نتایج امتحان پشتو صنف دوازدهم دانش آموزان دوره های اول و دوم ۱۳۹۹

جدول ذیل شامل نتایج امتحان پشتو صنف دوازدهم دانش آموزان دوره های اول و دوم ۱۳۹۸ – ۱۳۹۹ میباشد.
نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ویا آی دی، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید.
درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو دریافت نشود. در چنین حالت دو ویا سه حرف اول نام را بنویسید.
درصورتیکه در جستجو نتیجه دریافت نشد در قسمت پایین جدول از لینک های قبلی و بعدی استفاده کنید.

آی دینامنام پدرنمره
0119مامونضیاالحق100
4443فوزیهمحمد داود99
5971محمد نویدمحمد شفیق98
5869نذیر احمد خان محمد 98
4222حسیب اللهوزیر محمد 97
5683حسینامحمد اسماعیل96
0525ملالیشفیق الله96
0617فایزعبدالفتاح96
5281محمد حامدمحمد رحیم96
5453بسم اللهعبدالغفار96
1448سونامحمد رحیم96
4418مرسل گل احمد 95
5775نیلوفرمحم عثمان95
4373نورستاعبیدالله95
4723فاطمهشاه ولی95
2680عبدالحیعبدالاحد95
0370عبدالمالکعبدالجلیل95
0053الهام الدینامیر جان95
6073محمد بشیرمحمد جان95
0050محمد مدثرعبدالله94
2112سمسور الرحمنفدا محمد 94
4308احمد خیاماحمد شاه94
2142ایملنصیر احمد94
0028محمد اقبالفرید احمد 94
2277نجیب اللهمحمد امین94
0201محمد عاطفمیر آقا94
5320عبدالرحمنعبدالحفیظ94
2784شبنممحمد شاه93
5774لیدا جانالله نور93
5682یاسمینمحمد شفیع93
0051احمد راشدامین الله93
0860گلاب الدینمعراج الدین93
4451ساحلمحفوظ الله93
5956عبدالرحمننجیب الرحمن93
5599فریدعبدالجمیل93
5793نصیب اللهذبیح الله93
4772مزملعبدالرب93
0097ادریسمحمد شیرین93
4422فاطمهمحمد صدیق92
0570هدیغلام فاروق92
1539فریدهعبدالرازق92
4470صدفبریالی92
5172ژولیکامحمد مقیم92
4540زرلشتحبیب الرحمن92
1322عمران اللهیار محمد 92
6031خورشیدارسلان91
1890عبدالباسطغلام حضرت91
4469حسیب اللهمحمد اکبر91
5742صمیممحمد صابر91
1132ثنامحمد حکیم90
1129نادیهصفی الله90
5751حمیرامحمد عثمان90
4586عبدالنوابعبدالوهاب90
3402هدیهاسدالله89
0159نور الهدامعراج الدین89
800789
0068مصعبشارخ89
4615منصورالله محمد 89
4384سید مصورسید آغا89
1258عمرانغلام مصطفی89
6060عبدالباعثعبدالصمد89
3303میلادعبدالقیوم89
5018بلال احمد محمد عثمان89
0611مریمفرید احمد89
1867بسیناعبدالقیوم88
1344شگوفهغلام محبوب88
5999فرشتهخدا داد88
0093امان اللهمحمد خالد88
0361عبدالباسطعبدالاحمد88
2359میلادمحمد محسن88
4083امیر بیکاسلام میر88
4559عبدالسلیمعبدالکریم88
6170اسد اللهشاه محمود88
1621بی بی رحیمهنورالدین87
0270محمد یحیخیال محمد87
4507هیوادمحمد آقا87
2311مدثراللهبهرالدین87
1528احمد صدامفضل محمد87
5782الیاسمحمد اکرام87
5615فیصلگل رحیم87
4839حکمت ولیشاه ولی87
1791نصرت اللهعبدالواسع87
0647گهرعبدالمبین87
0759ننگیالیکابلی87
1655روح اللهاسدالله87
0869عبیدالرحمنخدا داد87
3254بهارهولی احمد86
2643زینبشیرعلی86
0157شبنممحی الدین86
2472لمرامرالدین86
5603تمناعبدالمنا86
4801لینامحمد الله86
0034فهیمهمحمد محسن86
0664عباداللهعبدالحی86
1959محمد حسنمحمد وزیر86
0627زعیمشیر احمد 86
0540صفی اللهمحمد عوض86
5778محمد نجیممحمد حکیم86
5171کریمهپیوند86
204686
0009حماسهشیر محمد 85
2641شبنمسلطان محمد 85
2642شبنممحمد تقی85
2167سحرمحمد یوسف85
4429نیلا صباوحید الله85
0474رخسارسید اسحاق85
2999ام البنینسخی داد85
5692شبانهعبدالرشید85
6008فریحهعبدالمحیط85
1316صدفعبدالمحمد 85
