نتایج امتحان دری صنف دوازدهم دانش آموزان دوره های اول و دوم ۱۳۹۹

جدول ذیل شامل نتایج امتحان دری صنف دوازدهم دانش آموزان دوره های اول و دوم ۱۳۹۸ – ۱۳۹۹ میباشد.
نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ویا آی دی، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید.
درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو دریافت نشود. در چنین حالت دو ویا سه حرف اول نام را بنویسید.
درصورتیکه در جستجو نتیجه دریافت نشد در قسمت پایین جدول از لینک های قبلی و بعدی استفاده کنید.

آی دینامنام پدرنمره
0627زعیمشیر احمد 98
4168عبیداللهغلام مجتبی98
5869نذیر احمد خان محمد 98
5782الیاسمحمد اکرام98
1643محمد ذبیحمحمد غلام نبی98
0617فایزعبدالفتاح97
5793نصیب اللهذبیح الله97
4723فاطمهشاه ولی96
4222حسیب اللهوزیر محمد 96
0119مامونضیاالحق96
165596
4473فرخندهحفیظ الله95
6008فریحهعبدالمحیط95
5682یاسمینمحمد شفیع95
0157شبنممحی الدین95
0540صفی اللهمحمد عوض95
5742صمیممحمد صابر95
4447حامد عبدالخالق95
0051احمد راشدامین الله95
5603تمناعبدالمنا94
5683حسینامحمد اسماعیل94
0062انوشمحمد نعیم94
2277نجیب اللهمحمد امین94
5172ژولیکامحمد مقیم93
901193
1258عمرانغلام مصطفی93
0438دل شادمنگل93
0050محمد مدثرعبدالله93
1322عمران اللهیار محمد 93
0681محمد عقیلسلطان علی93
5320عبدالرحمنعبدالحفیظ93
999893
0264احمد مبشرحشمت الله93
1448سونامحمد رحیم93
2346پروانهعبدالبشیر92
0370عبدالمالکعبدالجلیل92
0053الهام الدینامیر جان92
3303میلادعبدالقیوم92
4749نصرت اللهفرید92
1387مجتبی غلام جیلانی92
4540زرلشتحبیب الرحمن91
2999ام البنینسخی داد91
901291
4443فوزیهمحمد داود91
0937مایدهمحمد رفیق91
2643زینبشیرعلی91
5971محمد نویدمحمد شفیق91
2142ایملنصیر احمد91
4466سید بلالمیر حسیب الله91
600591
5018بلال احمد محمد عثمان91
1353بهمنعبدالمحمد91
5999فرشتهخدا داد90
3216آمنهنور الدین90
5775نیلوفرمحم عثمان90
2472لمرامرالدین90
0674شیبانجم الدین90
1070سارهعزیز احمد 90
2642شبنممحمد تقی90
4422فاطمهمحمد صدیق90
1707مزملمحمد عباس90
5778محمد نجیممحمد حکیم90
2112سمسور الرحمنفدا محمد 90
4083امیر بیکاسلام میر90
4308احمد خیاماحمد شاه90
6073محمد بشیرمحمد جان90
0860گلاب الدینمعراج الدین90
4507هیوادمحمد آقا90
1999علی احمد نور محمد 90
999090
2550ډیوهمحمد حنیف89
1603شملههدایت الله89
5751حمیرامحمد عثمان89
6031خورشیدارسلان89
0673همانجم الدین89
0159نور الهدامعراج الدین89
4518نبی رحمتخالد احمد 89
1212هدایت اللهمحبوب الله89
1012حسناعبدالغفور89
0806صدفداکتر سمیع89
5975پریمابلال احمد 88
2797سجیهسید محمد88
5765هدیهحبیب الرحمن88
0857فرحنازحکیم الله88
1539فریدهعبدالرازق88
3651مومنهقربان علی88
1528احمد صدامفضل محمد88
1959محمد حسنمحمد وزیر88
610188
4586عبدالنوابعبدالوهاب88
5213میر ادریسمیر محمد نعیم88
6093عبدالبشیر
احمد علی88
6060عبدالباعثعبدالصمد88
3302محمدعبدالحق88
3438احمد سیرسلطان محمد 88
0444همایونضیالدین88
0097ادریسمحمد شیرین88
1446حبیب اللهعبدالحسیب88
1689فاطمهمحمد رحیم87
2379خدیجهنجیب الله87
800287
1621بی بی رحیمهنورالدین87
2166طایبهقلندر شاه87
0215آیدامحمد فواد87
0309صنمنور آغا87
0525ملالیشفیق الله87
1114زبیرفضل احمد 87
0721عبدالمتینعبدالحکیم87
0844محمد اقبالمحمد ایوب87
4502هارونغلام محی الدین87
5781بکتاشعبدالجبار87
0611مریمفرید احمد87
1690مروهمحمد رحیم86
1577نرگسنجیب الله86
804386
801786
0598زهرهنصیر احمد 86
4914نیلوفرمحمد فرهاد86
5630سوماذکر الله86
5737معصوبهعبدالعزیز86
1344شگوفهغلام محبوب86
0473صدفغلام سرور86
3402هدیهاسدالله86
3545احمد زبیراحمد ذکی86
1976مصطفیممحمد یونس86
3449احمد شاهغلام محمد 86
2122عبدالوهابمحمد فاضل86
0724عبدالجبارروکی86
0485احمد شکیبشیر پادشاه86
0202کوهسارحسیب الله86
0843احمد خسرواحمد جان86
3481محمد امیدخالد86
0247رامششیراب الدین86
5599فریدعبدالجمیل86
2447سعادت اللهنجیب الله86
804886
1488مهریهمحمد اسحاق86
1447فاطمهسخی والله86
1461احمد فیروزعبدالسمیع86
2599اسمافیروز الدین85
800385
3953ذکیهمحمد عیسی85
5914مدینهعبدالوهاب85
022485
0146تهمینهعبدالواحد85
0570هدیغلام فاروق85
1688میوندعنایت الله85
0093امان اللهمحمد خالد85
4423جوان شیراحمد جاوید85
0028محمد اقبالفرید احمد 85
2311مدثراللهبهرالدین85
0040عبدالمختارعبدالمنان85
0502احمد ذکیضیاالله85
