نتایج امتحان حساب و الجبر عددی دانش آموزان دوره دوم ۱۳۹۹

جدول ذیل شامل نتایج امتحان حساب و الجبر عددی دانش آموزان دوره دوم ۱۳۹۸ – ۱۳۹۹ میباشد.
نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ویا آی دی، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید.
درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو دریافت نشود. در چنین حالت دو ویا سه حرف اول نام را بنویسید.
درصورتیکه در جستجو نتیجه دریافت نشد در قسمت پایین جدول از لینک های قبلی و بعدی استفاده کنید.

آی دینامنام پدرنمره
999898
0312وارثنجیب الله96
0097ادریسمحمد شیرین96
450094
4574احمد روشانهمایون94
5683حسینامحمد اسماعیل92
5737معصوبهعبدالعزیز92
1819ساجد احمد غلام ابوبکر92
4168عبیداللهغلام مجتبی92
5167محمد فرشادجنت گل92
5213میر ادریسمیر محمد نعیم92
5682یاسمینمحمد شفیع90
922490
4927احمد رشادرحمت الله90
4839حکمت ولیشاه ولی90
5367محمد تمیمکرام الدین90
1352محمد مرتضیخلق الدین90
4540زرلشتحبیب الرحمن88
0508محمد شعیبعبدالحی88
950688
4650سیف اللهگلاب خان88
5320عبدالرحمنعبدالحفیظ88
4749نصرت اللهفرید88
2855فیصلگل الرحمن88
5115شهیرخیر محمد 88
0136الهامصدیق الله88
1446حبیب اللهعبدالحسیب88
5630سوماذکر الله86
6008فریحهعبدالمحیط86
969686
950286
4167عبدالعزیزمحمدالله86
4506سبحان اللهسمندر86
5321بلالمحمد صدیق86
5249احمد سخامحمد صدیق86
950986
4837ذبیح اللهعبدالواحد86
1461احمد فیروزعبدالسمیع86
1353بهمنعبدالمحمد86
1371محمد میوندمحمد اکبر86
4730شرارهشجاع الدین84
862384
4446صدفخواجه شاه84
4723فاطمهشاه ولی84
5455مسعودضیا الله84
4507هیوادمحمد آقا84
4684شهریارحمید الله84
3006احمد ولیدشیر محمد84
4974احمد عمرانعبدالله 84
5569مرتضیاسد الله84
2594خسروآباجان84
904484
5599فریدعبدالجمیل84
5391فدا احمد فیض احمد 84
4657سید مصطفیسید حیدر84
5956عبدالرحمننجیب الرحمن84
0991احمد شاهمحمد ضمیر84
4832جمیل الرحمنتاج محمد 84
1474سید عبدالسلام سید چمن84
950482
3675برینعبدالحبیب82
5595سیماعبدالحنان82
5849محمد مزملمحمد هارون82
5947احمد یاسرعبدالصادق82
5679سید مجیبسید حسیب82
944482
5016عبدالباریغلام رسول82
4525سید رحیمسید داود82
4719عبدالطیفشیر آقا82
2372امیدقیام علی82
1032بهرامنظام الدین82
5575پیمانخواجه زمان82
580382
1364عبدالوارثعبدالرزاق82
950380
5951رقیهمحمد نذیر80
4528سباجان آقا80
111180
950580
4998علی اضغرنصیر احمد 80
4703حبیب الرحمنعبدالرحمن80
593380
4846عبدالفیاضعبدالصبور80
5858محمد حسیبمحمد حنیف80
5591هدایت اللهعبدالرحمن80
4535شایق اللهنجم الدین80
1391احمد میلاد احمد فهیم80
1390سروش احمدسید کمال الدین80
4801لینامحمد الله78
5914مدینهعبدالوهاب78
4666ام البنینمحمد اسماعیل78
5851نجیب اللهعبدالستار78
5298مسیح اللهزلمی78
4695شبیراحمد محمد کبیر78
5474محمد ذاکرمحمد نجیب78
