نتایج امتحان معادلات، نامساوات و لوگارتم دانش آموزان دوره اول ۱۳۹۹

جدول ذیل شامل نتایج امتحان معادلات، نامساوات و لوگارتم دانش آموزان دوره اول ۱۳۹۸ – ۱۳۹۹ میباشد.
نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ویا آی دی، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید.
درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو دریافت نشود. در چنین حالت دو ویا سه حرف اول نام را بنویسید.
درصورتیکه در جستجو نتیجه دریافت نشد در قسمت پایین جدول از لینک های قبلی و بعدی استفاده کنید.

آی دینامنام پدرنمره
0843احمد خسرواحمد جان100
0062انوشمحمد نعیم100
2311مدثراللهبهرالدین100
1387مجتبی غلام جیلانی100
2734احمد شبیرمحمد الله98
1322عمران اللهیار محمد 98
0627زعیمشیر احمد 98
4447حامد عبدالخالق98
4518نبی رحمتخالد احمد 98
0475رکن الدیناحمد شاه98
1982محمد ادریسجمعه گل98
2122عبدالوهابمحمد فاضل98
0119مامونضیاالحق98
0028محمد اقبالفرید احمد 98
1119احمد یاسرفیاض98
0665محمد الطافمحمد اسماعیل98
2112سمسور الرحمنفدا محمد 98
5742صمیممحمد صابر98
0485احمد شکیبشیر پادشاه98
2505بلالمحمد قاسم98
0436حشمت اللهنصرالله98
4429نیلا صباوحید الله98
0937مایدهمحمد رفیق98
4473فرخندهحفیظ الله98
5999فرشتهخدا داد98
0857فرحنازحکیم الله98
1528احمد صدامفضل محمد96
0393سید یوسفسید حامد96
4400نقیب اللهاحمد ادریس96
0053الهام الدینامیر جان96
0681محمد عقیلسلطان علی96
5971محمد نویدمحمد شفیق96
4466سید بلالمیر حسیب الله96
0660محمد شعیبعبدالواحد96
2097محمد تقینظر علی96
5636محمد عثمانسردار محمد 96
1539فریدهعبدالرازق96
2156سحرمحمد نبی96
1666خدیجهشمس الدین96
0009حماسهشیر محمد 96
4418مرسل گل احمد 96
3792مهسااحمد بیژن96
0233عبداللهمحمد ولی96
0370عبدالمالکعبدالجلیل94
2520حسیب اللهعصمت الله94
0189احمد مجیبمحمد اقبال94
3033نیاز محمد نجیب الله94
1643محمد ذبیحمحمد غلام نبی94
2447سعادت اللهنجیب الله94
1961احمد رشادمحمد شفیق94
0231پروانهشفیع الله94
3409ساراضیا الدین94
0146تهمینهعبدالواحد94
2784شبنممحمد شاه94
2643زینبشیرعلی94
4040نکهتمحمد داود94
2073فرحتعبدالحبیب94
1072هوسیعبدالحلیم94
0996محمد ظریفمحمد شفیع94
0806صدفداکتر سمیع94
1023محمد شریفخان علی92
0100محمد شبیرمحمد صابر92
2142ایملنصیر احمد92
0617فایزعبدالفتاح92
1125محمد اقبالزلمی92
1184مسعودمحمد احسان92
4786محمد ادریسمحمد عارف92
4222حسیب اللهوزیر محمد 92
3117احمد مسیحمحمد عظیم92
2564احمد بلالمعین الدین92
0721عبدالمتینعبدالحکیم92
1617سید محبوبسید محفوظ92
4469حسیب اللهمحمد اکبر92
4421احمد سهیلعلی محمد 92
0183سمسورمحمد عارف92
2144سونیلاعبدال محمد 92
