نتایج امتحان تفسیر و تعلیمات اسلامی صنف دوازدهم دانش آموزان دوره های اول و دوم ۱۳۹۹

جدول ذیل شامل نتایج امتحان تفسیر و تعلیمات اسلامی صنف دوازدهم دانش آموزان دوره های اول و دوم ۱۳۹۸ – ۱۳۹۹ میباشد.
نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ویا آی دی، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید.
درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو دریافت نشود. در چنین حالت دو ویا سه حرف اول نام را بنویسید.
درصورتیکه در جستجو نتیجه دریافت نشد در قسمت پایین جدول از لینک های قبلی و بعدی استفاده کنید.

آی دینامنام پدرنمره
0119مامونضیاالحق99
5320عبدالرحمنعبدالحفیظ98
1387مجتبی غلام جیلانی98
5869نذیر احمد خان محمد 97
5453بسم اللهعبدالغفار96
4839حکمت ولیشاه ولی95
2277نجیب اللهمحمد امین94
1887حارثعبدالقادر94
2734احمد شبیرمحمد الله94
1448سونامحمد رحیم94
0627زعیمشیر احمد 93
0062انوشمحمد نعیم93
0370عبدالمالکعبدالجلیل93
1379میر جلال الدینمیر ضیا الدین93
901193
0525ملالیشفیق الله93
1741احمد یاسرفضل الربی92
4168عبیداللهغلام مجتبی92
0051احمد راشدامین الله92
4308احمد خیاماحمد شاه92
5667فرحنازمحبوب الله92
1072هوسیعبدالحلیم92
5671حفصهنثار احمد 92
0500سید امیدسید محمود92
4447حامد عبدالخالق91
2112سمسور الرحمنفدا محمد 91
0050محمد مدثرعبدالله91
4473فرخندهحفیظ الله91
4723فاطمهشاه ولی91
5603تمناعبدالمنا91
087790
4507هیوادمحمد آقا90
0937مایدهمحمد رفیق90
5971محمد نویدمحمد شفیق90
4222حسیب اللهوزیر محمد 90
5664نیک محمد داد محمد 90
0202کوهسارحسیب الله90
0860گلاب الدینمعراج الدین90
0640نعمانرحمان گل90
2031فریدونامیر خان90
0967حمزهفرهاد90
5751حمیرامحمد عثمان90
4418مرسل گل احمد 90
6008فریحهعبدالمحیط90
0832روح اللهاسد الله90
0239عبدالودودعبدالفاروق90
0869عبیدالرحمنخدا داد90
0233عبداللهمحمد ولی90
720589
0637محمدشاه ولی89
1960فیصلسیف الرحمن89
0159نور الهدامعراج الدین89
2797سجیهسید محمد89
5975پریمابلال احمد 89
0806صدفداکتر سمیع89
0673همانجم الدین88
2073فرحتعبدالحبیب88
0393سید یوسفسید حامد88
0604عبداللهچاریارقل88
6060عبدالباعثعبدالصمد88
4518نبی رحمتخالد احمد 88
1819ساجد احمد غلام ابوبکر88
5172ژولیکامحمد مقیم88
0034فهیمهمحمد محسن88
1146شفیع اللهعبدالهادی88
6020عبدالواسیععبدالرب87
0991احمد شاهمحمد ضمیر87
1539فریدهعبدالرازق87
0053الهام الدینامیر جان87
4083امیر بیکاسلام میر87
0485احمد شکیبشیر پادشاه87
1322عمران اللهیار محمد 87
2332یلدامحمد ظاهر87
4470صدفبریالی87
5808دانش احمد عبدالمجید87
1547منوچهرمحمد اعظم87
989887
5742صمیممحمد صابر87
5300مریممحمد عظم86
4636سید رسولغلام رسول86
5281محمد حامدمحمد رحیم86
0433رفیع اللهمحمد نادر86
0199مروهزین الله86
2550ډیوهمحمد حنیف86
1643محمد ذبیحمحمد غلام نبی86
0681محمد عقیلسلطان علی86
0635حیدرشاه ولی86
5636محمد عثمانسردار محمد 85
1621بی بی رحیمهنورالدین85
5778محمد نجیممحمد حکیم85
2443سمیهعبدالروف85
1258عمرانغلام مصطفی85
0270محمد یحیخیال محمد85
5373مصطفیعزیزالله85
1509احمد فرخاحمد شفیع85
1171الیاسعبدالعلیم85
5171کریمهپیوند84
5950شکر اللهگل محمد 84
3953ذکیهمحمد عیسی84
0540صفی اللهمحمد عوض84
4460عبدالحیعبدالقدیر84
1974روح القوامعبدالقهار84
100284
4429نیلا صباوحید الله84
5783کرشمهمحمد انور84
6021کبراعبدالواحد84
0125مرسیلامحمد اسحاق84
4265فدا محمد نیک محمد 83
3254بهارهولی احمد83
5850صدیق اللهذبیح الله83
2599اسمافیروز الدین83
2328احمد ظاهردر محمد 83
1537سید محفوظامیر حمزه83
0371جواد احمد فواد احمد 83
0763زاهدغلام فاروق83
0535محمد نعیمعبدالرحمن83
0416عبدالمومنعبدالمبین83
0603اسد اللهرحمت الله83
1890عبدالباسطغلام حضرت83
2505بلالمحمد قاسم83
2247فرحتذین العابدین83
2156سحرمحمد نبی83
1666خدیجهشمس الدین83
4540زرلشتحبیب الرحمن83
0157شبنممحی الدین83
602283
2167سحرمحمد یوسف83
5692شبانهعبدالرشید83
4801لینامحمد الله83
0363فرشتهفرید احمد83
1552لیزاعبدالصبور83
1197احمد ذکیعبدالجمیل83
0361عبدالباسطعبدالاحمد82
0169بشار احمد سنت الله82
0857فرحنازحکیم الله82
1924سید میر علی شاهسید احمد شاه82
4650سیف اللهگلاب خان82
4772مزملعبدالرب82
5213میر ادریسمیر محمد نعیم82
5600امیر منصورعبدالبصیر82
2311مدثراللهبهرالدین82
5385مسکامحمد داود82
0146تهمینهعبدالواحد82
901782
