نتایج امتحان الجبر حروفی دانش آموزان دوره دوم ۱۳۹۹

جدول ذیل شامل نتایج امتحان الجبر حروفی دانش آموزان دوره دوم ۱۳۹۸ – ۱۳۹۹ میباشد.
نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ویا آی دی، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید.
درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو دریافت نشود. در چنین حالت دو ویا سه حرف اول نام را بنویسید.
درصورتیکه در جستجو نتیجه دریافت نشد در قسمت پایین جدول از لینک های قبلی و بعدی استفاده کنید.

آی دینامنام پدرنمره
9998100
4604نزهت اللهصبغت الله98
5851نجیب اللهعبدالستار98
5737معصوبهعبدالعزیز98
6008فریحهعبدالمحیط98
1352محمد مرتضیخلق الدین98
1819ساجد احمد غلام ابوبکر96
4839حکمت ولیشاه ولی96
4168عبیداللهغلام مجتبی96
4650سیف اللهگلاب خان96
5599فریدعبدالجمیل96
5683حسینامحمد اسماعیل96
0097ادریسمحمد شیرین96
4749نصرت اللهفرید94
4501حامدعبدالرازق94
4574احمد روشانهمایون94
4506سبحان اللهسمندر94
4540زرلشتحبیب الرحمن94
5604نگینهجمعه خان94
4492علی احمد عبدالاحد92
5793نصیب اللهذبیح الله92
608392
3115نیلابعلاوالدین92
1791نصرت اللهعبدالواسع92
903592
999892
1446حبیب اللهعبدالحسیب92
6074فریدوناحمد بیک90
127190
5341عبدالواسعمحمد حسن90
2855فیصلگل الرحمن90
5320عبدالرحمنعبدالحفیظ90
5808دانش احمد عبدالمجید90
4167عبدالعزیزمحمدالله90
4723فاطمهشاه ولی90
5682یاسمینمحمد شفیع90
903290
903590
1448سونامحمد رحیم90
0619کنشکامحمد شعیب88
5016عبدالباریغلام رسول88
5167محمد فرشادجنت گل88
4719عبدالطیفشیر آقا88
4695شبیراحمد محمد کبیر88
615188
0990شریفهدولت محمد 88
4498هنگامهحلیم جان88
4801لینامحمد الله88
1461احمد فیروزعبدالسمیع88
0443ضیاالحقمحاکم خان88
5747احسان اللهعلم گل86
168186
4837ذبیح اللهعبدالواحد86
4446صدفخواجه شاه86
4445سحرفضل الدین86
5455مسعودضیا الله84
5513عبدالفهیمعبدالقیوم84
4586عبدالنوابعبدالوهاب84
5321بلالمحمد صدیق84
803384
5281محمد حامدمحمد رحیم84
5474محمد ذاکرمحمد نجیب84
4641احمد فرزادگل آغا 84
5090مروهمحب الرحمن84
5595سیماعبدالحنان84
5995تمنااکرم بیک84
4692ظریفعبدالطیف84
4559عبدالسلیمعبدالکریم82
5315حشمت اللهشیرین آغا82
4728خسرومحمد تواب82
153782
4997عاقلهامان الله82
4730شرارهشجاع الدین82
5765هدیهحبیب الرحمن82
5316فطرتفرید احمد 80
5950شکر اللهگل محمد 80
5591هدایت اللهعبدالرحمن80
5858محمد حسیبمحمد حنیف80
4664حسیب اللهخلیل الله80
5600امیر منصورعبدالبصیر80
5694فضل الهادیمحمد صابر80
5575پیمانخواجه زمان80
5951رقیهمحمد نذیر80
1088نگاهغلام محی الدین80
4587احمد صمیممحمد نسیم80
909180
1543محمد ایملخلق الدین80
1391احمد میلاد احمد فهیم80
4651عبید اللهبشیر احمد 78
977778
5249احمد سخامحمد صدیق78
2000سید علیسید حبیب78
4772مزملعبدالرب78
4636سید رسولغلام رسول78
5569مرتضیاسد الله78
2594خسروآباجان78
5623شاکرمن الله78
6138حبیبههمایون78
5210نازیهحمید خان78
5367محمد تمیمکرام الدین78
4535شایق اللهنجم الدین78
1353بهمنعبدالمحمد78
0508محمد شعیبعبدالحی76
3129منصورعبدالهادی76
5616فیاضخان محمد 76
4927احمد رشادرحمت الله76
5014ضیارملشیر محمد 76
6004سید نقیب اللهسید قدرت الله76
4818محمد پیمانمحمد نصیر76
6081عبدالرافععبدالنور76
5693شاهینمحمد جان76
