نتایج امتحان جغرافیه صنف دوازدهم دانش آموزان دوره های اول و دوم ۱۳۹۹

جدول ذیل شامل نتایج امتحان جغرافیه صنف دوازدهم دانش آموزان دوره های اول و دوم ۱۳۹۸ – ۱۳۹۹ میباشد.
نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ویا آی دی، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید.
درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو دریافت نشود. در چنین حالت دو ویا سه حرف اول نام را بنویسید.
درصورتیکه در جستجو نتیجه دریافت نشد در قسمت پایین جدول از لینک های قبلی و بعدی استفاده کنید.

آی دینامنام پدرنمره
9998100
2734احمد شبیرمحمد الله99
0053الهام الدینامیر جان99
2277نجیب اللهمحمد امین99
0681محمد عقیلسلطان علی98
0682ارسلانعبدالاحد98
1925احمد مدثرعبدالصادق98
1887حارثعبدالقادر98
1322عمران اللهیار محمد 98
1643محمد ذبیحمحمد غلام نبی98
5793نصیب اللهذبیح الله98
5682یاسمینمحمد شفیع98
4168عبیداللهغلام مجتبی98
5707محمد خلیلمحمد قاسم98
5575پیمانخواجه زمان98
0028محمد اقبالفرید احمد 97
0843احمد خسرواحمد جان97
0062انوشمحمد نعیم97
0967حمزهفرهاد97
1690مروهمحمد رحیم97
5971محمد نویدمحمد شفیق97
0361عبدالباسطعبدالاحمد97
5615فیصلگل رحیم97
6031خورشیدارسلان97
5683حسینامحمد اسماعیل97
999097
2122عبدالوهابمحمد فاضل96
0119مامونضیاالحق96
1924سید میر علی شاهسید احمد شاه96
0635حیدرشاه ولی96
1306فرزادمحمد مبین96
0335نثار احمد عبدالعزیز96
0370عبدالمالکعبدالجلیل96
1539فریدهعبدالرازق96
1577نرگسنجیب الله96
0132ناهیدفهیم الله96
0570هدیغلام فاروق96
2797سجیهسید محمد96
1779نیلوفرسید رضا شاه96
1825مینهفیض محمد96
0270محمد یحیخیال محمد96
4423جوان شیراحمد جاوید96
0050محمد مدثرعبدالله96
4749نصرت اللهفرید96
4540زرلشتحبیب الرحمن96
4723فاطمهشاه ولی96
3396محمد شهابعبدالکبار96
0611مریمفرید احمد96
0525ملالیشفیق الله95
4786محمد ادریسمحمد عارف95
1114زبیرفضل احمد 95
1593نادرعلیغلام سعید95
3033نیاز محمد نجیب الله95
1960فیصلسیف الرحمن95
0604عبداللهچاریارقل95
5998سمیع اللهغلام سخی95
1689فاطمهمحمد رحیم95
3953ذکیهمحمد عیسی95
1072هوسیعبدالحلیم95
0143بشیرالدینبصیر الدین95
4358اسد اللهدستگیر95
0051احمد راشدامین الله95
1198محمد میکایلفضل الرحمن95
2288محمد حنیفمحمد شریف95
6006محمد راتباحمد سمیع95
2112سمسور الرحمنفدا محمد 95
0498احمد عمراناحمد جاوید95
4695شبیراحمد محمد کبیر95
5914مدینهعبدالوهاب95
1819ساجد احمد غلام ابوبکر95
1999علی احمد نور محمد 95
4913رخسارمحمد فرید95
5320عبدالرحمنعبدالحفیظ95
1461احمد فیروزعبدالسمیع95
1448سونامحمد رحیم95
0832روح اللهاسد الله95
901694
2166طایبهقلندر شاه94
1707مزملمحمد عباس94
1982محمد ادریسجمعه گل94
0103سید الیاسعبدالرحیم94
0040عبدالمختارعبدالمنان94
0627زعیمشیر احمد 94
4447حامد عبدالخالق94
2142ایملنصیر احمد94
1342حمیرامحمد آصف94
0157شبنممحی الدین94
1247حمیدهغلام عباس94
4040نکهتمحمد داود94
4422فاطمهمحمد صدیق94
0674شیبانجم الدین94
4222حسیب اللهوزیر محمد 94
0038حمیداللهروح الله94
0661احمد ذکیعبدالستار94
0269کامرانعبدالجبار94
6046مصطفینور آغا94
0444همایونضیالدین94
4570شریف اللهجاوید94
5167محمد فرشادجنت گل94
4507هیوادمحمد آقا94
2753آرشبشیر94
5817مهرانعبدالکریم94
5751حمیرامحمد عثمان94
1387مجتبی غلام جیلانی94
0234واحد اللهفدا محمد94
5667فرحنازمحبوب الله93
901193
3254بهارهولی احمد93
4015عارفهشیر نظر93
0673همانجم الدین93
3564نور الههسید فرید93
0763زاهدغلام فاروق93
1017فرشاد آقا محمد 93
5742صمیممحمد صابر93
607393
5367محمد تمیمکرام الدین93
5014ضیارملشیر محمد 93
5600امیر منصورعبدالبصیر93
5975پریمابلال احمد 93
6008فریحهعبدالمحیط93
5603تمناعبدالمنا93
5172ژولیکامحمد مقیم93
5599فریدعبدالجمیل93
5800محمد حسیبمحمد عمر93
5852برشناعبدالرازق93
0806صدفداکتر سمیع93
0117جوهر محمدگران محمد93
5775نیلوفرمحم عثمان92
5664نیک محمد داد محمد 92
0860گلاب الدینمعراج الدین92
2113غوث الدینسیف الدین92
5373مصطفیعزیزالله92
1379میر جلال الدینمیر ضیا الدین92
2574روح الامینمحمد رقیب92
0272احمد نویدجمال عبدالناصر92
0443علی رضاحفیظ الله92
3402هدیهاسدالله92
2538سحراحمد ضمیر92
5774لیدا جانالله نور92
