نتایج امتحان تاریخ صنف یازدهم دانش آموزان دوره های اول و دوم ۱۳۹۹

جدول ذیل شامل نتایج امتحان تاریخ صنف یازدهم دانش آموزان دوره های اول و دوم ۱۳۹۸ – ۱۳۹۹ میباشد.
نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ویا آی دی، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید.
درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو دریافت نشود. در چنین حالت دو ویا سه حرف اول نام را بنویسید.
درصورتیکه در جستجو نتیجه دریافت نشد در قسمت پایین جدول از لینک های قبلی و بعدی استفاده کنید.

آی دینام نام پدرنمره
5040فرخقند آغا100
5373مصطفیعزیزالله100
0050محمد مدثرعبدالله98
0053الهام الدینامیر جان98
0724عبدالجبارروکی98
4194فوادعیدی محمد 98
800198
0062انوشمحمد نعیم96
0119مامونضیاالحق96
0485احمد شکیبشیر پادشاه96
0627زعیمشیر احمد 96
0682ارسلانعبدالاحد96
0865میلادنازک میر96
0955احمد فیصلسردار محمد 96
1072هوسیعبدالحلیم96
1499عبدالسمیععبدالصمد96
1539فریدهعبدالرازق96
1707مزملمحمد عباس96
1834عرفان اللهجان آغا96
2113غوث الدینسیف الدین96
2311مدثراللهبهرالدین96
2408خدیجهامین الله96
2561حسیب اللهرحمت الله96
2869روح اللهعبدالحبیب96
3402هدیهاسدالله96
3625نقیب احمدمحراب الدین96
4470صدفبریالی96
469096
4857مزملعبدالقدیر96
5158پرویزحفیظ الله96
5316فطرتفرید احمد 96
5320عبدالرحمنعبدالحفیظ96
5682یاسمینمحمد شفیع96
1447فاطمهسخی والله96
0869عبیدالرحمنخدا داد96
0099احمد وارثنجیب الله94
0102ذبیح اللهمردان94
0681محمد عقیلسلطان علی94
0721عبدالمتینعبدالحکیم94
0959مدثرعبدالجلیل94
0985محمد یوسفعبدالحبیب94
0991احمد شاهمحمد ضمیر94
1184مسعودمحمد احسان94
1353سیاف گل بچه94
1840سید اصیل احمدسید زبیراحمد94
2277نجیب اللهمحمد امین94
3216آمنهنور الدین94
4308احمد خیاماحمد شاه94
4422فاطمهمحمد صدیق94
4444نرگسمحمد اسحاق94
4492علی احمد عبدالاحد94
4507هیوادمحمد آقا94
5151عیان بیکعزیز بیک94
5208جاهدملا محمد 94
5774لیدا جانالله نور94
1461احمد فیروزعبدالسمیع94
0233عبداللهمحمد ولی94
0612عزیزغلام سرور94
0051سید محفوظسید معروف94
1448سونامحمد رحیم94
0157شبنممحی الدین92
0215آیدامحمد فواد92
0370عبدالمالکعبدالجلیل92
0473صدفغلام سرور92
0474رخسارسید اسحاق92
0617فایزعبدالفتاح92
0910مقدسعبدالرحمن92
0912شگوفهمنیر92
0914یسراعبدالقهار92
1350احمد مسعودفضل الرحمن92
1867بسیناعبدالقیوم92
1890عبدالباسطغلام حضرت92
2364خاطمهبختیاری92
4168عبیداللهغلام مجتبی92
4192فرزادعبدالحلیم92
4443فوزیهمحمد داود92
4540زرلشتحبیب الرحمن92
4580خواجه فرزادخواجه قطب الدین92
4615منصورالله محمد 92
4723فاطمهشاه ولی92
4749نصرت الله
فرید92
5615فیصلگل رحیم92
573992
5828عبدالوهابمحمد نذیر92
0100عبدالضمیرعبدالصبور92
1559محمد امانفیض الرحمن92
0098شمس اللهگل لالا90
0100محمد شبیرمحمد صابر90
0146تهمینهعبدالواحد90
0183سمسورمحمد عارف90
0393سید یوسفسید حامد90
0502احمد ذکیضیاالله90
0525ملالیشفیق الله90
0540صفی اللهمحمد عوض90
0680اجملنور احمد فهیم90
0763زاهدغلام فاروق90
0844محمد اقبالمحمد ایوب90
1040ثنامحمد ایمل90
1925احمد مدثرعبدالصادق90
1986آرشداد الله شریف90
2505بلالمحمد قاسم90
2600غزلحسیب الله90
2797سجیهسید محمد90
3033نیاز محمد نجیب الله90
5211ناجیهمحمد مقیم90
0386ذکی محمد عیسی90
5600امیر منصورعبدالبصیر90
4542مصدقذبیح الله90
5034تمناسرور خان90
5367محمد تمیمکرام الدین90