1344شگوفهغلام محبوب92
4422فاطمهمحمد صدیق92
2277نجیب اللهمحمد امین92
0163مروه92
0028فاطمهاحمد وحید92
0862مرتضیمحمد نعیم90
0861احمد زبیرعبدالحسین90
0724عبدالجبارروکی90
0202کوهسارحسیب الله90
0055محمد فاضلآقا گل90
0757شفیع اللهحشمت الله90
0498احمد عمراناحمد جاوید90
4615منصورالله محمد 90
202090
1557احمد مدثرندا محمد 90
0064سید ولیدمحمد کبیر90
3303میلادعبدالقیوم90
5566خیبرتوریالی90
1652سکینهخادم حسین90
1070سارهعزیز احمد 90
200290
2009نیلوفرشاه آقا90
3604رویناگل محمد 90
0091بی بی اقرأحاجی نور محمد90
2550ډیوهمحمد حنیف90
0611مریمفرید احمد90
0820احمد فرزادشیر حمزه88
0141میرزا حسینمحمد رضا88
1094عمران احمد شهاب الدین88
3341حکمت اللهسلطان عزیز88
0264احمد مبشرحشمت الله88
0103سید الیاسعبدالرحیم88
0592فردینمحمد اسحاق88
4682عبدالرحمنعبدالخالق88
0050محمد مدثرعبدالله88
0049عبدالمدبرعبدالله88
4460عبدالحیعبدالقدیر88
3326سید ادریسسید یاسین88
2234عبدالحقمحمد انور88
1234فرهادسید آقا88
0371جواد احمد فواد احمد 88
3404یلدامحمد سلیم88
2694زهراعزیزالرحمن88
2225سحرسید احمد 88
0913پریساغلام عباس88
4474رونازقمرالدین88
4468صدفعتیق الله88
5942مرضیهمحمد اسماعیل88
0956فرخندهحکیم الله88
0166یلداعبدالغفور88
0034فهیمهمحمد محسن88
0155نعمت اللهمحمد امین88
1039ذبیح اللهغلام مصطفی88
2041فریدونمحمد اجمل86
4192فرزادعبدالحلیم86
4219حسیب اللههدایت الله86
1158عبدالستارقیام الدین86
0144سید مصطفیحسین آقا86
204086
1509احمد فرخاحمد شفیع86
1171ابراهیمرحیم داد86
0274رضوان اللهمحمد اکرم86
0585عبدالباعثمحمد نعمیم86
4286محمد عمرانمحمد فضل86
1687متینننگیالی86
0848لطیف حسینسید نوشیروان86
3302محمدعبدالحق86
1380حزب اللهمحمد رضا86
0065سید عبدالقیومسید جعفر86
0190دوست محمد شیرمحمد86
0361عبدالباسطعبدالاحمد86
4438دانیالحبیب الله86
1321عطا اللهخلیل الله86
1339سید طاهاسرور الدین86
2693اقدس جانعزیزالرحمن86
0290نرگسمحمد رسول86
3376آزادهبشیر احمد 86
0330حسناعبدالصمد86
4373نورستاعبیدالله86
4015عارفهشیر نظر86
2538سحراحمد ضمیر86
0199مروهزین الله86
0598زهره
نصیر احمد 86
3968الههعبدالقادر86
5774لیدا جانالله نور86
2261عفت عبدالحبیب86
1603شملههدایت الله86
0847شاکر حسینسید نوشیروان86
1093احمد رشادجاوید احمد86
0489یلدامحمد سلیم86
0101زینتاحمد فهیم86
900184
4312توریالیفقیر محمد 84
0093امان اللهمحمد خالد84
0438دل شادمنگل84
0811عبدالسبحانمحمد عادل84
0341احمد نویدعبدالحبیب84
0040عبدالمختارعبدالمنان84
0266رامینمحمد ظریف84
1976مصطفیممحمد یونس84
0825فرشاداحمد گل84
1741احمد یاسرفضل الربی84
1641سلیمانداد محمد 84
