظ اللهولی الله59
207858
312258
0003ثناربانی58
5670زحلفضل احمد58
2070عبدالتوابعبدالوحید58
1119احمد یاسرفیاض58
0997احمد نور الله58
0562فردوسعبدالطیف58
2104قیسمحمد داود58
0955احمد فیصلسردار محمد 58
2254ذاکر اللهاصحاب الدین58
0421مدینهامیر گل58
3170جلوهعبدالرحیم58
0413نیلوفرعبدالقهار58
1734رحمت اللهمحمد هارون58
323258
3582معصومهعبدالوکیل58
4252ستاره بریالی 58
0084زبیرنعمت الله58
4810سباوونخواجه مقل58
3168حماسهعبدالسلام58
5340ثنا رفیع الله58
2372امیدقیام علی58
5717فرشیدسید میر58
5290احمد فرزادجان آقا58
0125مرسیلامحمد اسحاق58
0653اظهرعبدالحسیب58
617857
2122عبدالوهابمحمد فاضل57
4261حسنقاسم علی57
2469سید حسینمحمد ظاهر57
0804عبدالبصیرگلا جان57
1270نوشادفیض محمد 57
2747بصیرهمحمد حسن57
0412سویتامحمد عزیز57
0076شکیباخان علی57
1546محمد حامدحسین داد57
5592احمد صیاممحمد عمر57
909157
4575هوسیمحمد احسان57
5837ناصر احمد 57
4800عبدالحیعبدالهادی57
0124اصیلامحمد اسحاق57
1661دیباعبدالملوک57
1587سعدیهسید داود57
0237عبدالنقیبعبدالرقیب57
1412ادریسمحمد یونس57
5114شریفهعبدالمحمد 56
0870رامشمرزا الدین56
2191شیبادل آغا56
4052صدفمحمود خان56
0480کوثرمحمد عارف56
2750سپوژمیعبدالبصیر56
1838عزت اللهغلام سرور56
3342شبیر احمد محمد عارف56
0145صدفعبدالجبار56
0073شکریهعبدالعزیز56
1558رابعهمحمد مسعود56
1627سنبلوحیدالله56
1421سمیع اللهعبدالله56
4630الهامعبدالجمیل55
5750یاسمینسعادت55
4824مسعودهداد محمد 55
5105زهراغلام سخی55
553055
2364خاطمهبختیاری55
3558صمیممحمد اکبر55
1037ارشاد اللهجلال الدین55
1735محمد حسیبمحمد نعیم55
0392حسیناعبدالستار55
241255
3576نادیهنور محمد 55
0852هنگامهغلام حضرت55
3881محمد عمرانمحمد امین55
1637احمد راشدنجیب الله55
910155
1015وحید اللهاسد الله55
5229هارون احمد نصیر احمد55
1117بلالوحید الله55
6051پرویزمولا داد55
0251میر عبدالرحیممیرعبدالعظیم55
5811احمد هارونحمید الله55
5001فیصلعیدی محمد 55
1514نثار احمدغلام ربانی55
0318علی حسینمحمد یعقوب55
2123سید ادریسسید عبدالبصیر54
5611فیصلعبدالبصیر54
4328احمد عابدخدا داد54
0340عبیداللهمحمد اسماعیل54
052054
2373زحلعبدالصمد54
0152فاطمهخیر محمد 54
1434برکت صفرعلی54
5886محمد رامیننذیر الله54
1554ماروزهعبدالحکیم54
2360سنبلامین الله54
5092مرسل نادر شاه54
0894نوابعبدالغفار54
303854
4165منصورمحمد اسماعیل54
0109ایرجخیرالدین54
0805محمد غلام رسول54
0204عبدالمبینعبدالعزیز54
1500طارقخان جی54
2000سید علیسید حبیب53
4527محمد باسطجمال ناصر53
2357ساراحاجی دلاور53
5705فرخندهاسد الله53
0605احمد ریحانسیلانی53
1135الهاممحمد هاشم53
1687متینننگیالی53
2451عبداللهصبغت الله53
619953
0295ذبیح اللهعبدالمحمد 53
2062محمد حامدمحمد فرید53
3427رخسارسید امین53
0643احمد ساحلدل آقا53
4583نرگسمحمد رفیع53
0905روملامر الدین53
5192راحیلهولی محمد53
5191انیسهولی محمد53
5209رامینگل محمد 53
5293عبدالحبیبمحمد 53
1599خدیجهاحمد آقا53