5751حمیرامحمد عثمان90
885090
1197احمد ذکیعبدالجمیل90
0064سید ولیدمحمد کبیر88
0231پروانهشفیع الله88
0290نرگسمحمد رسول88
0335نثار احمد عبدالعزیز88
0361عبدالباسطعبدالاحمد88
0476احمد اللهعنایت الله 88
0477مریمرحمت الله88
0857فرحنازحکیم الله88
1174نادیه آقا ضیا88
1241میلادفقیر محمد 88
1306فرزادمحمد مبین88
1322عمران اللهیار محمد 88
1373نبی اللهمحمد نور88
1643محمد ذبیحمحمد غلام نبی88
1688میوندعنایت الله88
1690مروهمحمد رحیم88
1764سهرابمحمد منصور88
1866مروهعبدالقیوم88
2083احمد طارقنقیب الله88
2112سمسور الرحمنفدا محمد 88
2332یلدامحمد ظاهر88
2599اسمافیروز الدین88
3394ایملمحمد اسلم88
3430سلطانهزمری88
4015عارفهشیر نظر88
4219حسیب اللههدایت الله88
4559عبدالسلیمعبدالکریم88
4636سید رسولغلام رسول88
4839حکمت ولیشاه ولی88
5172ژولیکامحمد مقیم88
5245ملالیمحب الله88
5340ثنا رفیع الله88
5742صمیممحمد صابر88
5866حسام الدیننظام الدین88
5817مهرانعبدالکریم88
885188
0294احمد سمونپادشاه افضل88
1387مجتبی غلام جیلانی88
1299نبی اللهعبدالحمید88
0252محمد الیاسبرهان الدین88
0055محمد فاضلآقا گل86
0159نور الهدامعراج الدین86
0341احمد نویدعبدالحبیب86
0438دل شادمنگل86
0561حامدسید آور86
0585عبدالباعثمحمد نعمیم86
0651شیراحمد گل الرحمن86
0843احمد خسرواحمد جان86
0915زینبمحمد کریم86
1029منصورخیر محمد 86
1049شاه جهان زیببابه جان86
1101سلسلهنجیب الله86
1557احمد مدثرندا محمد 86
1924سید میر علی شاهسید احمد شاه86
197586
2198محمد صمیمعبدالخلیل86
2393بی بی فاطمهغلام رسول86
2784شبنممحمد شاه86
2908مریمعبدالقدیر86
2999ام البنینسخی داد86
3583صبنانعمت الله86
3826الهامسلیمان86
3953ذکیهمحمد عیسی86
4518نبی رحمتخالد احمد 86
4692ظریفعبدالطیف86
4776احمد بلالتوریالی86
4832جمیل الرحمنتاج محمد 86
5660ابراهیممحمد داود86
0158وحیداللهعبدالواحد86
1171الیاسعبدالعلیم86
0027عبدالواحدتاج محمد 84
003584
0121سهیلسخی محمد84
0664عباداللهعبدالحی84
0833عبدالمصورعبدالجلیل84
1100حمیدهنوروز84
1114زبیرفضل احمد 84
1151الهامشیر خان84
1442صبغت اللهعبدالرازق84
1447شبنماسدالله84
1509احمد فرخاحمد شفیع84
1603شملههدایت الله84
1621بی بی رحیمهنورالدین84
1689فاطمهمحمد رحیم84
1795عبدالسلیمعبدالحمید84
182984
2559شیرزیبریالی84
4531وجیههعبدالجلال84
5366خیر الدینخان محمد 84
5538صدیق الله حبیب الله84
5590محمد عابدمحمد عالم84
5591هدایت اللهعبدالرحمن84
574384
5775نیلوفرمحم عثمان84
5869نذیر احمد خان محمد 84
0296طلب الدینبهاوالدین84
1577صدفمحمد همایون84
0204عبدالمبینعبدالعزیز84
0028محمد اقبالفرید احمد 82
0034فهیمهمحمد محسن82
0038حمیداللهروح الله82
0141میرزا حسینمحمد رضا82
0202کوهسارحسیب الله82
0268ساجدهعبدالروف82
0364باصرهسید داوود82
0421مدینهامیر گل82
0483زاهدسید امام82
0814الیاسمحمد رحیم82
0913پریساغلام عباس82
1102حمیرا صفاعنایت الله82
1234فرهادسید آقا82
1349سعادت اللهشمس الله82
1537سید محفوظامیر حمزه82
2433ارمغانمحمد شعیب82
2443سمیهعبدالروف82
3187عبدالمتینعبدالخلیل82
3558صمیممحمد اکبر82
4167عبدالعزیزمحمدالله82
4373نورستاعبیدالله82
4384سید مصورسید آغا82
4506سبحان اللهسمندر82
4519روح اللهمحمد خان82
4719عبدالطیفشیر آقا82
4746مریمعبدالقدیر82
4771پریساعبدالرسول82
4801لینامحمد الله82
4939شاه رخعبدالکریم82
5168زبیرگل جان82
5364صدیقه عبدالحفیظ82
5604نگینهجمعه خان82