0274رضوان اللهمحمد اکرم92
3565عفتاحمد فرید92
2869روح اللهعبدالحبیب92
3407احمد بشیرخان اقا92
4914نیلوفرمحمد فرهاد92
546892
4692ظریفعبدالطیف92
3651مومنهقربان علی91
2346پروانهعبدالبشیر91
4429نیلا صباوحید الله91
2311مدثراللهبهرالدین91
1528احمد صدامفضل محمد91
3545احمد زبیراحمد ذکی91
0724عبدالجبارروکی91
0231پروانهشفیع الله91
2073فرحتعبدالحبیب91
2505بلالمحمد قاسم91
2231سید سایلسید کمال91
1557احمد مدثرندا محمد 91
0264احمد مبشرحشمت الله91
1688میوندعنایت الله91
1750مسعود حبیب الرحمن91
5947احمد یاسرعبدالصادق91
5737معصوبهعبدالعزیز91
4167عبدالعزیزمحمدالله91
5586ادریس خانمحمد نظیم91
5018بلال احمد محمد عثمان91
1391احمد میلاد احمد فهیم91
0233عبداللهمحمد ولی91
0097ادریسمحمد شیرین91
0150ابن امینمحمد آصف91
0290نرگسمحمد رسول90
1666خدیجهشمس الدین90
1681میرجممستی بیک90
0055محمد فاضلآقا گل90
0202کوهسارحسیب الله90
1509احمد فرخاحمد شفیع90
0141میرزا حسینمحمد رضا90
3438احمد سیرسلطان محمد 90
966690
3305صهیبهعبدالقدیر90
1974روح القوامعبدالقهار90
2332یلدامحمد ظاهر90
4477نجیبهمحمد خواجه90
5636محمد عثمانسردار محمد 90
1986آرشداد الله شریف90
1212هدایت اللهمحبوب الله90
5815شاهینعلی احمد 90
5765هدیهحبیب الرحمن90
5692شبانهعبدالرشید90
303190
4650سیف اللهگلاب خان90
1380حزب اللهمحمد رضا90
1791نصرت اللهعبدالواسع90
0163مروه90
5171کریمهپیوند89
0159نور الهدامعراج الدین89
1756احمد جانعبدالرفیع89
4616میر مصطفینور محمد 89
2520حسیب اللهعصمت الله89
0100محمد شبیرمحمد صابر89
0393سید یوسفسید حامد89
2184حامددولت نظر89
6029محمد پناه محمد صدیق89
0273احمد سمیرهدایت الله89
2359میلادمحمد محسن89
0054نازیهفرید احمد 89
0330حسناعبدالصمد89
2443سمیهعبدالروف89
3604رویناگل محمد 89
6045محمد ادریسعبدالمتین89
1537سید محفوظامیر حمزه89
0422نجیب اللهآدم خان89
5629یمامحمد حنیف89
4730شرارهشجاع الدین89
306089
4839حکمت ولیشاه ولی89
5190میرویسولی محمد 89
5747احسان اللهعلم گل89
5869نذیر احمد خان محمد 89
222289
4586عبدالنوابعبدالوهاب89
0991احمد شاهمحمد ضمیر89
1561هابیلعتیق الله89
1552لیزاعبدالصبور89
0197زهرهمحمد هادی88
5873ولی اللهنور حکیم88
022488
0296طلب الدینبهاوالدین88
4518نبی رحمتخالد احمد 88
600588
0865میلادنازک میر88
0617فایزعبدالفتاح88
2517محمد مبشرمحمد عمر88
0093امان اللهمحمد خالد88
1919سلیمانعبدالطیف88
3650ناصرسید احمد 88
4667ارشادالرحمنمحمد حسن88
0371جواد احمد فواد احمد 88
0598زهره
نصیر احمد 88
2306ضمیرهسلطان محمود88
2408خدیجهامین الله88
606888
0857فرحنازحکیم الله88
2599اسمافیروز الدین88
2550ډیوهمحمد حنیف88
6020عبدالواسیععبدالرب88
1241میلادفقیر محمد 88
0453عبداللهمحمد سلیم88
606088
2097محمد تقینظر علی88
5950شکر اللهگل محمد 88
5630سوماذکر الله88
4207زرمینهغلام نبی88
5211ناجیهمحمد مقیم88
5336نجمان الدیننجم الدین88
6004سید نقیب اللهسید قدرت الله88
1462احمد رشادنور محمد88
0996محمد ظریفمحمد شفیع88
1907محمد صابرمحمد نسیم87
2167سحرمحمد یوسف87
1225بختیاررحمت الله87
0121سهیلسخی محمد87
1213فیصل سید احمد 87
0680اجملنور احمد فهیم87
4519روح اللهمحمد خان87
162587
2189پرمیلاغلام سخی87
5987ادیبهمحمد زبیر87
1603شملههدایت الله87
1174نادیه آقا ضیا87
2600غزلحسیب الله87
0485احمد شکیبشیر پادشاه87
0307احمد زاهدنورعلی87
4080مجتبیشیرین آغا87
2855فیصلگل الرحمن87
5851نجیب اللهعبدالستار87
0508محمد شعیبعبدالحی87
4498هنگامهحلیم جان87
5591هدایت اللهعبدالرحمن87
5103مختار احمد نور احمد 87
4502هارونغلام محی الدین87
4504شفیقمحمد رفیق87
1344شگوفهغلام محبوب87
0010محمد مهدیمحمد ظاهر87
1439ملیلامحمد یعقوب87
0155نعمت اللهمحمد امین87
0869عبیدالرحمنخدا داد87
0294احمد سمونپادشاه افضل87
1447فاطمهسخی والله87
1540فاطمه شاه آغا87
3577حبیبهعبدالحمید86
0540صفی اللهمحمد عوض86
5778محمد نجیممحمد حکیم86
0098شمس اللهگل لالا86
0473صدفغلام سرور86
0149زرمینهصالح محمد 86
4451ساحلمحفوظ الله86
4194فوادعیدی محمد 86
4438دانیالحبیب الله86
0553احمد میلادجلندر خان86
5590محمد عابدمحمد عالم86
4469حسیب اللهمحمد اکبر86
5393محمد میلاداکرام الدین86