1534عبدالسبحانعبدالفاروق53
5700محمد زمانعوض علی52
4649لطف اللهعبدالرزاق52
908852
4974احمد عمرانعبدالله 52
4567سلماسید هاشم52
5252ماه منیرعزیزالرحمن52
6001ممتازمحمد قسیم52
2289علی اصغرنصیر احمد52
3332مسافرسید عبدال52
0479حشمت اللهحبیب الله52
0046محمد صمیمسلیم شاه52
2197عبدالواحدعبدالرحیم52
2475نصرت اللهعبدالبصیر52
5748امنهحسن شاه 52
5301ننگیالیگل زمان52
4526ادریسزمری52
1102احمد موسیعبدالمجید52
1474سید عبدالسلام سید چمن52
1153مصباح الدینمحمد غوث52
0714مطیع اللهمحمد ایوب52
5369مرتضیمصطفی51
0637محمدشاه ولی51
0068مصعبشارخ51
0142عبیداللهمحمد 51
0410بنفشهحفیظ الله51
801251
801151
3341حکمت اللهسلطان عزیز51
906551
3633احمد آغاعبدالعلیم51
903651
666551
5212قند آغاخالق داد51
0598زهرهنصیر احمد 51
5379عبدالواحدمحمد اکبر51
0648محمد صبورمحمد صابر51
1245سید مصطفیسید محمد 50
4663احمد فرزادمحمد علم50
2316محمد زبیرضمیر محمد 50
1819ساجد احمد غلام ابوبکر50
5843عبدالغفورعبدالعزیز50
3292عرفانعبدالغفار50
527350
5698انعمعبدالقهار50
5631صدفمحمد ابراهیم50
5160مسیح اللهمحمد اسحاق50
279550
3340محمد بشیرمحمد کبیر50
0130احمد فیصلبریالی50
4680محمد حسامحبیب الرحمن50
2353احمد بلالوحید الله50
5836سیرحاجی صابر50
1586احمد ضیانور الله50
5294الیاسروزی خان50
445150
1670سهرابعبدالواسع50
3625نقیب احمدمحراب الدین49
0634سید نادرسید داود49
5227کیهانعصمت الله49
2072عدنانمحمد معصوم49
1911شمس الرحمنعبدالمنان49
0580پرویز جانعبدالجمیل49
0532توابتاج محمد 49
1525فیصلمحمد آصف49
1336احمد رامشنیاز محمد 49
6131باصرهعبدالحی49
3779آمنهمحمد یاسین49
502049
1907محمد صابرمحمد نسیم49
130349
801849
804149
0649فتانهمظفرالدین49
1769سپین غرغلام محمد 49
5174محمد کریمکرم خان49
1606گیتاقند آغا49
0853رفعت اللهعبیدالله49
0855مجدود احمدنثار احمد49
803348
5679سید مجیبسید حسیب48
4534احمد فایقعبدالغفار48
5253احمد اقبالمحمد عثمان48
394548
1596صحراحبیب الله48
1321عطا اللهخلیل الله48
0139عمرانغلام علی48
801048
5412مرسلمحمد حیدر48
770248
1401آمنهعبدالقیوم48
1416محمد جمشیدمحمد اولیا48
0177سید کامرانمیر واعظ آغا48
0024صفت اللهنیاز محمد 47
904247
4709نوابنصیرمحمد 47
5032هاشماحمد 47
5730معاذ اللهعبدالرزاق47
777647
1307غلام مجتبیشمس الرحمن47
1194محمد وارثمحمد صدیق47
0711رفیع اللهرحمت الله47
4336شقایق حمید الله47
2433ارمغانمحمد شعیب47
0260نظیفهمحمد گران47
0537شیلاعیدی محمد 47
0489نازیلاحبیب الله47
830547
4032سوسنمحمد هارون47
4031فرحنازمحمد سلیم47
495247
5413شمیممحمد حیدر47
083247
3006احمد ولیدشیر محمد47
5634فضل اللهغلام محمد 47
420047
5623شاکرمن الله47
5292عبدالحکیممحمد 47
1584سمینهنصیر احمد47
1671شاکرخان محمد47
1744شبانهامین گل46
4929فرشتهچراغ علی46
5866حسام الدیننظام الدین46
1693سید محمد رضاسید صادق شاه46
1752آسیهمحمد حسن46
0077نبیلهگل نبی46
5506شفیقهمحمد عمر46
5109خواجه بصیرخواجه جبیب الله46
1369ثنااللهنورآغا46