5667فرحنازمحبوب الله82
5800محمد حسیبمحمد عمر82
0007اسد احسانمحمد حامد82
4778گلثومعبدالمجید82
0671محمد عمرمحمد قاسم82
0010محمد مهدیمحمد ظاهر82
0611مریمفرید احمد82
0659فریدونمحمد عارف82
1371محمد میوندمحمد اکبر82
0996محمد ظریفمحمد شفیع82
0040عبدالمختارعبدالمنان80
0049عبدالمدبرعبدالله80
0068مصعبشارخ80
0143بشیرالدینبصیر الدین80
0147محمد آصفغلام عباس80
0487احمد فیاضمحمد آجان80
0603اسد اللهرحمت الله80
0632میرویسمحمد یوسف80
1084احمد مصطفیاحمد شاه80
131280
1769سپین غرغلام محمد 80
1819ساجد احمد غلام ابوبکر80
2015فردوسزلمی80
202080
2131ادریسمحمد هارون80
2359میلادمحمد محسن80
2517محمد مبشرمحمد عمر80
2568رحمت اللهگل افغان80
2869روح اللهعبدالحبیب80
3449احمد شاهغلام محمد 80
4465مرینااحمد شعیب80
4576محمد الیاسغلام محمد80
4590وجیه اللهعبدالله80
4695شبیراحمد محمد کبیر80
4737احمد راشدعبدالمحمد80
5210نازیهحمید خان80
5281محمد حامدمحمد رحیم80
5391فدا احمد فیض احمد 80
5531مدثر احمد احمد نعیم80
5666زحلمحمد عیسی80
5852برشناعبدالرازق80
5917زمان الدینمحمد شریف80
1558رابعهمحمد مسعود80
1353بهمنعبدالمحمد80
0253عبدالحفیظعبدالرزاق80
0538عبدالوهابعبدالهادی80
0051احمد راشدامین الله78
022478
0506هدیهمحمد هاشم78
0570هدیغلام فاروق78
0631سهراببسم الله78
0673همانجم الدین78
0811عبدالسبحانمحمد عادل78
1013احمد بکتاشمعراج الدین78
1023محمد شریفخان علی78
1198محمد میکایلفضل الرحمن78
1344شگوفهغلام محبوب78
1352لیدامصطفی78
1593نادرعلیغلام سعید78
1920لیمهعبدالحمید78
2098نگینهمحمد اسحاق78
3254بهارهولی احمد78
3302محمدعبدالحق78
3391ساحلمحمد خالد78
3577حبیبهعبدالحمید78
3652امیرمحمد یوسف78
4429نیلا صباوحید الله78
4501حامدعبدالرازق78
4534احمد فایقعبدالغفار78
5409احمد یاسر محمد یاسین78
5441ضیا الرحمننادر شاه78
5528شکریهعبدالکمال78
5750یاسمینسعادت78
901178
901278
999978
3303میلادعبدالقیوم78
5787احمد شادانعبدالغفور78
993778
1455نگینهمولا داد78
0047محمد الهامعبدالمعصوم78
1423سعدیهبابه جان78
0090فاطمهحاجی نور محمد76
0093امان اللهمحمد خالد76
0105سارهشاه آقا76
0123عزت الله
احمد الله 76
0126احمد نویدمحمد عارف76
0251میر عبدالرحیممیرعبدالعظیم76
0263هدیهعبدالجبار76
0422نجیب اللهآدم خان76
0433رفیع اللهمحمد نادر76
0598زهره
نصیر احمد 76
0644سمیهمحمد حسن76
0667لطف علیرحیم76
0784نسترننظام الدین76
0785طیبهفضل الدین76
1367سمیع اللهعبدالروف76
197576
2234عبدالحقمحمد انور76
2287رامینمعراج الدین76
2360سنبلامین الله76
2492خورشیدعبدالغنی76
2649فیصلامام محمد 76
3450اسحاقمحمد فهیم76
3604رویناگل محمد 76
3780ادریس حکیم الله76
3791عایشهمحمد نذیر76
4421احمد سهیلعلی محمد 76
4627فاطمه گلعبدالسلام76
4657سید مصطفیسید حیدر76
4818محمد پیمانمحمد نصیر76
4835لیمهمحمد عظیم76
5192راحیلهولی محمد76
5315حشمت اللهشیرین آغا76
5737معصوبهعبدالعزیز76
2014توفیق اللهامین گل76
2346پروانهعبدالبشیر76
1441احمد سمیرعبیدالله76
0098اعجاز اللهمحمد امین76
1378آرزومحمد یوسف76
1584سمینهنصیر احمد76
1569مقدسفضل محمد76
1568فروزانعبدالله76
1504زین العابدینرحیم الدین76
1552لیزاعبدالصبور76
0330حسناعبدالصمد74
0371جواد احمد فواد احمد 74
0566علی حسینمجیب احمد 74
0674شیبانجم الدین74
0860گلاب الدینمعراج الدین74
0925محمد یاسینعبدالقهار74
1088نگاهغلام محی الدین74
1090محمد هاروندوست محمد 74