3625نقیب احمدمحراب الدین86
4534احمد فایقعبدالغفار86
2316محمد زبیرضمیر محمد 86
4755صدف عبید الله86
4446صدفخواجه شاه86
5816اورانوسغلام زبیر86
5016عبدالباریغلام رسول86
4587احمد صمیممحمد نسیم86
0686احمد راحلمعراج الدین86
1569مقدسفضل محمد86
0146تهمینهعبدالواحد85
5666زحلمحمد عیسی85
3342شبیر احمد محمد عارف85
5669مسیح اللهحبیب الله85
1035محمد راشدرحم الدین85
0845ظفر اللهولی الله85
0677ایمانعلی مرزا85
4476عبدالجلیلعبدالرحیم85
0413نیلوفرعبدالقهار85
2559شیرزیبریالی85
4018علی الرحمننور علی85
4682عبدالرحمنعبدالخالق85
1499عبدالسمیععبدالصمد85
1028ذکراللهمراد علی85
0477مریمرحمت الله85
6015میترانور احمد85
4566بسیماسید هاشم 85
5155مریممحمد صدیق85
4939شاه رخعبدالکریم85
5191انیسهولی محمد85
5595سیماعبدالحنان85
5286عفتامیر جان85
4535شایق اللهنجم الدین85
5837ناصر احمد 85
1398ادریسعاشق الله85
1514نثار احمدغلام ربانی85
1012حسناعبدالغفور85
1390سروش احمدسید کمال الدین85
0429محمد یوسفگل آقا85
0100عبدالضمیرعبدالصبور85
1568فروزانعبدالله85
2027هاجرهوحیدالله84
0438دل شادمنگل84
0386ذکی محمد عیسی84
1638شهیرعبدالقدیر84
1525فیصلمحمد آصف84
0215آیدامحمد فواد84
0397نور جهانمحمد سلیمان84
0644سمیهمحمد حسن84
5788مومنهولید احمد 84
0412سویتامحمد عزیز84
989884
0360حکمت اللهکفایت الله84
2678برینگل رحمن84
2643زینبشیرعلی84
2642شبنممحمد تقی84
3303میلادعبدالقیوم84
4434عبدالرحمندلاور خان84
0049عبدالمدبرعبدالله84
5781بکتاشعبدالجبار84
0416عبدالمومنعبدالمبین84
0183سمسورمحمد عارف84
4590وجیه اللهعبدالله84
4801لینامحمد الله84
4719عبدالطیفشیر آقا84
4503نجیب اللهرحمت الله84
1015وحید اللهاسد الله84
0098اعجاز اللهمحمد امین84
0539ابراهیمزمری84
0263هدیهعبدالجبار83
0268ساجدهعبدالروف83
0585عبدالباعثمحمد نعمیم83
2031فریدونامیر خان83
1123احمد انسعبدالباقی83
1350احمد مسعودفضل الرحمن83
4400نقیب اللهاحمد ادریس83
3410حسنامحمد کبیر83
2034فرشتهنور احمد83
0937مایدهمحمد رفیق83
0825فرشاداحمد گل83
5638عمر ناصرنور الله83
0651شیراحمد گل الرحمن83
0561حامدسید آور83
0547احمد فریدعبدالوهاب83
4651عبید اللهبشیر احمد 83
5660ابراهیممحمد داود83
5208جاهدملا محمد 83
2475نصرت اللهعبدالبصیر83
5921سمیهمحمدعلی83
4492علی احمد عبدالاحد83
4542مصدقذبیح الله83
5409احمد یاسر محمد یاسین83
2801زبیرعبدالحمید83
1371محمد میوندمحمد اکبر83
1039ذبیح اللهغلام مصطفی83
1132ثنامحمد حکیم82
0925محمد یاسینعبدالقهار82
1811محمد فردیندر محمد 82
0757شفیع اللهحشمت الله82
1152خدیجهعبدالجبار82
3090رافعهنعمت الله82
0034فهیمهمحمد محسن82
0874محمد مصطفیعبدالولی82
607582
2641شبنمسلطان محمد 82
1442صبغت اللهعبدالرازق82
0959مدثرعبدالجلیل82
3514غلام قادرعوض82
5697سید حنظلهسید حشمت الله82
733982
0002محمد یعقوبمحمد ابراهیم82
5245ملالیمحب الله82
5604نگینهجمعه خان82
5955صدفرجب علی82
2425سلوا طنینمحمد ابراهیم82
2116عبداللهنورالله82
4506سبحان اللهسمندر82
5095محمد ندیمعبدالسعید82
1107مرحباعبدالغفور82
1441احمد سمیرعبیدالله82
0101زینتاحمد فهیم82
1578شعیبمحمد انور82
1576ایمل صبرالله82
1345محمد معصومابن امین82
0647گهرعبدالمبین82
1593امیدشیرین آغا82
1423سعدیهبابه جان82
0092بهرام خانعبدالرازق82
300181
1158عبدالستارقیام الدین81
0169بشار احمد سنت الله81
1345زهراخواجه ظفر81
4336شقایق حمید الله81
1129نادیهصفی الله81
1996تهمینهعاشور محمد 81
5773صفامحمد وسیم81
1621بی بی رحیمهنورالدین81
087781
1368فیصلعبدالقهار81
0308نقیب اللهکفایت الله81
4531وجیههعبدالجلال81
1867بسیناعبدالقیوم81
5250سید ساحلسید صابر81
1278عبدالصادقمنصور81
0448اکرم اللهمحمد سرور81
0814الیاسمحمد رحیم81
5676محفوظ اللهمحمد عثمان81
5610احمد زبیرغلام سرور81
5994لیمهمحمد داود 81
5300مریممحمد عظم81
1347محمد الهاممیر افغان81
4576محمد الیاسغلام محمد81
1437محمد سلیمعزیز الله81
0239عبدالودودعبدالفاروق81
1357علی رضاءعبدالشاپور81
0152فاطمهخیر محمد 80
3700فرحنازعبدالبشیر80
4459فرزادمحمد عارف80
1171ابراهیمرحیم داد80
206480
4192فرزادعبدالحلیم80
0309صنمنور آغا80
5899حسیبافریدون80
1297حسنامیرزا محمد80
1465حسنامحمد ظفر80