0037محمد الهامعبدالظاهر46
1466احمد مختارشیر آقا46
1630ذین العابدینشریف46
1632احمد وارثزمری46
3395محمد یوسفعبدالقدیر45
901045
6050داودعلی احمد 45
5528شکریهعبدالکمال45
5872مریمعین الدین45
0246خواجه عبداللهمنیر احمد 45
1967زبید اللهزین العابدین45
0401سید مرتضیسید اسماعیل45
1498آریامحمد علی45
3700فرحنازعبدالبشیر45
0168اورانوسعبدالرسول45
2121سید پرویزسید لالا آغا45
0601سارهوحید الله45
1612الطاف حسیننجیب الله45
1640شکیب مسجدی45
5995تمنااکرم بیک45
2389فیاضعبدالرشید45
4574احمد روشانهمایون45
1614قربانعلی احمد 45
3652امیرمحمد یوسف45
0348صبیحهعلی شاه45
0048ریحانهغلام مجتبی45
1402فروزانعبدالقیوم45
0429محمد یوسفگل آقا45
1531شایق اللهعبدالهدا45
099545
0220احمد شعیبمحمد لقا45
0686احمد راحلمعراج الدین45
4449منصورعظیم گل44
1354مبشرحبیب الله44
4750محمد عمرمحمد حلیم44
0594سجادعبدالغفار44
4850رویاسید نجیب الله44
0822محمد سمیرمحمد آصف44
0358محمد شاکرشاه لالا44
0399سید مصطفیسید اسماعیل44
0144سید مصطفیحسین آقا44
1609عابدغلام حیدر44
6055محمد حامدولی جان44
1444عبدالمجیبعبدالمجید44
2921نیلوفرمحمد عمر44
5965میلادذکریا44
4641احمد فرزادگل آغا 44
5298مسیح اللهزلمی44
4501حامدعبدالرازق44
1598نازشاسدالله44
1662مریمشاه محمد44
1309یحییعبدالواحد44
4577محمد اسماعیلنافع الدین43
0508محمد شعیبعبدالحی43
1311وصالمحمد فقیر43
2113غوث الدینسیف الدین43
370543
3684محمد اسماعیلامیر الدین43
069543
3375مهنازامان الله43
0186ډیوهعبدالغفور43
0466بلالغلام نبی43
5103مختار احمد نور احمد 43
5415عبدالرحمنغلام علی43
708943
1581مصطفیمحمد جمعه43
2212شهریارعبدالودود42
5970نیکملعبید الله42
0833عبدالمصورعبدالجلیل42
0685شمسیهگل میر خان42
1561مهدی رضامفید احمد 42
5325مصطفیعبدالستار42
5531مدثر احمد احمد نعیم42
0248محمد الیاسگل محمد42
4546رحمت اللهیار محمد42
1582افسانهخواجه شریف42
1430آرشغلام حیدر42
1668مجیب الرحمنطلا محمد42
5712فیروزاجمل41
1659نیک محمدعبدالرحمن41
5607محمد مصطفیاحمد الله41
5219رویناعبدالبصیر41
3472محمد الهامغلام نقشبند41
0636نذیر احمد محمد شاه41
2367خلیل احمد علی احمد 41
1598مامون احمد نصیر احمد 41
1308غلام فیصلشمس الرحمن41
5989صفت اللهعبدالخالق41
1020سراج الدینشاه عسکر41
3451شبیرحسینایرج میر41
3626باسط غلام حضرت 41
0090فاطمهحاجی نور محمد41
0467صدامغلام نبی41
998641
5262علی شاهپاینده محمد 41
3614احمد خبیرمحمد قاسم41
904740
906940
0239محمد نسیممحمد یاسین40
334340
3416ملیناصدیق الله40
4457مینامقصود40
900140
0482احمد زعیممحمد فهیم40
5622صفی اللهغلام محمد 40
1399شفیقتوکل40
1579احمد رشادغلام غوث40
0619کنشکامحمد شعیب39
4618الهامعبدالودود39
5842حجتمحمد آصف39
5718زبیرحیات الله39
2647سمیع اللهدولت خان39
5285سیماشاه ولی39
3390احمد شبیرمرزا محمد 39
1076محمد آغامحمد نعیم39
2882خواجه احمد خواجه رحمت39
2874مهریهمحمد عمر39
3376آزادهبشیر احمد 39
272739
5813محمد عادلعبدالسمیع39