5914مدینهعبدالوهاب82
0611مریمفرید احمد82
1641بصیرهمحی الدین82
0051سید محفوظسید معروف82
0150ابن امینمحمد آصف82
4426عفیفهمحمد عیسی81
5767زرفشانرضا81
4502هارونغلام محی الدین81
222281
4443فوزیهمحمد داود81
1352لیدامصطفی81
2600غزلحسیب الله81
2198محمد صمیمعبدالخلیل81
3918احمد حامدعبدالحسین81
204681
1017فرشاد آقا محمد 81
0028محمد اقبالفرید احمد 81
5988محمد وزیر احمد 81
4504شفیقمحمد رفیق81
5018بلال احمد محمد عثمان81
5851نجیب اللهعبدالستار81
2643زینبشیرعلی81
3216آمنهنور الدین81
2306ضمیرهسلطان محمود81
733981
0486آسیه اسما عبدالفتاح81
400281
5852برشناعبدالرازق80
5595سیماعبدالحنان80
4749نصرت اللهفرید80
5957قاری هارونحاجی عبدالحق80
1987رفیع اللهداد الله شریف80
1070سارهعزیز احمد 80
1867بسیناعبدالقیوم80
1123احمد انسعبدالباقی80
1925احمد مدثرعبدالصادق80
0049عبدالمدبرعبدالله80
607280
4192فرزادعبدالحلیم80
100180
2642شبنممحمد تقی80
2166طایبهقلندر شاه80
1350احمد مسعودفضل الرحمن80
4498هنگامهحلیم جان80
1565فرزادعبدالقدیر80
1577نرگسنجیب الله79
2855فیصلگل الرحمن79
5599فریدعبدالجمیل79
0040عبدالمختارعبدالمنان79
0651شیراحمد گل الرحمن79
600579
0803محمد امیدمرزا محمد 79
4452معصومهمفید احمد 79
1174نادیه آقا ضیا79
4651عبید اللهبشیر احمد 79
2999ام البنینسخی داد79
1996تهمینهعاشور محمد 79
0140احمد ولیددر محمد 79
0598زهرهنصیر احمد 79
0330حسناعبدالصمد79
0093امان اللهمحمد خالد79
0844محمد اقبالمحمد ایوب79
0273احمد سمیرهدایت الله79
2444بلالمرزا خان79
3545احمد زبیراحمد ذکی79
4505محمد حامدانور محمد 79
722779
5341عبدالواسعمحمد حسن79
0269کامرانعبدالجبار79
5921سمیهمحمدعلی79
4567سلماسید هاشم79
100379
5775نیلوفرمحم عثمان79
2641شبنمسلطان محمد 79
5657سحرشاه ولی79
5604نگینهجمعه خان79
1439ملیلامحمد یعقوب79
1583انوشهنصیر احمد79
1590مروهبابه ملا79
1488مهریهمحمد اسحاق79
1584سمینهنصیر احمد79
5800محمد حسیبمحمد عمر78
0121سهیلسخی محمد78
3410حسنامحمد کبیر78
3006احمد ولیدشیر محمد78
1114زبیرفضل احمد 78
6006محمد راتباحمد سمیع78
1707مزملمحمد عباس78
0724عبدالجبارروکی78
1078محمد ادریسعبدالوکیل78
0843احمد خسرواحمد جان78
0341احمد نویدعبدالحبیب78
6029محمد پناه محمد صدیق78
618078
1756احمد جانعبدالرفیع78
516478
0100محمد شبیرمحمد صابر78
4911برشناعبدالولی78
0226سهیلاسید محمد78
022478
4444نرگسمحمد اسحاق78
5666زحلمحمد عیسی78
0601سارهوحید الله78
1373بخت زمینعبدالحیات78
1530بهشته عبدالمحمد78
0124اصیلامحمد اسحاق78
0612عزیزغلام سرور78
0294احمد سمونپادشاه افضل78
5633جمیلهعبدالمنان77
5391فدا احمد فیض احمد 77
0674شیبانجم الدین77
3409ساراضیا الدین77
0745تجلاحاجی لطف الله77
2447سعادت اللهنجیب الله77
0098شمس اللهگل لالا77
4239مطیع اللهمحمد علی77
0680اجملنور احمد فهیم77
4503نجیب اللهرحمت الله77
5917زمان الدینمحمد شریف77
4832جمیل الرحمنتاج محمد 77
4586عبدالنوابعبدالوهاب77
6004سید نقیب اللهسید قدرت الله77
050577
1681میرجممستی بیک77
6068فهیم اللهامیر خان77
4583نرگسمحمد رفیع77
2261عفت عبدالحبیب77
1088نگاهغلام محی الدین77
0387مسرتقطب الدین77
1462احمد رشادنور محمد77
5591هدایت اللهعبدالرحمن76
0595پروانهعلم الدین76
134076
4751رضا خانعبدالرحیم76
5575پیمانخواجه زمان76
5409احمد یاسر محمد یاسین76
0985محمد یوسفعبدالحبیب76
0631سهراببسم الله76
0925محمد یاسینعبدالقهار76
0132ناهیدفهیم الله76
2921نیلوفرمحمد عمر76
0682ارسلانعبدالاحد76
2510سمیع اللهحاجی مایل76
2869روح اللهعبدالحبیب76
0186ډیوهعبدالغفور76
0956فرخندهحکیم الله76
0055محمد فاضلآقا گل76
0002محمد یعقوبمحمد ابراهیم76
1688میوندعنایت الله76
4469حسیب اللهمحمد اکبر76
5615فیصلگل رحیم76
0154ذکیهشمس الاحمد76
1407عمرهگلبدین76
1391احمد میلاد احمد فهیم76
0116جوادولی جان76
5774لیدا جانالله نور75
5761دیباتاج محمد 75
0990شریفهدولت محمد 75
3302محمدعبدالحق75
5616فیاضخان محمد 75
5474محمد ذاکرمحمد نجیب75
1866مروهعبدالقیوم75
2379خدیجهنجیب الله75
0392حسیناعبدالستار75
4167عبدالعزیزمحمدالله75
5717فرشیدسید میر75
4719عبدالطیفشیر آقا75
0664عباداللهعبدالحی75
2452احمد سیرتضیا الدین75
5252ماه منیرعزیزالرحمن75
2027هاجرهوحیدالله75
0915زینبمحمد کریم75
598175
3374سومنعبدالکریم75
1012حسناعبدالغفور75
0647گهرعبدالمبین75
0163مروه75