5737معصوبهعبدالعزیز85
1982محمد ادریسجمعه گل85
4518نبی رحمتخالد احمد 85
516485
0007اسد احسانمحمد حامد85
0100محمد شبیرمحمد صابر85
1795عبدالسلیمعبدالحمید85
1306فرزادمحمد مبین85
1023محمد شریفخان علی85
1568فروزانعبدالله85
1488مهریهمحمد اسحاق85
0150ابن امینمحمد آصف85
3583صبنانعمت الله84
0268ساجدهعبدالروف84
2908مریمعبدالقدیر84
0263هدیهعبدالجبار84
0915زینبمحمد کریم84
0006احمد شعیبمحمد طیب84
0040عبدالمختارعبدالمنان84
2234عبدالحقمحمد انور84
4447حامد عبدالخالق84
0393سید یوسفسید حامد84
0485احمد شکیبشیر پادشاه84
4142احمد سیرویس الدین84
5850صدیق اللهذبیح الله84
4703حبیب الرحمنعبدالرحمن84
0233عبداللهمحمد ولی84
0330حسناعبدالصمد83
2443سمیهعبدالروف83
0364باصرهسید داوود83
0290نرگسمحمد رسول83
5594فریمامحمد رسول83
0433رفیع اللهمحمد نادر83
3918احمد حامدعبدالحسین83
1688میوندعنایت الله83
1537سید محفوظامیر حمزه83
3326سید ادریسسید یاسین83
6101محمد حاشرمحمد کریم83
0659فریدونمحمد عارف83
1371محمد میوندمحمد اکبر83
2332یلدامحمد ظاهر82
1083ریحانهسید مولاداد82
5788مومنهولید احمد 82
0595پروانهعلم الدین82
356082
0673همانجم الدین82
1603شملههدایت الله82
5914مدینهعبدالوهاب82
5955صدفرجب علی82
202382
1957نعمت اللهحضرت ولی82
1999علی احمد نور محمد 82
5636محمد عثمانسردار محمد 82
1447فاطمهسخی والله82
1582افسانهخواجه شریف82
1407عمرهگلبدین82
3434یاسمینحسیب الله81
2492خورشیدعبدالغنی81
5773صفامحمد وسیم81
022481
5245ملالیمحب الله81
5852برشناعبدالرازق81
5574حسنامحمد عثمان81
0604عبداللهچاریارقل81
4286محمد عمرانمحمد فضل81
0466بلالغلام نبی81
6110محمد فرهادمحمد یعقوب81
4574احمد روشانهمایون81
4749نصرت اللهفرید81
5800محمد حسیبمحمد عمر81
1347محمد الهاممیر افغان81
1657سنیهعنایت الله81
1391احمد میلاد احمد فهیم81
0913پریساغلام عباس80
1645نورستهجمعه خان80
1100حمیدهنوروز80
4474رونازقمرالدین80
1866مروهعبدالقیوم80
1761باسطهعطا محمد 80
4736مرسلگل مزار80
5975پریمابلال احمد 80
0335نثار احمد عبدالعزیز80
0341احمد نویدعبدالحبیب80
0371جواد احمد فواد احمد 80
2452احمد سیرتضیا الدین80
0354ماهدشفیع الله80
2559شیرزیبریالی80
0992خالق دادرحیم داد80
5600امیر منصورعبدالبصیر80
5684رومل احمد علی80
5707محمد خلیلمحمد قاسم80
4576محمد الیاسغلام محمد80
1439ملیلامحمد یعقوب80
1552لیزاعبدالصبور80
2379خدیجهنجیب الله79
2550ډیوهمحمد حنیف79
801379
1101سلسلهنجیب الله79
1666خدیجهشمس الدین79
1088نگاهغلام محی الدین79
5155مریممحمد صدیق79
904379
0467صدامغلام نبی79
0189احمد مجیبمحمد اقبال79
6068فهیم اللهامیر خان79
3342شبیر احمد محمد عارف79
0680اجملنور احمد فهیم79
3302محمدعبدالحق79
2073فرحتعبدالحبیب78
0226سهیلاسید محمد78
2599اسمافیروز الدین78
1825مینهفیض محمد78
0199مروهزین الله78
1767برشناسید آقا78
5633جمیلهعبدالمنان78
4567سلماسید هاشم78
1834عرفان اللهجان آغا78
0843احمد خسرواحمد جان78
02078
0123عزت الله
احمد الله 78
0025فرید احمدفهیم احمد78
0551محمد شایقعطا محمد 78
5016عبدالباریغلام رسول78
5367محمد تمیمکرام الدین78
5586ادریس خانمحمد نظیم78
1590مروهبابه ملا78
1615نجیب اللهمعقول78
3791عایشهمحمد نذیر77
1690مروهمحمد رحیم77
1689فاطمهمحمد رحیم77
3651مومنهقربان علی77
0397نور جهانمحمد سلیمان77
0911عابدهمحمد شفیع77
2600غزلحسیب الله77
1175زرغونهآقا ضیا77
0674شیبانجم الدین77
