نتایج امتحان تاریخ صنف دوازدهم دانش آموزان دوره های اول و دوم ۱۳۹۹

جدول ذیل شامل نتایج امتحان تاریخ صنف دوازدهم دانش آموزان دوره های اول و دوم ۱۳۹۸ – ۱۳۹۹ میباشد.
نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ویا آی دی، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید.
درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو دریافت نشود. در چنین حالت دو ویا سه حرف اول نام را بنویسید.
درصورتیکه در جستجو نتیجه دریافت نشد در قسمت پایین جدول از لینک های قبلی و بعدی استفاده کنید.

آی دینامنام پدرنمره
0361عبدالباسطعبدالاحمد99
0119مامونضیاالحق99
0050محمد مدثرعبدالله99
1184مسعودمحمد احسان99
2277نجیب اللهمحمد امین99
5453بسم اللهعبدالغفار98
4222حسیب اللهوزیر محمد 98
4219حسیب اللههدایت الله98
1344شگوفهغلام محبوب98
0540صفی اللهمحمد عوض98
0681محمد عقیلسلطان علی98
573998
0843احمد خسرواحمد جان97
0053الهام الدینامیر جان97
5742صمیممحمد صابر97
0370عبدالمالکعبدالجلیل97
2122عبدالوهابمحمد فاضل97
5599فریدعبدالجمیل97
1707مزملمحمد عباس97
999897
0272احمد نویدجمال عبدالناصر96
4358اسد اللهدستگیر96
3953ذکیهمحمد عیسی96
4540زرلشتحبیب الرحمن96
0604عبداللهچاریارقل96
1322عمران اللهیار محمد 96
3907میکاییلعبدالشاه96
5682یاسمینمحمد شفیع96
860496
1509احمد فرخاحمد شفیع95
5947احمد یاسرعبدالصادق95
5683حسینامحمد اسماعیل95
2112سمسور الرحمنفدا محمد 95
5040فرخقند آغا95
1017فرشاد آقا محمد 95
1643محمد ذبیحمحمد غلام نبی95
0535محمد نعیمعبدالرحمن95
5817مهرانعبدالکریم95
1072هوسیعبدالحلیم95
2452احمد سیرتضیا الدین94
0341احمد نویدعبدالحبیب94
1741احمد یاسرفضل الربی94
1819ساجد احمد غلام ابوبکر94
4466سید بلالمیر حسیب الله94
1924سید میر علی شاهسید احمد شاه94
0157شبنممحی الدین94
0141میرزا حسینمحمد رضا94
3033نیاز محمد نجیب الله94
4429نیلا صباوحید الله94
860894
1925احمد مدثرعبدالصادق93
2797سجیهسید محمد93
0664عباداللهعبدالحی93
0857فرحنازحکیم الله93
0202کوهسارحسیب الله93
2311مدثراللهبهرالدین93
1029منصورخیر محمد 93
1593نادرعلیغلام سعید93
0682ارسلانعبدالاحد92
0364باصرهسید داوود92
2505بلالمحمد قاسم92
5975پریمابلال احمد 92
2287رامینمعراج الدین92
1114زبیرفضل احمد 92
5679سید مجیبسید حسیب92
4657سید مصطفیسید حیدر92
4650سیف اللهگلاب خان92
4559عبدالسلیمعبدالکریم92
1160علیممتاز92
1689فاطمهمحمد رحیم92
4723فاطمهشاه ولی92
0334مجیب احمد سلطان احمد 92
1959محمد حسنمحمد وزیر92
1690مروهمحمد رحیم92
5373مصطفیعزیزالله92
5960مهراللهذکر الله92
1791نصرت اللهعبدالواسع92
3625نقیب احمدمحراب الدین92
0570هدیغلام فاروق92
0062انوشمحمد نعیم91
5661زینبعبدالوهاب91
5815شاهینعلی احمد 91
2784شبنممحمد شاه91
5320عبدالرحمنعبدالحفیظ91
3148عبدالمتینعبدالحسین91
0443علی رضاحفیظ الله91
0860گلاب الدینمعراج الدین91
4786محمد ادریسمحمد عارف91
5849محمد مزملمحمد هارون91
1688میوندعنایت الله91
4518نبی رحمتخالد احمد 91
4749نصرت اللهفرید91
5664نیک محمد داد محمد 91
2332یلدامحمد ظاهر91
4308احمد خیاماحمد شاه90
0861احمد زبیرعبدالحسین90
1151الهامشیر خان90
0143بشیرالدینبصیر الدین90
3254بهارهولی احمد90
2443سمیهعبدالروف90
0040عبدالمختارعبدالمنان90
0617فایزعبدالفتاح90
1539فریدهعبدالرازق90
2302محمد جاویدمحمد حسین90
5038محمد یوسفحاجی فاروق90
5245ملالیمحب الله90
4615منصورالله محمد 90
1171ابراهیمرحیم داد89
0485احمد شکیبشیر پادشاه89
2999ام البنینسخی داد89
0274رضوان اللهمحمد اکرم89
3604رویناگل محمد 89
0028محمد اقبالفرید احمد 89
0959مدثرعبدالجلیل89
4820مهنازعبدالقدیر89
4914نیلوفرمحمد فرهاد89
1119احمد یاسرفیاض88
0661احمد ذکیعبدالستار88
5787احمد شادانعبدالغفور88
0955احمد فیصلسردار محمد 88
2142ایملنصیر احمد88
0197زهرهمحمد هادی88
5656سونیاسید حشمت الله88
0651شیراحمد گل الرحمن88
0724عبدالجبارروکی88
5151عیان بیکعزیز بیک88
5316فطرتفرید احمد 88
0269کامرانعبدالجبار88
1198محمد میکایلفضل الرحمن88
0910مقدسعبدالرحمن88
0865میلادنازک میر88
0643احمد ساحلدل آقا87
0006احمد شعیبمحمد طیب87
0264احمد مبشرحشمت الله87
4609امید اللهمحمد نعیم87
