نتایج امتحان ترادف، سگما و توابع الجبری دانش آموزان دوره اول ۱۳۹۹

جدول ذیل شامل نتایج امتحان ترادف، سگما و توابع الجبری دانش آموزان دوره اول ۱۳۹۸ – ۱۳۹۹ میباشد.
نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ویا آی دی، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید.
درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو دریافت نشود. در چنین حالت دو ویا سه حرف اول نام را بنویسید.
درصورتیکه در جستجو نتیجه دریافت نشد در قسمت پایین جدول از لینک های قبلی و بعدی استفاده کنید.

آی دینامنام پدرنمره
0053الهام الدینامیر جان100
0119مامونضیاالحق100
3033نیاز محمد نجیب الله100
4443فوزیهمحمد داود100
5971محمد نویدمحمد شفیق100
0062انوشمحمد نعیم98
0354ماهدشفیع الله98
0436حشمت اللهنصرالله98
0627زعیمشیر احمد 98
0724عبدالجبارروکی98
0745تجلاحاجی لطف الله98
1322عمران اللهیار محمد 98
1643محمد ذبیحمحمد غلام نبی98
1982محمد ادریسجمعه گل98
202398
2142ایملنصیر احمد98
2156سحرمحمد نبی98
2277نجیب اللهمحمد امین98
4422فاطمهمحمد صدیق98
4429نیلا صباوحید الله98
4447حامد عبدالخالق98
4473فرخندهحفیظ الله98
5636محمد عثمانسردار محمد 98
5828عبدالوهابمحمد نذیر98
0149زرمینهصالح محمد 96
0263هدیهعبدالجبار96
0274رضوان اللهمحمد اکرم96
0290نرگسمحمد رسول96
0370عبدالمالکعبدالجلیل96
0393سید یوسفسید حامد96
0506هدیهمحمد هاشم96
0665محمد الطافمحمد اسماعیل96
0843احمد خسرواحمد جان96
0857فرحنازحکیم الله96
0929فهیمهمحمد اجمل96
1119احمد یاسرفیاض96
1387مجتبی غلام جیلانی96
1666خدیجهشمس الدین96
2097محمد تقینظر علی96
2122عبدالوهابمحمد فاضل96
2311مدثراللهبهرالدین96
3409ساراضیا الدین96
4400نقیب اللهاحمد ادریس96
4418مرسل گل احمد 96
4518نبی رحمتخالد احمد 96
5742صمیممحمد صابر96
0028محمد اقبالفرید احمد 94
0050محمد مدثرعبدالله94
0146تهمینهعبدالواحد94
0147محمد آصفغلام عباس94
0721عبدالمتینعبدالحکیم94
1184مسعودمحمد احسان94
1379میر جلال الدینمیر ضیا الدین94
1617سید محبوبسید محفوظ94
2734احمد شبیرمحمد الله94
2784شبنممحمد شاه94
4441محب اللهنصرت الله 94
4468صدفعتیق الله94
4786محمد ادریسمحمد عارف94
5999فرشتهخدا داد94
0055محمد فاضلآقا گل92
0479حشمت اللهحبیب الله92
0485احمد شکیبشیر پادشاه92
0935حسناحاجی لطف الله92
0937مایدهمحمد رفیق92
0959مدثرعبدالجلیل92
1072هوسیعبدالحلیم92
1198محمد میکایلفضل الرحمن92
1539فریدهعبدالرازق92
1959محمد حسنمحمد وزیر92
200292
4615منصورالله محمد 92
6073محمد بشیرمحمد جان92
907292
0034فهیمهمحمد محسن90
0049عبدالمدبرعبدالله90
0163مروه90
0189احمد مجیبمحمد اقبال90
0268ساجدهعبدالروف90
0272احمد نویدجمال عبدالناصر90
0361عبدالباسطعبدالاحمد90
0604عبداللهچاریارقل90