0027عبدالواحدتاج محمد 84
912084
1987رفیع اللهداد الله شریف84
035384
1246خسروسید احمد 84
0099احمد وارثنجیب الله84
2328احمد ظاهردر محمد 84
1198محمد میکایلفضل الرحمن84
1373نبی اللهمحمد نور84
516484
0661احمد ذکیعبدالستار84
0603اسد اللهرحمت الله84
0844محمد اقبالمحمد ایوب84
5538صدیق الله حبیب الله84
0307احمد زاهدنورعلی84
666684
0149زرمینهصالح محمد 84
5773صفامحمد وسیم84
0268ساجدهعبدالروف84
2433ارمغانمحمد شعیب84
0570هدیغلام فاروق84
4470صدفبریالی84
2797سجیهسید محمد84
0561حامدسید آور84
1303عبیداللهگل جمیل84
0239عبدالودودعبدالفاروق84
0869عبیدالرحمنخدا داد84
0883آرشعبدالحنان82
5373مصطفیعزیزالله82
0479حشمت اللهحبیب الله82
0604عبداللهچاریارقل82
0272احمد نویدجمال عبدالناصر82
0860گلاب الدینمعراج الدین82
0684احمد ویسمعبدالقهار82
1546محمد حامدحسین داد82
1547منوچهرمحمد اعظم82
2370احمد شبابمیرعلی82
1436عزیز اللهامام علی82
3907میکاییلعبدالشاه82
5778محمد نجیممحمد حکیم82
1151الهامشیر خان82
0874محمد مصطفیعبدالولی82
1735محمد حسیبمحمد نعیم82
1922نذیرسید عظیم82
912182
3394ایملمحمد اسلم82
1029منصورخیر محمد 82
0309صنمنور آغا82
5667فرحنازمحبوب الله82
3374سومنعبدالکریم82
1345زهراخواجه ظفر82
0263هدیهعبدالجبار82
1866مروهعبدالقیوم82
2600غزلحسیب الله82
2332یلدامحمد ظاهر82
0117جوهر محمدگران محمد82
0612عزیزغلام سرور82
1249لعل الدینامرالدین82
0037محمد الهامعبدالظاهر82
0047محمد الهامعبدالمعصوم82
1012حسناعبدالغفور82
0674رعناعبدالله82
1488مهریهمحمد اسحاق82
1638شهیرعبدالقدیر80
0664عباداللهعبدالحی80
0273احمد سمیرهدایت الله80
0334مجیب احمد سلطان احمد 80
2366فضل احمد عبدالاحمد 80
0025فرید احمدفهیم احمد80
0002محمد یعقوبمحمد ابراهیم80
5986سید مطیع اللهسید ورحید الله80
0955احمد فیصلسردار محمد 80
2400عبدالمصورعبدالمبین80
5753محمد امینمحمد امان80
0026محمد حامدتاج محمد 80
0526یثربعبدالحمید80
0985محمد یوسفعبدالحبیب80
0539حسیب اللهمحمود80
1974روح القوامعبدالقهار80
0959مدثرعبدالجلیل80
3918احمد حامدعبدالحسین80
0006احمد شعیبمحمد طیب80
0007اسد احسانمحمد حامد80
1017فرشاد آقا محمد 80
0126احمد نویدمحمد عارف80
1129نادیهصفی الله80
2247فرحتذین العابدین80
2137مرواریدخدایداد80
0745تجلاحاجی لطف الله80
3651مومنهقربان علی80
1867بسیناعبدالقیوم80
0124اصیلامحمد اسحاق80
0167سید عقیلسید حسن78
1225بختیاررحمت الله78
3545احمد زبیراحمد ذکی78
0994الیاسغلام حسین78
2517محمد مبشرمحمد عمر78
0711رفیع اللهرحمت الله78
1883حکمت اللهسید احمد 78
2359میلادمحمد محسن78
3342شبیر احمد محمد عارف78
1537سید محفوظامیر حمزه78
0098شمس اللهگل لالا78