4609امید اللهمحمد نعیم78
5697سید حنظلهسید حشمت الله78
5950شکر اللهگل محمد 78
1791نصرت اللهعبدالواسع78
5693شاهینمحمد جان78
4750محمد عمرمحمد حلیم78
1468رویینامحمد الهام78
099978
4529فاطمهرضوان الحق76
4604نزهت اللهصبغت الله76
4593محمد ادیبحبیب الحق76
5409احمد یاسر محمد یاسین76
5694فضل الهادیمحمد صابر76
5151عیان بیکعزیز بیک76
5301ننگیالیگل زمان76
4937محمد ربیعحمد رفیع76
5218نعمت اللهعبدالنافع76
5629یمامحمد حنیف76
0659فریدونمحمد عارف76
951174
0990شریفهدولت محمد 74
5244زحلنصر الله74
5994لیمهمحمد داود 74
4771پریساعبدالرسول74
119074
5513عبدالفهیمعبدالقیوم74
5168زبیرگل جان74
4728خسرومحمد تواب74
2000سید علیسید حبیب74
220974
5793نصیب اللهذبیح الله74
4559عبدالسلیمعبدالکریم74
5281محمد حامدمحمد رحیم74
5586ادریس خانمحمد نظیم74
5155مریممحمد صدیق72
5692شبانهعبدالرشید72
5975پریمابلال احمد 72
6004سید نقیب اللهسید قدرت الله72
5246روملمیر آقا72
922572
5174محمد کریمکرم خان72
4503نجیب اللهرحمت الله72
909172
5346عبدالقهارعبدالفتاح72
5095محمد ندیمعبدالسعید72
1439ملیلامحمد یعقوب72
1584سمینهنصیر احمد72
1610حمیراشیر محمد72
1540فاطمه شاه آغا72
999870
5765هدیهحبیب الرحمن70
950870
4445سحرفضل الدین70
5831آمنهمحمد سعید70
5633جمیلهعبدالمنان70
5761دیباتاج محمد 70
4567سلماسید هاشم70
5104مقدسهسید موسی70
102070
5107احمد عمرغلام دستگیر70
4772مزملعبدالرب70
4818محمد پیمانمحمد نصیر70
4515ساحلمیرویس70
5707محمد خلیلمحمد قاسم70
4800عبدالحیعبدالهادی70
4651عبید اللهبشیر احمد 70
373070
5850صدیق اللهذبیح الله70
222270
1396مشعلعبدالرشید70
0197بلالمیرویس70
4620بهشته محمد امین68
5898ثناوحید الله68
5347تبسممحمد همایون68
4541صابرهعلی محمد 68
4997عاقلهامان الله68
5457واسعمیر محمد 68
4618الهامعبدالودود68
950168
4636سید رسولغلام رسول68
5229هارون احمد نصیر احمد68
4580خواجه فرزادخواجه قطب الدین68
685468
4586عبدالنوابعبدالوهاب68
4641احمد فرزادگل آغا 68
4587احمد صمیممحمد نسیم68
4570شریف اللهجاوید68
1437محمد سلیمعزیز الله68
870068
951368
5805احمد بلالنثار احمد 68
5619نقیب اللهعبدالباری68
1373بخت زمینعبدالحیات68
1357علی رضاءعبدالشاپور68
1415بشرا مهنازمحمد ولی68
1401آمنهعبدالقیوم68
592166
5734زحلامیر جان66
272766
4755صدف عبید الله66
951266
5172ژولیکامحمد مقیم66
5604نگینهجمعه خان66
955066
766466
5336نجمان الدیننجم الدین66
5843عبدالغفورعبدالعزیز66
1659نیک محمدعبدالرحمن66
3148عبدالمتینعبدالحسین66
4542مصدقذبیح الله66
211666
5384شمعریزغلام حضرت66
4577محمد اسماعیلنافع الدین66
3625نقیب احمدمحراب الدین66
4812سید پامیرمیرعبدالله66
1910احمد قیسعتیق الله66
5672احمد تمیمغلام صدیق66
0774سلیمانمحمد شفیع66
577866
5696سمیع اللهاحمد بلال66
110566
3642روح اللهرحیم گل66