0611مریمفرید احمد90
0640نعمانرحمان گل90
0806صدفداکتر سمیع90
0851محمد بصیرمحمد شریف90
1023محمد شریفخان علی90
1225بختیاررحمت الله90
1234فرهادسید آقا90
1345زهراخواجه ظفر90
1557احمد مدثرندا محمد 90
1603شملههدایت الله90
1645نورستهجمعه خان90
1887حارثعبدالقادر90
1960فیصلسیف الرحمن90
200090
2073فرحتعبدالحبیب90
5373مصطفیعزیزالله90
5566خیبرتوریالی90
5753محمد امینمحمد امان90
0007اسد احسانمحمد حامد88
0028فاطمهاحمد وحید88
0144سید مصطفیحسین آقا88
0157شبنممحی الدین88
0266رامینمحمد ظریف88
0330حسناعبدالصمد88
0371جواد احمد فواد احمد 88
0386ذکی محمد عیسی88
0438دل شادمنگل88
0603اسد اللهرحمت الله88
0609محی الدینمحمد امیر88
0635حیدرشاه ولی88
0637محمدشاه ولی88
0757شفیع اللهحشمت الله88
0820احمد فرزادشیر حمزه88
0869عبیدالرحمنخدا داد88
0883آرشعبدالحنان88
1070سارهعزیز احمد 88
1321عطا اللهخلیل الله88
1528احمد صدامفضل محمد88
1609عابدغلام حیدر88
1987رفیع اللهداد الله شریف88
204088
234988
2452احمد سیرتضیا الدین88
2642شبنممحمد تقی88
2643زینبشیرعلی88
2680عبدالحیعبدالاحد88
4192فرزادعبدالحلیم88
4308احمد خیاماحمد شاه88
4373نورستاعبیدالله88
4452معصومهمفید احمد 88
5667فرحنازمحبوب الله88
5773صفامحمد وسیم88
5778محمد نجیممحمد حکیم88
0002محمد یعقوبمحمد ابراهیم86
0068مصعبشارخ86
0103سید الیاسعبدالرحیم86
0121سهیلسخی محمد86
0130احمد فیصلبریالی86
0155نعمت اللهمحمد امین86
0220شعیبمهر علی86
0525ملالیشفیق الله86
0547احمد فریدعبدالوهاب86
0598زهره
نصیر احمد 86
1246خسروسید احمد 86
125886
1621بی بی رحیمهنورالدین86
1867بسیناعبدالقیوم86
2009نیلوفرشاه آقا86
2261عفت عبدالحبیب86
2451عبداللهصبغت الله86
2520حسیب اللهعصمت الله86
2550ډیوهمحمد حنیف86
2612سمیع اللهعطا محمد 86
3376آزادهبشیر احمد 86
4083امیر بیکاسلام میر86
4444نرگسمحمد اسحاق86
4469حسیب اللهمحمد اکبر86
4682عبدالرحمنعبدالخالق86
903286
0040عبدالمختارعبدالمنان84
0085احمد بلالعبدالشهیق84
0093امان اللهمحمد خالد84
0183سمسورمحمد عارف84
0202کوهسارحسیب الله84
0273احمد سمیرهدایت الله84
0546محمد الهاممحمد شعیب84
0551محمد شایقعطا محمد 84
0570هدیغلام فاروق84
0592فردینمحمد اسحاق84
0596جاوید نیازیحاجی عبدالحق84
0601سارهوحید الله84
0681محمد عقیلسلطان علی84
0915زینبمحمد کریم84
0996محمد ظریفمحمد شفیع84
1257میلاد احمد مشتاق احمد 84
1436عزیز اللهامام علی84
1509احمد فرخاحمد شفیع84
1571فردینخیر الدین84
1577نرگسنجیب الله84
1802کاییناتسعدالله84
2041فریدونمحمد اجمل84
2072عدنانمحمد معصوم84
3577حبیبهعبدالحمید84
4384سید مصورسید آغا84
4455حسیب اللهعقل الدین84
4496محمد عمراننصر الله84
516484
5774لیدا جانالله نور84
5775نیلوفرمحم عثمان84
6000عاشق الرحمنفضل الرحمن84