4423جوان شیراحمد جاوید78
2148نصیربصیر78
0803محمد امیدمرزا محمد 78
3481محمد امیدخالد78
1368فیصلعبدالقهار78
1442صبغت اللهعبدالرازق78
0547احمد فریدعبدالوهاب78
1838عزت اللهغلام سرور78
2254ذاکر اللهاصحاب الدین78
3356محمد اسحاقفرید احمد 78
1132ثنامحمد حکیم78
0157شبنممحی الدین78
0935حسناحاجی لطف الله78
3577حبیبهعبدالحمید78
3953ذکیهمحمد عیسی78
0089بی بی گلثومحاجی نور محمد78
3410حسنامحمد کبیر78
0083سوسنمحمد امین78
4835لیمهمحمد عظیم78
2599اسمافیروز الدین78
1171الیاسعبدالعلیم78
0125مرسیلامحمد اسحاق78
2072عدنانمحمد معصوم76
0445احمد شعیبمایل آغا76
0386ذکی محمد عیسی76
1593نادرعلیغلام سعید76
0845ظفر اللهولی الله76
5669مسیح اللهحبیب الله76
0142عبیداللهمحمد 76
0292مسیرمسعود76
4308احمد خیاماحمد شاه76
2554نعماننیک محمد 76
0551محمد شایقعطا محمد 76
0483زاهدسید امام76
4455حسیب اللهعقل الدین76
5740سمیع اللهشمس الحق76
3340محمد بشیرمحمد کبیر76
901176
2346پروانهعبدالبشیر76
1101سلسلهنجیب الله76
1690مروهمحمد رحیم76
1152خدیجهعبدالجبار76
3411فاطمهخان آقا76
2393بی بی فاطمهغلام رسول76
0539ابراهیمزمری76
0166عبدالرحمننور علی خان76
0252محمد الیاسبرهان الدین76
159076
0056میلادرجب علی74
0335نثار احمد عبدالعزیز74
0546محمد الهاممحمد شعیب74
0906شادابخدا داد74
3438احمد سیرسلطان محمد 74
1635عبدالسمیععبدالحفیظ74
1219رفیع اللهنجیب الله74
0540صفی اللهمحمد عوض74
0689سید ابوذرسید سرور74
4496محمد عمراننصر الله74
100174
0051احمد راشدامین الله74
0068مصعبشارخ74
1571فردینخیر الدین74
0038حمیداللهروح الله74
5775نیلوفرمحم عثمان74
2166طایبهقلندر شاه74
1621بی بی رحیمهنورالدین74
2306ضمیرهسلطان محمود74
180174
3565عفتاحمد فرید74
2408خدیجهامین الله74
3583صبنانعمت الله74
989874
1079زبیرهعاشق الله74
0647گهرعبدالمبین74
1707مزملمحمد عباس72
2561حسیب اللهرحمت الله72
3826الهامسلیمان72
3401احمد آرشمحراب الدین72
2444بلالمرزا خان72
5664نیک محمد داد محمد 72
0988حامدغلام حضرت 72
0340عبیداللهمحمد اسماعیل72
1434برکت صفرعلی72
0677ایمانعلی مرزا72
0433رفیع اللهمحمد نادر72
1962ادریسطاهر حسین72
1015وحید اللهاسد الله72
1367سمیع اللهعبدالروف72
2015فردوسزلمی72
0143بشیرالدینبصیر الدین72
1135الهاممحمد هاشم72
1967زبید اللهزین العابدین72
1076محمد آغامحمد نعیم72
901272
0644سمیهمحمد حسن72
0768سعیدهسید نعیم72
0601سارهوحید الله72
901672
0917فریالاحمد سخی72
209172
0534احمد فهیمشیرپادشاه72
0150ابن امینمحمد آصف72
0387مسرتقطب الدین72
1172عابد الرحمنسیف الرحمن70
2571طلحهغلام محمد 70
0181یحییمحمد امین70
099970
0829احمد رشادشعیب70