0364خدیجهشیر احمد39
1663ارسلنامحمد اختر39
1950احمد زینورالرحمن38
4426عفیفهمحمد عیسی38
1013احمد بکتاشمعراج الدین38
1945منیر احمد فهیم احمد 38
5538صدیق الله حبیب الله38
5752محمد صمیمعبدالصمد38
1012عبدالوارثعبدالقسیم38
1813طوبامحمد سلیم38
1207مریممحمد شفیع38
4442اجملعمر خان38
4508سبحانمحمد معروف38
4956حنظلهنور آغا38
251438
5107احمد عمرغلام دستگیر38
1677عبدالرافیععبدالواسع38
0655فهیمنور آغا38
1452احمد فوادشمس الحق38
1655حبیب اللهخدا داد37
5346عبدالقهارعبدالفتاح37
6046مصطفینور آغا37
3325حمید اللهتوفیق الله37
1369عبدالنصیرعبدالطیف37
1179عبدالمبینآقا پادشاه37
3791عایشهمحمد نذیر37
1739مدینهامیر محمد 37
4544مجتبیعبدالعلیم37
5949محمد صفی الله37
5567عبداللهعبدالخلیل37
5731عبدالباسطعبدالرسول37
0677مدینهامان الله37
1635عبدالسمیععبدالحفیظ36
1999علی احمد نور محمد 36
840536
110536
908936
4066محمد روملمحمد انور36
5628فرامرزعبدالواحد36
4637سونیلامحمد صابر36
5933حشمت اللهمحمد اشرف36
0081شبیر احمدنصیر احمد 36
5727مسعودعبدالنبی36
3769عبدالمنیرعبدالستار36
0102ذبیح اللهمردان36
3394ایملمحمد اسلم36
3578علیناانور شاه36
6045محمد ادریسعبدالمتین36
4926محمد غلام ربانی36
5017قیسغلام نبی36
0643محمد سیرمحمد صابر36
0128مجتبیعبدالحبیب36
1548جعفرفیض آغا36
1380رامشجان داد36
0234واحد اللهفدا محمد36
090936
5366خیر الدینخان محمد 35
5715فرهادسیف الدین35
468335
0122سمیرعبدالرحمن35
0762ایمانغلام حیدر35
1409روزیتامحمد ابراهیم35
5175فردینشیر محمد 35
0312وارثنجیب الله35
1419عبدالجبارحاتم خان35
1555خوشحالمحمد صالح35
5416عبدالوهابنور محمد 34
5210نازیهحمید خان34
4612ذبیح احمد ذاکر ا حمد 34
1591نوروزباز علی34
1353سیاف گل بچه34
802834
3581زهراانور شاه34
5932عایشهطلا محمد 34
3744زرمینهابن امین34
1861مطیع اللهعبدالحنان34
2376محب اللهگل آقا34
6018شهرامسید میر34
5220رشادغلام حسن34
2131ادریسمحمد هارون34
047634
5166احمد فروغمحمد ظریف33
4581سید مبشرسید عزیز الله33
2177سمیع اللهعزت الله33
404533
2693اقدس جانعزیزالرحمن33
5039رحم خداعلی مرزا33
800333
2710مسعودحامد33
5291سهیلمیر آقا33
5326روح اللهالله محمد 33
5444سمیع اللهگل الرسول33
1075وارثغلام محی الدین33
5246روملمیر آقا32
2179رامینزمری32
3730اقبالامیر محمد 32
0071الیاسگل نبی32
1378مدثر اللهحسیب الله32
3748احمد سروشهدایت الله32
1793احمد سمیرمحمد سمیع32
6089شکیلاشیر محمد 32
0220شعیبمهر علی32
2506ذاکرهمحمد صابر32
803632
3753محمد ماهرمحمد طاهر32
5223محمد فهیمعبدالمبین32
1146شفیع اللهعبدالهادی32
1433پیمانمحمد الف32
1666توصیفکتوری32
4799عبدالودودعبدالهادی31
5953صدفانور شاه31
3538عبدالجبارعبدالقهار31
3608محمد مرتضیاحمد الله31
1347محمد الهاممیر افغان30
5854علی عطارجب 30
5348عمرانشاه ولی30
4441محب اللهنصرت الله 30
1090محمد هاروندوست محمد 30
2627امیر محمد محمد داود30
4180احمد مهدیاحمد ذکریا30
1581یلداامام داد30