5591هدایت اللهعبدالرحمن85
4625محمد وارثولی محمد 85
5808دانش احمد عبدالمجید85
4080مجتبیشیرین آغا85
0274رضوان اللهمحمد اکرم85
1372محفوظ اللهولی الله85
1566لیداعبدالقادر85
2332یلدامحمد ظاهر84
803284
100484
5245ملالیمحب الله84
2027هاجرهوحیدالله84
5667فرحنازمحبوب الله84
0364باصرهسید داوود84
5783کرشمهمحمد انور84
5774لیدا جانالله نور84
2452احمد سیرتضیا الدین84
6068فهیم اللهامیر خان84
5957قاری هارونحاجی عبدالحق84
6029محمد پناه محمد صدیق84
4615منصورالله محمد 84
6075حمید عظیم خان84
1537سید محفوظامیر حمزه84
1945منیر احمد فهیم احمد 84
3129منصورعبدالهادی84
1509احمد فرخاحمد شفیع84
0661احمد ذکیعبدالستار84
4650سیف اللهگلاب خان84
4692ظریفعبدالطیف84
4839حکمت ولیشاه ولی84
2184حامددولت نظر84
804684
800684
0759ننگیالیکابلی84
0010محمد مهدیمحمد ظاهر84
2600غزلحسیب الله83
1825مینهفیض محمد83
5211ناجیهمحمد مقیم83
0644سمیهمحمد حسن83
4429نیلا صباوحید الله83
0199مروهزین الله83
2443سمیهعبدالروف83
3254بهارهولی احمد83
1152خدیجهعبدالجبار83
3409ساراضیا الدین83
1306فرزادمحمد مبین83
4018علی الرحمننور علی83
5664نیک محمد داد محمد 83
0269کامرانعبدالجبار83
5850صدیق اللهذبیح الله83
4786محمد ادریسمحمد عارف83
5707محمد خلیلمحمد قاسم83
800782
5706فهیمهسخی داد82
5852برشناعبدالرازق82
5604نگینهجمعه خان82
4913رخسارمحمد فرید82
0268ساجدهعبدالروف82
3671مریمبشیراحمد 82
2908مریمعبدالقدیر82
0361عبدالباسطعبدالاحمد82
1436عزیز اللهامام علی82
2517محمد مبشرمحمد عمر82
0055محمد فاضلآقا گل82
0334مجیب احمد سلطان احمد 82
0959مدثرعبدالجلیل82
1925احمد مدثرعبدالصادق82
0006احمد شعیبمحمد طیب82
0007اسد احسانمحمد حامد82
1883حکمت اللهسید احمد 82
3326سید ادریسسید یاسین82
1557احمد مدثرندا محمد 82
1834عرفان اللهجان آغا82
5950شکر اللهگل محمد 82
2510سمیع اللهحاجی مایل82
5151عیان بیکعزیز بیک82
5016عبدالباریغلام رسول82
1028ذکراللهمراد علی82
5575پیمانخواجه زمان82
5615فیصلگل رحیم82
0763زاهدغلام فاروق82
801682
0150ابن امینمحمد آصف82
1391احمد میلاد احمد فهیم82
1578شعیبمحمد انور82
0231پروانهشفیع الله81
1867بسیناعبدالقیوم81
5657سحرشاه ولی81
5594فریمامحمد رسول81
1274محدثهسید عبدالصمد81
0878عبدالفهیمعبدالقیوم81
0393سید یوسفسید حامد81
2680عبدالحیعبدالاحد81
4695شبیراحمد محمد کبیر81
5367محمد تمیمکرام الدین81
4535شایق اللهنجم الدین81
800481
0155نعمت اللهمحمد امین81
1462احمد رشادنور محمد81
1174نادیه آقا ضیا80
4620بهشته محمد امین80
802380
801480
4498هنگامهحلیم جان80
5671حفصهنثار احمد 80
0914یسراعبدالقهار80
1088نگاهغلام محی الدین80
2784شبنممحمد شاه80
3577حبیبهعبدالحمید80
1100حمیدهنوروز80
0009حماسهشیر محمد 80
3907میکاییلعبدالشاه80
0296طلب الدینبهاوالدین80
2083احمد طارقنقیب الله80
3918احمد حامدعبدالحسین80
0272احمد نویدجمال عبدالناصر80
0371جواد احمد فواد احمد 80
0025فرید احمدفهیم احمد80
1735محمد حسیبمحمد نعیم80
5600امیر منصورعبدالبصیر80
2097محمد تقینظر علی80
5956عبدالرحمننجیب الرحمن80
4636سید رسولغلام رسول80
0169بشار احمد سنت الله80
804580
1540فاطمه شاه آغا80
0047محمد الهامعبدالمعصوم80
1242احمد ابرارغلام فاروق80
1468روشنامحمد الهام80
1532ساحلشاه محمد80
1866مروهعبدالقیوم79
0132ناهیدفهیم الله79
802279
0990شریفهدولت محمد 79
5340ثنا رفیع الله79
613879
4824مسعودهداد محمد 79
0912شگوفهمنیر79
1101سلسلهنجیب الله79
1129نادیهصفی الله79
1132ثنامحمد حکیم79
2247فرحتذین العابدین79
0156شبنمحاجی محمد یوسف79
0330حسناعبدالصمد79
0604عبداللهچاریارقل79
1974روح القوامعبدالقهار79
2289علی اصغرنصیر احمد79
0433رفیع اللهمحمد نادر79
1219رفیع اللهنجیب الله79
4459فرزادمحمد عارف79
5038محمد یوسفحاجی فاروق79
4939شاه رخعبدالکریم79
5669مسیح اللهحبیب الله79
802179
1439ملیلامحمد یعقوب79
1398ادریسعاشق الله79
2073فرحتعبدالحبیب78
5788مومنهولید احمد 78
4567سلماسید هاشم78
5974بهشتهعبدالتواب78
5252ماه منیرعزیزالرحمن78
2225سحرسید احمد 78
3404یلدامحمد سلیم78
1083ریحانهسید مولاداد78
0820احمد فرزادشیر حمزه78
0535محمد نعیمعبدالرحمن78
044278
1986آرشداد الله شریف78
1961احمد رشادمحمد شفیق78
1795عبدالسلیمعبدالحمید78
5315حشمت اللهشیرین آغا78
4504شفیقمحمد رفیق78
1791نصرت اللهعبدالواسع78
0603اسد اللهرحمت الله78