1119احمد یاسرفیاض74
1297حسنامیرزا محمد74
1347محمد الهاممیر افغان74
1528احمد صدامفضل محمد74
1577نرگسنجیب الله74
2520حسیب اللهعصمت الله74
2538سحراحمد ضمیر74
3514غلام قادرعوض74
3873فرشادمحمد ناصر74
4460عبدالحیعبدالقدیر74
4525سید رحیمسید داود74
4800عبدالحیعبدالهادی74
5595سیماعبدالحنان74
5611فیصلعبدالبصیر74
5619نقیب اللهعبدالباری74
5671حفصهنثار احمد 74
5800محمد حسیبمحمد عمر74
994074
0297رضوان رحمت الله74
3438احمد سیرسلطان محمد 74
4891محمد عمرانعبدالجاوید74
5018بلال احمد محمد عثمان74
5290احمد فرزادجان آقا74
1176میلادعبدالمتین74
4456رمیضمیرزا شاه74
4730شرارهشجاع الدین74
1440مصطفیعبدالمتین74
0101زینتاحمد فهیم74
1439ملیلامحمد یعقوب74
1377پرستومحمد یوسف74
1583انوشهنصیر احمد74
1039ذبیح اللهغلام مصطفی74
0503شهرامعبدالمنان74
0500سید امیدسید محمود74
0150ابن امینمحمد آصف74
0046محمد صمیمسلیم شاه72
0060عبدالحمیدعبدالصمد72
0264احمد مبشرحشمت الله72
0274رضوان اللهمحمد اکرم72
0275عمرداد خدا72
0360حکمت اللهکفایت الله72
0397نور جهانمحمد سلیمان72
0436حشمت اللهنصرالله72
0443علی رضاحفیظ الله72
0580پرویز جانعبدالجمیل72
0687حسیب اللهمجیب الله72
072072
0825فرشاداحمد گل72
0874محمد مصطفیعبدالولی72
1123احمد انسعبدالباقی72
1321عطا اللهخلیل الله72
1345زهراخواجه ظفر72
1397اجملمحمد عالم72
1399احمد یاسرجاوید72
1465حسنامحمد ظفر72
1756احمد جانعبدالرفیع72
1761باسطهعطا محمد 72
1996تهمینهعاشور محمد 72
2034فرشتهنور احمد72
2097محمد تقینظر علی72
2137مرواریدخدایداد72
2166طایبهقلندر شاه72
2243مسعودهفیض محمد 72
2302محمد جاویدمحمد حسین72
2379خدیجهنجیب الله72
3434یاسمینحسیب الله72
3545احمد زبیراحمد ذکی72
3586منیژهحبیب الله72
3651مومنهقربان علی72
5183قیسغلام سخی72
5336نجمان الدیننجم الدین72
5575پیمانخواجه زمان72
5598منیبعبدالطیف72
5713الیاس نظر محمد 72
5765هدیهحبیب الرحمن72
5851نجیب اللهعبدالستار72
987672
1534محمد آصفمحمد نعیم72
2148نصیربصیر72
4609امید اللهمحمد نعیم72
5298مسیح اللهزلمی72
0025فرید احمدفهیم احمد72
5243زهراداراب72
0028فاطمهاحمد وحید72
0155نعمت اللهمحمد امین72
1402فروزانعبدالقیوم72
1565فرزادعبدالقدیر72
0002محمد یعقوبمحمد ابراهیم70
0010نجیب محمدشیر محمد 70
0026محمد حامدتاج محمد 70
0115همایونصفا الدین70
0498احمد عمراناحمد جاوید70
0546محمد الهاممحمد شعیب70
56570
0660محمد شعیبعبدالواحد70
0821احمد شیرزادشیر افضل70
087770
1571فردینخیر الدین70
1744شبانهامین گل70
2027هاجرهوحیدالله70
2328احمد ظاهردر محمد 70
2510سمیع اللهحاجی مایل70
4018علی الرحمننور علی70
4469حسیب اللهمحمد اکبر70
4476عبدالجلیلعبدالرحیم70
4620بهشته محمد امین70
4703حبیب الرحمنعبدالرحمن70
4751رضا خانعبدالرحیم70
4856سلماخوش نظر70
4937محمد ربیعحمد رفیع70
5253احمد اقبالمحمد عثمان70
5599فریدعبدالجمیل70
5610احمد زبیرغلام سرور70
5708علی سینااحمد فرید70
5788مومنهولید احمد 70
5816اورانوسغلام زبیر70
5837ناصر احمد 70
5899حسیبافریدون70
5913نیلابوحید الله70
884770
0130احمد فیصلبریالی70
0862مرتضیمحمد نعیم70
3006احمد ولیدشیر محمد70
1102احمد موسیعبدالمجید70
039670
1401آمنهعبدالقیوم70
0056میلادرجب علی68
0175مرسلنیکو بخت68
0310حکمت اللهخان محمد 68
077768
0994الیاسغلام حسین68
1343نیلوفرفواد68
1369عبدالنصیرعبدالطیف68
1595سودابهاحمد داود68
164668