905977
0340عبیداللهمحمد اسماعیل77
1442صبغت اللهعبدالرازق77
5961احمد راشدمحمد نادر77
904277
1566لیداعبدالقادر77
0401نیلابعبدالجلیل77
3790زینبمحمد نذیر76
4531وجیههعبدالجلال76
0225نجیبهسید محمد76
5783کرشمهمحمد انور76
4031فرحنازمحمد سلیم76
5995تمنااکرم بیک76
0631سهراببسم الله76
0985محمد یوسفعبدالحبیب76
0878عبدالفهیمعبدالقیوم76
0183سمسورمحمد عارف76
0307احمد زاهدنورعلی76
4502هارونغلام محی الدین76
050576
0028فاطمهاحمد وحید76
1398ادریسعاشق الله76
1364عبدالوارثعبدالرزاق76
0117جوهر محمدگران محمد76
047775
1152خدیجهعبدالجبار75
2166طایبهقلندر شاه75
4032سوسنمحمد هارون75
2156سحرمحمد نبی75
0077نبیلهگل نبی75
102275
4824مسعودهداد محمد 75
801675
1687متینننگیالی75
2366فضل احمد عبدالاحمد 75
125475
4216محمد مصورمحمد رفیع75
0865میلادنازک میر75
6029محمد پناه محمد صدیق75
5590محمد عابدمحمد عالم75
1557احمد مدثرندا محمد 75
0057سلیمانشین گل75
5168زبیرگل جان75
5716پیمانمحمد امان75
1435اسماجاوید75
1641بصیرهمحی الدین75
0674رعناعبدالله75
0363فرشتهفرید احمد75
1461احمد فیروزعبدالسمیع75
0054نازیهفرید احمد 74
802274
903974
2261عفت عبدالحبیب74
5595سیماعبدالحنان74
5657سحرشاه ولی74
1350احمد مسعودفضل الرحمن74
1198محمد میکایلفضل الرحمن74
0804عبدالبصیرگلا جان74
4456رمیضمیرزا شاه74
0264احمد مبشرحشمت الله74
0651شیراحمد گل الرحمن74
0300سمیرغلام صدیق74
1114زبیرفضل احمد 74
0546محمد الهاممحمد شعیب74
0062انوشمحمد نعیم74
1115بکتاشوحید الدین74
5151عیان بیکعزیز بیک74
4832جمیل الرحمنتاج محمد 74
0601سارهوحید الله73
0644سمیهمحمد حسن73
5286عفتامیر جان73
5994لیمهمحمد داود 73
5105زهراغلام سخی73
4445سحرصدر الدین73
0038حمیداللهروح الله73
2365جوادشهنواز73
2041فریدونمحمد اجمل73
2520حسیب اللهعصمت الله73
5714شیر زیسید میر جان73
5616فیاضخان محمد 73
0002محمد یعقوبمحمد ابراهیم73
5851نجیب اللهعبدالستار73
1174نادیه آقا ضیا72
456572
0538زهراجمشید72
1920لیمهعبدالحمید72
4207زرمینهغلام نبی72
4446صدفخواجه شاه72
4566بسیماسید هاشم 72
0757شفیع اللهحشمت الله72
3356محمد اسحاقفرید احمد 72
2149میونددلاور خان72
3129منصورعبدالهادی72
5575پیمانخواجه زمان72
5409احمد یاسر محمد یاسین72
1468روشنامحمد الهام72
0912شگوفهمنیر71
5114شریفهعبدالمحمد 71
4620بهشته محمد امین71
1509احمد فرخاحمد شفیع71
0049عبدالمدبرعبدالله71
1035محمد راشدرحم الدین71
4459فرزادمحمد عارف71
0724عبدالجبارروکی71
0274رضوان اللهمحمد اکرم71
5828عبدالوهابمحمد نذیر71
5638عمر ناصرنور الله71
4692ظریفعبدالطیف71
0548عبدالظاهرعزیزالدین71
0116جوادولی جان71
4755صدف عبید الله70
1609عابدغلام حیدر70
0453عبداللهمحمد سلیم70
0988حامدغلام حضرت 70
0167سید عقیلسید حسن70
6006محمد راتباحمد سمیع70
0601محسنهنعمت الله70
0083سوسنمحمد امین69
1297حسنامیرزا محمد69
0473صدفغلام سرور69
1465حسنامحمد ظفر69
3593زهرهشمس الحق69
5604نگینهجمعه خان69
5300مریممحمد عظم69
4730شرارهشجاع الدین69
3545احمد زبیراحمد ذکی69
1176میلادعبدالمتین69
3399احمد شعیبنثار احمد69
1593نادرعلیغلام سعید69
4496محمد عمراننصر الله69
0721عبدالمتینعبدالحکیم69
802769
1160علیممتاز69
2447سعادت اللهنجیب الله69
0310حکمت اللهخان محمد 69
3006احمد ولیدشیر محمد69
5747احسان اللهعلم گل69
2510سمیع اللهحاجی مایل69
0805محمد غلام رسول69
1540فاطمه شاه آغا69
1584سمینهنصیر احمد69