2288محمد حنیفمحمد شریف78
0991احمد شاهمحمد ضمیر78
5171کریمهپیوند78
0869عبیدالرحمنخدا داد78
0233عبداللهمحمد ولی78
1568فروزانعبدالله78
165778
0956فرخندهحکیم الله77
5921سمیهمحمدعلی77
5300مریممحمد عظم77
5155مریممحمد صدیق77
3593زهرهشمس الحق77
5595سیماعبدالحنان77
5955صدفرجب علی77
1097سحرمحمد عیسی77
1247حمیدهغلام عباس77
4452معصومهمفید احمد 77
1017فرشاد آقا محمد 77
4384سید مصورسید آغا77
0651شیراحمد گل الرحمن77
0680اجملنور احمد فهیم77
1525فیصلمحمد آصف77
1734رحمت اللهمحمد هارون77
6046مصطفینور آغا77
6006محمد راتباحمد سمیع77
4460عبدالحیعبدالقدیر77
5828عبدالوهابمحمد نذیر77
0002محمد یعقوبمحمد ابراهیم77
2302محمد جاویدمحمد حسین77
6004سید نقیب اللهسید قدرت الله77
5697سید حنظلهسید حشمت الله77
4772مزملعبدالرب77
2444بلالمرزا خان77
0677ایمانعلی مرزا77
804277
0996محمد ظریفمحمد شفیع77
1552لیزاعبدالصبور77
0034فهیمهمحمد محسن76
1297حسنامیرزا محمد76
4547فهیمهکاظم علی76
0911عابدهمحمد شفیع76
0154ذکیهشمس الاحمد76
5830پلوشهسید محمد 76
2433ارمغانمحمد شعیب76
4468صدفعتیق الله76
1645نورستهجمعه خان76
0865میلادنازک میر76
0121سهیلسخی محمد76
2031فریدونامیر خان76
0585عبدالباعثمحمد نعمیم76
1160علیممتاز76
5965میلادذکریا76
1638شهیرعبدالقدیر76
4719عبدالطیفشیر آقا76
1367سمیع اللهعبدالروف76
5209رامینگل محمد 76
3625نقیب احمدمحراب الدین76
5167محمد فرشادجنت گل76
0307احمد زاهدنورعلی76
1257میلاد احمد مشتاق احمد 76
5902علی عرفانمحمد زمان76
0010نجیب محمدشیر محمد 76
0266رامینمحمد ظریف76
1590مروهبابه ملا76
0388صدفقطب الدین76
1171الیاسعبدالعلیم76
0915زینبمحمد کریم75
3434یاسمینحسیب الله75
3410حسنامحمد کبیر75
5995تمنااکرم بیک75
5191انیسهولی محمد75
5090مروهمحب الرحمن75
2354لیناپاینده محمد 75
5773صفامحمد وسیم75
0354ماهدشفیع الله75
1270نوشادفیض محمد 75
0123عزت الله
احمد الله 75
2564احمد بلالمعین الدین75
5986سید مطیع اللهسید ورحید الله75
0049عبدالمدبرعبدالله75
5763همتعبدالبصیر75
4542مصدقذبیح الله75
4651عبید اللهبشیر احمد 75
2209مهرانعبدالوکیل75
0660محمد شعیبعبدالواحد75
5917زمان الدینمحمد شریف75
4570شریف اللهجاوید75
4587احمد صمیممحمد نسیم75
3470شاهرخعبدالحسیب75
1546محمد حامدحسین داد75
0448اکرم اللهمحمد سرور75
1198محمد میکایلفضل الرحمن75
6020عبدالواسیععبدالرب75
6053آسیهمیر حسین75
1023محمد شریفخان علی75
1213فیصل سید احمد 75
0387مسرتقطب الدین75
1245غلام ابوبکرغلام حیدر75
043575
4531وجیههعبدالجلال74
5766حسینامحمد مختار74
4801لینامحمد الله74
5633جمیلهعبدالمنان74
0226سهیلاسید محمد74
0155سمیرامحمد نبی74
1731فرحتذبیح الله74
1339سید طاهاسرور الدین74
1912عبداللهایام الدین74
0988حامدغلام حضرت 74
1499عبدالسمیععبدالصمد74
0498احمد عمراناحمد جاوید74
4286محمد عمرانمحمد فضل74
0592فردینمحمد اسحاق74
1014احمد فوزاناکرام الدین74
1687متینننگیالی74
1571فردینخیر الدین74
1368فیصلعبدالقهار74
0874محمد مصطفیعبدالولی74
3730اقبالامیر محمد 74
0270محمد یحیخیال محمد74
2559شیرزیبریالی74
2328احمد ظاهردر محمد 74
4931هدایت اللهرحمت الله74
2855فیصلگل الرحمن74
0422نجیب اللهآدم خان74
0811عبدالسبحانمحمد عادل74
0038حمیداللهروح الله74
4832جمیل الرحمنتاج محمد 74
5800محمد حسیبمحمد عمر74
0028فاطمهاحمد وحید74
0647گهرعبدالمبین74
1423سعدیهبابه جان74
165474
0421مدینهامیر گل73
5105زهراغلام سخی73
2034فرشتهنور احمد73
0225نجیبهسید محمد73
1761باسطهعطا محمد 73
0925محمد یاسینعبدالقهار73
115673
0664عباداللهعبدالحی73
4506سبحان اللهسمندر73
1434برکت صفرعلی73
0099احمد وارثنجیب الله73
0045صوفیهمیر سعید73
0363فرشتهفرید احمد73
1458ساراعبدالمبین73
054873
1407عمرهگلبدین73
0105سارهشاه آقا72
3374سومنعبدالکریم72
1343نیلوفرفواد72
5192راحیلهولی محمد72
0910مقدسعبدالرحمن72
5994لیمهمحمد داود 72
5666زحلمحمد عیسی72
2156سحرمحمد نبی72
5826شیباعبدالبشیر72
0392حسیناعبدالستار72
1043مهریهمحمد رحیم72
2009نیلوفرشاه آقا72
0845ظفر اللهولی الله72
1868حشمت اللهعزت الله72
0341احمد نویدعبدالحبیب72
4496محمد عمراننصر الله72
5969امین اللهجان آقا72
0027عبدالواحدتاج محمد 72
803372
4911برشناعبدالولی72
4293محمد هادیعبدالحمید72
0601محسنهنعمت الله72
0443ضیاالحقمحاکم خان72
1606گیتاقند آغا72
1641بصیرهمحی الدین72
0054نازیهفرید احمد 71