0247رامششیراب الدین80
0026محمد حامدتاج محمد 80
0804عبدالبصیرگلا جان80
1234فرهادسید آقا80
0720زاهوش جمالحشمت جمال80
3640عبدالنجمانعبدالصمد80
2148نصیربصیر80
2447سعادت اللهنجیب الله80
5882احمد شاکرغلام سرور80
5151عیان بیکعزیز بیک80
5315حشمت اللهشیرین آغا80
5766حسینامحمد مختار80
1088نگاهغلام محی الدین80
5212قند آغاخالق داد80
5173عبدالباسطعبدالولی80
5192راحیلهولی محمد80
4515ساحلمیرویس80
4800عبدالحیعبدالهادی80
3006احمد ولیدشیر محمد80
1364عبدالوارثعبدالرزاق80
1401آمنهعبدالقیوم80
0047محمد الهامعبدالمعصوم80
0199مروهزین الله79
1128هدیهصفی الله79
2680عبدالحیعبدالاحد79
0664عباداللهعبدالحی79
0056میلادرجب علی79
0189احمد مجیبمحمد اقبال79
0546محمد الهاممحمد شعیب79
0392حسیناعبدالستار79
2433ارمغانمحمد شعیب79
0105سارهشاه آقا79
0474رخسارسید اسحاق79
1101سلسلهنجیب الله79
4032سوسنمحمد هارون79
2261عفت عبدالحبیب79
1687متینننگیالی79
0985محمد یوسفعبدالحبیب79
516479
0193محمد آرشمحمد هارون79
0354ماهدشفیع الله79
3580هدیهعبدالعلی79
1840سید اصیل احمدسید زبیراحمد79
302679
3606فیصلحبیب جان79
0201محمد عاطفمیر آقا79
0687حسیب اللهمجیب الله79
2149میونددلاور خان79
5038محمد یوسفحاجی فاروق79
3730اقبالامیر محمد 79
4567سلماسید هاشم79
5385مسکامحمد داود79
552179
2000سید علیسید حبیب79
5341عبدالواسعمحمد حسن79
5880داد اللهخواجه محمد 79
4072فیاضحیات الله79
782479
1615نجیب اللهمعقول79
0252محمد الیاسبرهان الدین79
1299نبی اللهعبدالحمید79
1309یحییعبدالواحد79
0125مرسیلامحمد اسحاق79
0124اصیلامحمد اسحاق79
1402فروزانعبدالقیوم79
1365عبدالرافععبدالنور79
1435اسماجاوید79
1553شکریهعبدالعزیز78
2247فرحتذین العابدین78
1151الهامشیر خان78
0310حکمت اللهخان محمد 78
2571طلحهغلام محمد 78
3881محمد عمرانمحمد امین78
4835لیمهمحمد عظیم78
2999ام البنینسخی داد78
0480کوثرمحمد عارف78
4636سید رسولغلام رسول78
2234عبدالحقمحمد انور78
3608محمد مرتضیاحمد الله78
4216محمد مصورمحمد رفیع78
0487احمد فیاضمحمد آجان78
1343نیلوفرفواد78
5850صدیق اللهذبیح الله78
119078
4932مریمگل محمد 78
4321مرجانمحمد امان78
5801حفاظتشیر جان78
5441ضیا الرحمننادر شاه78
5174محمد کریمکرم خان78
5799سید نثار سید حبیب78
5956عبدالرحمننجیب الرحمن78
4832جمیل الرحمنتاج محمد 78
2062محمد حامدمحمد فرید78
3376آزادهبشیر احمد 78
1598نازشاسدالله78
1369ثنااللهنورآغا78
1396مشعلعبدالرشید78
1458ساراعبدالمبین78
2131ادریسمحمد هارون77
2366فضل احمد عبدالاحمد 77
0822محمد سمیرمحمد آصف77
0025فرید احمدفهیم احمد77
4620بهشته محمد امین77
3434یاسمینحسیب الله77
5965میلادذکریا77
4425سید حسنسید یوسف77
1866مروهعبدالقیوم77
1399احمد یاسرجاوید77
0803محمد امیدمرزا محمد 77
0027عبدالواحدتاج محمد 77
4927احمد رشادرحمت الله77
5419محمد فایقمحمد کاظم77
4618الهامعبدالودود77
5105زهراغلام سخی77
4824مسعودهداد محمد 77
3593زهرهشمس الحق77
052177
5017قیسغلام نبی77
5253احمد اقبالمحمد عثمان77
4593محمد ادیبحبیب الحق77
0363فرشتهفرید احمد77
1579احمد رشادغلام غوث77
1407عمرهگلبدین77
0225نجیبهسید محمد76
0631سهراببسم الله76
4286محمد عمرانمحمد فضل76
3374سومنعبدالکریم76
3917نارونسلطان محمد76
3583صبنانعمت الله76
1767برشناسید آقا76
1316صدفعبدالمحمد 76
4031فرحنازمحمد سلیم76
0190دوست محمد شیرمحمد76
0551محمد شایقعطا محمد 76
2123سید ادریسسید عبدالبصیر76
0006احمد شعیبمحمد طیب76
0007اسد احسانمحمد حامد76
3558صمیممحمد اکبر76
1279سید نصیرسید رحیم76
4664حسیب اللهخلیل الله76
4937محمد ربیعحمد رفیع76
5820عبدالفیاضرجب محمد 76
5347تبسممحمد همایون76
904476
5104مقدسهسید موسی76
5970نیکملعبید الله76
536376
1117بلالوحید الله76
0045صوفیهمیر سعید76
0197محمد بلالمیرویس76
1519طیبهغلام رازق75
3878احمد مدثرخدای داد75
3409ساراضیا الدین75
2289علی اصغرنصیر احمد75
4496محمد عمراننصر الله75
0276مدینهمحمد نوید75
3302محمدعبدالحق75
5819عبدالمصورخالق داد75
5612احمد عاقبمحمد نعیم75
4445سحرصدر الدین75
4856سلماخوش نظر75
5761دیباتاج محمد 75
5728صفی اللهنبی گل75
3354قدرت اللهمحمد نعیم75
4746مریمعبدالقدیر75
0126عایشهسید اقبال75
0659فریدونمحمد عارف75