0732فردیننصیر احمد 70
4242احمد شهیراحسان الله70
2031فریدونامیر خان70
3472محمد الهامغلام نقشبند70
2624صلاح الدینعبدالقادری70
0310حکمت اللهخان محمد 70
1543حسیب اللهعبدالجلیل70
0553احمد میلادجلندر خان70
2149میونددلاور خان70
1212هدایت اللهمحبوب الله70
0687حسیب اللهمجیب الله70
0643احمد ساحلدل آقا70
0269کامرانعبدالجبار70
0525ملالیشفیق الله70
798070
1761باسطهعطا محمد 70
042470
830570
0076شکیباخان علی70
2364خاطمهبختیاری70
0421مدینهامیر گل70
893170
2921نیلوفرمحمد عمر70
2642شبنممحمد تقی70
0318علی حسینمحمد یعقوب70
0853رفعت اللهعبیدالله70
0152محمد منصورمحمد رحیم70
0220احمد شعیبمحمد لقا70
0121سهیلسخی محمد68
4459فرزادمحمد عارف68
0631سهراببسم الله68
0632میرویسمحمد یوسف68
5741صدامامان الله68
5744احمد نثارمحمد نصیر 68
6020عبدالواسیععبدالرب68
1041هلالمحمد اضغر68
0060عبدالحمیدعبدالصمد68
0720زاهوش جمالحشمت جمال68
0147محمد آصفغلام عباس68
3434یاسمینحسیب الله68
2933فریبامحمد اسحاق68
0397نور جهانمحمد سلیمان68
1297حسنامیرزا محمد68
2243مسعودهفیض محمد 68
0215آیدامحمد فواد68
0197زهرهمحمد هادی68
2334ژالهدل آرام68
0235مروه سید سکندر68
4531وجیههعبدالجلال68
5788مومنهولید احمد 68
0911عابدهمحمد شفیع68
2472لمرامرالدین68
087768
0714مطیع اللهمحمد ایوب68
1399احمد یاسرجاوید66
3399احمد شعیبنثار احمد66
2131ادریسمحمد هارون66
0532توابتاج محمد 66
1609عابدغلام حیدر66
1364احمد صفااحمد شاه66
0063عمرسروشمحمد نعیم66
0198مختارمحمد نادر66
2287رامینمعراج الدین66
1349سعادت اللهشمس الله66
2614حامداسد الله66
0804عبدالبصیرگلا جان66
1688میوندعنایت الله66
2443سمیهعبدالروف66
3700فرحنازعبدالبشیر66
0473صدفغلام سرور66
0489نازیلاحبیب الله66
3435مرسلمحمد ابراهیم66
1767برشناسید آقا66
0480کوثرمحمد عارف66
0538زهراجمشید66
0413نیلوفرعبدالقهار66
0412سویتامحمد عزیز66
1146شفیع اللهعبدالهادی66
0388صدفقطب الدین66
0821احمد شیرزادشیر افضل64
1734رحمت اللهمحمد هارون64
3695احمد مختارجهانگیر64
0275عمرداد خدا64
1270نوشادفیض محمد 64
1014احمد فوزاناکرام الدین64
5982محمد نوازالحقعبدالجبار64
431864
0140احمد ولیددر محمد 64
0453عبداللهمحمد سلیم64
0502احمد ذکیضیاالله64
0308نقیب اللهکفایت الله64
4434عبدالرحمندلاور خان64
0763زاهدغلام فاروق64
1097سحرمحمد عیسی64
2167سحرمحمد یوسف64
1752آسیهمحمد حسن64
0815زهرهمیر عبدالاحد64
047764
2379خدیجهنجیب الله64
2750سپوژمیعبدالبصیر64
0910مقدسعبدالرحمن64
1114زبیرفضل احمد 62
0997احمد نور الله62
1441نقیب اللهمحمد اقبال62
0905روملامر الدین62
0169بشار احمد سنت الله62
1176میلادعبدالمتین62