2189پرمیلاغلام سخی71
6100آمنهمحمد قاهر71
4445سحرصدر الدین71
1767برشناسید آقا71
5692شبانهعبدالرشید71
0784نسترننظام الدین71
4336شقایق حمید الله71
4252ستاره بریالی 71
3917نارونسلطان محمد71
804071
0825فرشاداحمد گل71
0183سمسورمحمد عارف71
2148نصیربصیر71
4590وجیه اللهعبدالله71
4192فرزادعبدالحلیم71
4527محمد باسطجمال ناصر71
5409احمد یاسر محمد یاسین71
4089زبیرگل محمد 71
5983محمد میلادنجیب الله71
3640عبدالنجمانعبدالصمد71
5168زبیرگل جان71
0720زاهوش جمالحشمت جمال71
4476عبدالجلیلعبدالرحیم71
0805محمد غلام رسول71
2198محمد صمیمعبدالخلیل71
0101زینتاحمد فهیم71
1569مقدسفضل محمد71
165371
0401نیلابعبدالجلیل71
0397نور جهانمحمد سلیمان70
2750سپوژمیعبدالبصیر70
1519طیبهغلام رازق70
5831آمنهمحمد سعید70
5698انعمعبدالقهار70
5987ادیبهمحمد زبیر70
2350دنیابشیراحمد70
0399سید مصطفیسید اسماعیل70
2149میونددلاور خان70
4451ساحلمحفوظ الله70
1350احمد مسعودفضل الرحمن70
1681میرجممستی بیک70
1225بختیاررحمت الله70
801570
1338سید عمرانسید محسن70
0060عبدالحمیدعبدالصمد70
119070
5610احمد زبیرغلام سرور70
5851نجیب اللهعبدالستار70
0453عبداللهمحمد سلیم70
1016غلام مصطفیرحیم70
0158وحیداللهعبدالواحد70
0551محمد شایقعطا محمد 70
0239عبدالودودعبدالفاروق70
1435اسماجاوید70
0497اصیلاعبدالبشیر70
0745تجلاحاجی لطف الله69
0935حسناحاجی لطف الله69
5034تمناسرور خان69
4207زرمینهغلام نبی69
0263هدیهعبدالجبار69
800069
0103سید الیاسعبدالرحیم69
5988محمد وزیر احمد 69
0237محمد زاهدمحمد یونس69
1321عطا اللهخلیل الله69
0143بشیرالدینبصیر الدین69
0340عبیداللهمحمد اسماعیل69
0416عبدالمومنعبدالمبین69
2451عبداللهصبغت الله69
5208جاهدملا محمد 69
4927احمد رشادرحمت الله69
254769
5586ادریس خانمحمد نظیم69
0310حکمت اللهخان محمد 69
1576ایمل صبرالله69
0348صبیحهعلی شاه69
1562سجادسید ناصر69
047768
4627فاطمه گلعبدالسلام68
100368
5996اقلیمامحمد باقی68
4771پریساعبدالرسول68
5364صدیقه عبدالحفیظ68
5286عفتامیر جان68
4541صابرهعلی محمد 68
312268
4373نورستاعبیدالله68
5283شبانهدلاور خان68
3170جلوهعبدالرحیم68
0360حکمت اللهکفایت الله68
0275عمرداد خدا68
0905روملامر الدین68
1593نادرعلیغلام سعید68
1146ویسجان الله68
0443علی رضاحفیظ الله68
0600سید اسماعیلسید مصطفی68
0386ذکی محمد عیسی68
0369فرمان وکیلفیروز شاه68
1035محمد راشدرحم الدین68
0249بشیر احمد ولایت خان68
4559عبدالسلیمعبدالکریم68
0847شاکر حسینسید نوشیروان68
0775محمد قسیمعبدالقدوس68
5316فطرتفرید احمد 68
4515ساحلمیرویس68
800868
1919سلیمانعبدالطیف68
0653اظهرعبدالحسیب68
2921نیلوفرمحمد عمر67
4746مریمعبدالقدیر67
4566بسیماسید هاشم 67
0785طیبهفضل الدین67
0917فریالاحمد سخی67
0083سوسنمحمد امین67
1700مریمنورالرحمن67
1465حسنامحمد ظفر67
2408خدیجهامین الله67
0193محمد آرشمحمد هارون67
3878احمد مدثرخدای داد67
0063عمرسروشمحمد نعیم67
1158عبدالستارقیام الدین67
4469حسیب اللهمحمد اکبر67
0631سهراببسم الله67
4937محمد ربیعحمد رفیع67
0992خالق دادرحیم داد67
4503نجیب اللهرحمت الله67
5693شاهینمحمد جان67
5301ننگیالیگل زمان67
4505محمد حامدانور محمد 67
4508سبحانمحمد معروف67
1604خاطرهمحمد داود67
0677مدینهامان الله67
0197محمد بلالمیرویس67
0489نازیلاحبیب الله66
2492خورشیدعبدالغنی66
5827نرگسعبدالشکور66
4730شرارهشجاع الدین66
5705فرخندهاسد الله66
1107مرحباعبدالغفور66
4056مروهمیر سردار66
4835لیمهمحمد عظیم66
4052صدفمحمود خان66
1151الهامشیر خان66
2370احمد شبابمیرعلی66
4425سید حسنسید یوسف66
0026محمد حامدتاج محمد 66
4974احمد عمرانعبدالله 66
2234عبدالحقمحمد انور66
611066
5592احمد صیاممحمد عمر66
4800عبدالحیعبدالهادی66
5457واسعمیر محمد 66
0803محمد امیدمرزا محمد 66
4576محمد الیاسغلام محمد66
0125مرسیلامحمد اسحاق66
0364خدیجهشیر احمد66
1102احمد موسیعبدالمجید66
1563هوسینجیب الله66
1401آمنهعبدالقیوم66
1561هابیلعتیق الله66
5210نازیهحمید خان65
574365
0412سویتامحمد عزیز65
516465
2041فریدونمحمد اجمل65
0115همایونصفا الدین65
1123احمد انسعبدالباقی65
0566علی حسینمجیب احمد 65
3187عبدالمتینعبدالخلیل65
0632میرویسمحمد یوسف65
2594خسروآباجان65
2801زبیرعبدالحمید65
0048ریحانهغلام مجتبی65
1415بشرا مهنازمحمد ولی65
1440مصطفیعبدالمتین65
4583نرگسمحمد رفیع64
1345زهراخواجه ظفر64