3090رافعهنعمت الله68
4477نجیبهمحمد خواجه68
3374سومنعبدالکریم68
2189پرمیلاغلام سخی68
3779آمنهمحمد یاسین68
0309صنمنور آغا68
3577حبیبهعبدالحمید68
1519طیبهغلام رازق68
0197زهرهمحمد هادی68
2350دنیابشیراحمد68
5698انعمعبدالقهار68
4666ام البنینمحمد اسماعیل68
4498هنگامهحلیم جان68
4541صابرهعلی محمد 68
1945منیر احمد فهیم احمد 68
2015فردوسزلمی68
5986سید مطیع اللهسید ورحید الله68
0665محمد الطافمحمد اسماعیل68
2148نصیربصیر68
3438احمد سیرسلطان محمد 68
2370احمد شبابمیرعلی68
4618الهامعبدالودود68
803968
462668
4650سیف اللهگلاب خان68
5315حشمت اللهشیرین آغا68
4939شاه رخعبدالکریم68
4505محمد حامدانور محمد 68
0010نجیب محمدشیر محمد 68
5689سعدیهلطف الرحمن68
1569مقدسفضل محمد68
1539احمد یوسفعبدالحکیم68
1593امیدشیرین آغا68
0010محمد مهدیمحمد ظاهر68
0996محمد ظریفمحمد شفیع68
0231پروانهشفیع الله67
0105سارهشاه آقا67
3917نارونسلطان محمد67
4583نرگسمحمد رفیع67
903567
5826شیباعبدالبشیر67
800367
3435مرسلمحمد ابراهیم67
5283شبانهدلاور خان67
6138حبیبههمایون67
0193محمد آرشمحمد هارون67
5572عبدالباعثمحمد نعیم67
4504شفیقمحمد رفیق67
0483زاهدسید امام67
0421مدینهامیر گل66
1070سارهعزیز احمد 66
2433ارمغانمحمد شعیب66
2034فرشتهنور احمد66
0815زهرهمیر عبدالاحد66
2426منیژه عبدالشکور66
0585عبدالباعثمحمد نعمیم66
4275احسان اللهجیلانی66
0308نقیب اللهکفایت الله66
0820احمد فرزادشیر حمزه66
0098شمس اللهگل لالا66
4476عبدالجلیلعبدالرحیم66
5970نیکملعبید الله66
0661احمد ذکیعبدالستار66
1508محمد عمرمحمد ضمیر66
5717فرشیدسید میر66
2000سید علیسید حبیب66
1610حمیراشیر محمد66
1659حمایت اللهامان الله66
1654عبدالمصورعبدالغفار66
1039ذبیح اللهغلام مصطفی66
0357خالدمحمد صدیق66
0236سکینهسید سکندر65
1107مرحباعبدالغفور65
4778گلثومعبدالمجید65
5630سوماذکر الله65
906065
4627فاطمه گلعبدالسلام65
0711رفیع اللهرحمت الله65
0845ظفر اللهولی الله65
905665
3396محمد شهابعبدالکبار65
1415بشرا مهنازمحمد ولی65
1583انوشهنصیر احمد65
0484محجوبهمیرویس65
2191شیبادل آغا64
2027هاجرهوحیدالله64
2014توفیق اللهامین گل64
1840سید اصیل احمدسید زبیراحمد64
0269کامرانعبدالجبار64
0991احمد شاهمحمد ضمیر64
4525سید رحیمسید داود64
4570شریف اللهجاوید64
2116عبداللهنورالله64
5316فطرتفرید احمد 64
1401آمنهعبدالقیوم64
0125مرسیلامحمد اسحاق64
1390سروش احمدسید کمال الدین64
0175مرسلنیکو بخت63
3700فرحنازعبدالبشیر63
0784نسترننظام الدین63
5830پلوشهسید محمد 63
3524عایشهعبدالغیور63
0640نعمانرحمان گل63
4018علی الرحمننور علی63
1015وحید اللهاسد الله63
0121سهیلسخی محمد63
598163
0055محمد فاضلآقا گل63
1017فرشاد آقا محمد 63
5957قاری هارونحاجی عبدالحق63
2097محمد تقینظر علی63
5392نصیر احمد ننگیالی63
4651عبید اللهبشیر احمد 63
5592احمد صیاممحمد عمر63
5878نقیب عزیز محمد 63
4587احمد صمیممحمد نسیم63
0205فاطمهاحمد شاه63
0124اصیلامحمد اسحاق63
1463احمد میلادسربلند63
3411فاطمهخان آقا62
0154ذکیهشمس الاحمد62
586762
1752آسیهمحمد حسن62
3170جلوهعبدالرحیم62
5951رقیهمحمد نذیر62
5748امنهحسن شاه 62
2444بلالمرزا خان62
0296طلب الدینبهاوالدین62
4590وجیه اللهعبدالله62
119062
5160مسیح اللهمحمد اسحاق62
5253احمد اقبالمحمد عثمان62
0825فرشاداحمد گل62
3563سادیهنذیر احمد 61
0910مقدسعبدالرحمن61
4815سارهسید صلاح الدین61
5761دیباتاج محمد 61