1590مروهبابه ملا75
2065نجواهمایون74
0852هنگامهغلام حضرت74
5957قاری هارونحاجی عبدالحق74
5828عبدالوهابمحمد نذیر74
0479حشمت اللهحبیب الله74
1436عزیز اللهامام علی74
1094عمران احمد شهاب الدین74
0994الیاسغلام حسین74
3390احمد شبیرمرزا محمد 74
0158وحیداللهعبدالواحد74
2098نگینهمحمد اسحاق74
0011مختار احمد عزیز احمد 74
1078محمد ادریسعبدالوکیل74
1693سید محمد رضاسید صادق شاه74
1146ویسجان الله74
1543حسیب اللهعبدالجلیل74
2110احمد فردینعبدالزبور74
4457مینامقصود74
2695مسرتمحمد خالد74
4583نرگسمحمد رفیع74
5566خیبرتوریالی74
4974احمد عمرانعبدالله 74
5316فطرتفرید احمد 74
5731عبدالباسطعبدالرسول74
3148عبدالمتینعبدالحسین74
5960مهراللهذکر الله74
4627فاطمه گلعبدالسلام74
5293عبدالحبیبمحمد 74
5842حجتمحمد آصف74
0166عبدالرحمننور علی خان74
2156سحرمحمد نبی73
0653احمد اللهعبدالطیف73
4577محمد اسماعیلنافع الدین73
5809احمد نور آغا73
1219رفیع اللهنجیب الله73
0144سید مصطفیحسین آقا73
0266رامینمحمد ظریف73
0815زهرهمیر عبدالاحد73
2297اکرام اللهنجیب الله73
0237محمد زاهدمحمد یونس73
1257میلاد احمد مشتاق احمد 73
0643احمد ساحلدل آقا73
0894نوابعبدالغفار73
5639احمد زیمحمد سلیمان73
606973
3392احمد سالارعبدالخلیل73
4844الیناداد محمد 73
4820مهنازعبدالقدیر73
4217فهیمعبدالهادی73
5706فهیمهسخی داد73
1409روزیتامحمد ابراهیم73
1534عبدالسبحانعبدالفاروق73
2416صفیهمحمدالدین72
1023محمد شریفخان علی72
2365جوادشهنواز72
0566علی حسینمجیب احمد 72
0862مرتضیمحمد نعیم72
0433رفیع اللهمحمد نادر72
1025محمد امید محمد امان72
1546محمد حامدحسین داد72
2694زهراعزیزالرحمن72
2908مریمعبدالقدیر72
0912شگوفهمنیر72
037272
1595سودابهاحمد داود72
2362محمد ضمیرعبدالهادی72
1321عطا اللهخلیل الله72
1795عبدالسلیمعبدالحمید72
5814عبادت اللهعبدالطیف72
5032هاشماحمد 72
5364صدیقه عبدالحفیظ72
4771پریساعبدالرسول72
5892مدیحهشیر محمد72
4992عبدالظهورعبدالقیوم72
1083ریحانهسید مولاداد72
5633جمیلهعبدالمنان72
5474محمد ذاکرمحمد نجیب72
1599خدیجهمحمد آقا72
0028فاطمهاحمد وحید72
1604خاطرهمحمد داود72
2041فریدونمحمد اجمل71
409671
598171
1434برکت صفرعلی71
3907میکاییلعبدالشاه71
5920طیبهعبدالحلیم71
2373زحلعبدالصمد71
0175مرسلنیکو بخت71
3450اسحاقمحمد فهیم71
0126احمد نویدمحمد عارف71
1617سید محبوبسید محفوظ71
5705فرخندهاسد الله71
5734زحلامیر جان71
6002فرزانه بصیر احمد 71
5996اقلیمامحمد باقی71
3337مجیب غلام حیدر71
4751رضا خانعبدالرحیم71
5337اقبال الدیننجم الدین71
080871
5294الیاسروزی خان71
5717فرشیدسید میر71
4935سهیلاچراغ علی71
4575هوسیمحمد احسان71
850371
1352محمد مرتضیخلق الدین71
1562سجادسید ناصر71
1451عبدالصبورعبدالظهور71
0401نیلابعبدالجلیل71
0601محسنهنعمت الله71
0181یحییمحمد امین70
1883حکمت اللهسید احمد 70
5283شبانهدلاور خان70
440970
1077عبدالوارثعبدالوکیل70
2296مسیح اللهنجیب70
4261حسنقاسم علی70
0870رامشمرزا الدین70
1352لیدامصطفی70
0421مدینهامیر گل70
0140احمد ولیددر محمد 70
5740سمیع اللهشمس الحق70
2510سمیع اللهحاجی مایل70
4734صنمعبدالهادی70
4845سومناحمد شاه70
4527محمد باسطجمال ناصر70
4649لطف اللهعبدالرزاق70
1358زحلالله میر70
1617نازیهمعقول70
4328احمد عابدخدا داد69
0997احمد نور الله69
607069
1364احمد صفااحمد شاه69
014869
2747بصیرهمحمد حسن69
2225سحرسید احمد 69
0685شمسیهگل میر خان69
2393بی بی فاطمهغلام رسول69
0489نازیلاحبیب الله69
2334ژالهدل آرام69
1920لیمهعبدالحمید69
1761باسطهعطا محمد 69
0914یسراعبدالقهار69
2353احمد بلالوحید الله69
2015فردوسزلمی69
2631آرزومحمد یحی69
0466بلالغلام نبی69
0853حیدر شاهسید اعلی69
3187عبدالمتینعبدالخلیل69
0010نجیب محمدشیر محمد 69
2209مهرانعبدالوکیل69
113869
1311وصالمحمد فقیر69
5252ماه منیرعزیزالرحمن69
5951رقیهمحمد نذیر69
885169
1580ارزومحمد یعقوب69
0318علی حسینمحمد یعقوب69
1596کرشمهمحمد نادر69
1616شازیهمعقول69
2137مرواریدخدایداد68
0468مسعودذکیم خان68
0167سید عقیلسید حسن68
1641سلیمانداد محمد 68
2370احمد شبابمیرعلی68
1957نعمت اللهحضرت ولی68
1731فرحتذبیح الله68
3671مریمبشیراحمد 68
1040ثنامحمد ایمل68
3117احمد مسیحمحمد عظیم68