0027عبدالواحدتاج محمد 82
0038حمیداللهروح الله82
0090فاطمهحاجی نور محمد82
0143بشیرالدینبصیر الدین82
0233عبداللهمحمد ولی82
0341احمد نویدعبدالحبیب82
0540صفی اللهمحمد عوض82
0612عزیزغلام سرور82
0804عبدالبصیرگلا جان82
0913پریساغلام عباس82
1097سحرمحمد عیسی82
1129نادیهصفی الله82
1132ثنامحمد حکیم82
1378مدثر اللهحسیب الله82
1866مروهعبدالقیوم82
1924سید میر علی شاهسید احمد شاه82
1974روح القوامعبدالقهار82
2599اسمافیروز الدین82
2882خواجه احمد خواجه رحمت82
3374سومنعبدالکریم82
3545احمد زبیراحمد ذکی82
4239مطیع اللهمحمد علی82
5788مومنهولید احمد 82
5833محمد صمیمشیرین آغا82
802282
907182
0009حماسهشیر محمد 80
0051احمد راشدامین الله80
0056میلادرجب علی80
0100محمد شبیرمحمد صابر80
0140احمد ولیددر محمد 80
0309صنمنور آغا80
0310حکمت اللهخان محمد 80
0445احمد شعیبمایل آغا80
0473صدفغلام سرور80
0489یلدامحمد سلیم80
0677ایمانعلی مرزا80
0684احمد ویسمعبدالقهار80
0711رفیع اللهرحمت الله80
0848لطیف حسینسید نوشیروان80
0874محمد مصطفیعبدالولی80
0905روملامر الدین80
1249لعل الدینامرالدین80
1339سید طاهاسرور الدین80
1614قربانعلی احمد 80
2131ادریسمحمد هارون80
2306ضمیرهسلطان محمود80
2332یلدامحمد ظاهر80
2365جوادشهنواز80
2379خدیجهنجیب الله80
2600غزلحسیب الله80
3340محمد بشیرمحمد کبیر80
3606فیصلحبیب جان80
4271شبیر احمد عبدالواحد80
4286محمد عمرانمحمد فضل80
4451ساحلمحفوظ الله80
586780
5897لیزاحاجی فدا80
6060عبدالباعثعبدالصمد80
0063عمرسروشمحمد نعیم78
0098شمس اللهگل لالا78
0101زینتاحمد فهیم78
0141میرزا حسینمحمد رضا78
0199مروهزین الله78
0231پروانهشفیع الله78
0264احمد مبشرحشمت الله78
0335نثار احمد عبدالعزیز78
0387مسرتقطب الدین78
0631سهراببسم الله78
0632میرویسمحمد یوسف78
0660محمد شعیبعبدالواحد78
0661احمد ذکیعبدالستار78
0664عباداللهعبدالحی78
0811عبدالسبحانمحمد عادل78
0825فرشاداحمد گل78
0882مهدیعبدالحنان78
0985محمد یوسفعبدالحبیب78
1017فرشاد آقا محمد 78
1160علیممتاز78
1303عبیداللهگل جمیل78
1344شگوفهغلام محبوب78
1447شبنماسدالله78
1638شهیرعبدالقدیر78
1734رحمت اللهمحمد هارون78
1741احمد یاسرفضل الربی78
1838عزت اللهغلام سرور78
2234عبدالحقمحمد انور78
2359میلادمحمد محسن78
2370احمد شبابمیرعلی78
2408خدیجهامین الله78
3302محمدعبدالحق78
4423جوان شیراحمد جاوید78
5664نیک محمد داد محمد 78
5988محمد وزیر احمد 78
6147میترافضل الرب78
801178
0047محمد الهامعبدالمعصوم76
0099احمد وارثنجیب الله76
0100عبدالضمیرعبدالصبور76
0116جوادولی جان76
0169بشار احمد سنت الله76
019276
0215آیدامحمد فواد76
0239عبدالودودعبدالفاروق76
0421مدینهامیر گل76
0680اجملنور احمد فهیم76
0862مرتضیمحمد نعیم76
1270نوشادفیض محمد 76