2426منیژه عبدالشکور64
4856سلماخوش نظر64
4575هوسیمحمد احسان64
3700فرحنازعبدالبشیر64
0768سعیدهسید نعیم64
1911شمس الرحمنعبدالمنان64
1637احمد راشدنجیب الله64
1962ادریسطاهر حسین64
1508محمد عمرمحمد ضمیر64
1957نعمت اللهحضرت ولی64
0190دوست محمد شیرمحمد64
5815شاهینعلی احمد 64
0508محمد شعیبعبدالحی64
0436حشمت اللهنصرالله64
3337مجیب غلام حیدر64
5173عبدالباسطعبدالولی64
3396محمد شهابعبدالکبار64
3354قدرت اللهمحمد نعیم64
4609امید اللهمحمد نعیم64
5590محمد عابدمحمد عالم64
1776پرویزشاه ودود64
1371محمد میوندمحمد اکبر64
1175زرغونهآقا ضیا63
2243مسعودهفیض محمد 63
842063
1316صدفعبدالمحمد 63
0413نیلوفرعبدالقهار63
5920طیبهعبدالحلیم63
0466بلالغلام نبی63
4328احمد عابدخدا داد63
4667ارشادالرحمنمحمد حسن63
0814الیاسمحمد رحیم63
0848لطیف حسینسید نوشیروان63
6071پیمان الدینمحمد اسحاق63
0201محمد عاطفمیر آقا63
5293عبدالحبیبمحمد 63
803863
803563
803063
891963
598163
0126عایشهسید اقبال63
1534عبدالسبحانعبدالفاروق63
1616شازیهمعقول63
0913پریساغلام عباس62
5899حسیبافریدون62
2335شگوفهدل آرام62
801062
5528شکریهعبدالکمال62
6002فرزانه بصیر احمد 62
1447شبنماسدالله62
2538سحراحمد ضمیر62
3011خورشیدمحمد فرید62
0166یلداعبدالغفور62
2014توفیق اللهامین گل62
4448صبورحسیب الله62
1641سلیمانداد محمد 62
4537سید امان اللهسید کبیر62
1982محمد ادریسجمعه گل62
2353احمد بلالوحید الله62
1347محمد الهاممیر افغان62
5676محفوظ اللهمحمد عثمان62
5441ضیا الرحمننادر شاه62
3931احمد عزت اللهعبدالشکور62
802762
1539احمد یوسفعبدالحکیم62
166162
0659فریدونمحمد عارف62
0205فاطمهاحمد شاه62
5219رویناعبدالبصیر61
4755صدف عبید الله61
2695مسرتمحمد خالد61
0175مرسلنیکو بخت61
5942مرضیهمحمد اسماعیل61
1554ماروزهعبدالحکیم61
2015فردوسزلمی61
5639احمد زیمحمد سلیمان61
0295ذبیح اللهعبدالمحمد 61
3390احمد شبیرمرزا محمد 61
0167سید عقیلسید حسن61
4358اسد اللهدستگیر61
3514غلام قادرعوض61
4287عبدالمصورمحمد سطان61
1617سید محبوبسید محفوظ61
2000سید علیسید حبیب61
5384شمعریزغلام حضرت61
5878نقیب عزیز محمد 61
2869روح اللهعبدالحبیب61
0147محمد آصفغلام عباس61
4165منصورمحمد اسماعیل61
0177سید کامرانمیر واعظ آغا61
0204عبدالمبینعبدالعزیز61
0124اصیلامحمد اسحاق61
1593امیدشیرین آغا61
2334ژالهدل آرام60
3411فاطمهخان آقا60
5527شایستهاحمد ولید60
5750یاسمینسعادت60
5092مرسل نادر شاه60
3697نبیلهبهروز60
0994الیاسغلام حسین60
1764سهرابمحمد منصور60
661560
3558صمیممحمد اکبر60
5970نیکملعبید الله60
1336احمد رامشنیاز محمد 60
4167عبدالعزیزمحمدالله60
611860
3633احمد آغاعبدالعلیم60
5110ادریسعطا الله60
0109ایرجخیرالدین60
0821احمد شیرزادشیر افضل60
1364عبدالوارثعبدالرزاق60
1369ثنااللهنورآغا60
2061گیتاعبدالرحیم59
3427رخسارسید امین59
801259
3524عایشهعبدالغیور59
146759
1744شبانهامین گل59
3698عابدهعبدالرحمن59
0308نقیب اللهکفایت الله59
5753محمد امینمحمد امان59
1078محمد ادریسعبدالوکیل59
2068مقدمعبدالضیا59
0467صدامغلام نبی59
2475نصرت اللهعبدالبصیر59
125659
6065خنجراسلام الدین59
0487احمد فیاضمحمد آجان59
2120سید عبدالقیومسید عبدالحق59
6067میرویسغلام حسین59
2624صلاح الدینعبدالقادری59
2316محمد زبیرضمیر محمد 59
5801حفاظتشیر جان59
1311وصالمحمد فقیر59
5032هاشماحمد 59
4810سباوونخواجه مقل59
5623شاکرمن الله59
4618الهامعبدالودود59
5842حجتمحمد آصف59
5814عبادت اللهعبدالطیف59
1364احمد صفااحمد شاه59
802059
5572عبدالباعثمحمد نعیم59
0539ابراهیمزمری59
166059
1039ذبیح اللهغلام مصطفی59
1596کرشمهمحمد نادر59
5346عبدالقهارعبدالفتاح58
4589رویداعبدالقاسم58
0480کوثرمحمد عارف58
800158
4015عارفهشیر نظر58
1752آسیهمحمد حسن58
3779آمنهمحمد یاسین58
2694زهراعزیزالرحمن58
4365ولیاسد الله58
3606فیصلحبیب جان58
0985محمد یوسفعبدالحبیب58
1076محمد آغامحمد نعیم58
1840سید اصیل احمدسید زبیراحمد58
5740سمیع اللهشمس الحق58
0580پرویز جانعبدالجمیل58
3415احمد شاکرمیراجان58
0894نوابعبدالغفار58
4525سید رحیمسید داود58
0122سمیرعبدالرحمن58
5156رضوان اللهعبدالمحمد 58
5393محمد میلاداکرام الدین58
0144سید مصطفیحسین آقا58
1610حمیراشیر محمد58
0117جوهر محمدگران محمد58
1603عایشهمحمد داود58
1638عبدالوارثعبدالصبور58
1617نازیهمعقول58
1352محمد مرتضیخلق الدین58
1041هلالمحمد اضغر57
800957
801157