2014توفیق اللهامین گل68
1967زبید اللهزین العابدین68
3570ادریسشیرجان68
4666ام البنینمحمد اسماعیل68
4812سید پامیرمیرعبدالله68
4287عبدالمصورمحمد سطان68
5619نقیب اللهعبدالباری68
5438سید جلالسید محمد 68
0387مسرتقطب الدین68
1577صدفمحمد همایون68
1488مهریهمحمد اسحاق68
0759ننگیالیکابلی68
4373نورستاعبیدالله67
798067
5752محمد صمیمعبدالصمد67
0665محمد الطافمحمد اسماعیل67
0637محمدشاه ولی67
0130احمد فیصلبریالی67
2354لیناپاینده محمد 67
0156شبنمحاجی محمد یوسف67
1911شمس الرحمنعبدالمنان67
2921نیلوفرمحمد عمر67
0580پرویز جانعبدالجمیل67
0046محمد صمیمسلیم شاه67
2106اجملعبدالمتین67
4728خسرومحمد تواب67
840567
5528شکریهعبدالکمال67
5457واسعمیر محمد 67
901067
0220احمد شعیبمحمد لقا67
1566لیداعبدالقادر67
1372محفوظ اللهولی الله67
1378آرزومحمد یوسف67
0388صدفقطب الدین67
0152محمد منصورمحمد رحیم67
0177سید کامرانمیر واعظ آغا67
1380رامشجان داد67
1520مدینهغلام رازق66
5346عبدالقهارعبدالفتاح66
1561مهدی رضامفید احمد 66
0905روملامر الدین66
1119احمد یاسرفیاض66
0154ذکیهشمس الاحمد66
3404یلدامحمد سلیم66
2492خورشیدعبدالغنی66
2506ذاکرهمحمد صابر66
4581سید مبشرسید عزیز الله66
3586منیژهحبیب الله66
0102ذبیح اللهمردان66
5709امیدعبدالسلام66
0634سید نادرسید داود66
5368سید عمرسید داور66
0248محمد الیاسگل محمد66
5186فریحهمحمود خان66
5195کفایت اللهمحمد قاسم66
4911برشناعبدالولی66
0142عبیداللهمحمد 65
2072عدنانمحمد معصوم65
0057سلیمانشین گل65
0640نعمانرحمان گل65
0501عجازعبدالجلیل65
0063عمرسروشمحمد نعیم65
0592فردینمحمد اسحاق65
3325حمید اللهتوفیق الله65
2061گیتاعبدالرحیم65
3481محمد امیدخالد65
4270عبدالطیفعبدالعزیز65
1339سید طاهاسرور الدین65
5989صفت اللهعبدالخالق65
1012عبدالوارثعبدالقسیم65
0024صفت اللهنیاز محمد 65
039065
5611فیصلعبدالبصیر65
1032بهرامنظام الدین65
5755سمااحمد وحید65
5698انعمعبدالقهار65
5115شهیرخیر محمد 65
4641احمد فرزادگل آغا 65
5888فردوسمحمد عمر65
5808دانش احمد عبدالمجید65
5156رضوان اللهعبدالمحمد 65
0853رفعت اللهعبیدالله65
0784نسترننظام الدین64
825664
1378مدثر اللهحسیب الله64
2243مسعودهفیض محمد 64
1122غلام مرتضیرحیم داد64
3340محمد بشیرمحمد کبیر64
6050داودعلی احمد 64
0065سید عبدالقیومسید جعفر64
0467صدامغلام نبی64
0139عمرانغلام علی64
4343احمد شاهامان الله64
5821بصیر احمد داد محمد 64
3524عایشهعبدالغیور64
012764
862464
5249احمد سخامحمد صدیق64
4605عبدالجمالعبدالجلیل64
1603عایشهمحمد داود64
0537شیلاعیدی محمد 63
0168اورانوسعبدالرسول63
825563
0641سروشابوبکر63
1308غلام فیصلشمس الرحمن63
1864رحمت اللهعبید الله63
0538زهراجمشید63
605563
0805محمد غلام رسول63
0076شکیباخان علی63
0292مسیرمسعود63
0147محمد آصفغلام عباس63
2564احمد بلالمعین الدین63
3789ذکراللهمحمد رسول63
5631صدفمحمد ابراهیم63
5877محمد احسانعبدالقادر63
5845رامیننور الله63
5160مسیح اللهمحمد اسحاق63
5298مسیح اللهزلمی63
1635عبدالسمیععبدالحفیظ62
1612الطاف حسیننجیب الله62
1270نوشادفیض محمد 62
052062
4227محمد حسینگل احمد 62
2350دنیابشیراحمد62
3411فاطمهخان آقا62
3391ساحلمحمد خالد62
0073شکریهعبدالعزیز62
1962ادریسطاهر حسین62
0113سید عبداللهسید احمد 62
4238سید سیرسید شیرجان62
0251میر عبدالرحیممیرعبدالعظیم62
5090مروهمحب الرحمن62
5243زهراداراب62
303062
5107احمد عمرغلام دستگیر62
5750یاسمینسعادت62
4574احمد روشانهمایون62
5301ننگیالیگل زمان62
5672احمد تمیمغلام صدیق62
0109ایرجخیرالدین62
5349زینبمحمد حسین62
603862
1102احمد موسیعبدالمجید62
0999میر صدیق اللهمیر صفی الله62
0653اظهرعبدالحسیب62
050761
0115همایونصفا الدین61
0295ذبیح اللهعبدالمحمد 61
0145صدفعبدالجبار61
1744شبانهامین گل61
4589رویداعبدالقاسم61
2304احمد سیراحمدالله61
5718زبیرحیات الله61
5976صدفمحمد نذیر61
5505مرسلروح الله61
870061
5210نازیهحمید خان61
5594فریمامحمد رسول61
2372امیدقیام علی61
0594سجادعبدالغفار61
5369مرتضیمصطفی61
5506شفیقهمحمد عمر61
5830پلوشهسید محمد 60
0829احمد رشادشعیب60
0077نبیلهگل نبی60
1100حمیدهنوروز60
0917فریالاحمد سخی60
3582معصومهعبدالوکیل60
3011خورشیدمحمد فرید60