5697سید حنظلهسید حشمت الله76
5384شمعریزغلام حضرت76
5956عبدالرحمننجیب الرحمن76
4750محمد عمرمحمد حلیم76
5392نصیر احمد ننگیالی76
4547فهیمهکاظم علی76
592176
5914مدینهعبدالوهاب76
5155مریممحمد صدیق76
1657سنیهعنایت الله76
1539احمد یوسفعبدالحکیم76
5253احمد اقبالمحمد عثمان74
5018بلال احمد محمد عثمان74
5095محمد ندیمعبدالسعید74
5959سید اصیلمیر جمال الدین74
2753آرشبشیر74
5751حمیرامحمد عثمان74
5899حسیبافریدون74
4570شریف اللهجاوید74
1552لیزاعبدالصبور74
1364عبدالوارثعبدالرزاق74
0659فریدونمحمد عارف74
4618الهامعبدالودود72
5208جاهدملا محمد 72
2604راشدغلام محی الدین72
185172
6118عبدالهادیعبدالقدوس72
0991احمد شاهمحمد ضمیر72
4504شفیقمحمد رفیق72
4503نجیب اللهرحمت الله72
3006احمد ولیدشیر محمد72
5391فدا احمد فیض احمد 72
5301ننگیالیگل زمان72
4746مریمعبدالقدیر72
5286عفتامیر جان72
5852برشناعبدالرازق72
119072
904272
4576محمد الیاسغلام محمد72
6110محمد فرهادمحمد یعقوب72
4832جمیل الرحمنتاج محمد 72
5717فرشیدسید میر72
1659حمایت اللهامان الله72
5960مهراللهذکر الله70
6101محمد حاشرمحمد کریم70
5800محمد حسیبمحمد عمر70
1347محمد الهاممیر افغان70
4590وجیه اللهعبدالله70
5762نور اللهامین الله70
593370
5692شبانهعبدالرشید70
5661زینبعبدالوهاب70
6053آسیهمیر حسین70
5104مقدسهسید موسی70
6002فرزانه بصیر احمد 70
4935سهیلاچراغ علی70
5102مدینهصفی الله70
5603تمناعبدالمنا70
3396محمد شهابعبدالکبار70
4542مصدقذبیح الله70
5629یمامحمد حنیف70
6018شهرامسید میر68
4630الهامعبدالجمیل68
5001فیصلعیدی محمد 68
5679سید مجیبسید حسیب68
5115شهیرخیر محمد 68
5850صدیق اللهذبیح الله68
5837ناصر احمد 68
211668
5109خواجه بصیرخواجه جبیب الله68
508368
5245ملالیمحب الله68
909168
1468روشنامحمد امام68
4974احمد عمرانعبدالله 66
5615فیصلگل رحیم66
5298مسیح اللهزلمی66
5211ناجیهمحمد مقیم66
906066
5340ثنا رفیع الله66
5156رضوان اللهعبدالمحمد 66
3354قدرت اللهمحمد نعیم66
5659احمد سیرغلام یحیی66
1439ملیلامحمد یعقوب66
1662مریمشاه محمد66
1512عبدالحفیظعبدالقوی66
5843عبدالغفورعبدالعزیز64
220964
4526ادریسزمری64
5718زبیرحیات الله64
387364
2801زبیرعبدالحمید64
4663احمد فرزادمحمد علم64
0774سلیمانمحمد شفیع64
6166محمد بلالمحمد نادر64
5091فایزهمحمد اسماعیل64
5831آمنهمحمد سعید64
5633جمیلهعبدالمنان64
800764
554864
0010محمد مهدیمحمد ظاهر64
1610حمیراشیر محمد64
110562
207562
0594سجادعبدالغفار62
5878نقیب عزیز محمد 62
5807شبیر محمد حنیف62
5811احمد هارونحمید الله62
0109ایرجخیرالدین62
5706فهیمهسخی داد62
155562
4541صابرهعلی محمد 62
4217فهیمعبدالهادی62
1910احمد قیسعتیق الله62
4799عبدالودودعبدالهادی62
1540فاطمهشاه آغا62
1654عبدالمصورعبدالغفار62
5346عبدالقهارعبدالفتاح60
5660ابراهیممحمد داود60
256160
5457واسعمیر محمد 60
5628فرامرزعبدالواحد60
606860
2869روح اللهعبدالحبیب60
4605عبدالجمالعبدالجلیل60
4546رحمت اللهیار محمد60
4580خواجه فرزادخواجه قطب الدین60
5820عبدالفیاضرجب محمد 60
4529فاطمهرضوان الحق60
4666ام البنینمحمد اسماعیل60
5092مرسل نادر شاه60
689860
803260
4593محمد ادیبحبیب الحق60
1371محمد میوندمحمد اکبر60
0497اصیلاعبدالبشیر60
1398ادریسعاشق الله60
1062محمد سلیمانمحمد داود60
5017قیسغلام نبی58