1306فرزادمحمد مبین76
1343نیلوفرفواد76
1687متینننگیالی76
2031فریدونامیر خان76
2247فرحتذین العابدین76
2254ذاکر اللهاصحاب الدین76
2750سپوژمیعبدالبصیر76
3394ایملمحمد اسلم76
3438احمد سیرسلطان محمد 76
3791عایشهمحمد نذیر76
3918احمد حامدعبدالحسین76
3953ذکیهمحمد عیسی76
4252ستاره بریالی 76
4270عبدالطیفعبدالعزیز76
5538صدیق الله حبیب الله76
801076
801276
0045صوفیهمیر سعید74
06474
0142عبیداللهمحمد 74
0159نور الهدامعراج الدین74
0433رفیع اللهمحمد نادر74
0643احمد ساحلدل آقا74
0674شیبانجم الدین74
0847شاکر حسینسید نوشیروان74
0955احمد فیصلسردار محمد 74
1039ذبیح اللهغلام مصطفی74
1152خدیجهعبدالجبار74
1219رفیع اللهنجیب الله74
1364احمد صفااحمد شاه74
1368فیصلعبدالقهار74
1688میوندعنایت الله74
1920لیمهعبدالحمید74
2475نصرت اللهعبدالبصیر74
2517محمد مبشرمحمد عمر74
3399احمد شعیبنثار احمد74
3616مرتضیمحمد حسیب74
4460عبدالحیعبدالقدیر74
6051پرویزمولا داد74
999974
0089بی بی گلثومحاجی نور محمد72
0123عزت الله احمد الله 72
0125مرسیلامحمد اسحاق72
0127انیتامحمد قیوم72
0132ناهیدفهیم الله72
0226سهیلاسید محمد72
0294احمد سمونپادشاه افضل72
0363فرشتهفرید احمد72
0388صدفقطب الدین72
0480کوثرمحمد عارف72
0673همانجم الدین72
0720زاهوش جمالحشمت جمال72
1060حسناآقا شیرین72
1101سلسلهنجیب الله72
1641سلیمانداد محمد 72
1967زبید اللهزین العابدین72
2225سحرسید احمد 72
2366فضل احمد عبدالاحمد 72
2443سمیهعبدالروف72
2571طلحهغلام محمد 72
3341حکمت اللهسلطان عزیز72
4459فرزادمحمد عارف72
4477نجیبهمحمد خواجه72
5639احمد زیمحمد سلیمان72
0026محمد حامدتاج محمد 70
0048ریحانهغلام مجتبی70
0117جوهر محمدگران محمد70
0139عمرانغلام علی70
0150ابن امینمحمد آصف70
0152فاطمهخیر محمد 70
0296طلب الدینبهاوالدین70
047770
0498احمد عمراناحمد جاوید70
0714مطیع اللهمحمد ایوب70
0821احمد شیرزادشیر افضل70
0853رفعت اللهعبیدالله70
0997احمد نور الله70
1012حسناعبدالغفور70
1041هلالمحمد اضغر70
1176میلادعبدالمتین70
1305فهیم اللهشکر صاحب70
1735محمد حسیبمحمد نعیم70
2137مرواریدخدایداد70
2166طایبهقلندر شاه70
3790زینبمحمد نذیر70
3917نارونسلطان محمد70
4434عبدالرحمندلاور خان70
5590محمد عابدمحمد عالم70
830570
902970
0197زهرهمحمد هادی68
0275عمرداد خدا68
0443علی رضاحفیظ الله68
0448اکرم اللهمحمد سرور68
0763زاهدغلام فاروق68
0803محمد امیدمرزا محمد 68
1213فیصل سید احمد 68
1308غلام فیصلشمس الرحمن68
1925احمد مدثرعبدالصادق68
2346پروانهعبدالبشیر68
2433ارمغانمحمد شعیب68
2921نیلوفرمحمد عمر68
3435مرسلمحمد ابراهیم68
3576نادیهنور محمد 68
3651مومنهقربان علی68
3748احمد سروشهدایت الله68
5537شبنمعلی محمد 68
5827نرگسعبدالشکور68
5982محمد نوازالحقعبدالجبار68