0215آیدامحمد فواد87
0988حامدغلام حضرت 87
1883حکمت اللهسید احمد 87
0038حمیداللهروح الله87
0474رخسارسید اسحاق87
0393سید یوسفسید حامد87
1603شملههدایت الله87
1795عبدالسلیمعبدالحمید87
4192فرزادعبدالحلیم87
1306فرزادمحمد مبین87
2362محمد ضمیرعبدالهادی87
5737معصوبهعبدالعزیز87
0525ملالیشفیق الله87
830387
1123احمد انسعبدالباقی86
0502احمد ذکیضیاالله86
4663احمد فرزادمحمد علم86
0099احمد وارثنجیب الله86
0007اسد احسانمحمد حامد86
5337اقبال الدیننجم الدین86
5018بلال احمد محمد عثمان86
5340ثنا رفیع الله86
5751حمیرامحمد عثمان86
3391ساحلمحمد خالد86
0121سهیلسخی محمد86
3305صهیبهعبدالقدیر86
0296طلب الدینبهاوالدین86
0721عبدالمتینعبدالحکیم86
4651عبید اللهبشیر احمد 86
1525فیصلمحمد آصف86
1982محمد ادریسجمعه گل86
5800محمد حسیبمحمد عمر86
2198محمد صمیمعبدالخلیل86
2517محمد مبشرمحمد عمر86
1174نادیه آقا ضیا86
1088نگاهغلام محی الدین86
0159نور الهدامعراج الدین86
5775نیلوفرمحم عثمان86
807486
5409احمد یاسر محمد یاسین85
5603تمناعبدالمنا85
1040ثنامحمد ایمل85
2184حامددولت نظر85
2561حسیب اللهرحمت الله85
0483زاهدسید امام85
5699زرلشتعبدالعلیم85
4506سبحان اللهسمندر85
5697سید حنظلهسید حشمت الله85
4755صدف عبید الله85
4719عبدالطیفشیر آقا85
901685
4534احمد فایقعبدالغفار84
0547احمد فریدعبدالوهاب84
3730اقبالامیر محمد 84
3826الهامسلیمان84
0814الیاسمحمد رحیم84
1986آرشداد الله شریف84
0231پروانهشفیع الله84
5111جابرصفر محمد 84
1247حمیدهغلام عباس84
4913رخسارمحمد فرید84
3430سلطانهزمری84
0103سید الیاسعبدالرحیم84
5528شکریهعبدالکمال84
5364صدیقه عبدالحفیظ84
2234عبدالحقمحمد انور84
4168عبیداللهغلام مجتبی84
2031فریدونامیر خان84
1368فیصلعبدالقهار84
5281محمد حامدمحمد رحیم84
5707محمد خلیلمحمد قاسم84
1035محمد راشدرحم الدین84
0002محمد یعقوبمحمد ابراهیم84
1750مسعود حبیب الرحمن84
5104مقدسهسید موسی84
1577نرگسنجیب الله84
1957نعمت اللهحضرت ولی84
5604نگینهجمعه خان84
4373نورستاعبیدالله84
1212هدایت اللهمحبوب الله84
999984
1756احمد جانعبدالرفیع83
1528احمد صدامفضل محمد83
2869روح اللهعبدالحبیب83
5219رویناعبدالبصیر83
5917زمان الدینمحمد شریف83
0183سمسورمحمد عارف83
1537سید محفوظامیر حمزه83
4939شاه رخعبدالکریم83
4570شریف اللهجاوید83
3583صبنانعمت الله83
0473صدفغلام سرور83
3558صمیممحمد اکبر83
5441ضیا الرحمننادر شاه83
5014ضیارملشیر محمد 83
0585عبدالباعثمحمد نعمیم83
1834عرفان اللهجان آغا83
5286عفتامیر جان83
4634علی سینامحمد عظم83
2034فرشتهنور احمد83
5615فیصلگل رحیم83
0660محمد شعیبعبدالواحد83
5590محمد عابدمحمد عالم83
0925محمد یاسینعبدالقهار83
4465مرینااحمد شعیب83
5765هدیهحبیب الرحمن83
3399احمد شعیبنثار احمد82
0820احمد فرزادشیر حمزه82
0093امان اللهمحمد خالد82
2346پروانهعبدالبشیر82
2014توفیق اللهامین گل82
4839حکمت ولیشاه ولی82
2156سحرمحمد نبی82
0631سهراببسم الله82
5016عبدالباریغلام رسول82
5346عبدالقهارعبدالفتاح82
4586عبدالنوابعبدالوهاب82
2113غوث الدینسیف الدین82
5667فرحنازمحبوب الله82
4835لیمهمحمد عظیم82
5877محمد احسانعبدالقادر82
2908مریمعبدالقدیر82
5190میرویسولی محمد 82
0158وحیداللهعبدالواحد82
485382
0307احمد زاهدنورعلی81
1586احمد ضیانور الله81
3968الههعبدالقادر81
4771پریساعبدالرسول81
0436حشمت اللهنصرالله81
5666زحلمحمد عیسی81
0065سید عبدالقیومسید جعفر81
4384سید مصورسید آغا81
0912شگوفهمنیر81
2680عبدالحیعبدالاحد81
2116عبداللهنورالله81
3514غلام قادرعوض81
5252ماه منیرعزیزالرحمن81
1687متینننگیالی81
0546محمد الهاممحمد شعیب81
1534محمد آصفمحمد نعیم81
1546محمد حامدحسین داد81
3671مریمبشیراحمد 81
4542مصدقذبیح الله81
4040نکهتمحمد داود81
2027هاجرهوحیدالله81
0263هدیهعبدالجبار81
4498هنگامهحلیم جان81
022481
164681
469081
1557احمد مدثرندا محمد 80
2599اسمافیروز الدین80
1498آریامحمد علی80
0146تهمینهعبدالواحد80
0992خالق دادرحیم داد80
2550ډیوهمحمد حنیف80
4856سلماخوش نظر80
1367سمیع اللهعبدالروف80
4425سید حسنسید یوسف80
0123عزت الله احمد الله 80
2600غزلحسیب الله80
0937مایدهمحمد رفیق80
4576محمد الیاسغلام محمد80