1582افسانهخواجه شریف75
1369ثنااللهنورآغا75
5956عبدالرحمننجیب الرحمن74
4728خسرومحمد تواب74
4800عبدالحیعبدالهادی74
0592فردینمحمد اسحاق74
2097محمد تقینظر علی74
0215آیدامحمد فواد74
2631آرزومحمد یحی74
3565عفتاحمد فرید74
1689فاطمهمحمد رحیم74
0935حسناحاجی لطف الله74
0046محمد صمیمسلیم شاه74
2517محمد مبشرمحمد عمر74
1436عزیز اللهامام علی74
1234فرهادسید آقا74
0502احمد ذکیضیاالله74
0360حکمت اللهکفایت الله74
5630سوماذکر الله74
0263هدیهعبدالجبار74
603874
1813طوبامحمد سلیم74
5999فرشتهخدا داد74
0101زینتاحمد فهیم74
0126عایشهسید اقبال74
0092بهرام خانعبدالرازق74
0539ابراهیمزمری74
1039ذبیح اللهغلام مصطفی74
0100عبدالضمیرعبدالصبور74
4692ظریفعبدالطیف73
0397نور جهانمحمد سلیمان73
5364صدیقه عبدالحفیظ73
1378مدثر اللهحسیب الله73
0482احمد زعیممحمد فهیم73
5301ننگیالیگل زمان73
2908مریمعبدالقدیر73
3404یلدامحمد سلیم73
2694زهراعزیزالرحمن73
2189پرمیلاغلام سخی73
1603شملههدایت الله73
1306فرزادمحمد مبین73
5820عبدالفیاضرجب محمد 73
1442صبغت اللهعبدالرازق73
0661احمد ذکیعبدالستار73
4286محمد عمرانمحمد فضل73
0959مدثرعبدالجلیل73
2191شیبادل آغا73
4336شقایق حمید الله73
1043مهریهمحمد رحیم73
2149میونددلاور خان73
0988حامدغلام حضرت 73
0268ساجدهعبدالروف73
2335شگوفهدل آرام73
0225نجیبهسید محمد73
4531وجیههعبدالجلال73
1957نعمت اللهحضرت ولی73
5816اورانوسغلام زبیر73
1461احمد فیروزعبدالسمیع73
0123عزت الله
احمد الله 72
1767برشناسید آقا72
4446صدفخواجه شاه72
5090مروهمحب الرحمن72
5706فهیمهسخی داد72
5316فطرتفرید احمد 72
5151عیان بیکعزیز بیک72
0237محمد زاهدمحمد یونس72
4703حبیب الرحمنعبدالرحمن72
5253احمد اقبالمحمد عثمان72
3604رویناگل محمد 72
0007اسد احسانمحمد حامد72
5990عبدالماجدعبدالقاهر72
0804عبدالبصیرگلا جان72
1593نادرعلیغلام سعید72
4737احمد راشدعبدالمحمد72
153872
1982محمد ادریسجمعه گل72
4535شایق اللهنجم الدین72
4534احمد فایقعبدالغفار72
2148نصیربصیر72
2366فضل احمد عبدالاحمد 72
5105زهراغلام سخی72
5286عفتامیر جان72
0083سوسنمحمد امین72
1076محمد آغامحمد نعیم72
4207زرمینهغلام نبی72
5951رقیهمحمد نذیر72
1396مشعلعبدالرشید72
0996محمد ظریفمحمد شفیع72
4527محمد باسطجمال ناصر71
1184مسعودمحمد احسان71
5566خیبرتوریالی71
0561حامدسید آور71
0147محمد آصفغلام عباس71
0197زهرهمحمد هادی71
1344شگوفهغلام محبوب71
4559عبدالسلیمعبدالکریم71
0006احمد شعیبمحمد طیب71
1152خدیجهعبدالجبار71
2561حسیب اللهرحمت الله71
0814الیاسمحمد رحیم71
5638عمر ناصرنور الله71
3606فیصلحبیب جان71
0883آرشعبدالحنان71
2289علی اصغرنصیر احمد71
0719زاهد جمالحشمت جمال71
1645نورستهجمعه خان71
2122عبدالوهابمحمد فاضل71
4810سباوونخواجه مقل71
0438دل شادمنگل71
080871
1097سحرمحمد عیسی71
3577حبیبهعبدالحمید71
200271
0388صدفقطب الدین71
1435اسماجاوید71
1303عبیداللهگل جمیل71
0296طلب الدینبهاوالدین70
5347تبسممحمد همایون70
5817مهرانعبدالکریم70
5168زبیرگل جان70
5336نجمان الدیننجم الدین70
4625محمد وارثولی محمد 70
4937محمد ربیعحمد رفیع70
4014معصومهتوریالی70
0911عابدهمحمد شفیع70
4542مصدقذبیح الله70
0103سید الیاسعبدالرحیم70
0139عمرانغلام علی70
3650ناصرسید احمد 70
5773صفامحمد وسیم70
3434یاسمینحسیب الله70
0068مصعبشارخ70
0546محمد الهاممحمد شعیب70
0026محمد حامدتاج محمد 70
0684احمد ویسمعبدالقهار70
722870
5983محمد میلادنجیب الله70
721970
0997احمد نور الله70
5167محمد فرشادجنت گل70
4666ام البنینمحمد اسماعیل70
3583صبنانعمت الله70
2695مسرتمحمد خالد70
1920لیمهعبدالحمید70
1568فروزانعبدالله70
1415بشرا مهنازمحمد ولی70
0127انیتامحمد قیوم70
0047محمد الهامعبدالمعصوم70
1062محمد سلیمانمحمد داود70
4992عبدالظهورعبدالقیوم69
1447شبنماسدالله69
3354قدرت اللهمحمد نعیم69
0422نجیب اللهآدم خان69
5828عبدالوهابمحمد نذیر69
4227محمد حسینگل احمد 69
2113غوث الدینسیف الدین69
4587احمد صمیممحمد نسیم69
2225سحرسید احمد 69
1465حسنامحمد ظفر69
2594خسروآباجان69
0874محمد مصطفیعبدالولی69
1690مروهمحمد رحیم69
0043تهمینههاشم69
3907میکاییلعبدالشاه69
1279سید نصیرسید رحیم69
1077عبدالوارثعبدالوکیل69
4448صبورحسیب الله69
5827نرگسعبدالشکور69
5960مهراللهذکر الله69
3396محمد شهابعبدالکبار69
6045محمد ادریسعبدالمتین69
6075حمید عظیم خان69
0913پریساغلام عباس69