3616مرتضیمحمد حسیب30
5821بصیر احمد داد محمد 29
5457واسعمیر محمد 29
805229
0719زاهد جمالحشمت جمال29
1649طیبهسید قاسم29
1673مسرورنور محمد29
1669فهیمعبدالطیف29
800628
2955سمیععبدالمجید28
4343احمد شاهامان الله28
0675پیماننصیر احمد28
5566خیبرتوریالی27
1557محمد الیاسمیرویس27
1560نویدمحمد عباس27
4638حشمت اللهاشرف الله26
2312هجرت اللهعبدالطیف26
1675شایق اللهشفیق الله26
1922نذیرسید عظیم25
2133منصورشاه مقصود25
2588محمد مصطفیمحمد امین25
5337اقبال الدیننجم الدین24
008223
0861احمد زبیرعبدالحسین23
235523
1431احمد شجاعدل آغا23
0490سروشمحمد سلیم20
0001شگوفهنوروز خانبه دفتر مراجعه شود
1603عایشهمحمد داودبه دفتر مراجعه شود
1616شازیهمعقولبه دفتر مراجعه شود
1396مشعلعبدالرشیدبه دفتر مراجعه شود
1358زحلالله میربه دفتر مراجعه شود
1468روشنامحمد امامبه دفتر مراجعه شود
1657سنیهعنایت اللهبه دفتر مراجعه شود
1423سعدیهبابه جانبه دفتر مراجعه شود
0205فاطمهاحمد شاهبه دفتر مراجعه شود
1373بخت زمینعبدالحیاتبه دفتر مراجعه شود
1650سحرسید قاسمبه دفتر مراجعه شود
1568فروزانعبداللهبه دفتر مراجعه شود
1407عمرهگلبدینبه دفتر مراجعه شود
1569مقدسفضل محمدبه دفتر مراجعه شود
1640مژگانعبدالغفاربه دفتر مراجعه شود
1596کرشمهمحمد نادربه دفتر مراجعه شود
1617نازیهمعقولبه دفتر مراجعه شود
1604خاطرهمحمد داودبه دفتر مراجعه شود
1435اسماجاویدبه دفتر مراجعه شود
1448سونامحمد رحیمبه دفتر مراجعه شود
1580ارزومحمد یعقوببه دفتر مراجعه شود
1566لیداعبدالقادربه دفتر مراجعه شود
1583انوشهنصیر احمدبه دفتر مراجعه شود
1565فرزادعبدالقدیربه دفتر مراجعه شود
0622عزیر احمدصفی احمدبه دفتر مراجعه شود
1499عبدالوحیدجهانگیرشاهبه دفتر مراجعه شود
1628ظفرگوهر خانبه دفتر مراجعه شود
1646حکمت اللهاختر محمدبه دفتر مراجعه شود
1653محمد نبیمحمد شفیقبه دفتر مراجعه شود
0501جوادمولا دادبه دفتر مراجعه شود
1444احمد امیدذبیع اللهبه دفتر مراجعه شود
1451عبدالصبورعبدالظهوربه دفتر مراجعه شود
1446حبیب اللهعبدالحسیببه دفتر مراجعه شود
1679زلمیملک شاهبه دفتر مراجعه شود
1352محمد مرتضیخلق الدینبه دفتر مراجعه شود
1654عبدالمصورعبدالغفاربه دفتر مراجعه شود
1549محمد مصطفیمحمد سیربه دفتر مراجعه شود
1543محمد ایملخلق الدینبه دفتر مراجعه شود
1357علی رضاءعبدالشاپوربه دفتر مراجعه شود
1562سجادسید ناصربه دفتر مراجعه شود
5371مبصر احمد عبدالکریمبه دفتر مراجعه شود
2075توفیقمحمد طاهربه دفتر مراجعه شود
0991احمد شاهمحمد ضمیربه دفتر مراجعه شود

پاسخنامه

شماره سوالجواب درست
12
24
32
44
51
63
73
84
91
102
114
123
134
142
154
163
171
181
193
202
213
223
231
242
252
262
274
281
293
301
312
324
333
344
352
363
374
381
392
403
414
424
432
442
451
463
472
483
491
504
512
521
531
542
553
564
574
582
591
601
612
622
633
644
652
663
671
682
691
702
713
723
732
742
751
762
773
784
791
804
813
822
832
843
851
862
873
882
892
904
913
923
932
941
952
963
972
983
993
1001