5347تبسممحمد همایون61
6100آمنهمحمد قاهر61
3033نیاز محمد نجیب الله61
2475نصرت اللهعبدالبصیر61
0103سید الیاسعبدالرحیم61
6070حمزهعبدالمبین61
0814الیاسمحمد رحیم61
0763زاهدغلام فاروق61
4165منصورمحمد اسماعیل61
2353احمد بلالوحید الله61
6053آسیهمیر حسین61
1016غلام مصطفیرحیم61
5115شهیرخیر محمد 61
5659احمد سیرغلام یحیی61
3354قدرت اللهمحمد نعیم61
4800عبدالحیعبدالهادی61
1512عبدالحفیظعبدالقوی61
0197محمد بلالمیرویس61
0047محمد الهامعبدالمعصوم61
1387مجتبی غلام جیلانی61
5673سمیهبشیر احمد 60
4052صدفمحمود خان60
321460
5927سعدیهمحمد عارف60
5340ثنا رفیع الله60
4426عفیفهمحمد عیسی60
800660
0056میلادرجب علی60
3826الهامسلیمان60
1436عزیز اللهامام علی60
0874محمد مصطفیعبدالولی60
5014ضیارملشیر محمد 60
1504زین العابدینرحیم الدین60
1660نصرت اللهجان محمد60
0392حسیناعبدالستار59
0635حیدرشاه ولی59
0026محمد حامدتاج محمد 59
1278عبدالصادقمنصور59
0143بشیرالدینبصیر الدین59
3625نقیب احمدمحراب الدین59
1380حزب اللهمحمد رضا59
5960مهراللهذکر الله59
2389فیاضعبدالرشید59
0127انیتامحمد قیوم59
1484احمدمحمد انور59
0098اعجاز اللهمحمد امین59
3576نادیهنور محمد 58
0685شمسیهگل میر خان58
904058
0914یسراعبدالقهار58
5226زیباامر علی58
991958
5669مسیح اللهحبیب الله58
0438دل شادمنگل58
1119احمد یاسرفیاض58
801858
1037ارشاد اللهجلال الدین58
3514غلام قادرعوض58
4515ساحلمیرویس58
1123احمد انسعبدالباقی58
5591هدایت اللهعبدالرحمن58
4751رضا خانعبدالرحیم58
0126عایشهسید اقبال58
0204عبدالمبینعبدالعزیز58
1242احمد ابرارغلام فاروق58
3404یلدامحمد سلیم57
0852هنگامهغلام حضرت57
1207مریممحمد شفیع57
3931احمد عزت اللهعبدالشکور57
1769سپین غرغلام محمد 57
0502احمد ذکیضیاالله57
2184حامددولت نظر57
5208جاهدملا محمد 57
1638عبدالوارثعبدالصبور57
1369ثنااللهنورآغا57
0239عبدالودودعبدالفاروق57
0100عبدالضمیرعبدالصبور57
0152محمد منصورمحمد رحیم57
2921نیلوفرمحمد عمر56
1274محدثهسید عبدالصمد56
1583مهرینسلیم شاه56
0155سمیرامحمد نبی56
5750یاسمینسعادت56
5987ادیبهمحمد زبیر56
4816نیلوفرعبدالحکیم56
256056
5706فهیمهسخی داد56
5872مریمعین الدین56
1308غلام فیصلشمس الرحمن56
1911شمس الرحمنعبدالمنان56
6065خنجراسلام الدین56
2561حسیب اللهرحمت الله56
0508محمد شعیبعبدالحی56
2574روح الامینمحمد رقیب56
3789ذکراللهمحمد رسول56
5173عبدالباسطعبدالولی56
204956
5213میر ادریسمیر محمد نعیم56
5457واسعمیر محمد 56
2225سحرسید احمد 55
049755
4771پریساعبدالرسول55
4929فرشتهچراغ علی55
2297اکرام اللهنجیب الله55
0981امر الدینعبدالمنان55
0099احمد وارثنجیب الله55
5379عبدالواحدمحمد اکبر55
5337اقبال الدیننجم الدین55
1617سید محبوبسید محفوظ55
1616شازیهمعقول55
1653محمد نبیمحمد شفیق55
1352محمد مرتضیخلق الدین55
3216آمنهنور الدین54
2747بصیرهمحمد حسن54
2694زهراعزیزالرحمن54
2009نیلوفرشاه آقا54
5244زحلنصر الله54
5974بهشتهعبدالتواب54
5092مرسل نادر شاه54
2122عبدالوهابمحمد فاضل54
434654
1014احمد فوزاناکرام الدین54
0653احمد اللهعبدالطیف54
0677ایمانعلی مرزا54
0024صفت اللهنیاز محمد 54
900154
5950شکر اللهگل محمد 54
5326روح اللهالله محمد 54
2801زبیرعبدالحمید54
1641سلیمانداد محمد 54
1596کرشمهمحمد نادر54
1440مصطفیعبدالمتین54
0480کوثرمحمد عارف53
2631آرزومحمد یحی53
0844محمد اقبالمحمد ایوب53
0605احمد ریحانسیلانی53
1399احمد یاسرجاوید53