1101سلسلهنجیب الله69
6070حمزهعبدالمبین69
0914یسراعبدالقهار69
5974بهشتهعبدالتواب69
1446حبیب اللهعبدالحسیب69
0644سمیهمحمد حسن68
4528سباجان آقا68
119068
0600سید اسماعیلسید مصطفی68
4682عبدالرحمنعبدالخالق68
5740سمیع اللهشمس الحق68
4424صدفسید صابر68
1028ذکراللهمراد علی68
4506سبحان اللهسمندر68
0825فرشاداحمد گل68
1037ارشاد اللهجلال الدین68
1125محمد اقبالزلمی68
901668
428868
5845رامیننور الله68
5173عبدالباسطعبدالولی68
0848لطیف حسینسید نوشیروان68
5920طیبهعبدالحلیم68
0077نبیلهگل نبی68
0912شگوفهمنیر68
400368
0117جوهر محمدگران محمد68
0653اظهرعبدالحسیب68
1371محمد میوندمحمد اکبر68
1398ادریسعاشق الله68
5014ضیارملشیر محمد 67
3468جمشیدعبدالشکور67
3671مریمبشیراحمد 67
5815شاهینعلی احمد 67
075667
3337مجیب غلام حیدر67
1795عبدالسلیمعبدالحمید67
0453عبداللهمحمد سلیم67
4667ارشادالرحمنمحمد حسن67
0421مدینهامیر گل67
0099احمد وارثنجیب الله67
3390احمد شبیرمرزا محمد 67
2370احمد شبابمیرعلی67
0264احمد مبشرحشمت الله67
3399احمد شعیبنثار احمد67
6046مصطفینور آغا67
1546محمد حامدحسین داد67
2433ارمغانمحمد شعیب67
1499عبدالسمیععبدالصمد67
2116عبداللهنورالله67
4663احمد فرزادمحمد علم67
808067
4515ساحلمیرویس67
4820مهنازعبدالقدیر67
4031فرحنازمحمد سلیم67
5243زهراداراب67
1563هوسینجیب الله67
1576ایمل صبرالله67
1102احمد موسیعبدالمجید67
0659فریدونمحمد عارف67
4838مرواریدعبدالوکیل66
4570شریف اللهجاوید66
0551محمد شایقعطا محمد 66
0308نقیب اللهکفایت الله66
2297اکرام اللهنجیب الله66
4477نجیبهمحمد خواجه66
1343نیلوفرفواد66
1883حکمت اللهسید احمد 66
3355احمد قریشببرک66
5697سید حنظلهسید حشمت الله66
1961احمد رشادمحمد شفیق66
0274رضوان اللهمحمد اکرم66
0862مرتضیمحمد نعیم66
0653احمد اللهعبدالطیف66
1380حزب اللهمحمد رضا66
4425سید حسنسید یوسف66
1543حسیب اللهعبدالجلیل66
0566علی حسینمجیب احمد 66
1274محدثهسید عبدالصمد66
3576نادیهنور محمد 66
0190دوست محمد شیرمحمد66
300166
4373نورستاعبیدالله66
2354لیناپاینده محمد 66
4358اسد اللهدستگیر66
655666
0632میرویسمحمد یوسف66
0484محجوبهمیرویس66
1455نگینهمولا داد66
042366
1242احمد ابرارغلام فاروق66
1593امیدشیرین آغا66
0759ننگیالیکابلی66
1539احمد یوسفعبدالحکیم66
0357خالدمحمد صدیق66
5315حشمت اللهشیرین آغا65
0410بنفشهحفیظ الله65
0024صفت اللهنیاز محمد 65
5369مرتضیمصطفی65
0594سجادعبدالغفار65
4590وجیه اللهعبدالله65
1042محمد الطافعبدالقدیر65
3792مهسااحمد بیژن65
3514غلام قادرعوض65
4589رویداعبدالقاسم65
1557احمد مدثرندا محمد 65
4641احمد فرزادگل آغا 65
549165
0445احمد شعیبمایل آغا65
4496محمد عمراننصر الله65
4018علی الرحمننور علی65
1219رفیع اللهنجیب الله65
5831آمنهمحمد سعید65
4730شرارهشجاع الدین65
5340ثنا رفیع الله65
1241میلادفقیر محمد 65
0028فاطمهاحمد وحید65
0677مدینهامان الله65
1364عبدالوارثعبدالرزاق65
1731فرحتذبیح الله64
5016عبدالباریغلام رسول64
5610احمد زبیرغلام سرور64
0158وحیداللهعبدالواحد64
0251میر عبدالرحیممیرعبدالعظیم64
0805محمد غلام رسول64
0665محمد الطافمحمد اسماعیل64
0654امیر الدینصلاح الدین64
1094عمران احمد شهاب الدین64
4449منصورعظیم گل64
901264
0822محمد سمیرمحمد آصف64
0354ماهدشفیع الله64
0027عبدالواحدتاج محمد 64
5195کفایت اللهمحمد قاسم64
5160مسیح اللهمحمد اسحاق64
999064
3129منصورعبدالهادی64
5186فریحهمحمود خان64
1498آریامحمد علی64
1744شبانهامین گل64
3580هدیهعبدالعلی64
1595سودابهاحمد داود64
5102مدینهصفی الله64
1358زحلالله میر64
1596کرشمهمحمد نادر64
0443ضیاالحقمحاکم خان64
0259منصورمحمد ایمل64
0853رفعت اللهعبیدالله64
4194فوادعیدی محمد 63
2316محمد زبیرضمیر محمد 63
4939شاه رخعبدالکریم63
5346عبدالقهارعبدالفتاح63
1135الهاممحمد هاشم63
1176میلادعبدالمتین63
242763
2393بی بی فاطمهغلام رسول63
1297حسنامیرزا محمد63
0276مدینهمحمد نوید63
0538زهراجمشید63
472163
0677ایمانعلی مرزا63
2131ادریسمحمد هارون63
0643احمد ساحلدل آقا63
1962ادریسطاهر حسین63
4476عبدالجلیلعبدالرحیم63
0720زاهوش جمالحشمت جمال63
0126احمد نویدمحمد عارف63
1214عبدالمصورعبدالمطلب63
4080مجتبیشیرین آغا63
3593زهرهشمس الحق63
5631صدفمحمد ابراهیم63
1079زبیرهعاشق الله63
1598نازشاسدالله63
1402فروزانعبدالقیوم63
0252محمد الیاسبرهان الدین63