3792مهسااحمد بیژن57
2747بصیرهمحمد حسن57
1077عبدالوارثعبدالوکیل57
1037ارشاد اللهجلال الدین57
2123سید ادریسسید عبدالبصیر57
2612سمیع اللهعطا محمد 57
3341حکمت اللهسلطان عزیز57
3670احمد سیرغلام حضرت57
3826الهامسلیمان57
4492علی احمد عبدالاحد57
5845رامیننور الله57
6076هومنکفایت الله57
4703حبیب الرحمنعبدالرحمن57
4680محمد حسامحبیب الرحمن57
803957
1062محمد سلیمانمحمد داود57
1598نازشاسدالله57
4032سوسنمحمد هارون56
2360سنبلامین الله56
5091فایزهمحمد اسماعیل56
5892مدیحهشیر محمد56
5670زحلفضل احمد56
0168اورانوسعبدالرسول56
0537شیلاعیدی محمد 56
5638عمر ناصرنور الله56
0501عجازعبدالجلیل56
2297اکرام اللهنجیب الله56
3608محمد مرتضیاحمد الله56
0085احمد بلالعبدالشهیق56
252156
0057سلیمانشین گل56
4520الهاممحمد یعقوب56
5291سهیلمیر آقا56
5819عبدالمصورخالق داد56
5190میرویسولی محمد 56
5174محمد کریمکرم خان56
5844شمشاد احمد زمان الدین56
0561حامدسید آور56
0643احمد ساحلدل آقا56
802856
0252محمد الیاسبرهان الدین56
1357علی رضاءعبدالشاپور56
166356
4031فرحنازمحمد سلیم55
0685شمسیهگل میر خان55
5748امنهحسن شاه 55
505155
2133منصورشاه مقصود55
0189احمد مجیبمحمد اقبال55
2574روح الامینمحمد رقیب55
4261حسنقاسم علی55
3570ادریسشیرجان55
0822محمد سمیرمحمد آصف55
5820عبدالفیاضرجب محمد 55
5229هارون احمد نصیر احمد55
5837ناصر احمد 55
5345شاه رخمحمد حیدر55
5326روح اللهالله محمد 55
5672احمد تمیمغلام صدیق55
5322الفت ولینصب علی55
5249احمد سخامحمد صدیق55
3342شبیر احمد محمد عارف55
0126احمد نویدمحمد عارف55
0220احمد شعیبمحمد لقا55
1299نبی اللهعبدالحمید55
830554
6090خرماهکامل بیک54
3563سادیهنذیر احمد 54
0649فتانهمظفرالدین54
0186ډیوهعبدالغفور54
1498آریامحمد علی54
1598مامون احمد نصیر احمد 54
1194محمد وارثمحمد صدیق54
5566خیبرتوریالی54
0181یحییمحمد امین54
2062محمد حامدمحمد فرید54
2296مسیح اللهنجیب54
4998علی اضغرنصیر احمد 54
1614قربانعلی احمد 54
5250سید ساحلسید صابر54
0605احمد ریحانسیلانی54
5095محمد ندیمعبدالسعید54
802454
0116جوادولی جان54
0853رفعت اللهعبیدالله54
0051سید محفوظسید معروف54
1615نجیب اللهمعقول54
4260پریعبدالمیر53
5186فریحهمحمود خان53
6015میترانور احمد53
0757شفیع اللهحشمت الله53
0445احمد شعیبمایل آغا53
0130احمد فیصلبریالی53
130353
1793احمد سمیرمحمد سمیع53
4664حسیب اللهخلیل الله53
5611فیصلعبدالبصیر53
540453
1500طارقخان جی53
0538عبدالوهابعبدالهادی53
2261عفت عبدالحبیب52
5413شمیممحمد حیدر52
381252
0579محمد عمرمیر آقا52
0479حشمت اللهحبیب الله52
0064سید ولیدمحمد کبیر52
1176میلادعبدالمتین52
1124محمد اکبررحیم الله52
6055محمد حامدولی جان52
0653احمد اللهعبدالطیف52
0635حیدرشاه ولی52
5001فیصلعیدی محمد 52
1543حسیب اللهعبدالجلیل52
5379عبدالواحدمحمد اکبر52
5292عبدالحکیممحمد 52
1399احمد یاسرجاوید52
4641احمد فرزادگل آغا 52
0717محمد عمرانمحمد همایون52
5882احمد شاکرغلام سرور52
0139عمرانغلام علی52
1640مژگانعبدالغفار52
3376آزادهبشیر احمد 51
3435مرسلمحمد ابراهیم51
2765زحلمحمد قاسم51
801351
2364خاطمهبختیاری51
0173مریمغلام مصطفی51
612951
0637محمدشاه ولی51
3332مسافرسید عبدال51
5989صفت اللهعبدالخالق51
255851
3696حشمت اللهحفیظ الله51
1561مهدی رضامفید احمد 51
1369عبدالنصیرعبدالطیف51
113851
3006احمد ولیدشیر محمد51
5747احسان اللهعلم گل51
0426بلال محمد خبیر51
2116عبداللهنورالله51
0489یلدامحمد سلیم51
1388احمد مجتبیاحمد شاه51
1380رامشجان داد51
1463احمد میلادسربلند51
1412ادریسمحمد یونس51
6088تمناسید علی شاه50
4426عفیفهمحمد عیسی50
5872مریمعین الدین50
1813طوبامحمد سلیم50
3584لیمهمسیح الله50
0640نعمانرحمان گل50
3304فاضلزلمی50
3789ذکراللهمحمد رسول50
1547منوچهرمحمد اعظم50
2069شبیرعبدالضیا50
3881محمد عمرانمحمد امین50
2121سید پرویزسید لالا آغا50
5366خیر الدینخان محمد 50
0851محمد بصیرمحمد شریف50
1769سپین غرغلام محمد 50
5741صدامامان الله50
0634سید نادرسید داود50
4909تیمور شاهشیرین شاه50
3694محمد مصطفیفریدون50
5813محمد عادلعبدالسمیع50
803150
3764نثار احمد داد محمد 50
1153مصباح الدینمحمد غوث50
1512عبدالحفیظعبدالقوی50
0855مجدود احمدنثار احمد50
5767زرفشانرضا49
394549
4932مریمگل محمد 49
1184مسعودمحمد احسان49
5886محمد رامیننذیر الله49
2366فضل احمد عبدالاحمد 49