0152محمد منصورمحمد رحیم66
0167سید عقیلسید حسن66
0220احمد شعیبمحمد لقا66
0225نجیبهسید محمد66
0236سکینهسید سکندر66
0397نور جهانمحمد سلیمان66
0466بلالغلام نبی66
0502احمد ذکیضیاالله66
0585عبدالباعثمحمد نعمیم66
0994الیاسغلام حسین66
1171الیاسعبدالعلیم66
1297حسنامیرزا محمد66
2149میونددلاور خان66
2908مریمعبدالقدیر66
3538عبدالجبارعبدالقهار66
3633احمد آغاعبدالعلیم66
4531وجیههعبدالجلال66
5886محمد رامیننذیر الله66
6071پیمان الدینمحمد اسحاق66
0269کامرانعبدالجبار64
0413نیلوفرعبدالقهار64
0422نجیب اللهآدم خان64
0453عبداللهمحمد سلیم64
0539ابراهیمزمری64
0553احمد میلادجلندر خان64
0561حامدسید آور64
0814الیاسمحمد رحیم64
0844محمد اقبالمحمد ایوب64
1079ذبیدهعاشق الله64
1114زبیرفضل احمد 64
1124محمد اکبررحیم الله64
1316صدفعبدالمحمد 64
1525فیصلمحمد آصف64
1764سهرابمحمد منصور64
2472لمرامرالدین64
4737احمد راشدعبدالمحمد64
5741صدامامان الله64
0105سارهشاه آقا62
0166عبدالرحمننور علی خان62
0653اظهرعبدالحسیب62
0674رعناعبدالله62
0768سعیدهسید نعیم62
1171ابراهیمرحیم داد62
1442صبغت اللهعبدالرازق62
1883حکمت اللهسید احمد 62
194762
2120سید عبدالقیومسید عبدالحق62
212762
2695مسرتمحمد خالد62
3390احمد شبیرمرزا محمد 62
3583صبنانعمت الله62
3907میکاییلعبدالشاه62
0025رشادمحمد ضیا60
0260نظیفهمحمد گران60
0925محمد یاسینعبدالقهار60
1093احمد رشادجاوید احمد60
1146ویسجان الله60
1593نادرعلیغلام سعید60
1795عبدالسلیمعبدالحمید60
2631آرزومحمد یحی60
2694زهراعزیزالرحمن60
3170جلوهعبدالرحیم60
3402هدیهاسدالله60
3514غلام قادرعوض60
4336شقایق حمید الله60
5740سمیع اللهشمس الحق60
6029محمد پناه محمد صدیق60
801360
999860
0204عبدالمبینعبدالعزیز58
0237محمد زاهدمحمد یونس58
0364باصرهسید داوود58
0412سویتامحمد عزیز58
0532توابتاج محمد 58
0845ظفر اللهولی الله58
0912شگوفهمنیر58
1015وحید اللهاسد الله58
1434برکت صفرعلی58
182958
2693اقدس جانعزیزالرحمن58
326858
3564نور الههسید فرید58
4219حسیب اللههدایت الله58
4456رمیضمیرزا شاه58
4476عبدالجلیلعبدالرحیم58
6021کبراعبدالواحد58
903358
0219حسینغلام رسول56
0358محمد قسیمگل رحمان56
0392حسیناعبدالستار56
0829احمد رشادشعیب56
1175زرغونهآقا ضیا56
1309یحییعبدالواحد56
1756احمد جانعبدالرفیع56
2133منصورشاه مقصود56
2362محمد ضمیرعبدالهادی56
2505بلالمحمد قاسم56
281056
312556
3565عفتاحمد فرید56
3881محمد عمرانمحمد امین56
606256
903456
0126عایشهسید اقبال54
0276مدینهمحمد نوید54
0364خدیجهشیر احمد54
1035محمد راشدرحم الدین54
1094عمران احمد شهاب الدین54
1508محمد عمرمحمد ضمیر54
1546محمد حامدحسین داد54
1707مزملمحمد عباس54
1744شبانهامین گل54
1834عرفان اللهجان آغا54
2189پرمیلاغلام سخی54