0803محمد امیدمرزا محمد 80
2288محمد حنیفمحمد شریف80
0175مرسلنیکو بخت80
5092مرسل نادر شاه80
0422نجیب اللهآدم خان80
4503نجیب اللهرحمت الله80
5619نقیب اللهعبدالباری80
1350احمد مسعودفضل الرحمن79
4667ارشادالرحمنمحمد حسن79
5191انیسهولی محمد79
0677ایمانعلی مرزا79
1225بختیاررحمت الله79
0745تجلاحاجی لطف الله79
5674توابمحمد اشرف79
4832جمیل الرحمنتاج محمد 79
1380حزب اللهمحمد رضا79
4469حسیب اللهمحمد اکبر79
5671حفصهنثار احمد 79
0310حکمت اللهخان محمد 79
2379خدیجهنجیب الله79
0438دل شادمنگل79
0915زینبمحمد کریم79
0268ساجدهعبدالروف79
4567سلماسید هاشم79
2510سمیع اللهحاجی مایل79
5250سید ساحلسید صابر79
1499عبدالسمیععبدالصمد79
4287عبدالمصورمحمد سطان79
1436عزیز اللهامام علی79
0825فرشاداحمد گل79
3302محمدعبدالحق79
5914مدینهعبدالوهاب79
4746مریمعبدالقدیر79
1681میرجممستی بیک79
900079
5660ابراهیممحمد داود78
4421احمد سهیلعلی محمد 78
5659احمد سیرغلام یحیی78
0991احمد شاهمحمد ضمیر78
2631آرزومحمد یحی78
0913پریساغلام عباس78
1974روح القوامعبدالقهار78
4474رونازقمرالدین78
0149زرمینهصالح محمد 78
1345زهراخواجه ظفر78
5105زهراغلام سخی78
5172ژولیکامحمد مقیم78
1617سید محبوبسید محفوظ78
0064سید ولیدمحمد کبیر78
4504شفیقمحمد رفیق78
4448صبورحسیب الله78
4640عبدالصمیمعبدالحی78
4167عبدالعزیزمحمدالله78
0354ماهدشفیع الله78
5367محمد تمیمکرام الدین78
4937محمد ربیعحمد رفیع78
0055محمد فاضلآقا گل78
0874محمد مصطفیعبدالولی78
2359میلادمحمد محسن78
5851نجیب اللهعبدالستار78
0673همانجم الدین78
5629یمامحمد حنیف78
592678
834078
3438احمد سیرسلطان محمد 77
5882احمد شاکرغلام سرور77
1014احمد فوزاناکرام الدین77
5996اقلیمامحمد باقی77
0169بشار احمد سنت الله77
1117بلالوحید الله77
1543حسیب اللهعبدالجلیل77
1219رفیع اللهنجیب الله77
4519روح اللهمحمد خان77
0098شمس اللهگل لالا77
5720عبدالتمیمعبدالستار77
0049عبدالمدبرعبدالله77
4529فاطمهرضوان الحق77
1213فیصل سید احمد 77
5778محمد نجیممحمد حکیم77
0199مروهزین الله77
4014معصومهتوریالی77
4452معصومهمفید احمد 77
0056میلادرجب علی77
0397نور جهانمحمد سلیمان77
0914یسراعبدالقهار77
440777
180177
902177
685477
0821احمد شیرزادشیر افضل76
4587احمد صمیممحمد نسیم76
0498احمد عمراناحمد جاوید76
0994الیاسغلام حسین76
0580پرویز جانعبدالجمیل76
0330حسناعبدالصمد76
5899حسیبافریدون76
5315حشمت اللهشیرین آغا76
0360حکمت اللهکفایت الله76
5192راحیلهولی محمد76
5209رامینگل محمد 76
4751رضا خانعبدالرحیم76
2643زینبشیرعلی76
2641شبنمسلطان محمد 76
0990شریفهدولت محمد 76
0674شیبانجم الدین76
5850صدیق اللهذبیح الله76
5538صدیق الله حبیب الله76
2306ضمیرهسلطان محمود76
1519طیبهغلام رازق76
4800عبدالحیعبدالهادی76
2197عبدالواحدعبدالرحیم76
5391فدا احمد فیض احمد 76
2073فرحتعبدالحبیب76
5938کوثرسیف الدین76
4801لینامحمد الله76
4505محمد حامدانور محمد 76
5982محمد نوازالحقعبدالجبار76
0421مدینهامیر گل76
1043مهریهمحمد رحیم76
1257میلاد احمد مشتاق احمد 76
800376
1013احمد بکتاشمعراج الدین75
3415احمد شاکرمیراجان75
4666ام البنینمحمد اسماعیل75
5034تمناسرور خان75
3577حبیبهعبدالحمید75
1297حسنامیرزا محمد75
1465حسنامحمد ظفر75
1666خدیجهشمس الدین75
5880داد اللهخواجه محمد 75
5156رضوان اللهعبدالمحمد 75
3409ساراضیا الدین75
0144سید مصطفیحسین آقا75
4682عبدالرحمنعبدالخالق75
0453عبداللهمحمد سلیم75
3187عبدالمتینعبدالخلیل75
3640عبدالنجمانعبدالصمد75
5828عبدالوهابمحمد نذیر75
5638عمر ناصرنور الله75
1352لیدامصطفی75
1920لیمهعبدالحمید75
2097محمد تقینظر علی75
4824مسعودهداد محمد 75
516475
904475
5107احمد عمرغلام دستگیر74
5744احمد نثارمحمد نصیر 74
0126احمد نویدمحمد عارف74
4844الیناداد محمد 74
3394ایملمحمد اسلم74
0266رامینمحمد ظریف74
1097سحرمحمد عیسی74
0847شاکر حسینسید نوشیروان74
2642شبنممحمد تقی74
5173عبدالباسطعبدالولی74
5818عبدالرازقعبدالستار74
1278عبدالصادقمنصور74
4998علی اضغرنصیر احمد 74
5001فیصلعیدی محمد 74
5171کریمهپیوند74
2061گیتاعبدالرحیم74
0046محمد صمیمسلیم شاه74
0862مرتضیمحمد نعیم74
3582معصومهعبدالوکیل74
0054نازیهفرید احمد 74