1681میرجممستی بیک68
1769سپین غرغلام محمد 68
1959محمد حسنمحمد وزیر68
2184حامددولت نظر68
2433ارمغانمحمد شعیب68
2564احمد بلالمعین الدین68
2680عبدالحیعبدالاحد68
3606فیصلحبیب جان68
3608محمد مرتضیاحمد الله68
3907میکاییلعبدالشاه68
4425سید حسنسید یوسف68
4535شایق اللهنجم الدین68
5036سهیلانور الله68
5038محمد یوسفحاجی فاروق68
5156رضوان اللهعبدالمحمد 68
5322الفت ولینصب علی68
5603تمناعبدالمنا68
5805احمد بلالنثار احمد 68
902168
999568
0956فرخندهحکیم الله68
1444عبدالمجیبعبدالمجید68
1974روح القوامعبدالقهار68
0125مرسیلامحمد اسحاق68
0124اصیلامحمد اسحاق68
0646احمدعبدالواعظ68
1415بشرا مهنازمحمد ولی68
1146شفیع اللهعبدالهادی68
0057سلیمانشین گل66
0059رامینعبدالهادی66
0103سید الیاسعبدالرحیم66
0197زهرهمحمد هادی66
0216فاطمهضیا الدین66
0216فاطمهضیا الدین66
0309صنمنور آغا66
0445احمد شعیبمایل آغا66
0665محمد الطافمحمد اسماعیل66
1076محمد آغامحمد نعیم66
1368فیصلعبدالقهار66
1525فیصلمحمد آصف66
1617سید محبوبسید محفوظ66
1967زبید اللهزین العابدین66
2122عبدالوهابمحمد فاضل66
2209مهرانعبدالوکیل66
303066
3399احمد شعیبنثار احمد66
3409ساراضیا الدین66
3571شبانهاحمد ضیا66
3918احمد حامدعبدالحسین66
4032سوسنمحمد هارون66
4423جوان شیراحمد جاوید66
4537سید امان اللهسید کبیر66
4587احمد صمیممحمد نسیم66
5715فرهادسیف الدین66
0199مروهزین الله66
0653احمد اللهعبدالطیف66
5173عبدالباسطعبدالولی66
5859احمد منصورنور الحق66
900166
2189پرمیلاغلام سخی66
4142احمد سیرویس الدین66
903666
0539ابراهیمزمری66
0117جوهر محمدگران محمد66
0364خدیجهشیر احمد66
0363فرشتهفرید احمد66
1540فاطمه شاه آغا66
1407عمرهگلبدین66
1512عبدالحفیظعبدالقوی66
0063عمرسروشمحمد نعیم64
0155سمیرامحمد نبی64
0392حسیناعبدالستار64
0453عبداللهمحمد سلیم64
0483زاهدسید امام64
0852هنگامهغلام حضرت64
0906شادابخدا داد64
1409روزیتامحمد ابراهیم64
1553شکریهعبدالعزیز64
158664
3148عبدالمتینعبدالحسین64
4031فرحنازمحمد سلیم64
4287عبدالمصورمحمد سطان64
4502هارونغلام محی الدین64
4844الیناداد محمد 64
4914نیلوفرمحمد فرهاد64
4998علی اضغرنصیر احمد 64
5171کریمهپیوند64
5609مشتاق حسینمحمد اسحاق64
5629یمامحمد حنیف64
5716پیمانمحمد امان64
5809احمد نور آغا64
990164
0563سمونملشاه لالا64
1692مهریهسید نصرت64
3332مسافرسید عبدال64
901464
5592احمد صیاممحمد عمر64
0648محمد صبورمحمد صابر64
010564
0307احمد زاهدنورعلی62
0592فردینمحمد اسحاق62
0677ایمانعلی مرزا62
0882مهدیعبدالحنان62
1194محمد وارثمحمد صدیق62
1225بختیاررحمت الله62
1257میلاد احمد مشتاق احمد 62
1554ماروزهعبدالحکیم62
1641سلیمانداد محمد 62
1791نصرت اللهعبدالواسع62
2156سحرمحمد نبی62
2642شبنممحمد تقی62
3117احمد مسیحمحمد عظیم62
3374سومنعبدالکریم62
3524عایشهعبدالغیور62
4651عبید اللهبشیر احمد 62
5095محمد ندیمعبدالسعید62
516462
5300مریممحمد عظم62
5345شاه رخمحمد حیدر62
5638عمر ناصرنور الله62
5697سید حنظلهسید حشمت الله62
912862
994962
1883حکمت اللهسید احمد 62
2370احمد شبابمیرعلی62
2594خسروآباجان62
5337اقبال الدیننجم الدین62
0116جوادولی جان62
1466احمد مختارشیر آقا62
0220احمد شعیبمحمد لقا62
0501جوادمولا داد62
0225نجیبهسید محمد60
0416عبدالمومنعبدالمبین60
0637محمدشاه ولی60
1152خدیجهعبدالجبار60
1158عبدالستارقیام الدین60
1207مریممحمد شفیع60
1247حمیدهغلام عباس60