0010محمد مهدیمحمد ظاهر63
1345محمد معصومابن امین63
5705فرخندهاسد الله62
4612ذبیح احمد ذاکر ا حمد 62
3625نقیب احمدمحراب الدین62
5158پرویزحفیظ الله62
1959محمد حسنمحمد وزیر62
0585عبدالباعثمحمد نعمیم62
4287عبدالمصورمحمد سطان62
2000سید علیسید حبیب62
5714شیر زیسید میر جان62
0906شادابخدا داد62
3730اقبالامیر محمد 62
1012عبدالوارثعبدالقسیم62
1999علی احمد نور محمد 62
2254ذاکر اللهاصحاب الدین62
047762
3090رافعهنعمت الله62
1158عبدالستارقیام الدین62
5639احمد زیمحمد سلیمان62
1119احمد یاسرفیاض62
0130احمد فیصلبریالی62
1060حسناآقا شیرین62
1100حمیدهنوروز62
1083ریحانهسید مولاداد62
0248محمد الیاسگل محمد62
5038محمد یوسفحاجی فاروق62
4593محمد ادیبحبیب الحق62
0056میلادرجب علی62
4856سلماخوش نظر62
337762
120162
1175زرغونهآقا ضیا62
5283شبانهدلاور خان62
862162
999962
1558رابعهمحمد مسعود62
0155نعمت اللهمحمد امین62
1368سید نجیب اللهسید نعمت الله62
1562سجادسید ناصر62
0201محمد عاطفمیر آقا61
4929فرشتهچراغ علی61
5321بلالمحمد صدیق61
1225بختیاررحمت الله61
2243مسعودهفیض محمد 61
1635عبدالسمیععبدالحفیظ61
1598مامون احمد نصیر احمد 61
0905روملامر الدین61
2041فریدونمحمد اجمل61
4581سید مبشرسید عزیز الله61
1023محمد شریفخان علی61
0340عبیداللهمحمد اسماعیل61
4142احمد سیرویس الدین61
0847شاکر حسینسید نوشیروان61
4312توریالیفقیر محمد 61
218861
5528شکریهعبدالکمال61
3968الههعبدالقادر61
2137مرواریدخدایداد61
050761
5244زحلنصر الله61
5698انعمعبدالقهار61
1577صدفمحمد همایون61
0205فاطمهاحمد شاه61
0152محمد منصورمحمد رحیم61
0197محمد بلالمیرویس61
400161
4637سونیلامحمد صابر60
2372امیدقیام علی60
5766حسینامحمد مختار60
5246روملمیر آقا60
721760
1840سید اصیل احمدسید زبیراحمد60
1736شفیق اللهعبدالعزیز60
5095محمد ندیمعبدالسعید60
5220رشادغلام حسن60
0479حشمت اللهحبیب الله60
2014توفیق اللهامین گل60
6071پیمان الدینمحمد اسحاق60
0290نرگسمحمد رسول60
5155مریممحمد صدیق60
1587سعدیهسید داود60
1627سنبلوحیدالله60
1616شازیهمعقول60
0220احمد شعیبمحمد لقا60
1484احمدمحمد انور60
1450سیاوششریف الله60
1500طارقخان جی60
1579احمد رشادغلام غوث60
5250سید ساحلسید صابر59
2649فیصلامام محمد 59
1519طیبهغلام رازق59
4445سحرصدر الدین59
3427رخسارسید امین59
4117حسیب اللهملک مرزا59
1919سلیمانعبدالطیف59
4455حسیب اللهعقل الدین59
0295ذبیح اللهعبدالمحمد 59
0833عبدالمصورعبدالجلیل59
0811عبدالسبحانمحمد عادل59
1735محمد حسیبمحمد نعیم59
5709امیدعبدالسلام59
4799عبدالودودعبدالهادی59
5693شاهینمحمد جان59
5212قند آغاخالق داد59
5619نقیب اللهعبدالباری59
5842حجتمحمد آصف59
2123سید ادریسسید عبدالبصیر59
5830پلوشهسید محمد 59
3700فرحنازعبدالبشیر59
700359
721459
1401آمنهعبدالقیوم59
1357علی رضاءعبدالشاپور59
0155سمیرامحمد نبی58
4605عبدالجمالعبدالجلیل58
4492علی احمد عبدالاحد58
4577محمد اسماعیلنافع الدین58
5174محمد کریمکرم خان58
5676محفوظ اللهمحمد عثمان58
5572عبدالباعثمحمد نعیم58
1212هدایت اللهمحبوب الله58
1367سمیع اللهعبدالروف58
5284فهیم اللهعبدالرحمن58
5367محمد تمیمکرام الدین58
5882احمد شاکرغلام سرور58
1811محمد فردیندر محمد 58
5669مسیح اللهحبیب الله58
3779آمنهمحمد یاسین58
3624مطیع اللهعبدالخلیل58
0487احمد فیاضمحمد آجان58
0266رامینمحمد ظریف58
0501عجازعبدالجلیل58
2747بصیرهمحمد حسن58
2475نصرت اللهعبدالبصیر58
2365جوادشهنواز58
2110احمد فردینعبدالزبور58
1838عزت اللهغلام سرور58
5805احمد بلالنثار احمد 58
0660محمد شعیبعبدالواحد58
1347محمد الهاممیر افغان58
0845ظفر اللهولی الله58
4365ولیاسد الله58
4664حسیب اللهخلیل الله58
840558
4459فرزادمحمد عارف58
901058
700158
5527شایستهاحمد ولید58
884658
1761باسطهعطا محمد 58
4755صدف عبید الله58
0717محمد عمرانمحمد همایون58
1599خدیجهاحمد آقا58
1299نبی اللهعبدالحمید58
0253عبدالحفیظعبدالرزاق58
0655فهیمنور آغا58
1578شعیبمحمد انور58
0547احمد فریدعبدالوهاب57
5322الفت ولینصب علی57
5955صدفرجب علی57
114857
5110ادریسعطا الله57
2072عدنانمحمد معصوم57
1035محمد راشدرحم الدین57
1257میلاد احمد مشتاق احمد 57
830157
2234عبدالحقمحمد انور57
1700مریمنورالرحمن57
0102ذبیح اللهمردان57
0987منصورشیرین آقا57
3670احمد سیرغلام حضرت57
1667عبید اللهنعمت الله57
5608حسیب عبدالقهار57
1864رحمت اللهعبید الله57