4585خواجه عبدالناصرخواجه سید محمود49
4449منصورعظیم گل49
3748احمد سروشهدایت الله49
3033نیاز محمد نجیب الله49
2635شارخسخی داد49
6050داودعلی احمد 49
5839هدایت اللهعطا الله49
5718زبیرحیات الله49
5282عزیز الرحمنجمعه49
5728صفی اللهنبی گل49
4649لطف اللهعبدالرزاق49
901049
909149
2254ذاکر اللهاصحاب الدین49
5109خواجه بصیرخواجه جبیب الله49
5160مسیح اللهمحمد اسحاق49
1117بلالوحید الله49
1474سید عبدالسلام سید چمن49
5313نازشخان مرزا48
2693اقدس جانعزیزالرحمن48
1207مریممحمد شفیع48
2212شهریارعبدالودود48
1907محمد صابرمحمد نسیم48
1172عابد الرحمنسیف الرحمن48
409648
3626باسط غلام حضرت 48
0219حسینغلام رسول48
2365جوادشهنواز48
1967زبید اللهزین العابدین48
5629یمامحمد حنیف48
5321بلالمحمد صدیق48
4751رضا خانعبدالرحیم48
5634فضل اللهغلام محمد 48
4455حسیب اللهعقل الدین48
5438سید جلالسید محمد 48
0609محی الدینمحمد امیر48
1396مشعلعبدالرشید48
1399شفیقتوکل48
4014معصومهتوریالی47
1171ابراهیمرحیم داد47
4581سید مبشرسید عزیز الله47
2367خلیل احمد علی احمد 47
1141عزیز احمدنور احمد 47
1245سید مصطفیسید محمد 47
3538عبدالجبارعبدالقهار47
0251میر عبدالرحیممیرعبدالعظیم47
3624مطیع اللهعبدالخلیل47
4760امین اللهسرور خان47
4663احمد فرزادمحمد علم47
5730معاذ اللهعبدالرزاق47
110547
4791سیاووشحبیب الرحمن47
801847
0318علی حسینمحمد یعقوب47
0152محمد منصورمحمد رحیم47
1582افسانهخواجه شریف47
1484احمدمحمد انور47
106947
6001ممتازمحمد قسیم46
3416ملیناصدیق الله46
4270عبدالطیفعبدالعزیز46
2119عبدالباسطعبدالحمید46
0001نیک محمد میر محمد 46
5598منیبعبدالطیف46
4630الهامعبدالجمیل46
840546
0292مسیرمسعود46
3395محمد یوسفعبدالقدیر46
4799عبدالودودعبدالهادی46
5290احمد فرزادجان آقا46
2561حسیب اللهرحمت الله46
0648محمد صبورمحمد صابر46
165946
501245
5631صدفمحمد ابراهیم45
135145
2506ذاکرهمحمد صابر45
4580خواجه فرزادخواجه قطب الدین45
2352عبدالوهابعبدالرشید45
3650ناصرسید احمد 45
994945
1086سید ضیاالدینسید منصور45
5416عبدالوهابنور محمد 45
5809احمد نور آغا45
5158پرویزحفیظ الله45
4926محمد غلام ربانی45
3642روح اللهرحیم گل45
5298مسیح اللهزلمی45
0655فهیمنور آغا45
0999میر صدیق اللهمیر صفی الله45
1630ذین العابدینشریف45
1494فریدونعبدالقدیر45
4457مینامقصود44
888844
2874مهریهمحمد عمر44
1240بهشتهعبدالرحمن44
1960فیصلسیف الرحمن44
0059رامینعبدالهادی44
3344محمد صمیممحمد صادق44
4227محمد حسینگل احمد 44
0118نوید احمد فیروز احمد 44
0246خواجه عبداللهمنیر احمد 44
5961احمد راشدمحمد نادر44
5107احمد عمرغلام دستگیر44
0024صفت اللهنیاز محمد 44
5323احمد صفامحمد صدیق44
803444
164644
1557محمد الیاسمیرویس44
3744زرمینهابن امین43
3934شادابمحمد یعقوب43
1864رحمت اللهعبید الله43
205243
3340محمد بشیرمحمد کبیر43
567843
0349وحید اللهنعمت الله43
1612الطاف حسیننجیب الله43
541843
4577محمد اسماعیلنافع الدین43
5368سید عمرسید داور43
0714مطیع اللهمحمد ایوب43
1390سروش احمدسید کمال الدین43
0152فاطمهخیر محمد 42
805042
1583مهرینسلیم شاه42
0684احمد ویسمعبدالقهار42
1031محمد ایملسردار42
4117حسیب اللهملک مرزا42
0358محمد شاکرشاه لالا42
1640شکیب مسجدی42
2588محمد مصطفیمحمد امین42
2075توفیقمحمد طاهر42
2604راشدغلام محی الدین42
1586احمد ضیانور الله42
5169بهادرمحمد هارون42
1543محمد ایملخلق الدین42
4929فرشتهچراغ علی41
4850رویاسید نجیب الله41
6089شکیلاشیر محمد 41
1363سحر میرویس41
1811محمد فردیندر محمد 41
0711رفیع اللهرحمت الله41
2113غوث الدینسیف الدین41
1119احمد یاسرفیاض41
1667عبید اللهنعمت الله41
4238سید سیرسید شیرجان41
1659نیک محمدعبدالرحمن41
5933حشمت اللهمحمد اشرف41
5635جلالقند آغا41
0833عبدالمصورعبدالجلیل40
1307غلام مجتبیشمس الرحمن40
1012عبدالوارثعبدالقسیم40
1049شاه جهان زیببابه جان40
0987منصورشیرین آقا40
4526ادریسزمری40
5696سمیع اللهاحمد بلال40
5415عبدالرحمنغلام علی40
4574احمد روشانهمایون40
4941محمد هاشماحمد 40
0981امر الدینعبدالمنان40
1910احمد قیسعتیق الله40
1587سعدیهسید داود40
1548جعفرفیض آغا40
0076شکیباخان علی39
1135الهاممحمد هاشم39
5972احمد حامدعبدالرحیم39
0084زبیرنعمت الله39
2376محب اللهگل آقا39
1560احمد ذکیحاجی شاه ولی39
0401سید مرتضیسید اسماعیل39
2590فرهادحیات الله39
5195کفایت اللهمحمد قاسم39
998639
0349محمد صدیقمحمد فرید39