2144سونیلاعبدال محمد 60
2149میونددلاور خان60
2695مسرتمحمد خالد60
2921نیلوفرمحمد عمر60
3342شبیر احمد محمد عارف60
3697نبیلهبهروز60
3917نارونسلطان محمد60
4052صدفمحمود خان60
4089زبیرگل محمد 60
4106بکتاشخان مرزا60
439660
4496محمد عمراننصر الله60
4641احمد فرزادگل آغا 60
4664حسیب اللهخلیل الله60
4666ام البنینمحمد اسماعیل60
4772مزملعبدالرب60
5092مرسل نادر شاه60
5190میرویسولی محمد 60
5657سحرشاه ولی60
5659احمد سیرغلام یحیی60
5921سمیهمحمدعلی60
901660
1043مهریهمحمد رحیم60
1519طیبهغلام رازق60
3392احمد سالارعبدالخلیل60
5752محمد صمیمعبدالصمد60
5818عبدالرازقعبدالستار60
119060
1598مامون احمد نصیر احمد 60
0318علی حسینمحمد یعقوب60
0292مسیرمسعود58
0354ماهدشفیع الله58
0553احمد میلادجلندر خان58
0661احمد ذکیعبدالستار58
0745تجلاحاجی لطف الله58
0805محمد غلام رسول58
1017فرشاد آقا محمد 58
1354مبشرحبیب الله58
2191شیبادل آغا58
2225سحرسید احمد 58
2297اکرام اللهنجیب الله58
2444بلالمرزا خان58
2472لمرامرالدین58
2631آرزومحمد یحی58
2643زینبشیرعلی58
3640عبدالنجمانعبدالصمد58
4434عبدالرحمندلاور خان58
4448صبورحسیب الله58
4505محمد حامدانور محمد 58
4816نیلوفرعبدالحکیم58
4824مسعودهداد محمد 58
4927احمد رشادرحمت الله58
5105زهراغلام سخی58
5383صلاح الدینعبدالوهاب58
5706فهیمهسخی داد58
5707محمد خلیلمحمد قاسم58
5786بهارمسلیمان شاه58
885258
4216محمد مصورمحمد رفیع58
5827نرگسعبدالشکور58
5845رامیننور الله58
1463احمد میلادسربلند58
1435اسماجاوید58
1412ادریسمحمد یونس58
1369ثنااللهنورآغا58
0855مجدود احمدنثار احمد58
0306احمد اللهاحمد ضیا58
0045صوفیهمیر سعید58
0006احمد شعیبمحمد طیب56
0144سید مصطفیحسین آقا56
0551محمد شایقعطا محمد 56
0649فتانهمظفرالدین56
0757شفیع اللهحشمت الله56
0822محمد سمیرمحمد آصف56
0935حسناحاجی لطف الله56
1028ذکراللهمراد علی56
1122غلام مرتضیرحیم داد56
1125محمد اقبالزلمی56
1128هدیهصفی الله56
1129نادیهصفی الله56
1132ثنامحمد حکیم56
1518زهراعبدالرقیب56
1637احمد راشدنجیب الله56
1638شهیرعبدالقدیر56
1752آسیهمحمد حسن56
183656
1957نعمت اللهحضرت ولی56
2133منصورشاه مقصود56
3700فرحنازعبدالبشیر56
3789ذکراللهمحمد رسول56
4252ستاره بریالی 56
4452معصومهمفید احمد 56
4586عبدالنوابعبدالوهاب56
4618الهامعبدالودود56
4625محمد وارثولی محمد 56
4812سید پامیرمیرعبدالله56
5115شهیرخیر محمد 56
5167محمد فرشادجنت گل56
5213میر ادریسمیر محمد نعیم56
5252ماه منیرعزیزالرحمن56
5293عبدالحبیبمحمد 56
533556
5695آخند زادهیحیی56
5727مسعودعبدالنبی56
5801حفاظتشیر جان56
700156
700256
700356
56
4574احمد روشانهمایون56
4815سارهسید صلاح الدین56
4817بهارعبدالهادی56
0309صنمنور آغا56
4107عبدالمصورآغا شیرین56
5755سمااحمد وحید56
0555سلیمانرحم خدا56
1421سمیع اللهعبدالله56
1309یحییعبدالواحد56
1576ایمل صبرالله56
0686احمد راحلمعراج الدین56
0348صبیحهعلی شاه56
0134نوراللهعتیق الله54
0295ذبیح اللهعبدالمحمد 54
0413نیلوفرعبدالقهار54
0601سارهوحید الله54
0643احمد ساحلدل آقا54
0685شمسیهگل میر خان54
1012عبدالوارثعبدالقسیم54
1130طیبهعبدالغفور54
1316صدفعبدالمحمد 54
1999علی احمد نور محمد 54
2425سلوا طنینمحمد ابراهیم54
3376آزادهبشیر احمد 54
3779آمنهمحمد یاسین54
419354
4527محمد باسطجمال ناصر54
4709نوابنصیرمحمد 54
4913رخسارمحمد فرید54
4950عشرت اللهگل شاه54
5219رویناعبدالبصیر54