5393محمد میلاداکرام الدین57
5457واسعمیر محمد 57
2451عبداللهصبغت الله57
2231سید سایلسید کمال57
0413نیلوفرعبدالقهار57
0358محمد قسیمگل رحمان57
1638عبدالوارثعبدالصبور57
723056
0258زینبمحمد رسول56
830556
870056
568856
5441ضیا الرحمننادر شاه56
3415احمد شاکرمیراجان56
4950عشرت اللهگل شاه56
168556
4107عبدالمصورآغا شیرین56
5590محمد عابدمحمد عالم56
1399احمد یاسرجاوید56
2062محمد حامدمحمد فرید56
0198مختارمحمد نادر56
5586ادریس خانمحمد نظیم56
1571فردینخیر الدین56
3538عبدالجبارعبدالقهار56
2120سید عبدالقیومسید عبدالحق56
4423جوان شیراحمد جاوید56
5292عبدالحکیممحمد 56
5877محمد احسانعبدالقادر56
5592احمد صیاممحمد عمر56
4909تیمور شاهشیرین شاه56
1172عابد الرحمنسیف الرحمن56
786156
4656احمد ذکیمحمد رحیم56
1049شاه جهان زیببابه جان56
1687متینننگیالی56
4932مریمگل محمد 56
5437لیمهشاه محمود56
0852هنگامهغلام حضرت56
700256
0412سویتامحمد عزیز56
0815زهرهمیر عبدالاحد56
5114شریفهعبدالمحمد 56
5298مسیح اللهزلمی56
1504زین العابدینرحیم الدین56
1388احمد مجتبیاحمد شاه56
5844شمشاد احمد زمان الدین55
4529فاطمهرضوان الحق55
5091فایزهمحمد اسماعیل55
0711رفیع اللهرحمت الله55
2212شهریارعبدالودود55
2874مهریهمحمد عمر55
3917نارونسلطان محمد55
1090محمد هاروندوست محمد 55
5718زبیرحیات الله55
1270نوشادفیض محمد 55
1364احمد صفااحمد شاه55
0219حسینغلام رسول55
3608محمد مرتضیاحمد الله55
1207مریممحمد شفیع55
2492خورشیدعبدالغنی55
2680عبدالحیعبدالاحد55
5878نقیب عزیز محمد 55
5163راتبرحیم الله55
1586احمد ضیانور الله55
4752فاطمهشاه محمد 55
312255
1107مرحباعبدالغفور55
0768سعیدهسید نعیم55
0679آرزومحمد مبین55
0489یلدامحمد سلیم55
1474سید عبدالسلام سید چمن55
1440مصطفیعبدالمتین55
5813محمد عادلعبدالسمیع54
2350دنیابشیراحمد54
5210نازیهحمید خان54
1368فیصلعبدالقهار54
0142عبیداللهمحمد 54
3633احمد آغاعبدالعلیم54
1307غلام مجتبیشمس الرحمن54
777754
3563سادیهنذیر احمد 54
6065خنجراسلام الدین54
5949محمد صفی الله54
4640عبدالصمیمعبدالحی54
4089زبیرگل محمد 54
3033نیاز محمد نجیب الله54
1561مهدی رضامفید احمد 54
0605احمد ریحانسیلانی54
1693سید محمد رضاسید صادق شاه54
3826الهامسلیمان54
722554
5325مصطفیعبدالستار54
5722احمد نوابعبدالفواد54
0369فرمان وکیلفیروز شاه54
4537سید امان اللهسید کبیر54
0247رامششیراب الدین54
1967زبید اللهزین العابدین54
0882مهدیعبدالحنان54
3168حماسهعبدالسلام54
314154
0789محمد طارقمحمد عثمان54
1153مصباح الدینمحمد غوث54
2894سمیع اللهمبارک شاه53
5345شاه رخمحمد حیدر53
2648محمد یونسمحمد ضیاالحق53
2588محمد مصطفیمحمد امین53
3011خورشیدمحمد فرید53
1240بهشتهعبدالرحمن53
0910مقدسعبدالرحمن53
400653
2015فردوسزلمی53
1194محمد وارثمحمد صدیق53
2353احمد بلالوحید الله53
1734رحمت اللهمحمد هارون53
3696حشمت اللهحفیظ الله53
0436حشمت اللهنصرالله53
0143بشیرالدینبصیر الدین53
5371مبصر احمد عبدالکریم53
4270عبدالطیفعبدالعزیز53
2359میلادمحمد محسن53
3148عبدالمتینعبدالحسین53
0349وحید اللهنعمت الله53
2673حسام الدینویس الدین53
5219رویناعبدالبصیر53
2364خاطمهبختیاری53
900253
0152فاطمهخیر محمد 53
4238سید سیرسید شیرجان53
5972احمد حامدعبدالرحیم53
1617نازیهمعقول53
1605اسمامحمد اکبر53
1444احمد امیدذبیع الله53
2389فیاضعبدالرشید52
4816نیلوفرعبدالحکیم52
2061گیتاعبدالرحیم52
5892مدیحهشیر محمد52
4735سید مصطفیهمایون52
5843عبدالغفورعبدالعزیز52
5384شمعریزغلام حضرت52
1430محب اللهفضل الله52
3395محمد یوسفعبدالقدیر52
3411فاطمهخان آقا52
4520الهاممحمد یعقوب52
0981امر الدینعبدالمنان52
5837ناصر احمد 52
1173طارقحکیم خان52
1764سهرابمحمد منصور52
0156شبنمحاجی محمد یوسف52
0309صنمنور آغا52
4778گلثومعبدالمجید52
0045صوفیهمیر سعید52
0349محمد صدیقمحمد فرید52
2628سوریهآقا گل51
6001ممتازمحمد قسیم51
100451
5899حسیبافریدون51
5872مریمعین الدین51
1311وصالمحمد فقیر51
4175حامدنعمت الله51
5781بکتاشعبدالجبار51
2184حامددولت نظر51
5598منیبعبدالطیف51
5611فیصلعبدالبصیر51
3303میلادعبدالقیوم51
3881محمد عمرانمحمد امین51
1739مدینهامیر محمد 51
4328احمد عابدخدا داد51
5293عبدالحبیبمحمد 51
4072فیاضحیات الله51
4684شهریارحمید الله51
5734زحلامیر جان51
303051
0537شیلاعیدی محمد 51
721551
0601محسنهنعمت الله51