1868حشمت اللهعزت الله60
1020سراج الدینشاه عسکر60
1194محمد وارثمحمد صدیق60
1176میلادعبدالمتین60
1559احمد مصطفیوحید الله60
4609امید اللهمحمد نعیم60
4640عبدالصمیمعبدالحی60
6001ممتازمحمد قسیم60
459860
594060
2894سمیع اللهمبارک شاه60
2389فیاضعبدالرشید60
0364خدیجهشیر احمد60
0785طیبهفضل الدین59
0532توابتاج محمد 59
1307غلام مجتبیشمس الرحمن59
4252ستاره بریالی 59
830559
0882مهدیعبدالحنان59
2254ذاکر اللهاصحاب الدین59
4909تیمور شاهشیرین شاه59
1659نیک محمدعبدالرحمن59
5670زحلفضل احمد59
850059
4426عفیفهمحمد عیسی59
1555خوشحالمحمد صالح59
1412ادریسمحمد یونس59
0348صبیحهعلی شاه59
1303عبیداللهگل جمیل59
0205فاطمهاحمد شاه59
1377پرستومحمد یوسف59
0721عبدالمتینعبدالحکیم58
2693اقدس جانعزیزالرحمن58
0935حسناحاجی لطف الله58
1363سحر میرویس58
3333عبدالباسطعبدالجمیل58
3304فاضلزلمی58
3694محمد مصطفیفریدون58
2104قیسمحمد داود58
5843عبدالغفورعبدالعزیز58
5847فرید اللهمهر الله58
4056مروهمیر سردار58
5933حشمت اللهمحمد اشرف58
4929فرشتهچراغ علی58
5748امنهحسن شاه
58
700157
700357
0823پرویز احمد علی محمد 57
666657
0186ډیوهعبدالغفور57
4778گلثومعبدالمجید57
2426منیژه عبدالشکور57
2212شهریارعبدالودود57
1135الهاممحمد هاشم57
4512احمد فردینعبدالرحمن57
5679سید مجیبسید حسیب57
5969امین اللهجان آقا57
5034تمناسرور خان57
4941محمد هاشماحمد 57
5513عبدالفهیمعبدالقیوم57
3642روح اللهرحیم گل57
5226زیباامر علی57
1586احمد ضیانور الله57
163057
1608قدرت اللهمحمد آجان57
1542حیدرمیر آقا57
1587سعدیهسید داود57
1430آرشغلام حیدر57
1062محمد سلیمانمحمد داود57
0811عبدالسبحانمحمد عادل56
0445احمد شعیبمایل آغا56
1950احمد زینورالرحمن56
1554ماروزهعبدالحکیم56
1041هلالمحمد اضغر56
1571فردینخیر الدین56
5538صدیق الله حبیب الله56
0649فتانهمظفرالدین56
1141عزیز احمدنور احمد 56
5811احمد هارونحمید الله56
5547محمد خالدمحمد امان56
552256
5285سیماشاه ولی56
5872مریمعین الدین56
5527شایستهاحمد ولید56
4838مرواریدعبدالوکیل56
4799عبدالودودعبدالهادی56
5290احمد فرزادجان آقا56
0258زینبمحمد رسول55
0968رخسارسهیل55
3960عبدالقدیرعبدالکریم55
1945منیر احمد فهیم احمد 55
3470شاهرخعبدالحسیب55
2649فیصلامام محمد 55
2529اسد اللهغلام محمد 55
0745تجلاحاجی لطف الله55
2177سمیع اللهعزت الله55
4191مصطفیعلی احمد 55
4456رمیضمیرزا شاه55
3394ایملمحمد اسلم55
606555
1016غلام مصطفیرحیم55
0173مریمغلام مصطفی55
955555
4520الهاممحمد یعقوب55
4760امین اللهسرور خان55
5622صفی اللهغلام محمد 55
5292عبدالحکیممحمد 55
5229هارون احمد نصیر احمد55
603855
0260نظیفهمحمد گران54
0340عبیداللهمحمد اسماعیل54
1397اجملمحمد عالم54
3696حشمت اللهحفیظ الله54
0528نجم الدینعبدالصدیق54
2003رقیهعبدالحمید54
4663احمد فرزادمحمد علم54
901554
4526ادریسزمری54
5209رامینگل محمد 54
4546رحمت اللهیار محمد54
110554
850154
5634فضل اللهغلام محمد 54
5340ثنا رفیع الله54
0503شهرامعبدالمنان54
400154
0697عبدالباسطعبدالوکیل54
0399سید مصطفیسید اسماعیل53
0401سید مرتضیسید اسماعیل53
2133منصورشاه مقصود53
1667عبید اللهنعمت الله53
3375مهنازامان الله53
3584لیمهمسیح الله53
723053
1175زرغونهآقا ضیا53
5219رویناعبدالبصیر53
5444سمیع اللهگل الرسول53
5169بهادرمحمد هارون53
5995تمنااکرم بیک53
1031محمد ایملسردار52
0579محمد عمرمیر آقا52
2119عبدالباسطعبدالحمید52
830152
0085احمد بلالعبدالشهیق52
4467عبدالمجیبعبدالحمید52
2191شیبادل آغا52
0981امر الدینعبدالمنان52
0833عبدالمصورعبدالجلیل52
5607محمد مصطفیاحمد الله52
5246روملمیر آقا52
5325مصطفیعبدالستار52
4165منصورمحمد اسماعیل52
5635جلالقند آغا52
1410سوماضیا احمد51
2120سید عبدالقیومسید عبدالحق51
0987منصورشیرین آقا51
0219حسینغلام رسول51
0236سکینهسید سکندر51
130351
5030تمیمعبدالطیف51
5284فهیم اللهعبدالرحمن51
5596احمد اللهغلام سرور51
5415عبدالرحمنغلام علی51
3292عرفانعبدالغفار51
1484احمدمحمد انور51
1336احمد رامشنیاز محمد 50
0775محمد قسیمعبدالقدوس50
2400عبدالمصورعبدالمبین50
3435مرسلمحمد ابراهیم50
1739مدینهامیر محمد 50
0719زاهد جمالحشمت جمال50
1652سکینهخادم حسین50
5598منیبعبدالطیف50
3216آمنهنور الدین50