0205فاطمهاحمد شاه66
1435اسماجاوید66
1369ثنااللهنورآغا66
1458ساراعبدالمبین66
1530بهشته عبدالمحمد66
1628ظفرگوهر خان66
1402فروزانعبدالقیوم66
5706فهیمهسخی داد64
5755سمااحمد وحید64
3065طاهرهفیض الرحمن64
5286عفتامیر جان64
4498هنگامهحلیم جان64
5751حمیرامحمد عثمان64
108264
5839هدایت اللهعطا الله64
4663احمد فرزادمحمد علم64
5811احمد هارونحمید الله64
2869روح اللهعبدالحبیب64
4504شفیقمحمد رفیق64
5747احسان اللهعلم گل64
2604راشدغلام محی الدین64
4930خالدنثار احمد 64
468664
4605عبدالجمالعبدالجلیل64
4664حسیب اللهخلیل الله64
5253احمد اقبالمحمد عثمان64
5731عبدالباسطعبدالرسول64
0010محمد مهدیمحمد ظاهر64
1558رابعهمحمد مسعود64
1587سعدیهسید داود64
1444احمد امیدذبیع الله64
156664
5109خواجه بصیرخواجه جبیب الله62
5245ملالیمحب الله62
059362
951062
5102مدینهصفی الله62
5661زینبعبدالوهاب62
5091فایزهمحمد اسماعیل62
4566بسیماسید هاشم 62
5610احمد زبیرغلام سرور62
4926محمد غلام ربانی62
5808دانش احمد عبدالمجید62
5960مهراللهذکر الله62
369462
5183قیسغلام سخی62
5345شاه رخمحمد حیدر62
012362
4526ادریسزمری62
5316فطرتفرید احمد 62
5659احمد سیرغلام یحیی62
5018بلال احمد محمد عثمان62
4287عبدالمصورمحمد سطان62
1534عبدالسبحانعبدالفاروق62
1557محمد الیاسمیرویس62
1500طارقخان جی62
160662
1062محمد سلیمانمحمد داود62
5594فریمامحمد رسول60
5613محمد رضاغلام سخی60
901460
140160
5248عبدالوارثعبدالواحد60
4891محمد عمرانعبدالجاوید60
3292عرفانعبدالغفار60
5882احمد شاکرغلام سرور60
5158پرویزحفیظ الله60
5156رضوان اللهعبدالمحمد 60
5807شبیر محمد حنیف60
5809احمد نور آغا60
5319لطف اللهنادر شاه60
0081شبیر احمدنصیر احمد 60
5600امیر منصورعبدالبصیر60
5292عبدالحکیممحمد 60
2894سمیع اللهمبارک شاه60
3396محمد شهابعبدالکبار60
145760
0686احمد راحلمعراج الدین60
1345محمد معصومابن امین60
4820مهنازعبدالقدیر58
900058
5852برشناعبدالرازق58
5801حفاظتشیر جان58
5615فیصلگل رحیم58
5825محمد شکیبمحمد معصوم58
782458
5607محمد مصطفیاحمد الله58
5368سید عمرسید داور58
3337مجیب غلام حیدر58
2753آرشبشیر58
1999علی احمد نور محمد 58
4217فهیمعبدالهادی58
5017قیسغلام نبی58
5379عبدالواحدمحمد اکبر58
5175فردینشیر محمد 58
1398ادریسعاشق الله58
1463احمد میلادسربلند58
1421سمیع اللهعبدالله58
1615نجیب اللهمعقول58
1368سید نجیب اللهسید نعمت الله58
1374عمرنیام الدین58
0501جوادمولا داد58
5528شکریهعبدالکمال56
4426عفیفهمحمد عیسی56
5092مرسل نادر شاه56
4913رخسارمحمد فرید56
4914نیلوفرمحمد فرهاد56
001056
950056
5612احمد عاقبمحمد نعیم56
5161لطف اللهخلیل الله56
0599حسیب اللهحمید الله56
5716پیمانمحمد امان56
5837ناصر احمد 56
3129منصورعبدالهادی56
5708علی سینااحمد فرید56
5111جابرصفر محمد 56
5208جاهدملا محمد 56
4576محمد الیاسغلام محمد56