556354
5740سمیع اللهشمس الحق54
5836سیرحاجی صابر54
5927سعدیهمحمد عارف54
885354
0444همایونضیالدین54
5393محمد میلاداکرام الدین54
5920طیبهعبدالحلیم54
1364عبدالوارثعبدالرزاق54
1500طارقخان جی54
0152محمد منصورمحمد رحیم54
0048ریحانهغلام مجتبی54
1261عبدالسمیعحبیب الرحمن54
0789محمد طارقمحمد عثمان54
0269کامرانعبدالجبار52
0412سویتامحمد عزیز52
0467صدامغلام نبی52
0480کوثرمحمد عارف52
0508محمد شعیبعبدالحی52
0547احمد فریدعبدالوهاب52
0640نعمانرحمان گل52
0641سروشابوبکر52
0997احمد نور الله52
1498آریامحمد علی52
2062محمد حامدمحمد فرید52
2288محمد حنیفمحمد شریف52
2366فضل احمد عبدالاحمد 52
2641شبنمسلطان محمد 52
3404یلدامحمد سلیم52
3670احمد سیرغلام حضرت52
4222حسیب اللهوزیر محمد 52
4260پریعبدالمیر52
4663احمد فرزادمحمد علم52
4941محمد هاشماحمد 52
5102مدینهصفی الله52
5155مریممحمد صدیق52
5229هارون احمد نصیر احمد52
5323احمد صفامحمد صدیق52
5325مصطفیعبدالستار52
5346عبدالقهارعبدالفتاح52
5419محمد فایقمحمد کاظم52
5717فرشیدسید میر52
5720عبدالتمیمعبدالستار52
5773صفامحمد وسیم52
5820عبدالفیاضرجب محمد 52
993852
4997عاقلهامان الله52
5684رومل احمد علی52
3468جمشیدعبدالشکور52
1587سعدیهسید داود52
1532ساحلشاه محمد52
1345محمد معصومابن امین52
1352محمد مرتضیخلق الدین52
1544مصورحشمت الله52
0077نبیلهگل نبی50
0142عبیداللهمحمد 50
0266رامینمحمد ظریف50
0278شجاع اللهبرهان الحق50
0334مجیب احمد سلطان احمد 50
0526یثربعبدالحمید50
0905روملامر الدین50
0990شریفهدولت محمد 50
125350
1311وصالمحمد فقیر50
1441نقیب اللهمحمد اقبال50
1547منوچهرمحمد اعظم50
1687متینننگیالی50
1911شمس الرحمنعبدالمنان50
1961احمد رشادمحمد شفیق50
2009نیلوفرشاه آقا50
2167سحرمحمد یوسف50
2296مسیح اللهنجیب50
2365جوادشهنواز50
2400عبدالمصورعبدالمبین50
2416صفیهمحمدالدین50
2500روح اللهنصرالله50
3624مطیع اللهعبدالخلیل50
3678سیف الرحمنعبدالغفار50
3696حشمت اللهحفیظ الله50
3744زرمینهابن امین50
4117حسیب اللهملک مرزا50
4358اسد اللهدستگیر50
4457مینامقصود50
4498هنگامهحلیم جان50
4585خواجه عبدالناصرخواجه سید محمود50
5301ننگیالیگل زمان50
5698انعمعبدالقهار50
5718زبیرحیات الله50
5748امنهحسن شاه
50
5764میر توابمحمد ابراهیم50
884550
016450
0246خواجه عبداللهمنیر احمد 50
1014احمد فوزاناکرام الدین50
4974احمد عمرانعبدالله 50
5594فریمامحمد رسول50
3354قدرت اللهمحمد نعیم50
1367محمداللهعتیق الله50
0853رفعت اللهعبیدالله50
1372محفوظ اللهولی الله50
0154ذکیهشمس الاحمد48
0169بشار احمد سنت الله48
0537شیلاعیدی محمد 48
0711رفیع اللهرحمت الله48
0981امر الدینعبدالمنان48
0987منصورشیرین آقا48
1173طارقحکیم خان48
1305فهیم اللهشکر صاحب48
1543حسیب اللهعبدالجلیل48
1609عابدغلام حیدر48
1734رحمت اللهمحمد هارون48
2142ایملنصیر احمد48
2362محمد ضمیرعبدالهادی48
2376محب اللهگل آقا48
2801زبیرعبدالحمید48
3011خورشیدمحمد فرید48
3614احمد خبیرمحمد قاسم48
3694محمد مصطفیفریدون48
4270عبدالطیفعبدالعزیز48
4515ساحلمیرویس48
465248
4755صدف عبید الله48
5226زیباامر علی48
5285سیماشاه ولی48
5326روح اللهالله محمد 48
5513عبدالفهیمعبدالقیوم48
5527شایستهاحمد ولید48
5630سوماذکر الله48
5669مسیح اللهحبیب الله48
5676محفوظ اللهمحمد عثمان48
5692شبانهعبدالرشید48
5728صفی اللهنبی گل48
5786بهارمسلیمان شاه48
5821بصیر احمد داد محمد 48