2296مسیح اللهنجیب53
5821بصیر احمد داد محمد 53
3427رخسارسید امین52
190252
801152
1581یلداامام داد52
6021کبراعبدالواحد52
596752
1756احمد جانعبدالرفیع52
0925محمد یاسینعبدالقهار52
0561حامدسید آور52
3670احمد سیرغلام حضرت52
1172عابد الرحمنسیف الرحمن52
4737احمد راشدعبدالمحمد52
4520الهاممحمد یعقوب52
4448صبورحسیب الله52
1102احمد موسیعبدالمجید52
0789محمد طارقمحمد عثمان52
0186ډیوهعبدالغفور51
801251
0785طیبهفضل الدین51
0276مدینهمحمد نوید51
5091فایزهمحمد اسماعیل51
5102مدینهصفی الله51
1919سلیمانعبدالطیف51
1076محمد آغامحمد نعیم51
0360حکمت اللهکفایت الله51
5366خیر الدینخان محمد 51
5676محفوظ اللهمحمد عثمان51
5110ادریسعطا الله51
113851
6081عبدالرافععبدالنور51
0278شجاع اللهبرهان الحق51
1402فروزانعبدالقیوم51
1357علی رضاءعبدالشاپور51
0220احمد شعیبمحمد لقا51
3376آزادهبشیر احمد 50
804150
1595سودابهاحمد داود50
0482احمد زعیممحمد فهیم50
1378مدثر اللهحسیب الله50
4425سید حسنسید یوسف50
0532توابتاج محمد 50
2289علی اصغرنصیر احمد50
5538صدیق الله حبیب الله50
0821احمد شیرزادشیر افضل50
0416عبدالمومنعبدالمبین50
0292مسیرمسعود50
1135الهاممحمد هاشم50
0997احمد نور الله50
6075حمید عظیم خان50
4667ارشادالرحمنمحمد حسن50
1028ذکراللهمراد علی50
4455حسیب اللهعقل الدین50
5730معاذ اللهعبدالرزاق50
1373بخت زمینعبدالحیات50
1605اسمامحمد اکبر50
0539ابراهیمزمری50
0853رفعت اللهعبیدالله50
801049
0156شبنمحاجی محمد یوسف49
4252ستاره بریالی 49
809049
5527شایستهاحمد ولید49
0349وحید اللهنعمت الله49
2869روح اللهعبدالحبیب49
1764سهرابمحمد منصور49
0251میر عبدالرحیممیرعبدالعظیم49
1811محمد فردیندر محمد 49
4625محمد وارثولی محمد 49
4506سبحان اللهسمندر49
5837ناصر احمد 49
4501حامدعبدالرازق49
5672احمد تمیمغلام صدیق49
5169بهادرمحمد هارون49
1530بهشته عبدالمحمد49
1671شاکرخان محمد49
0612عزیزغلام سرور49
903648
4457مینامقصود48
888848
5631صدفمحمد ابراهیم48
5705فرخندهاسد الله48
370948
5090مروهمحب الرحمن48
6090خرماهکامل بیک48
0906شادابخدا داد48
3606فیصلحبیب جان48
0553احمد میلادجلندر خان48
3341حکمت اللهسلطان عزیز48
3340محمد بشیرمحمد کبیر48
0690احمد رشادمحمد عارف48
4492علی احمد عبدالاحد48
5174محمد کریمکرم خان48
5336نجمان الدیننجم الدین48
1062محمد سلیمانمحمد داود48
0155نعمت اللهمحمد امین48
3792مهسااحمد بیژن47
5670زحلفضل احمد47
5755سمااحمد وحید47
4453احمد شاهنور الله47
0501عجازعبدالجلیل47
1838عزت اللهغلام سرور47
4577محمد اسماعیلنافع الدین47
5321بلالمحمد صدیق47
5842حجتمحمد آصف47
4937محمد ربیعحمد رفیع47
2137مرواریدخدایداد46
5932عایشهطلا محمد 46
5528شکریهعبدالکمال46
4575هوسیمحمد احسان46
1967زبید اللهزین العابدین46
0142عبیداللهمحمد 46
3650ناصرسید احمد 46
4927احمد رشادرحمت الله46
5393محمد میلاداکرام الدین46
0364خدیجهشیر احمد46
0076شکیباخان علی45
1554ماروزهعبدالحکیم45
2506ذاکرهمحمد صابر45
0649فتانهمظفرالدین45
1049شاه جهان زیببابه جان45
2451عبداللهصبغت الله45
0063عمرسروشمحمد نعیم45
2121سید پرویزسید لالا آغا45
0445احمد شعیبمایل آغا45
1339سید طاهاسرور الدین45
0140احمد ولیددر محمد 45
0955احمد فیصلسردار محمد 45
5839هدایت اللهعطا الله45
5284فهیم اللهعبدالرحمن45
6046مصطفینور آغا45
4167عبدالعزیزمحمدالله45
1598نازشاسدالله45
0489نازیلاحبیب الله44
1173طارقحکیم خان44