2288محمد حنیفمحمد شریف62
1598مامون احمد نصیر احمد 62
1795عبدالسلیمعبدالحمید62
4737احمد راشدعبدالمحمد62
0422نجیب اللهآدم خان62
0260نظیفهمحمد گران62
4452معصومهمفید احمد 62
2506ذاکرهمحمد صابر62
0253عبدالحفیظعبدالرزاق62
3881محمد عمرانمحمد امین60
1035محمد راشدرحم الدین60
1945منیر احمد فهیم احمد 60
0640نعمانرحمان گل60
4476عبدالجلیلعبدالرحیم60
1919سلیمانعبدالطیف60
3616مرتضیمحمد حسیب60
3608محمد مرتضیاحمد الله60
5590محمد عابدمحمد عالم60
6006محمد راتباحمد سمیع60
0248محمد الیاسگل محمد60
0105سارهشاه آقا60
0152فاطمهخیر محمد 60
1689فاطمهمحمد رحیم60
0175مرسلنیکو بخت60
0236سکینهسید سکندر60
1343نیلوفرفواد60
0674شیبانجم الدین60
0914یسراعبدالقهار60
0503شهرامعبدالمنان60
0601محسنهنعمت الله60
0364خدیجهشیر احمد60
1115بکتاشوحید الدین58
0925محمد یاسینعبدالقهار58
1078محمد ادریسعبدالوکیل58
1077عبدالوارثعبدالوکیل58
0115همایونصفا الدین58
0085احمد بلالعبدالشهیق58
1640شکیب مسجدی58
4117حسیب اللهملک مرزا58
0487احمد فیاضمحمد آجان58
2590فرهادحیات الله58
3606فیصلحبیب جان58
1499عبدالسمیععبدالصمد58
1028ذکراللهمراد علی58
0123عزت الله
احمد الله 58
225958
3671مریمبشیراحمد 58
3588مهدیهمحمد عارف58
1825مینهفیض محمد58
4283دیباغلام سعید58
2641شبنمسلطان محمد 58
0102ذبیح اللهمردان56
1840سید اصیل احمدسید زبیراحمد56
3878احمد مدثرخدای داد56
0158وحیداللهعبدالواحد56
0637محمدشاه ولی56
2069شبیرعبدالضیا56
5957قاری هارونحاجی عبدالحق56
0401سید مرتضیسید اسماعیل56
3390احمد شبیرمرزا محمد 56
4089زبیرگل محمد 56
3514غلام قادرعوض56
108256
4191مصطفیعلی احمد 56
4271شبیر احمد عبدالواحد56
4142احمد سیرویس الدین56
3011خورشیدمحمد فرید56
2335شگوفهدل آرام56
2189پرمیلاغلام سخی56
5537شبنمعلی محمد 56
0673همانجم الدین56
1261عبدالسمیعحبیب الرحمن56
900154
1938نوید سیف الدین54
0822محمد سمیرمحمد آصف54
0528نجم الدینعبدالصدیق54
0641سروشابوبکر54
2120سید عبدالقیومسید عبدالحق54
2451عبداللهصبغت الله54
1350احمد مسعودفضل الرحمن54
1990ساحلعبدالنصیر54
1560احمد ذکیحاجی شاه ولی54
1508محمد عمرمحمد ضمیر54
1279سید نصیرسید رحیم54
0814الیاسمحمد رحیم54
800054
1160علیممتاز54
3670احمد سیرغلام حضرت54
4270عبدالطیفعبدالعزیز54
2492خورشیدعبدالغنی54
2695مسرتمحمد خالد54
3170جلوهعبدالرحیم54
0025رشادمحمد ضیا54
2184حامددولت نظر52
0759عبدالوارثعبدالصبور52
0237محمد زاهدمحمد یونس52
1049شاه جهان زیببابه جان52
0046محمد صمیمسلیم شاه52
1764سهرابمحمد منصور52
022452
1316صدفعبدالمحمد 52
3697نبیلهبهروز52
0912شگوفهمنیر52
1173طارقحکیم خان50
1525فیصلمحمد آصف50