5866حسام الدیننظام الدین54
5957قاری هارونحاجی عبدالحق54
894254
0046محمد صمیمسلیم شاه52
0050احمد راشدسلطان جان52
022452
0538زهراجمشید52
1049شاه جهان زیببابه جان52
1172عابد الرحمنسیف الرحمن52
1278عبدالصادقمنصور52
1767برشناسید آقا52
2212شهریارعبدالودود52
2243مسعودهفیض محمد 52
3700فرحنازعبدالبشیر52
3878احمد مدثرخدای داد52
4358اسد اللهدستگیر52
4424صدفسید صابر52
4581سید مبشرسید عزیز الله52
0115همایونصفا الدین50
0181یحییمحمد امین50
0186ډیوهعبدالغفور50
1125محمد اقبالزلمی50
1338سید عمرانسید محسن50
1811محمد فردیندر محمد 50
2104قیسمحمد داود50
2123سید ادریسسید عبدالبصیر50
2184حامددولت نظر50
2334ژالهدل آرام50
2554نعماننیک محمد 50
2559شیرزیبریالی50
2564احمد بلالمعین الدین50
2627امیر محمد محمد داود50
0083سوسنمحمد امین48
0248محمد الیاسگل محمد48
0252محمد الیاسبرهان الدین48
0416عبدالمومنعبدالمبین48
1158عبدالستارقیام الدین48
1761باسطهعطا محمد 48
2110احمد فردینعبدالزبور48
2121سید پرویزسید لالا آغا48
2510سمیع اللهحاجی مایل48
362548
3684محمد اسماعیلامیر الدین48
4260پریعبدالمیر48
590248
0654امیر الدینصلاح الدین46
1083ریحانهسید مولاداد46
1279سید نصیرسید رحیم46
1444عبدالمجیبعبدالمجید46
1652سکینهخادم حسین46
2297اکرام اللهنجیب الله46
4018علی الرحمننور علی46
4032سوسنمحمد هارون46
0251میر عبدالرحیممیرعبدالعظیم44
0467صدامغلام نبی44
0489نازیلاحبیب الله44
0537شیلاعیدی محمد 44
0759ننگیالیکابلی44
0815زهرهمیر عبدالاحد44
1465حسنامحمد ظفر44
1583مهرینسلیم شاه44
2177سمیع اللهعزت الله44
2197عبدالواحدعبدالرحیم44
3449احمد شاهغلام محمد 44
3558صمیممحمد اکبر44
4031فرحنازمحمد سلیم44
4142احمد سیرویس الدین44
4667ارشادالرحمنمحمد حسن44
573044
6131باصرهعبدالحی44
888844
902844
0024صفت اللهنیاز محمد 42
0168اورانوسعبدالرسول42
0474محمد نصیرسید میر42
0653احمد اللهعبدالطیف42
0677مدینهامان الله42
1173طارقحکیم خان42
1274محدثهسید عبدالصمد42
1519طیبهغلام رازق42
156342
158842
2062محمد حامدمحمد فرید42
2506ذاکرهمحمد صابر42
2561حسیب اللهرحمت الله42
2590فرهادحیات الله42
312642
3697نبیلهبهروز42
6070حمزهعبدالمبین42
800242
800342
800842
0154ذکیهشمس الاحمد40
0295ذبیح اللهعبدالمحمد 40
0429محمد یوسفگل آقا40
0822محمد سمیرمحمد آصف40
1779نیلوفرسید رضا شاه40
1962ادریسطاهر حسین40
2649فیصلامام محمد 40
409640
4537سید امان اللهسید کبیر40
563040
6065خنجراسلام الدین40
0084زبیرنعمت الله38
0559دین محمدگل محمد 38
0562فردوسعبدالطیف38
1020سراج الدینشاه عسکر38
1037ارشاد اللهجلال الدین38
146238
1655حبیب اللهخدا داد38
2015فردوسزلمی38
2289علی اصغرنصیر احمد38
2350دنیابشیراحمد38
3650ناصرسید احمد 38