1643احمد فیروزعبدالواسع39
166639
3325حمید اللهتوفیق الله38
1271محمد احسان سمیع الله38
1122غلام مرتضیرحیم داد38
1354مبشرحبیب الله38
5183قیسغلام سخی38
5115شهیرخیر محمد 38
3614احمد خبیرمحمد قاسم38
1534محمد آصفمحمد نعیم38
0500سید امیدسید محمود38
009338
1579احمد رشادغلام غوث38
2673حسام الدینویس الدین37
0553احمد میلادجلندر خان37
1278عبدالصادقمنصور37
3672حسین علیسفر محمد 37
5336نجمان الدیننجم الدین37
4837ذبیح اللهعبدالواحد37
4709نوابنصیرمحمد 37
5802محمد نذیر محمد احسان37
4582انورالحقضیاالحق37
5220رشادغلام حسن37
803637
800537
0429محمد یوسفگل آقا37
0235مروه سید سکندر36
5114شریفهعبدالمحمد 36
5932عایشهطلا محمد 36
1861مطیع اللهعبدالحنان36
1378مدثر اللهحسیب الله36
0870رامشمرزا الدین36
4624محمد حسیناحمد ظاهر36
2649فیصلامام محمد 36
2563صفی اللهمحمد صابر36
802936
0259منصورمحمد ایمل36
165136
194036
0365سید احمدسید داود36
803735
1573اقبالجلال الدین35
5371مبصر احمد عبدالکریم35
4846عبدالفیاضعبدالصبور35
4501حامدعبدالرازق35
5843عبدالغفورعبدالعزیز35
5262علی شاهپاینده محمد 35
4175حامدنعمت الله35
4604نزهت اللهصبغت الله35
2882خواجه احمد خواجه رحمت35
0140احمد ولیددر محمد 34
0532توابتاج محمد 34
3451شبیرحسینایرج میر34
5166احمد فروغمحمد ظریف34
5567عبداللهعبدالخلیل34
4544مجتبیعبدالعلیم34
0046محمد صمیمسلیم شاه34
3292عرفانعبدالغفار34
5361مرتضیعبدالحسین34
5444سمیع اللهگل الرسول34
0260محب اللهعصمت الله34
1451عبدالصبورعبدالظهور34
5752محمد صمیمعبدالصمد33
2627امیر محمد محمد داود33
3684محمد اسماعیلامیر الدین33
1020سراج الدینشاه عسکر33
1998احمد اللهاحمد ضیا33
2179رامینزمری33
4546رحمت اللهیار محمد33
2894سمیع اللهمبارک شاه33
5103مختار احمد نور احمد 33
855533
1309یحییعبدالواحد33
164933
165033
107533
0697عبدالباسطعبدالوکیل33
1433پیمانمحمد الف33
1499عبدالوحیدجهانگیرشاه33
506132
5349زینبمحمد حسین32
5953صدفانور شاه32
0071الیاسگل نبی32
0719زاهد جمالحشمت جمال32
4453احمد شاهنور الله32
2128محمد داودمحمد فرید32
4442اجملعمر خان32
1241میلادفقیر محمد 32
5821بصیر احمد داد محمد 32
5854علی عطارجب 32
5722احمد نوابعبدالفواد32
805132
804732
1589محمد آرشغیاث الدین32
1416محمد جمشیدمحمد اولیا32
0073شکریهعبدالعزیز31
440731
0102ذبیح اللهمردان31
0081شبیر احمدنصیر احمد 31
0762ایمانغلام حیدر31
4066محمد روملمحمد انور31
0111مصطفیعبدالقادر31
3148عبدالمتینعبدالحسین31
0830عمران اللهسردار احمد 31
0606میلاد عبدالسلام 31
5531مدثر احمد احمد نعیم31
4467عبدالمجیبعبدالحمید31
0234واحد اللهفدا محمد31
0357خالدمحمد صدیق31
1197احمد ذکیعبدالجمیل31
0673امانیهعبدالمجید31
272730
2955سمیععبدالمجید30
5538صدیق الله حبیب الله30
1308غلام فیصلشمس الرحمن30
6070حمزهعبدالمبین30
4180احمد مهدیاحمد ذکریا30
0829احمد رشادشعیب30
5337اقبال الدیننجم الدین30
554830
2104قیسمحمد داود30
2388محمد امیدسید عمر30
0166عبدالرحمننور علی خان30
1025محمد امید محمد امان29
5039رحم خداعلی مرزا29
1963عبداللهصبغت الله29
4050ضمیر احمد نور احمد 29
1173طارقحکیم خان29
5227کیهانعصمت الله29
5175فردینشیر محمد 29
635629
804928
1950احمد زینورالرحمن28
4387محمد نویدمحمد ظریف28
0003محمد نعمانجنگ باز28
167328
1655حبیب اللهخدا داد27
2177سمیع اللهعزت الله27
2312هجرت اللهعبدالطیف27
3652امیرمحمد یوسف27
2389فیاضعبدالرشید27
0321نوید اللهاحمد فرید27
1015وحید اللهاسد الله26
0967حمزهفرهاد26
0644میوندمیرویس26
1421سمیع اللهعبدالله26
3450اسحاقمحمد فهیم25
1544مصورحشمت الله25
4107عبدالمصورآغا شیرین23
000023
0539حسیب اللهمحمود22
4812سید پامیرمیرعبدالله22
804422
1429مروهسید محبوب20
1430آرشغلام حیدر19
5866حسام الدیننظام الدین18
4106بکتاشخان مرزا18
3769عبدالمنیرعبدالستار17
4534احمد فایقعبدالغفار6

پاسخنامه

شماره سوالجواب درست
14
22
34
41
53
62
74
82
94
103
113
121
132
144
153
163
174
183
194
203
213
221
231
242
253
263
274
284
291
302
312
324
334
342
351
363
374
382
391
403
413
424
431
443
453
464
471
484
494
503
512
521
534
542
551
563
574
581
592
602
614
623
634
641
652
663
673
683
692
704
712
722
734
742
751
761
773
784
792
803
814
824
831
843
852
861
873
881
891
904
911
923
932
944
954
961
973
982
992
1001