1887حارثعبدالقادر50
1756احمد جانعبدالرفیع50
900450
6029محمد پناه محمد صدیق50
1354مبشرحبیب الله50
0882مهدیعبدالحنان50
2014توفیق اللهامین گل50
0467صدامغلام نبی50
0853حیدر شاهسید اعلی50
0416عبدالمومنعبدالمبین50
2297اکرام اللهنجیب الله50
580950
4424صدفسید صابر50
1207مریممحمد شفیع50
2034فرشتهنور احمد50
0360حکمت اللهکفایت الله48
0193محمد آرشمحمد هارون48
2289علی اصغرنصیر احمد48
0559دین محمدگل محمد 48
0605احمد ریحانسیلانی48
0024صفت اللهنیاز محمد 48
4238سید سیرسید شیرجان48
0448اکرم اللهمحمد سرور48
2646سحرمحمد فاروق48
0392حسیناعبدالستار48
1744شبانهامین گل48
1274محدثهسید عبدالصمد48
0204عبدالمبینعبدالعزیز48
0363فرشتهفرید احمد48
0118نوید احمد فیروز احمد 46
3470شاهرخعبدالحسیب46
057746
900346
4667ارشادالرحمنمحمد حسن46
3538عبدالجبارعبدالقهار46
3748احمد سروشهدایت الله46
5886محمد رامیننذیر الله46
3391ساحلمحمد خالد46
5781بکتاشعبدالجبار46
5833محمد صمیمشیرین آغا46
3578علیناانور شاه46
1739مدینهامیر محمد 46
4252ستاره بریالی 46
5482مژدهمحمد اکرم46
1245سید مصطفیسید محمد 44
0295ذبیح اللهعبدالمحمد 44
0247رامششیراب الدین44
0054نازیهفرید احمد 44
5666زحلمحمد عیسی44
2874مهریهمحمد عمر44
0168اورانوسعبدالرسول44
106644
2360سنبلامین الله44
1407گل غنچهعبدالنعیم44
0759ننگیالیکابلی44
1612الطاف حسیننجیب الله42
2068مقدمعبدالضیا42
0635حیدرشاه ولی42
2365جوادشهنواز42
4358اسد اللهدستگیر42
1614قربانعلی احمد 42
3392احمد سالارعبدالخلیل42
0651شیراحمد گل الرحمن42
4425سید حسنسید یوسف42
0155سمیرامحمد نبی42
4457مینامقصود42
4260پریعبدالمیر42
3586منیژهحبیب الله42
1465حسنامحمد ظفر42
0296طلب الدینبهاوالدین40
1637احمد راشدنجیب الله40
086640
900040
3650ناصرسید احمد 40
437140
1194محمد وارثمحمد صدیق40
1257میلاد احمد مشتاق احمد 40
840540
3468جمشیدعبدالشکور40
2121سید پرویزسید لالا آغا40
133340
0219حسینغلام رسول40
4127عایشهعبدالستار40
2027هاجرهوحیدالله40
1731فرحتذبیح الله40
0154ذکیهشمس الاحمد40
2354لیناپاینده محمد 40
4336شقایق حمید الله40
0649فتانهمظفرالدین40
1769سپین غرغلام محمد 38
1960فیصلسیف الرحمن38
830438
0084زبیرنعمت الله38
2062محمد حامدمحمد فرید38
3934شادابمحمد یعقوب38
541438
3833صفی اللهعبدالجلال38
0057سلیمانشین گل38
4107عبدالمصورآغا شیرین38
2212شهریارعبدالودود38
4018علی الرحمننور علی38
3570ادریسشیرجان38
3187عبدالمتینعبدالخلیل38
0139عمرانغلام علی38
0833عبدالمصورعبدالجلیل38
4052صدفمحمود خان38
1655حبیب اللهخدا داد36
2132شیلاسردار آقا36
2011فیصلخواجه سعید36
2367خلیل احمد علی احمد 36
0145صدفعبدالجبار36