1429مروهسید محبوب51
1458ساراعبدالمبین51
0686احمد راحلمعراج الدین51
1463احمد میلادسربلند51
1532ساحلشاه محمد51
1452احمد فوادشمس الحق51
5161لطف اللهخلیل الله50
1409روزیتامحمد ابراهیم50
5366خیر الدینخان محمد 50
1245سید مصطفیسید محمد 50
3744زرمینهابن امین50
0193محمد آرشمحمد هارون50
0466بلالغلام نبی50
0111مصطفیعبدالقادر50
1122غلام مرتضیرحیم داد50
2590فرهادحیات الله50
1308غلام فیصلشمس الرحمن50
4252ستاره بریالی 50
426750
721650
5569مرتضیاسد الله50
4791سیاووشحبیب الرحمن50
4378محمد قاسممحمد هاشم50
0364خدیجهشیر احمد50
1534عبدالسبحانعبدالفاروق50
5932عایشهطلا محمد 49
1581یلداامام داد49
5953صدفانور شاه49
0109ایرجخیرالدین49
1508محمد عمرمحمد ضمیر49
2367خلیل احمد علی احمد 49
4941محمد هاشماحمد 49
110549
3341حکمت اللهسلطان عزیز49
4604نزهت اللهصبغت الله49
1444عبدالمجیبعبدالمجید49
2620شهرامعبدالمالک49
0467صدامغلام نبی49
1124محمد اکبررحیم الله49
1609عابدغلام حیدر49
4736مرسلگل مزار49
3416ملیناصدیق الله49
3376آزادهبشیر احمد 49
400449
1637احمد راشدنجیب الله48
5700محمد زمانعوض علی48
4574احمد روشانهمایون48
4457مینامقصود48
0236سکینهسید سکندر48
1016غلام مصطفیرحیم48
3934شادابمحمد یعقوب48
0870رامشمرزا الدین48
0063عمرسروشمحمد نعیم48
4127عایشهعبدالستار48
5847فرید اللهمهر الله48
5731عبدالباسطعبدالرسول48
4649لطف اللهعبدالرزاق48
4231فاطمهمحمد آقا48
099948
0175مرسلنیکو بخت48
6090خرماهکامل بیک48
5748امنهحسن شاه 47
5838نقیب اللهعبدالعلی47
099547
3570ادریسشیرجان47
1612الطاف حسیننجیب الله47
409647
3435مرسلمحمد ابراهیم47
2177سمیع اللهعزت الله47
2765زحلمحمد قاسم47
1640شکیب مسجدی47
0690احمد رشادمحمد عارف47
2563صفی اللهمحمد صابر47
3616مرتضیمحمد حسیب47
0821احمد شیرزادشیر افضل47
4525سید رحیمسید داود47
1041هلالمحمد اضغر47
3789ذکراللهمحمد رسول47
3684محمد اسماعیلامیر الدین47
3640عبدالنجمانعبدالصمد47
2302محمد جاویدمحمد حسین47
1548جعفرفیض آغا47
0001نیک محمد میر محمد 46
904446
3614احمد خبیرمحمد قاسم46
5229هارون احمد نصیر احمد46
0399سید مصطفیسید اسماعیل46
5209رامینگل محمد 46
2075توفیقمحمد طاهر46
1354مبشرحبیب الله46
1769سپین غرغلام محمد 46
2614حامداسد الله46
1031محمد ایملسردار46
5444سمیع اللهگل الرسول46
5379عبدالواحدمحمد اکبر46
5156رضوان اللهعبدالمحمد 46
5368سید عمرسید داور46
5821بصیر احمد داد محمد 46
1945منیر احمد فهیم احمد 46
0894نوابعبدالغفار46
102746
4052صدفمحمود خان46
1595عاطفهمحمد قاسم46
0714مطیع اللهمحمد ایوب46
363245
4467عبدالمجیبعبدالحمید45
130245
5607محمد مصطفیاحمد الله45
3394ایملمحمد اسلم45
4630الهامعبدالجمیل45
5672احمد تمیمغلام صدیق45
1141عزیز احمدنور احمد 45
3342شبیر احمد محمد عارف45
0054نازیهفرید احمد 45
5886محمد رامیننذیر الله45
4926محمد غلام ربانی45
2304احمد سیراحمدالله45
3524عایشهعبدالغیور45
506145
3697نبیلهبهروز45
1542حیدرمیر آقا45
1449شاه فیصلعبدالمنان45
0675پیماننصیر احمد45
5634فضل اللهغلام محمد 44
722344
5702محمد عمرمحمد یونس44
4453احمد شاهنور الله44
0115همایونصفا الدین44
2506ذاکرهمحمد صابر44
0663احمد شبیرعبدالحنان44
5727مسعودعبدالنبی44
3470شاهرخعبدالحسیب44
0358محمد شاکرشاه لالا44
3960عبدالقدیرعبدالکریم44
5111جابرصفر محمد 44
0778مرتضیتاج محمد 44
1434برکت صفرعلی44
5750یاسمینسعادت44
1779نیلوفرسید رضا شاه44
1561هابیلعتیق الله44
5034تمناسرور خان43
4815سارهسید صلاح الدین43
2179رامینزمری43
0065سید عبدالقیومسید جعفر43
0559دین محمدگل محمد 43
0401سید مرتضیسید اسماعیل43
4501حامدعبدالرازق43
4442اجملعمر خان43
3472محمد الهامغلام نقشبند43
3304فاضلزلمی43
1554ماروزهعبدالحکیم43
5109خواجه بصیرخواجه جبیب الله43
1015وحید اللهاسد الله43
0118نوید احمد فیروز احمد 43
4566بسیماسید هاشم 43
5670زحلفضل احمد43
0098اعجاز اللهمحمد امین43
0429محمد یوسفگل آقا43
1581مصطفیمحمد جمعه43
138742
3769عبدالمنیرعبدالستار42
2612سمیع اللهعطا محمد 42
0144سید مصطفیحسین آقا42
3170جلوهعبدالرحیم42
4180احمد مهدیاحمد ذکریا42
2376محب اللهگل آقا42
0553احمد میلادجلندر خان42
0071الیاسگل نبی42
4512احمد فردینعبدالرحمن42
722142
0059رامینعبدالهادی42
3581زهراانور شاه42
3578علیناانور شاه42
2357ساراحاجی دلاور42
723842
723842
1380رامشجان داد42