5878نقیب عزیز محمد 50
2179رامینزمری50
5262علی شاهپاینده محمد 50
5844شمشاد احمد زمان الدین50
4501حامدعبدالرازق50
6053آسیهمیر حسین50
901050
700249
1640شکیب مسجدی49
0774سلیمانمحمد شفیع49
5247منصورمسعود49
5291سهیلمیر آقا49
4684شهریارحمید الله49
5691عبدالمبینعبدالرشید49
5813محمد عادلعبدالسمیع49
0312وارثنجیب الله49
1609عابدغلام حیدر48
0369فرمان وکیلفیروز شاه48
4378محمد قاسممحمد هاشم48
1764سهرابمحمد منصور48
2882خواجه احمد خواجه رحمت48
5323احمد صفامحمد صدیق48
5702محمد عمرمحمد یونس48
5825محمد شکیبمحمد معصوم48
4804ظفر خانعبدالستار48
0118نوید احمد فیروز احمد 48
2647سمیع اللهدولت خان48
1469حیات اللهحکیم شاه48
0349وحید اللهنعمت الله47
2561حسیب اللهرحمت الله47
0482احمد زعیممحمد فهیم47
4260پریعبدالمیر47
4201احمد ذکیشیر محمد 47
2044راشدعبدالواحد47
0605احمد ریحانسیلانی47
1354مبشرحبیب الله47
443247
5326روح اللهالله محمد 47
4791سیاووشحبیب الرحمن47
4810سباوونخواجه مقل47
2628سوریهآقا گل46
1049شاه جهان زیببابه جان46
0848لطیف حسینسید نوشیروان46
3332مسافرسید عبدال46
1591نوروزباز علی46
3451شبیرحسینایرج میر46
1369عبدالنصیرعبدالطیف46
5838نقیب اللهعبدالعلی46
4541صابرهعلی محمد 46
0992خالق دادرحیم داد46
0349محمد صدیقمحمد فرید46
1548جعفرفیض آغا46
526745
538245
0235مروه سید سکندر45
4066محمد روملمحمد انور45
3341حکمت اللهسلطان عزیز45
4604نزهت اللهصبغت الله45
4709نوابنصیرمحمد 45
0632میرویسمحمد یوسف44
2367خلیل احمد علی احمد 44
777744
919944
0837محمد صادقگل الرحمن44
4612ذبیح احمد ذاکر ا حمد 44
5213میر ادریسمیر محمد نعیم44
5379عبدالواحدمحمد اکبر44
5361مرتضیعبدالحسین44
0714مطیع اللهمحمد ایوب44
5039رحم خداعلی مرزا43
500843
700643
1793احمد سمیرمحمد سمیع43
4164شبناسید رسول43
5282عزیز الرحمنجمعه43
5391فدا احمد فیض احمد 43
1861مطیع اللهعبدالحنان42
1998احمد اللهاحمد ضیا42
4544مجتبیعبدالعلیم42
272742
4508سبحانمحمد معروف42
4180احمد مهدیاحمد ذکریا41
5000مختارتوریالی41
5953صدفانور شاه41
5567عبداللهعبدالخلیل41
635641
0789محمد طارقمحمد عثمان41
2165محمد شبیرعبدالمجید40
1407گل غنچهعبدالنعیم40
733540
022339
15339
4930خالدنثار احمد 39
5162مبین شاهمحمد مقیم38
3769عبدالمنیرعبدالستار38
4442اجملعمر خان38
1245سید مصطفیسید محمد 38
4624محمد حسیناحمد ظاهر38
4850رویاسید نجیب الله38
4582انورالحقضیاالحق38
107538
2083احمد طارقنقیب الله37
3744زرمینهابن امین37
5700محمد زمانعوض علی37
4837ذبیح اللهعبدالواحد36
0071الیاسگل نبی35
0667لطف علیرحیم35
4175حامدنعمت الله35
2376محب اللهگل آقا35
998635
5114شریفهعبدالمحمد 35
3465حبیب اللهنجیب الله34
5802محمد نذیر محمد احسان34
5854علی عطارجب 34
138734
1614محمد منصورصالح محمد34
3684محمد اسماعیلامیر الدین33
142633
432432
010132
460632
1474سید عبدالسلام سید چمن32
0166یلداعبدالغفور31
5942مرضیهمحمد اسماعیل31
2588محمد مصطفیمحمد امین31
2007شهزادمحمد امین30
0134نوراللهعتیق الله30
5606حمید اللهعبدالله 30
052730
400230
142829
4211نجیب الرحمنعبدالرحمن28
5221صالحهعبدالاحد28
3753محمد ماهرمحمد طاهر28
077226
400326
2604راشدغلام محی الدین22
0684به دفتر مراجعه شود
1367به دفتر مراجعه شود
5886به دفتر مراجعه شود
4448به دفتر مراجعه شود
3670به دفتر مراجعه شود
3616به دفتر مراجعه شود
4239به دفتر مراجعه شود
0358به دفتر مراجعه شود
2627به دفتر مراجعه شود
0502به دفتر مراجعه شود
4424به دفتر مراجعه شود
1508به دفتر مراجعه شود
2614به دفتر مراجعه شود
0603به دفتر مراجعه شود
0099به دفتر مراجعه شود
4142به دفتر مراجعه شود
5974به دفتر مراجعه شود
5092به دفتر مراجعه شود

پاسخنامه

شماره سوالجواب درست
11
22
34
43
53
61
71
83
92
104
111
124
133
142
153
161
173
181
192
203
211
224
233
244
251
263
272
283
291
302
311
323
332
342
353
364
373
381
392
401
414
422
431
443
451
464
472
482
491
50سفید
511
522
534
541
554
562
573
584
592
603
611
623
632
644
653
664
672
681
692
703
711
723
734
742
751
764
771
782
791
803
814
822
832
844
851
864
874
884
893
901
913
922
934
944
954
962
973
984
993
1001