0225نجیبهسید محمد74
1343نیلوفرفواد74
918874
073674
2370احمد شبابمیرعلی73
1364احمد صفااحمد شاه73
5816اورانوسغلام زبیر73
1867بسیناعبدالقیوم73
2189پرمیلاغلام سخی73
5575پیمانخواجه زمان73
2364خاطمهبختیاری73
3427رخسارسید امین73
0905روملامر الدین73
0057سلیمانشین گل73
3326سید ادریسسید یاسین73
4730شرارهشجاع الدین73
1638شهیرعبدالقدیر73
2191شیبادل آغا73
5714شیر زیسید میر جان73
5955صدفرجب علی73
4015عارفهشیر نظر73
5293عبدالحبیبمحمد 73
3565عفتاحمد فرید73
4031فرحنازمحمد سلیم73
1866مروهعبدالقیوم73
4239مطیع اللهمحمد علی73
3129منصورعبدالهادی73
5336نجمان الدیننجم الدین73
2098نگینهمحمد اسحاق73
3564نور الههسید فرید73
0115همایونصفا الدین73
0852هنگامهغلام حضرت73
901773
800773
0487احمد فیاضمحمد آجان72
3878احمد مدثرخدای داد72
5711امید عبدالخلیل72
0935حسناحاجی لطف الله72
2574روح الامینمحمد رقیب72
2334ژالهدل آرام72
2538سحراحمد ضمیر72
5657سحرشاه ولی72
4032سوسنمحمد هارون72
3374سومنعبدالکریم72
6004سید نقیب اللهسید قدرت الله72
4535شایق اللهنجم الدین72
3342شبیر احمد محمد عارف72
2624صلاح الدینعبدالقادری72
5990عبدالماجدعبدالقاهر72
2247فرحتذین العابدین72
0732فردیننصیر احمد 72
5717فرشیدسید میر72
1234فرهادسید آقا72
0034فهیمهمحمد محسن72
0480کوثرمحمد عارف72
5994لیمهمحمد داود 72
1076محمد آغامحمد نعیم72
2062محمد حامدمحمد فرید72
4293محمد هادیعبدالحمید72
3435مرسلمحمد ابراهیم72
1700مریمنورالرحمن72
5155مریممحمد صدیق72
2695مسرتمحمد خالد72
2149میونددلاور خان72
5837ناصر احمد 72
5591هدایت اللهعبدالرحمن72
4575هوسیمحمد احسان72
242772
463572
870372
3545احمد زبیراحمد ذکی71
3670احمد سیرغلام حضرت71
1084احمد مصطفیاحمد شاه71
5811احمد هارونحمید الله71
4618الهامعبدالودود71
5781بکتاشعبدالجبار71
5716پیمانمحمد امان71
5208جاهدملا محمد 71
0371جواد احمد فواد احمد 71
2801زبیرعبدالحمید71
0122سمیرعبدالرحمن71
0644سمیهمحمد حسن71
5703سهراباحمد شاه71
1279سید نصیرسید رحیم71
1442صبغت اللهعبدالرازق71
1158عبدالستارقیام الدین71
0833عبدالمصورعبدالجلیل71
0416عبدالمومنعبدالمبین71
5708علی سینااحمد فرید71
2366فضل احمد عبدالاحمد 71
5706فهیمهسخی داد71
0665محمد الطافمحمد اسماعیل71
0147محمد آصفغلام عباس71
5223محمد فهیمعبدالمبین71
4838مرواریدعبدالوکیل71
3651مومنهقربان علی71
0290نرگسمحمد رسول71
0526یثربعبدالحمید71
0445احمد شعیبمایل آغا70
3006احمد ولیدشیر محمد70
0448اکرم اللهمحمد سرور70
5322الفت ولینصب علی70
2444بلالمرزا خان70
5347تبسممحمد همایون70
1996تهمینهعاشور محمد 70
0433رفیع اللهمحمد نادر70
3593زهرهشمس الحق70
0236سکینهسید سکندر70
1641سلیمانداد محمد 70
5630سوماذکر الله70
4468صدفعتیق الله70
4476عبدالجلیلعبدالرحیم70
1999علی احمد نور محمد 70
2649فیصلامام محمد 70
0026محمد حامدتاج محمد 70
1090محمد هاروندوست محمد 70
4625محمد وارثولی محمد 70
5300مریممحمد عظم70
5788مومنهولید احمد 70
4502هارونغلام محی الدین70
4590وجیه اللهعبدالله70
5747احسان اللهعلم گل69
4737احمد راشدعبدالمحمد69
5612احمد عاقبمحمد نعیم69
0553احمد میلادجلندر خان69
5852برشناعبدالرازق69
0043تهمینههاشم69
1152خدیجهعبدالجبار69
2350دنیابشیراحمد69
1028ذکراللهمراد علی69
0386ذکی محمد عیسی69
3744زرمینهابن امین69
2790سدرهذبیح الله69
4492علی احمد عبدالاحد69
0025فرید احمدفهیم احمد69
0619کنشکامحمد شعیب69
5676محفوظ اللهمحمد عثمان69
0270محمد یحیخیال محمد69
0118نوید احمد فیروز احمد 69
2009نیلوفرشاه آقا69
5750یاسمینسعادت69
119069
113869
2328احمد ظاهردر محمد 68
2492خورشیدعبدالغنی68
1409روزیتامحمد ابراهیم68
4537سید امان اللهسید کبیر68
2000سید علیسید حبیب68
5527شایستهاحمد ولید68
2335شگوفهدل آرام68
1316صدفعبدالمحمد 68
5728صفی اللهنبی گل68
1813طوبامحمد سلیم68
0060عبدالحمیدعبدالصمد68
5513عبدالفهیمعبدالقیوم68
1444عبدالمجیبعبدالمجید68
1731فرحتذبیح الله68
5611فیصلعبدالبصیر68
5212قند آغاخالق داد68
2354لیناپاینده محمد 68
3472محمد الهامغلام نقشبند68
4527محمد باسطجمال ناصر68
825668
5253احمد اقبالمحمد عثمان67
3633احمد آغاعبدالعلیم67
3117احمد مسیحمحمد عظیم67