900536
0134نوراللهعتیق الله36
1141عزیز احمدنور احمد 36
0444همایونضیالدین36
1240بهشتهعبدالرحمن36
0195مروهحکیم خان36
2631آرزومحمد یحی36
1907محمد صابرمحمد نسیم34
1397اجملمحمد عالم34
830134
1031محمد ایملسردار34
0399سید مصطفیسید اسماعیل34
1736شفیق اللهعبدالعزیز34
1012عبدالوارثعبدالقسیم34
5969امین اللهجان آقا34
0537شیلاعیدی محمد 34
3698عابدهعبدالرحمن34
0410بنفشهحفیظ الله34
1174نادیه آقا ضیا34
3580هدیهعبدالعلی34
0789محمد طارقمحمد عثمان34
0762ایمانغلام حیدر32
1861مطیع اللهعبدالحنان32
4293محمد هادیعبدالحمید32
0981امر الدینعبدالمنان32
2197عبدالواحدعبدالرحیم32
0685شمسیهگل میر خان32
825532
209032
3581زهراانور شاه32
2133منصورشاه مقصود30
0059رامینعبدالهادی30
4448صبورحسیب الله30
0775محمد قسیمعبدالقدوس30
0838الهام محمد ابراهیم30
2376محب اللهگل آقا30
4456رمیضمیرزا شاه30
5990عبدالماجدعبدالقاهر30
077230
4343احمد شاهامان الله30
3332مسافرسید عبدال30
5836سیرحاجی صابر30
5830پلوشهسید محمد 30
0225نجیبهسید محمد30
291930
4442اجملعمر خان28
900628
5572عبدالباعثمحمد نعیم28
1037ارشاد اللهجلال الدین28
4467عبدالمجیبعبدالحمید28
2747بصیرهمحمد حسن28
0852هنگامهغلام حضرت28
0156شبنمحاجی محمد یوسف28
4583نرگسمحمد رفیع28
3563سادیهنذیر احمد 28
1531سومنمحمد نسیم26
1307غلام مجتبیشمس الرحمن26
1308غلام فیصلشمس الرحمن26
3769عبدالمنیرعبدالستار26
3624مطیع اللهعبدالخلیل26
114226
4175حامدنعمت الله26
3451شبیرحسینایرج میر26
1591نوروزباز علی26
1016غلام مصطفیرحیم26
1743اسماشیرین آغا26
1043مهریهمحمد رحیم26
0697عبدالباسطعبدالوکیل26
3873فرشادمحمد ناصر24
2007شهزادمحمد امین24
0111مصطفیعبدالقادر24
1950احمد زینورالرحمن24
0606میلاد عبدالسلام 24
2128محمد داودمحمد فرید24
2627امیر محمد محمد داود24
0466بلالغلام نبی24
1793احمد سمیرمحمد سمیع24
825624
988922
0349وحید اللهنعمت الله22
4106بکتاشخان مرزا22
2588محمد مصطفیمحمد امین22
0358محمد شاکرشاه لالا22
2044راشدعبدالواحد22
3789ذکراللهمحمد رسول22
1122غلام مرتضیرحیم داد22
117522
144922
2231سید سایلسید کمال20
2526عبدالمصورعبدالصبور20
0234واحد اللهفدا محمد20
414618
176218
0832روح اللهاسد الله18
1025محمد امید محمد امان16
2177سمیع اللهعزت الله16
4449منصورعظیم گل16
4180احمد مهدیاحمد ذکریا16
990116
0719زاهد جمالحشمت جمال14
1020سراج الدینشاه عسکر14

پاسخنامه

شماره سوالجواب درست
14
22
32
44
52
63
73
81
92
103
113
122
132
141
152
162
174
182
191
201
214
222
231
244
254
264
271
284
294
301
312
322
331
343
353
363
371
384
393
403
414
423
431
443
452
463
471
483
494
504