2647سمیع اللهدولت خان58
5379عبدالواحدمحمد اکبر58
5763همتعبدالبصیر58
5713الیاس نظر محمد 58
1999علی احمد نور محمد 58
4810سباوونخواجه مقل58
4287عبدالمصورمحمد سطان58
5610احمد زبیرغلام سرور58
5882احمد شاکرغلام سرور58
617858
5174محمد کریمکرم خان58
4528سباجان آقا58
5171کریمهپیوند58
5720عبدالتمیمعبدالستار58
1396مشعلعبدالرشید58
4625محمد وارثولی محمد 56
5209رامینگل محمد 56
5728صفی اللهنبی گل56
5300مریممحمد عظم56
817256
4771پریساعبدالرسول56
5364صدیقه عبدالحفیظ56
3593زهرهشمس الحق56
5219رویناعبدالبصیر56
0205فاطمهاحمد شاه56
1598نازشاسدالله56
1568فروزانعبدالله56
1435اسماجاوید56
1577صدفمحمد همایون56
1565فرزادعبدالقدیر56
1562سجادسید ناصر56
373054
5695آخند زادهیحیی54
733954
4577محمد اسماعیلنافع الدین54
5229هارون احمد نصیر احمد54
5160مسیح اللهمحمد اسحاق54
5368سید عمرسید داور54
4929فرشتهچراغ علی54
5243زهراداراب54
5996اقلیمامحمد باقی54
4800عبدالحیعبدالهادی54
5212قند آغاخالق داد54
1566لیداعبدالقادر54
1415بشرا مهنازمحمد ولی54
4525سید رحیمسید داود52
5337اقبال الدیننجم الدین52
6170اسد اللهشاه محمود52
4515ساحلمیرویس52
5290احمد فرزادجان آقا52
4992عبدالظهورعبدالقیوم52
5592احمد صیاممحمد عمر52
5761دیباتاج محمد 52
4755صدف عبید الله52
4165منصورمحمد اسماعیل52
1558رابعهمحمد مسعود52
0197محمد بلالمیرویس52
0999میر صدیق اللهمیر صفی الله52
5371مبصر احمد عبدالکریم50
5336نجمان الدیننجم الدین50
065950
5715فرهادسیف الدین50
4937محمد ربیعحمد رفیع50
905650
2426منیژه عبدالشکور50
5347تبسممحمد همایون50
4824مسعودهداد محمد 50
5734زحلامیر جان50
5611فیصلعبدالبصیر50
1214عبدالمصورعبدالمطلب50
045850
1402فروزانعبدالقیوم50
1401آمنهعبدالقیوم50
023550
1593امیدشرین آغا50
1653محمد نبیمحمد شفیق50
1675شایق اللهشفیق الله50
4520الهاممحمد یعقوب48
4640عبدالصمیمعبدالحی48
231648
5292عبدالحکیممحمد 48
4502هارونغلام محی الدین48
6001ممتازمحمد قسیم48
5413شمیممحمد حیدر48
391748
312248
102248
6129صنمعبدالعزیز48
1661دیباعبدالملوک48
1563هوسینجیب الله48
1606گیتاقند آغا48
1605اسماءمحمد اکبر48
0092بهرام خانعبدالرازق48
1504زین العابدینرحیم الدین48
1345محمد معصومابن امین48
0686احمد راحلمعراج الدین48
5606حمید اللهعبدالله 46
5961احمد راشدمحمد نادر46
4598حاشرشاه محمود46
5173عبدالباسطعبدالولی46
3337مجیب غلام حیدر46
0634سید نادرسید داود46
425046
4911برشناعبدالولی46
5705فرخندهاسد الله46
903846
1604خاطرهمحمد داود46
1419عبدالجبارحاتم خان46
204944
5696سمیع اللهاحمد بلال44
4939شاه رخعبدالکریم44
571944
5676محفوظ اللهمحمد عثمان44
5825محمد شکیبمحمد معصوم44
5293عبدالحبیبمحمد 44
207844
0278شجاع اللهبرهان الحق44
5748امنهحسن شاه 44
5816اورانوسغلام زبیر44
0173مریمغلام مصطفی44
6015میترانور احمد44
195044
000742
349842
5326روح اللهالله محمد 42
5226زیباامر علی42
5114شریفهعبدالمحمد 42
1421سمیع اللهعبدالله42
1450سیاوششریف الله42
2179رامینزمری40
4612ذبیح احمد ذاکر ا حمد 40
4709نوابنصیرمحمد 40
5845رامیننور الله40
5815شاهینعلی احمد 40
3625نقیب احمدمحراب الدین40
618140
5369مرتضیمصطفی40
144940
6159فروزانغلام فاروق40
4575هوسیمحمد احسان40
5631صدفمحمد ابراهیم40
5782الیاسمحمد اکرام40