0109ایرجخیرالدین67
0392حسیناعبدالستار67
1102حمیرا صفاعنایت الله67
5246روملمیر آقا67
4589رویداعبدالقاسم67
3563سادیهنذیر احمد 67
5927سعدیهمحمد عارف67
5921سمیهمحمدعلی67
5036سهیلانور الله67
0113سید عبداللهسید احمد 67
0167سید عقیلسید حسن67
0027عبدالواحدتاج محمد 67
4950عشرت اللهگل شاه67
3606فیصلحبیب جان67
5195کفایت اللهمحمد قاسم67
4496محمد عمراننصر الله67
1699مروهغلام مصطفی67
4165منصورمحمد اسماعیل67
0308نقیب اللهکفایت الله67
901267
870567
3918احمد حامدعبدالحسین66
3614احمد خبیرمحمد قاسم66
4328احمد عابدخدا داد66
4641احمد فرزادگل آغا 66
3780ادریس حکیم الله66
0136الهامصدیق الله66
4909تیمور شاهشیرین شاه66
5898ثناوحید الله66
4261حسنقاسم علی66
1840سید اصیل احمدسید زبیراحمد66
1553شکریهعبدالعزیز66
4992عبدالظهورعبدالقیوم66
5091فایزهمحمد اسماعیل66
2104قیسمحمد داود66
1274محدثهسید عبدالصمد66
1437محمد سلیمعزیز الله66
0822محمد سمیرمحمد آصف66
5393محمد میلاداکرام الدین66
1779نیلوفرسید رضا شاه66
5032هاشماحمد 66
3402هدیهاسدالله66
4531وجیههعبدالجلال66
840566
489566
087766
825866
5809احمد نور آغا65
4201احمد ذکیشیر محمد 65
3390احمد شبیرمرزا محمد 65
5586ادریس خانمحمد نظیم65
0883آرشعبدالحنان65
0410بنفشهحفیظ الله65
5766حسینامحمد مختار65
3011خورشیدمحمد فرید65
5761دیباتاج محمد 65
1864رحمت اللهعبید الله65
3642روح اللهرحیم گل65
1764سهرابمحمد منصور65
0083سوسنمحمد امین65
0634سید نادرسید داود65
0757شفیع اللهحشمت الله65
0152فاطمهخیر محمد 65
4929فرشتهچراغ علی65
3337مجیب غلام حیدر65
2316محمد زبیرضمیر محمد 65
5167محمد فرشادجنت گل65
1378مدثر اللهحسیب الله65
5764میر توابمحمد ابراهیم65
603865
5249احمد سخامحمد صدیق64
2297اکرام اللهنجیب الله64
4817بهارعبدالهادی64
0190دوست محمد شیرمحمد64
3090رافعهنعمت الله64
0247رامششیراب الدین64
0538زهراجمشید64
1518زهراعبدالرقیب64
0105سارهشاه آقا64
1101سلسلهنجیب الله64
0063عمرسروشمحمد نعیم64
5774لیدا جانالله نور64
3608محمد مرتضیاحمد الله64
5607محمد مصطفیاحمد الله64
5598منیبعبدالطیف64
5210نازیهحمید خان64
3650ناصرسید احمد 64
0260نظیفهمحمد گران64
2564احمد بلالمعین الدین63
2200احمد زبیرنثار احمد 63
2747بصیرهمحمد حسن63
1342حمیرامحمد آصف63
5954حوریهحاجی غلام محی الدین63
4728خسرومحمد تواب63
1734رحمت اللهمحمد هارون63
4546رحمت اللهیار محمد63
2144سونیلاعبدال محمد 63
1339سید طاهاسرور الدین63
0906شادابخدا داد63
5345شاه رخمحمد حیدر63
0090فاطمهحاجی نور محمد63
4459فرزادمحمد عارف63
0917فریالاحمد سخی63
5594فریمامحمد رسول63
4577محمد اسماعیلنافع الدین63
0775محمد قسیمعبدالقدوس63
1976مصطفیممحمد یونس63
1041هلالمحمد اضغر63
415963
830863
860563
1637احمد راشدنجیب الله62
4142احمد سیرویس الدین62
5323احمد صفامحمد صدیق62
1761باسطهعطا محمد 62
2365جوادشهنواز62
3410حسنامحمد کبیر62
2520حسیب اللهعصمت الله62
0687حسیب اللهمجیب الله62
4935سهیلاچراغ علی62
1744شبانهامین گل62
0073شکریهعبدالعزیز62
5384شمعریزغلام حضرت62
5820عبدالفیاضرجب محمد 62
0759عبدالوارثعبدالصبور62
5888فردوسمحمد عمر62
3354قدرت اللهمحمد نعیم62
0193محمد آرشمحمد هارون62
1735محمد حسیبمحمد نعیم62
4286محمد عمرانمحمد فضل62
1811محمد فردیندر محمد 62
5971محمد نویدمحمد شفیق62
0276مدینهمحمد نوید62
0292مسیرمسعود62
2133منصورشاه مقصود62
5213میر ادریسمیر محمد نعیم62
0077نبیلهگل نبی62
0444همایونضیالدین62
3434یاسمینحسیب الله62
667762
300162
860962
0605احمد ریحانسیلانی61
5698انعمعبدالقهار61
4117حسیب اللهملک مرزا61
5109خواجه بصیرخواجه جبیب الله61
5566خیبرتوریالی61
2167سحرمحمد یوسف61
2628سوریهآقا گل61
4525سید رحیمسید داود61
4336شقایق حمید الله61
5413شمیممحمد حیدر61
2559شیرزیبریالی61
3791عایشهمحمد نذیر61
5886محمد رامیننذیر الله61
0201محمد عاطفمیر آقا61
5419محمد فایقمحمد کاظم61
0251میر عبدالرحیممیرعبدالعظیم61
2148نصیربصیر61
771961
700161
275261
0130احمد فیصلبریالی60
5713الیاس نظر محمد 60
0565انعام عبدالمختار60
0295ذبیح اللهعبدالمحمد 60
2373زحلعبدالصمد60
0598زهرهنصیر احمد 60
3790زینبمحمد نذیر60
0258زینبمحمد رسول60