5001فیصلعیدی محمد 41
6076هومنکفایت الله41
495241
1963عبداللهصبغت الله41
4343احمد شاهامان الله41
4260پریعبدالمیر41
4164شبناسید رسول41
5169بهادرمحمد هارون41
1020سراج الدینشاه عسکر41
0292مسیرمسعود41
5833محمد صمیمشیرین آغا41
5413شمیممحمد حیدر41
501141
6050داودعلی احمد 41
0318علی حسینمحمد یعقوب41
107541
0999میر صدیق اللهمیر صفی الله41
0443علی رضاحفیظ الله40
413340
0110محمد ناصرمحمد قاسم40
4582انورالحقضیاالحق40
3672حسین علیسفر محمد 40
6064سید علی حمزهسید شعیب40
128140
0784نسترننظام الدین40
1309یحییعبدالواحد40
5415عبدالرحمنغلام علی39
4850رویاسید نجیب الله39
5247منصورمسعود39
4544مجتبیعبدالعلیم39
4709نوابنصیرمحمد 39
0634سید نادرسید داود39
0838الهام محمد ابراهیم39
1655حبیب اللهخدا داد39
998639
4546رحمت اللهیار محمد39
5606حمید اللهعبدالله 39
609639
0785طیبهفضل الدین39
369739
0648محمد صبورمحمد صابر39
1355احمد سیرعبدالبصیر39
5326روح اللهالله محمد 38
5262علی شاهپاینده محمد 38
4526ادریسزمری38
3340محمد بشیرمحمد کبیر38
3626باسط غلام حضرت 38
1336احمد رامشنیاز محمد 38
2627امیر محمد محمد داود38
4804ظفر خانعبدالستار38
5285سیماشاه ولی38
1615نجیب اللهمعقول38
1544مصورحشمت الله38
1412ادریسمحمد یونس38
5961احمد راشدمحمد نادر37
1171ابراهیمرحیم داد37
0489نازیلاحبیب الله37
3558صمیممحمد اکبر37
1092روشناعبدالرسول37
2635شارخسخی داد37
0830عمران اللهسردار احمد 37
1614قربانعلی احمد 37
0851محمد بصیرمحمد شریف37
0003محمد نعمانجنگ باز37
3451شبیرحسینایرج میر36
1410سوماضیا احمد36
4466سید بلالمیر حسیب الله36
1998احمد اللهاحمد ضیا36
2133منصورشاه مقصود36
5696سمیع اللهاحمد بلال36
1911شمس الرحمنعبدالمنان36
0298الطاف حسینغیاث الدین36
5337اقبال الدیننجم الدین36
3449احمد شاهغلام محمد 36
850036
5226زیباامر علی36
0237عبدالنقیبعبدالرقیب36
0480ارسلانامیر خان36
0166عبدالرحمننور علی خان36
2209مهرانعبدالوکیل35
5115شهیرخیر محمد 35
4638حشمت اللهاشرف الله35
0837محمد صادقگل الرحمن35
1086سید ضیاالدینسید منصور35
3698عابدهعبدالرحمن35
1861مطیع اللهعبدالحنان35
700635
0234واحد اللهفدا محمد35
0992خالق دادرحیم داد34
5438سید جلالسید محمد 34
2161شمس الدینعبدالعلی34
1559احمد مصطفیوحید الله34
3465حبیب اللهنجیب الله34
1573اقبالجلال الدین34
722034
0501جوادمولا داد34
1531شایق اللهعبدالهدا34
0648نجیلافضل احمد 33
0076شکیباخان علی33
4837ذبیح اللهعبدالواحد33
1793احمد سمیرمحمد سمیع33
5039رحم خداعلی مرزا33
0084زبیرنعمت الله33
5538صدیق الله حبیب الله33
4276خواجه نذیرخواجه میرانجان33
0775محمد قسیمعبدالقدوس33
2604راشدغلام محی الدین33
1549محمد مصطفیمحمد سیر33
242233
0073شکریهعبدالعزیز32
0606میلاد عبدالسلام 32
3332مسافرسید عبدال32
130332
1591نوروزباز علی32
122832
3791عایشهمحمد نذیر32
0321نوید اللهاحمد فرید32
1613باسط محمد32
1441احمد سمیرعبیدالله32
2121سید پرویزسید لالا آغا31
5162مبین شاهمحمد مقیم31
0220شعیبمهر علی31
0275عمرداد خدا31
130031
5291سهیلمیر آقا31
0955احمد فیصلسردار محمد 31
0829احمد رشادشعیب31
5840عبید خانمحمد نعیم31
2955سمیععبدالمجید31
312530
900630
5361مرتضیعبدالحسین30
000029
454529
656529
0840ادیبمحمد ابراهیم29
3753محمد ماهرمحمد طاهر29
6055محمد حامدولی جان29
2128محمد داودمحمد فرید29
1555خوشحالمحمد صالح29
0619کنشکامحمد شعیب28
504128
5216عبدالواحدضابط28
3748احمد سروشهدایت الله28
1349سعادت اللهشمس الله28
4211نجیب الرحمنعبدالرحمن28
5221صالحهعبدالاحد28
1614محمد منصورصالح محمد28
1494فریدونعبدالقدیر28
294128
294128
2007شهزادمحمد امین27
4217فهیمعبدالهادی27
5567عبداللهعبدالخلیل26
5017قیسغلام نبی26
326726
5365مبشرعبدالقهار26
1520مدینهغلام رازق25
4750محمد عمرمحمد حلیم24
1560احمد ذکیحاجی شاه ولی23
5866حسام الدیننظام الدین22
024119

پاسخنامه

شماره سوالجواب درست
13
21
32
44
54
61
74
82
93
101
112
123
132
141
153
163
174
182
194
204
211
223
233
241
251
263
274
283
293
301
313
322
332
341
354
363
373
384
391
404
413
423
432
441
453
462
474
484
491
504
513
521
534
542
552
563
572
584
593
602
613
621
633
644
653
663
673
681
692
701
713
724
733
742
752
762
771
782
794
801
811
821
833
842
852
862
872
881
892
902
913
924
932
943
952
964
973
982
994
1004