5698انعمعبدالقهار40
532440
903740
001038
0081شبیر احمدنصیر احمد 38
4624محمد حسیناحمد ظاهر38
130038
5838نقیب اللهعبدالعلی38
4512احمد فردینعبدالرحمن38
5169بهادرمحمد هارون38
4856سلماخوش نظر38
5285سیماشاه ولی38
5283شبانهدلاور خان38
5634فضل اللهغلام محمد 38
1412ادریسمحمد یونس38
1369ثنااللهنورآغا38
1534عبدالسبحانعبدالفاروق38
1603عایشهمحمد داود38
1480احمد مسیعالماس الدین38
1532ساحلشاه محمد38
1463احمد میلادسربلند38
1466احمد مختارشیر آقا38
4276خواجه نظیرخواجه میرانشاه36
5247منصورمسعود36
0992خالق دادرحیم داد36
1750مسعود حبیب الرحمن36
5216عبدالواحدضابط36
591536
5345شاه رخمحمد حیدر36
5821بصیر احمد داد محمد 36
5672احمد تمیمغلام صدیق36
5976صدفمحمد نذیر36
1616شازیهمعقول36
1582افسانهخواجه شریف36
1617نازیهمعقول36
1578شعیبمحمد نور36
1500طارقخان جی36
1557احمد الیاسمیرویس36
1357علی رضاءعبدالشاپور36
1643احمد فیروزعبدالواسع36
5111جابرصفر محمد 34
5227کیهانعصمت الله34
145934
5284فهیم اللهعبدالرحمن34
5531مدثر احمد احمد نعیم34
100434
1423سعدیهبابه جان34
1581مصطفیمحمد جمعه34
249934
1407عمرهگلبدین34
1673مسرورنور محمد34
1671شاکرخان محمد34
1630زین العابدینشریف34
1666توصیفکتوری34
1433پیمانمحمد الف34
1531شایق اللهعبدالهدا34
4527محمد باسطجمال ناصر32
5032هاشماحمد 32
131132
330432
635632
5607محمد مصطفیاحمد الله32
5970نیکملعبید الله32
920532
3753محمد ماهرمحمد طاهر32
4941محمد هاشماحمد 32
4751رضا خانعبدالرحیم32
6088تمناسید علی شاه32
6100آمنهمحمد قاهر32
4850رویاسید نجیب الله32
4791سیاووشحبیب الرحمن32
1579احمد رشادغلام غوث32
1355احمد سیرعبدالبصیر32
1416محمد جمشیدمحمد اولیا32
1372محفوظ اللهولی الله32
1864رحمت اللهعبید الله30
4760امین اللهسرور خان30
5818عبدالرازقعبدالستار30
5166احمد فروغمحمد ظریف30
3395محمد یوسفعبدالقدیر30
607530
501230
4637سونیلامحمد صابر30
5768محمد رفیعفضل الدین30
1075وارثغلام محی الدین30
0312وارثنجیب الله30
1440مصطفیعبدالمتین30
1669فهیمعبدالطیف30
1484احمد محمد انور30
0435میوندعبدالغفار30
5415عبدالرحمنغلام علی28
5799سید نثار سید حبیب28
2389فیاضعبدالرشید28
5313نازشخان مرزا28
1650سحرسید قاسم28
1474سید عبدالسلام ملاسید چمن28
303826
599926
323226
5670زحلفضل احمد26
075926
1441احمد سمیرعبیدالله26
1548جعفرفیض آغا26
3614احمد خبیرمحمد قاسم24
5854علی عطارجب 24
5366خیر الدینخان محمد 24
5813محمد عادلعبدالسمیع24
434424
998624
5953صدفانور شاه24
002524
1388احمد مجتبیاحمد شاه24
4638حشمت اللهاشرف الله22
539022
5567عبداللهعبدالخلیل22
4776احمد بلالتوریالی22
5438سید جلالسید محمد 22
1358زحلالله میر22
1615نجیب اللهمعقول22
0501جوادمولا داد22
1651آمنهعبدالولی22
4544مجتبیعبدالعلیم20
4508سبحانمحمد معروف20
5844شمشاد احمد زمان الدین20
5393محمد میلاداکرام الدین20
908420
1668مجیب الرحمنطلا محمد20
1589محمد آرشغیاث الدین20
0237عبدالنقیبعبدالرقیب18
0548عبدالظاهرعزیزالدین16
5223محمد فهیمعبدالمبین14
1649طیبهسید قاسم10

پاسخنامه

شماره سوالجواب درست
12
24
32
44
52
63
73
84
94
104
114
122
131
141
153
164
172
181
193
201
213
221
231
242
253
263
272
282
291
304
312
324
331
343
351
361
371
382
391
403
413
423
434
442
453
464
472
481
493
501