2231سید سایلسید کمال60
3470شاهرخعبدالحسیب60
5283شبانهدلاور خان60
0845ظفر اللهولی الله60
4997عاقلهامان الله60
2400عبدالمصورعبدالمبین60
0551محمد شایقعطا محمد 60
5965میلادذکریا60
1270نوشادفیض محمد 60
5763همتعبدالبصیر60
3404یلدامحمد سلیم60
884660
700260
700360
303060
5695آخند زادهیحیی59
4664حسیب اللهخلیل الله59
0059رامینعبدالهادی59
5226زیباامر علی59
4252ستاره بریالی 59
1245سید مصطفیسید محمد 59
0076شکیباخان علی59
5731عبدالباسطعبدالرسول59
3538عبدالجبارعبدالقهار59
5292عبدالحکیممحمد 59
4270عبدالطیفعبدالعزیز59
4107عبدالمصورآغا شیرین59
3700فرحنازعبدالبشیر59
3584لیمهمسیح الله59
1124محمد اکبررحیم الله59
5474محمد ذاکرمحمد نجیب59
3396محمد شهابعبدالکبار59
5174محمد کریمکرم خان59
5095محمد ندیمعبدالسعید59
0173مریمغلام مصطفی59
4457مینامقصود59
4816نیلوفرعبدالحکیم59
900159
909159
1037ارشاد اللهجلال الدین58
3170جلوهعبدالرحیم58
0561حامدسید آور58
4703حبیب الرحمنعبدالرحمن58
5866حسام الدیننظام الدین58
5845رامیننور الله58
2255روح اللهنصرالله58
5168زبیرگل جان58
2225سحرسید احمد 58
0768سعیدهسید نعیم58
1919سلیمانعبدالطیف58
5595سیماعبدالحنان58
1609عابدغلام حیدر58
5319لطف اللهنادر شاه58
1554ماروزهعبدالحکیم58
3481محمد امیدخالد58
0358محمد شاکرشاه لالا58
2296مسیح اللهنجیب58
5838نقیب اللهعبدالعلی58
5229هارون احمد نصیر احمد58
053358
870158
3931احمد عزت اللهعبدالشکور57
2529اسد اللهغلام محمد 57
2372امیدقیام علی57
4260پریعبدالمیر57
1070سارهعزیز احمد 57
5863سمیعزلمی57
0024صفت اللهنیاز محمد 57
1173طارقحکیم خان57
5956عبدالرحمننجیب الرحمن57
0142عبیداللهمحمد 57
5437لیمهشاه محمود57
0637محمدشاه ولی57
1125محمد اقبالزلمی57
3340محمد بشیرمحمد کبیر57
4624محمد حسیناحمد ظاهر57
6006محمد راتباحمد سمیع57
2243مسعودهفیض محمد 57
3624مطیع اللهعبدالخلیل57
0166یلداعبدالغفور57
830457
2353احمد بلالوحید الله56
4927احمد رشادرحمت الله56
1910احمد قیسعتیق الله56
1399احمد یاسرجاوید56
0168اورانوسعبدالرسول56
4455حسیب اللهعقل الدین56
5366خیر الدینخان محمد 56
5951رقیهمحمد نذیر56
0084زبیرنعمت الله56
1769سپین غرغلام محمد 56
0594سجادعبدالغفار56
0563سمونملشاه لالا56
0278شجاع اللهبرهان الحق56
5506شفیقهمحمد عمر56
4424صدفسید صابر56
2571طلحهغلام محمد 56
0340عبیداللهمحمد اسماعیل56
4627فاطمه گلعبدالسلام56
5702محمد عمرمحمد یونس56
3917نارونسلطان محمد56
900156
830056
439656
1560احمد ذکیحاجی شاه ولی55
5722احمد نوابعبدالفواد55
4520الهاممحمد یعقوب55
5725ذکریامحمد اسحاق55
0763زاهدغلام فاروق55
0815زهرهمیر عبدالاحد55
4845سومناحمد شاه55
4581سید مبشرسید عزیز الله55
5693شاهینمحمد جان55
1963عبداللهصبغت الله55
1369عبدالنصیرعبدالطیف55
0275عمرداد خدا55
0562فردوسعبدالطیف55
4217فهیمعبدالهادی55
3881محمد عمرانمحمد امین55
3586منیژهحبیب الله55
5827نرگسعبدالشکور55
0413نیلوفرعبدالقهار55
830555
4574احمد روشانهمایون54
0140احمد ولیددر محمد 54
5635جلالقند آغا54
2694زهراعزیزالرحمن54
0412سویتامحمد عزیز54
1049شاه جهان زیببابه جان54
4018علی الرحمننور علی54
5847فرید اللهمهر الله54
4593محمد ادیبحبیب الحق54
3356محمد اسحاقفرید احمد 54
0837محمد صادقگل الرحمن54
4378محمد قاسممحمد هاشم54
5000مختارتوریالی54
4056مروهمیر سردار54
5325مصطفیعبدالستار54
1922نذیرسید عظیم54
5913نیلابوحید الله54
226254
0690احمد رشادمحمد عارف53
2528احمد فرزادپاچاه محمد53
0981امر الدینعبدالمنان53
3376آزادهبشیر احمد 53
1752آسیهمحمد حسن53
1434برکت صفرعلی53
0720زاهوش جمالحشمت جمال53
0641سروشابوبکر53
2123سید ادریسسید عبدالبصیر53
3934شادابمحمد یعقوب53
5843عبدالغفورعبدالعزیز53
5186فریحهمحمود خان53
4194فوادعیدی محمد 53
1598مامون احمد نصیر احمد 53
1822مجیب اللهنجیب الله53
2648محمد یونسمحمد ضیاالحق53
5892مدیحهشیر محمد53
3332مسافرسید عبدال53
5457واسعمیر محمد 53
223353
400653
500853
5748امنهحسن شاه 52
0246خواجه عبداللهمنیر احمد 52
1349سعادت اللهشمس الله52
2360سنبلامین الله52
1736شفیق اللهعبدالعزیز52
1911شمس الرحمنعبدالمنان52
0467صدامغلام نبی52
5902علی عرفانمحمد زمان52