1355احمد سیرعبدالبصیر56
1358زحلالله میر56
1407عمرهگلبدین56
1532ساحلشاه محمد56
1562سجادسید ناصر56
5105زهراغلام سخی54
700154
2425سلوا طنینمحمد ابراهیم54
594154
5247منصورمسعود54
901354
5220رشادغلام حسن54
5173عبدالباسطعبدالولی54
4165منصورمحمد اسماعیل54
5713الیاس نظر محمد 54
459854
2801زبیرعبدالحمید54
4735سید مصطفیهمایون54
0497اصیلاعبدالبشیر54
1412ادریسمحمد یونس54
1380رامشجان داد54
5171کریمهپیوند52
5034تمناسرور خان52
248452
5622صفی اللهغلام محمد 52
5300مریممحمد عظم52
5413شمیممحمد حیدر52
5628فرامرزعبدالواحد52
5822رحمت اللهعبدالنافع52
5315حشمت اللهشیرین آغا52
5821بصیر احمد داد محمد 52
4582انورالحقضیاالحق52
922352
4799عبدالودودعبدالهادی52
4939شاه رخعبدالکریم52
1347محمد الهاممیر افغان52
4546رحمت اللهیار محمد52
1433پیمانمحمد الف52
1431احمد شجاعدل آغا52
4824مسعودهداد محمد 50
700250
700350
6001ممتازمحمد قسیم50
052150
4816نیلوفرعبدالحکیم50
5974بهشتهعبدالتواب50
5337اقبال الدیننجم الدین50
960050
275250
4909تیمور شاهشیرین شاه50
010950
5103مختار احمد نور احمد 50
4512احمد فردینعبدالرحمن50
5001فیصلعیدی محمد 50
3354قدرت اللهمحمد نعیم50
5717فرشیدسید میر50
1549محمد مصطفیمحمد سیر50
1388احمد مجتبیاحمد شاه50
4948نازیعبدالسمیع48
5872مریمعین الدین48
264148
4639نیلابآقا محمد 48
5340ثنا رفیع الله48
6053آسیهمیر حسین48
5036سهیلانور الله48
4637سونیلامحمد صابر48
5527شایستهاحمد ولید48
3524عایشهعبدالغیور48
303048
4640عبدالصمیمعبدالحی48
5383صلاح الدینعبدالوهاب48
024848
5160مسیح اللهمحمد اسحاق48
5800محمد حسیبمحمد عمر48
4992عبدالظهورعبدالقیوم48
2648محمد یونسمحمد ضیاالحق48
5282عزیز الرحمنجمعه48
1864رحمت اللهعبید الله48
1568فروزانعبدالله48
1544مصورحشمت الله48
4734صنمعبدالهادی46
5412مرسلمحمد حیدر46
4627فاطمه گلعبدالسلام46
5748امنهحسن شاه
46
5325مصطفیعبدالستار46
5720عبدالتمیمعبدالستار46
5040فرخقند آغا46
4612ذبیح احمد ذاکر ا حمد 46
5038محمد یوسفحاجی فاروق46
4508سبحانمحمد معروف46
5371مبصر احمد عبدالکریم46
5032هاشماحمد 46
0619کنشکامحمد شعیب46
4072فیاضحیات الله46
4527محمد باسطجمال ناصر46
3509عبدالباسطمیر احمد46
870446
520146
5393محمد میلاداکرام الدین46
5611فیصلعبدالبصیر46
1569مقدسفضل محمد46
1583انوشهنصیر احمد46
0173مریمغلام مصطفی44
5090مروهمحب الرحمن44
5114شریفهعبدالمحمد 44
5728صفی اللهنبی گل44
574244
5842حجتمحمد آصف44
5162مبین شاهمحمد مقیم44
4544مجتبیعبدالعلیم44
101044
922244
4950عشرت اللهگل شاه44
231644
5802محمد نذیر محمد احسان44
4502هارونغلام محی الدین44
5844شمشاد احمد زمان الدین44
5313نازشخان مرزا42
5961احمد راشدمحمد نادر42
4625محمد وارثولی محمد 42
5216عبدالواحدضابط42
5845رامیننور الله42
4624محمد حسیناحمد ظاهر42