3698عابدهعبدالرحمن38
426338
5638عمر ناصرنور الله38
0292مسیرمسعود36
1016غلام مصطفیرحیم36
1153مصباح الدینمحمد غوث36
1499عبدالسمیععبدالصمد36
1598مامون احمد نصیر احمد 36
1840سید اصیل احمدسید زبیراحمد36
1961احمد رشادمحمد شفیق36
2014توفیق اللهامین گل36
2367خلیل احمد علی احمد 36
3434یاسمینحسیب الله36
3468جمشیدعبدالشکور36
3696حشمت اللهحفیظ الله36
5669مسیح اللهحبیب الله36
5989صفت اللهعبدالخالق36
5990عبدالماجدعبدالقاهر36
6046مصطفینور آغا36
0102ذبیح اللهمردان34
0216فاطمهضیا الدین34
0342شیلاعید محمد 34
0358محمد شاکرشاه لالا34
0555سلیمانرحم خدا34
1179عبدالمبینآقا پادشاه34
131934
2027هاجرهوحیدالله34
2312هجرت اللهعبدالطیف34
3789ذکراللهمحمد رسول34
4378محمد قاسممحمد هاشم34
0155سمیرامحمد نبی32
0501جوادمولا داد32
1012عبدالوارثعبدالقسیم32
1350احمد مسعودفضل الرحمن32
1399احمد یاسرجاوید32
043030
0719زاهد جمالحشمت جمال30
0784نسترننظام الدین30
0805محمد غلام رسول30
0833عبدالمصورعبدالجلیل30
1560احمد ذکیحاجی شاه ولی30
1919سلیمانعبدالطیف30
2231سید سایلسید کمال30
3624مطیع اللهعبدالخلیل30
3779آمنهمحمد یاسین30
4052صدفمحمود خان30
4180احمد مهدیاحمد ذکریا30
4467عبدالمجیبعبدالحمید30
488830
5826شیباعبدالبشیر30
0300سمیرغلام صدیق28
0789محمد طارقمحمد عثمان28
1031محمد ایملسردار28
1194محمد وارثمحمد صدیق28
2061گیتاعبدالرحیم28
2999ام البنینسخی داد28
3451شبیرحسینایرج میر28
4066محمد روملمحمد انور28
4089زبیرگل محمد 28
4238سید سیرسید شیرجان28
4457مینامقصود28
544028
903828
0401سید مرتضیسید اسماعیل26
0785طیبهفضل الدین26
1573اقبالجلال الدین26
2302محمد جاویدمحمد حسین26
2747بصیرهمحمد حسن26
3582معصومهعبدالوکیل26
4425سید حسنسید یوسف26
502026
0247رامششیراب الدین24
0253عبدالحفیظعبدالرزاق24
1591نوروزباز علی24
2874مهریهمحمد عمر24
3332مسافرسید عبدال24
6055محمد حامدولی جان24
0001نیک محمد میر محمد 22
0648محمد صبورمحمد صابر22
077222
1122غلام مرتضیرحیم داد22
1174نادیه آقا ضیا22
1307غلام مجتبیشمس الرحمن22
2376محب اللهگل آقا22
4175حامدنعمت الله22
6090خرماهکامل بیک22
804122
0365سید احمدسید داود20
0399سید مصطفیسید اسماعیل20
0894نوابعبدالغفار20
1793احمد سمیرمحمد سمیع20
2021محمودمحمد یوسف20
2955سمیععبدالمجید20
4442اجملعمر خان20
1245سید مصطفیسید محمد 18
1336احمد رامشنیاز محمد 18
6050داودعلی احمد 18
903618
1141عزیز احمدنور احمد 16
3416ملیناصدیق الله14
3769عبدالمنیرعبدالستار14

پاسخنامه

شماره سوالجواب درست
13
23
32
44
51
61
74
82
94
101
113
123
131
142
154
161
172
183
194
204
211
224
233
241
253
262
271
284
293
302
311
324
331
342
353
362
374
383
393
402
412
423
432
442
454
464
471
482
491
504