5017قیسغلام نبی52
1023محمد شریفخان علی52
153252
552352
870452
860652
484952
4512احمد فردینعبدالرحمن51
1743اسماشیرین آغا51
0532توابتاج محمد 51
2765زحلمحمد قاسم51
1175زرغونهآقا ضیا51
0399سید مصطفیسید اسماعیل51
4804ظفر خانعبدالستار51
1122غلام مرتضیرحیم داد51
3411فاطمهخان آقا51
3873فرشادمحمد ناصر51
0248محمد الیاسگل محمد51
5102مدینهصفی الله51
0489نازیلاحبیب الله51
5301ننگیالیگل زمان51
459851
101051
110551
3401احمد آرشمحراب الدین50
5672احمد تمیمغلام صدیق50
2565احمد شاهسمیع الله50
5842حجتمحمد آصف50
5962حسیناعبدالحفیظ50
3341حکمت اللهسلطان عزیز50
3325حمید اللهتوفیق الله50
2357ساراحاجی دلاور50
4528سباجان آقا50
5438سید جلالسید محمد 50
1841شمس اللهالفت الله50
4541صابرهعلی محمد 50
5741صدامامان الله50
1179عبدالمبینآقا پادشاه50
3292عرفانعبدالغفار50
4080مجتبیشیرین آغا50
1493محمد زمانرجب علی50
5825محمد شکیبمحمد معصوم50
4941محمد هاشماحمد 50
1194محمد وارثمحمد صدیق50
1311وصالمحمد فقیر50
652850
700650
4180احمد مهدیاحمد ذکریا49
4526ادریسزمری49
2433ارمغانمحمد شعیب49
3779آمنهمحمد یاسین49
5821بصیر احمد داد محمد 49
5718زبیرحیات الله49
5692شبانهعبدالرشید49
5844شمشاد احمد زمان الدین49
2072عدنانمحمد معصوم49
2041فریدونمحمد اجمل49
5694فضل الهادیمحمد صابر49
1305فهیم اللهشکر صاحب49
4778گلثومعبدالمجید49
5371مبصر احمد عبدالکریم49
4932مریمگل محمد 49
1561مهدی رضامفید احمد 49
0632میرویسمحمد یوسف49
3303میلادعبدالقیوم49
5680میلادخان آغا49
0640نعمانرحمان گل49
200249
352949
1961احمد رشادمحمد شفیق48
0684احمد ویسمعبدالقهار48
2131ادریسمحمد هارون48
2627امیر محمد محمد داود48
5321بلالمحمد صدیق48
1060حسناآقا شیرین48
4456رمیضمیرزا شاه48
2120سید عبدالقیومسید عبدالحق48
2635شارخسخی داد48
5115شهیرخیر محمد 48
0537شیلاعیدی محمد 48
4734صنمعبدالهادی48
4127عایشهعبدالستار48
4072فیاضحیات الله48
4544مجتبیعبدالعلیم48
0237محمد زاهدمحمد یونس48
5813محمد عادلعبدالسمیع48
5730معاذ اللهعبدالرزاق48
4709نوابنصیرمحمد 48
830148
994948
870048
1612الطاف حسیننجیب الله47
3468جمشیدعبدالشکور47
4501حامدعبدالرازق47
1655حبیب اللهخدا داد47
2594خسروآباجان47
4580خواجه فرزادخواجه قطب الدین47
4508سبحانمحمد معروف47
0501عجازعبدالجلیل47
3304فاضلزلمی47
1407گل غنچهعبدالنعیم47
4227محمد حسینگل احمد 47
5412مرسلمحمد حیدر47
5872مریمعین الدین47
4857مزملعبدالقدیر47
4191مصطفیعلی احمد 47
5970نیکملعبید الله47
111147
124847
1962ادریسطاهر حسین46
3570ادریسشیرجان46
5633جمیلهعبدالمنان46
1100حمیدهنوروز46
0186ډیوهعبدالغفور46
0154ذکیهشمس الاحمد46
0711رفیع اللهرحمت الله46
4850رویاسید نجیب الله46
1967زبید اللهزین العابدین46
3657زیتونهمحمد شاه46
4445سحرصدر الدین46
5799سید نثار سید حبیب46
2212شهریارعبدالودود46
0309صنمنور آغا46
159246
0663احمد شبیرعبدالحنان45
5830پلوشهسید محمد 45
5995تمنااکرم بیک45
5801حفاظتشیر جان45
5606حمید اللهعبدالله 45
0968رخسارسهیل45
5220رشادغلام حسن45
5670زحلفضل احمد45
5243زهراداراب45
4791سیاووشحبیب الرحمن45
4928صدامرحمت الله 45
5379عبدالواحدمحمد اکبر45
0369فرمان وکیلفیروز شاه45
5712فیروزاجمل45
4836محمد عباسمحمد همایون45
3395محمد یوسفعبدالقدیر45
2209مهرانعبدالوکیل45
1583مهرینسلیم شاه45
0349وحید اللهنعمت الله45
830245
5290احمد فرزادجان آقا44
5294الیاسروزی خان44
5169بهادرمحمد هارون44
0219حسینغلام رسول44
0479حشمت اللهحبیب الله44
2367خلیل احمد علی احمد 44
5444سمیع اللهگل الرسول44
1693سید محمد رضاسید صادق شاه44
5284فهیم اللهعبدالرحمن44
5161لطف اللهخلیل الله44
3694محمد مصطفیفریدون44
5160مسیح اللهمحمد اسحاق44
344544
1397اجملمحمد عالم43
0466بلالغلام نبی43
0089بی بی گلثومحاجی نور محمد43
0635حیدرشاه ولی43
5740سمیع اللهشمس الحق43
5696سمیع اللهاحمد بلال43
5836سیرحاجی صابر43
5989صفت اللهعبدالخالق43
0785طیبهفضل الدین43
5248عبدالوارثعبدالواحد43
1354مبشرحبیب الله43
1031محمد ایملسردار43
1861مطیع اللهعبدالحنان43
5247منصورمسعود43
3792مهسااحمد بیژن43
3697نبیلهبهروز43
850143
114943
4760امین اللهسرور خان42