4649لطف اللهعبدالرزاق42
870142
229342
5567عبداللهعبدالخلیل42
5212قند آغاخالق داد42
5596احمد اللهغلام سرور42
4941محمد هاشماحمد 42
1598نازشاسدالله42
1545میوندمحمد عثمان42
1552لیزاعبدالصبور42
1399شفیقتوکل42
1504زین العابدینرحیم الدین42
439340
0113سید عبداللهسید احمد 40
5718زبیرحیات الله40
4520الهاممحمد یعقوب40
5369مرتضیمصطفی40
290340
2389فیاضعبدالرشید40
850440
1450سیاوششریف الله40
1599خدیجهمحمد آقا40
1054وارثذبیح الله40
1594شیرعبدالواسع40
1377پرستومحمد یوسف40
1378آرزومحمد یوسف40
5938کوثرسیف الدین38
901038
5995تمنااکرم بیک38
4575هوسیمحمد احسان38
5899حسیبافریدون38
5219رویناعبدالبصیر38
4804ظفر خانعبدالستار38
4760امین اللهسرور خان38
125738
795238
380638
5290احمد فرزادجان آقا38
999738
4709نوابنصیرمحمد 38
5676محفوظ اللهمحمد عثمان38
4751رضا خانعبدالرحیم38
0278شجاع اللهبرهان الحق38
1440مصطفیعبدالمتین38
1484احمدمحمد انور38
5631صدفمحمد ابراهیم36
043836
4741زهرهمحمد کریم36
5505مرسلروح الله36
505836
5030تمیمعبدالطیف36
428936
5782الیاسمحمد اکرام36
428836
0634سید نادرسید داود36
5169بهادرمحمد هارون36
5227کیهانعصمت الله36
5712فیروزاجمل36
5014ضیارملشیر محمد 36
5592احمد صیاممحمد عمر36
1578شعیبمحمد انور36
1579احمد رشادغلام غوث36
5698انعمعبدالقهار34
934334
4932مریمگل محمد 34
5210نازیهحمید خان34
5816اورانوسغلام زبیر34
5283شبانهدلاور خان34
246734
3614احمد خبیرمحمد قاسم34
625634
5670زحلفضل احمد34
5634فضل اللهغلام محمد 34
5763همتعبدالبصیر34
4276خواجه نظیرخواجه میرانشاه34
1442محمد شبیرعبدالبصیر34
5284فهیم اللهعبدالرحمن32
5033عبدالحمیدغلام فاروق32
933332
2179رامینزمری32
5438سید جلالسید محمد 32
4492علی احمد عبدالاحد32
1372محفوظ اللهولی الله32
1381فرهادعبدالحمد32
369730
4505محمد حامدانور محمد 30
5531مدثر احمد احمد نعیم30
123330
2710مسعودحامد30
3753محمد ماهرمحمد طاهر30
5838نقیب اللهعبدالعلی30
594930
0594سجادعبدالغفار30
1582افسانهخواجه شریف30
1617نازیهمعقول30
5285سیماشاه ولی28
2647سمیع اللهدولت خان28
5294الیاسروزی خان28
5415عبدالرحمنغلام علی28
1455نگینهمولا داد28
5927سعدیهمحمد عارف26
1616شازیهمعقول26
904724
5262علی شاهپاینده محمد 24
121724
5725ذکریامحمد اسحاق24
5291سهیلمیر آقا24
1393بلالوزیر آغا24
999922
5547محمد خالدمحمد امان22
4902نصر اللهغلام حیدر 22
1531شایق اللهعبدالهدا22
623220
5847فرید اللهمهر الله20
5223محمد فهیمعبدالمبین20
5813محمد عادلعبدالسمیع18
5361مرتضیعبدالحسین16
5349زینبمحمد حسین14
1555خوشحالمحمد صالح14

پاسخنامه

شماره سوالجواب درست
14
23
32
44
51
64
74
82
91
103
112
122
133
141
151
162
174
181
194
201
212
224
232
241
252
262
271
283
292
303
312
322
334
344
351
361
371
384
393
401
412
423
434
441
452
463
472
481
494
502