1499عبدالسمیععبدالصمد44
3633احمد آغاعبدالعلیم44
1194محمد وارثمحمد صدیق44
131244
0027عبدالواحدتاج محمد 44
255844
1338سید عمرانسید محسن44
1883حکمت اللهسید احمد 44
0959مدثرعبدالجلیل44
4909تیمور شاهشیرین شاه44
5325مصطفیعبدالستار44
554844
5531مدثر احمد احمد نعیم44
5229هارون احمد نصیر احمد44
5298مسیح اللهزلمی44
4217فهیمعبدالهادی44
1673مسرورنور محمد44
2693اقدس جانعزیزالرحمن43
2120سید عبدالقیومسید عبدالحق43
1736شفیق اللهعبدالعزیز43
4442اجملعمر خان43
5368سید عمرسید داور43
2209مهرانعبدالوکیل43
3292عرفانعبدالغفار43
1567محمد سالم خلیل الله43
0537شیلاعیدی محمد 42
0598زهرهنصیر احمد 42
6050داودعلی احمد 42
0498احمد عمراناحمد جاوید42
2563صفی اللهمحمد صابر42
2254ذاکر اللهاصحاب الدین42
1998احمد اللهاحمد ضیا42
1547منوچهرمحمد اعظم42
130342
0479حشمت اللهحبیب الله42
5718زبیرحیات الله42
4663احمد فرزادمحمد علم42
5212قند آغاخالق داد42
4950عشرت اللهگل شاه42
5731عبدالباسطعبدالرسول42
1455نگینهمولا داد42
1661دیباعبدالملوک42
1345محمد معصومابن امین42
1543محمد ایملخلق الدین42
4260پریعبدالمیر41
0168اورانوسعبدالرسول41
1693سید محمد رضاسید صادق شاه41
2072عدنانمحمد معصوم41
3934شادابمحمد یعقوب41
1638شهیرعبدالقدیر41
1125محمد اقبالزلمی41
0720زاهوش جمالحشمت جمال41
4709نوابنصیرمحمد 41
6071پیمان الدینمحمد اسحاق41
5444سمیع اللهگل الرسول41
1617نازیهمعقول41
0101زینتاحمد فهیم41
1562سجادسید ناصر41
1646حکمت اللهاختر محمد41
3675برینعبدالحبیب40
3468جمشیدعبدالشکور40
2367خلیل احمد علی احمد 40
0102ذبیح اللهمردان40
0862مرتضیمحمد نعیم40
1012عبدالوارثعبدالقسیم40
409640
2133منصورشاه مقصود40
2612سمیع اللهعطا محمد 40
3465حبیب اللهنجیب الله40
1586احمد ضیانور الله40
4609امید اللهمحمد نعیم40
1421سمیع اللهعبدالله40
0655فهیمنور آغا40
1779نیلوفرسید رضا شاه39
0071الیاسگل نبی39
4261حسنقاسم علی39
6069حفیظ اللهنور الله39
800839
988839
4238سید سیرسید شیرجان39
0085احمد بلالعبدالشهیق39
5369مرتضیمصطفی39
1441احمد سمیرعبیدالله39
903838
4850رویاسید نجیب الله38
0967حمزهفرهاد38
0905روملامر الدین38
2673حسام الدینویس الدین38
0220شعیبمهر علی38
5886محمد رامیننذیر الله38
803338
4664حسیب اللهخلیل الله38
1354مبشرحبیب الله38
205138
5722احمد نوابعبدالفواد38
1022حسیب اللهعبدالدین38
5953صدفانور شاه37
5243زهراداراب37
5899حسیبافریدون37
0443علی رضاحفیظ الله37
0555جابرمحمد خلیل37
1637احمد راشدنجیب الله37
0219حسینغلام رسول37
1861مطیع اللهعبدالحنان37
4581سید مبشرسید عزیز الله37
0870رامشمرزا الدین37
1961احمد رشادمحمد شفیق37
1962ادریسطاهر حسین37
0247رامششیراب الدین37
5607محمد مصطفیاحمد الله37
5216عبدالواحدضابط37
904737
1640مژگانعبدالغفار37
1197احمد ذکیعبدالجمیل37
0073شکریهعبدالعزیز36
3769عبدالمنیرعبدالستار36
800536
5933حشمت اللهمحمد اشرف36
0594سجادعبدالغفار36
4810سباوونخواجه مقل36
5634فضل اللهغلام محمد 36
0648نجیلافضل احمد 35
4734صنمعبدالهادی35
1122غلام مرتضیرحیم داد35
2062محمد حامدمحمد فرید35
1525فیصلمحمد آصف35
0579محمد عمرمیر آقا35
4180احمد مهدیاحمد ذکریا35
0833عبدالمصورعبدالجلیل35
5371مبصر احمد عبدالکریم35
5227کیهانعصمت الله35
0246خواجه عبداللهمنیر احمد 35
0830عمران اللهسردار احمد 35
4546رحمت اللهیار محمد35
1666توصیفکتوری35
802534
5346عبدالقهارعبدالفتاح34