0762ایمانغلام حیدر42
4930خالدنثار احمد 42
2254ذاکر اللهاصحاب الدین42
0719زاهد جمالحشمت جمال42
0401سید مرتضیسید اسماعیل42
1447شبنماسدالله42
4467عبدالمجیبعبدالحمید42
4799عبدالودودعبدالهادی42
1078محمد ادریسعبدالوکیل42
5752محمد صمیمعبدالصمد42
5361مرتضیعبدالحسین42
3416ملیناصدیق الله42
850342
568742
626242
4343احمد شاهامان الله41
1573اقبالجلال الدین41
5163راتبرحیم الله41
2179رامینزمری41
0774سلیمانمحمد شفیع41
2161شمس الدینعبدالعلی41
3698عابدهعبدالرحمن41
1012عبدالوارثعبدالقسیم41
5833محمد صمیمشیرین آغا41
5669مسیح اللهحبیب الله41
0882مهدیعبدالحنان41
0784نسترننظام الدین41
5961احمد راشدمحمد نادر40
5831آمنهمحمد سعید40
2506ذاکرهمحمد صابر40
3769عبدالمنیرعبدالستار40
2289علی اصغرنصیر احمد40
5634فضل اللهغلام محمد 40
5505مرسلروح الله40
1659نیک محمدعبدالرحمن40
901040
577740
4453احمد شاهنور الله39
5608حسیب عبدالقهار39
2882خواجه احمد خواجه رحمت39
0102ذبیح اللهمردان39
4089زبیرگل محمد 39
5114شریفهعبدالمحمد 39
5932عایشهطلا محمد 39
5572عبدالباعثمحمد نعیم39
5567عبداللهعبدالخلیل39
0667لطف علیرحیم39
4891محمد عمرانعبدالجاوید39
825739
1621بی بی رحیمهنورالدین38
4837ذبیح اللهعبدالواحد38
0155سمیرامحمد نبی38
2121سید پرویزسید لالا آغا38
3451شبیرحسینایرج میر38
5691عبدالمبینعبدالرشید38
1960فیصلسیف الرحمن38
5227کیهانعصمت الله38
5768محمد رفیعفضل الدین38
5942مرضیهمحمد اسماعیل38
5298مسیح اللهزلمی38
423238
998638
850638
5596احمد اللهغلام سرور37
4461احمد راشدمحمد ظاهر37
4582انورالحقضیاالحق37
5767زرفشانرضا37
5285سیماشاه ولی37
0156شبنمحاجی محمد یوسف37
1890عبدالباسطغلام حضرت37
0811عبدالسبحانمحمد عادل37
6001ممتازمحمد قسیم37
1379میر جلال الدینمیر ضیا الدین37
850037
4442اجملعمر خان36
1793احمد سمیرمحمد سمیع36
2693اقدس جانعزیزالرحمن36
0853حیدر شاهسید اعلی36
4436سید فیروزسید موسی36
5221صالحهعبدالاحد36
5216عبدالواحدضابط36
1547منوچهرمحمد اعظم36
1092روشناعبدالرسول35
1020سراج الدینشاه عسکر35
2955سمیععبدالمجید35
3684محمد اسماعیلامیر الدین35
5369مرتضیمصطفی35
0134نوراللهعتیق الله35
904735
0071الیاسگل نبی34
4238سید سیرسید شیرجان34
4684شهریارحمید الله34
0139عمرانغلام علی34
4750محمد عمرمحمد حلیم34
860134
4776احمد بلالتوریالی33
1950احمد زینورالرحمن33
3652امیرمحمد یوسف33
0539حسیب اللهمحمود33
4276خواجه نذیرخواجه میرانجان33
4612ذبیح احمد ذاکر ا حمد 33
2604راشدغلام محی الدین33
5175فردینشیر محمد 33
2011فیصلخواجه سعید33
086733
590633
023433
1559احمد مصطفیوحید الله32
5326روح اللهالله محمد 32
5602زهرهرفیع الله32
1077عبدالوارثعبدالوکیل32
3378مطیع اللهخلیل الله32
434632
860032
0298الطاف حسینغیاث الدین31
3465حبیب اللهنجیب الله31
4388عطااللهنعمت الله31
2389فیاضعبدالرشید31
4649لطف اللهعبدالرزاق31
1907محمد صابرمحمد نسیم31
2710مسعودحامد31
0010نجیب محمدشیر محمد 31
4052صدفمحمود خان30
5953صدفانور شاه30
5415عبدالرحمنغلام علی30
5890عبدالعزیزعبدالرافع30
3753محمد ماهرمحمد طاهر30
0606میلاد عبدالسلام 30
464830
3695احمد مختارجهانگیر29
1635عبدالسمیععبدالحفیظ29
4426عفیفهمحمد عیسی29
2575محمد شفیقعبدالوحید29
5802محمد نذیر محمد احسان29
4902نصر اللهغلام حیدر 29
2894سمیع اللهمبارک شاه28
5262علی شاهپاینده محمد 28
870228
213027
825927
2044راشدعبدالواحد26
5039رحم خداعلی مرزا26
1381قیومعبدالهادی26
2588محمد مصطفیمحمد امین26
195626
1868حشمت اللهعزت الله24
5033عبدالحمیدغلام فاروق24
0111مصطفیعبدالقادر24
2128محمد داودمحمد فرید23
174023
1614قربانعلی احمد 22
1115بکتاشوحید الدین20
2312هجرت اللهعبدالطیف18

پاسخنامه

شماره سوالجواب درست
11
23
32
44
52
64
71
83
92
101
114
122
133
141
153
161
174
183
191
202
213
222
234
243
254
261
274
284
292
302
312
324
334
344
354
362
374
382
391
401
413
421
434
443
452
462
474
484
493
501
512
523
533
543
553
562
573
583
594
601
611
624
633
641
653
661
671
681
691
704
713
722
731
743
752
763
771
782
792
804
813
823
833
842
853
863
874
881
892
903
914
924
934
944
951
962
971
982
992
1004