2588محمد مصطفیمحمد امین34
0883آرشعبدالحنان34
0634سید نادرسید داود34
1020سراج الدینشاه عسکر34
4630الهامعبدالجمیل34
3730اقبالامیر محمد 34
805134
1557محمد الیاسمیرویس34
1494فریدونعبدالقدیر34
1578شعیبمحمد انور34
1372محفوظ اللهولی الله34
0714مطیع اللهمحمد ایوب34
0648محمد صبورمحمد صابر34
3375مهنازامان الله33
3538عبدالجبارعبدالقهار33
0001نیک محمد میر محمد 33
0295ذبیح اللهعبدالمحمد 33
2021محمودمحمد یوسف33
4449منصورعظیم گل33
4293محمد هادیعبدالحمید33
6118عبدالهادیعبدالقدوس33
5809احمد نور آغا33
3753محمد ماهرمحمد طاهر33
5175فردینشیر محمد 33
4799عبدالودودعبدالهادی33
205933
2894سمیع اللهمبارک شاه33
1544مصورحشمت الله33
1412ادریسمحمد یونس33
5285سیماشاه ولی32
1184مسعودمحمد احسان32
0401سید مرتضیسید اسماعیل32
3626باسط غلام حضرت 32
3332مسافرسید عبدال32
1571فردینخیر الدین32
5989صفت اللهعبدالخالق32
0144سید مصطفیحسین آقا32
416632
4624محمد حسیناحمد ظاهر32
6076هومنکفایت الله32
5813محمد عادلعبدالسمیع32
4508سبحانمحمد معروف32
1627سنبلوحیدالله32
0679آرزومحمد مبین32
0081شبیر احمدنصیر احمد 31
1336احمد رامشنیاز محمد 31
5567عبداللهعبدالخلیل31
4512احمد فردینعبدالرحمن31
3394ایملمحمد اسلم31
153531
6001ممتازمحمد قسیم30
0399سید مصطفیسید اسماعیل30
2635شارخسخی داد30
0829احمد رشادشعیب30
1655حبیب اللهخدا داد30
5348عمرانشاه ولی30
3395محمد یوسفعبدالقدیر30
1950احمد زینورالرحمن30
1677عبدالرافیععبدالواسع30
1075وارثغلام محی الدین30
0435میوندعبدالغفار30
0231سید اقبالسید فرید30
1271محمد احسان سمیع الله29
0811عبدالسبحانمحمد عادل29
1793احمد سمیرمحمد سمیع29
4640عبدالصمیمعبدالحی29
5156رضوان اللهعبدالمحمد 29
5438سید جلالسید محمد 29
805028
3608محمد مرتضیاحمد الله28
312528
4537سید امان اللهسید کبیر28
1303عبیداللهگل جمیل28
0141میرزا حسینمحمد رضا27
5032هاشماحمد 27
1922نذیرسید عظیم27
4526ادریسزمری27
5415عبدالرحمنغلام علی27
1353سیاف گل بچه26
6055محمد حامدولی جان26
5039رحم خداعلی مرزا26
803626
5361مرتضیعبدالحسین26
0234واحد اللهفدا محمد26
860925
5221صالحهعبدالاحد25
737225
0762ایمانغلام حیدر25
5262علی شاهپاینده محمد 25
2529اسد اللهغلام محمد 25
3684محمد اسماعیلامیر الدین24
2528احمد فرزادپاچاه محمد24
3748احمد سروشهدایت الله24
904324
0606میلاد عبدالسلام 24
5158پرویزحفیظ الله24
804224
0483احمد نوازعبدالودود24
0697عبدالباسطعبدالوکیل24
0994الیاسغلام حسین23
2179رامینزمری23
2131ادریسمحمد هارون23
1630ذین العابدینشریف23
0166عبدالرحمننور علی خان23
3449احمد شاهغلام محمد 22
2955سمیععبدالمجید22
4343احمد شاهامان الله22
2075توفیقمحمد طاهر22
0312وارثنجیب الله22
4175حامدنعمت الله21
2627امیر محمد محمد داود20
5166احمد فروغمحمد ظریف20
1433پیمانمحمد الف20
5695آخند زادهیحیی19
2753آرشبشیر17
1179عبدالمبینآقا پادشاه17
1245سید مصطفیسید محمد 10

پاسخنامه

شماره سوالجواب درست
11
23
32
42
54
61
73
84
92
104
111
122
133
143
151
161
173
184
192
203
211
222
232
244
254
262
271
281
293
304
312
321
333
344
354
364
371
382
392
401
413
421
434
444
453
463
471
482
494
504
513
522
531
542
551
561
571
583
594
603
612
621
633
644
651
662
672
681
693
704
712
723
731
744
752
764
774
781
791
802
811
823
831
841
853
862
874
884
893
902
913
922
931
941
953
964
973
983
992
1001