5914مدینهعبدالوهاب48
884648
998848
998948
132348
2065نجواهمایون48
3390احمد شبیرمرزا محمد 48
5283شبانهدلاور خان48
4575هوسیمحمد احسان48
5032هاشماحمد 48
0349محمد صدیقمحمد فرید48
1357علی رضاءعبدالشاپور48
1390سروش احمدسید کمال الدین48
4857مزملعبدالقدیر46
0085احمد بلالعبدالشهیق46
0109ایرجخیرالدین46
0168اورانوسعبدالرسول46
0173مریمغلام مصطفی46
0219حسینغلام رسول46
0236سکینهسید سکندر46
0258زینبمحمد رسول46
0358محمد شاکرشاه لالا46
0804عبدالبصیرگلا جان46
0845ظفر اللهولی الله46
093346
1278عبدالصادقمنصور46
1307غلام مجتبیشمس الرحمن46
155146
1864رحمت اللهعبید الله46
2116عبداللهنورالله46
2120سید عبدالقیومسید عبدالحق46
2564احمد بلالمعین الدین46
3337مجیب غلام حیدر46
3435مرسلمحمد ابراهیم46
3472محمد الهامغلام نقشبند46
3578علیناانور شاه46
3593زهرهشمس الحق46
4546رحمت اللهیار محمد46
4582انورالحقضیاالحق46
4682عبدالرحمنعبدالخالق46
4736مرسلگل مزار46
5107احمد عمرغلام دستگیر46
5114شریفهعبدالمحمد 46
5174محمد کریمکرم خان46
5379عبدالواحدمحمد اکبر46
5631صدفمحمد ابراهیم46
5634فضل اللهغلام محمد 46
5673سمیهبشیر احمد 46
5689سعدیهلطف الرحمن46
5761دیباتاج محمد 46
5799سید نثار سید حبیب46
5813محمد عادلعبدالسمیع46
5842حجتمحمد آصف46
0236سکینهسید سکندر46
2574روح الامینمحمد رقیب46
5347تبسممحمد همایون46
5438سید جلالسید محمد 46
1274محدثهسید عبدالصمد46
4541صابرهعلی محمد 46
1579احمد رشادغلام غوث46
1534عبدالسبحانعبدالفاروق46
0714مطیع اللهمحمد ایوب46
0237محمد زاهدمحمد یونس44
0870رامشمرزا الدین44
1146ویسجان الله44
1380حزب اللهمحمد رضا44
1508محمد عمرمحمد ضمیر44
1640شکیب مسجدی44
1659نیک محمدعبدالرحمن44
1736شفیق اللهعبدالعزیز44
1743اسماشیرین آغا44
1811محمد فردیندر محمد 44
2389فیاضعبدالرشید44
2747بصیرهمحمد حسن44
3415احمد شاکرمیراجان44
3465حبیب اللهنجیب الله44
4459فرزادمحمد عارف44
4520الهاممحمد یعقوب44
4735سید مصطفیهمایون44
4810سباوونخواجه مقل44
5457واسعمیر محمد 44
5474محمد ذاکرمحمد نجیب44
5814عبادت اللهعبدالطیف44
0186ډیوهعبدالغفور44
5506شفیقهمحمد عمر44
884844
3090رافعهنعمت الله44
3410حسنامحمد کبیر44
1581مصطفیمحمد جمعه44
0239عبدالودودعبدالفاروق44
1303عبیداللهگل جمیل44
0118نوید احمد فیروز احمد 42
0369فرمان وکیلفیروز شاه42
0466بلالغلام نبی42
0489نازیلاحبیب الله42
0605احمد ریحانسیلانی42
0663احمد شبیرعبدالحنان42
081042
1135الهاممحمد هاشم42
1212هدایت اللهمحبوب الله42
1240بهشتهعبدالرحمن42
1245سید مصطفیسید محمد 42
1339سید طاهاسرور الدین42
2212شهریارعبدالودود42
2353احمد بلالوحید الله42
3481محمد امیدخالد42
3640عبدالنجمانعبدالصمد42
3684محمد اسماعیلامیر الدین42
3881محمد عمرانمحمد امین42
4056مروهمیر سردار42
4577محمد اسماعیلنافع الدین42
4637سونیلامحمد صابر42
4909تیمور شاهشیرین شاه42
4930خالدنثار احمد 42
5016عبدالباریغلام رسول42
5109خواجه بصیرخواجه جبیب الله42
5169بهادرمحمد هارون42
5216عبدالواحدضابط42
5247منصورمسعود42
5254احمد بسامنجیب الله 42
5537شبنمعلی محمد 42
5679سید مجیبسید حسیب42
5693شاهینمحمد جان42
5702محمد عمرمحمد یونس42
5725ذکریامحمد اسحاق42
5785ابومسلممحمد اصیل42
5831آمنهمحمد سعید42
5882احمد شاکرغلام سرور42
902142
101042
5709امیدعبدالسلام42
884942
1699مروهغلام مصطفی42
1433پیمانمحمد الف42
1153مصباح الدینمحمد غوث42
1557محمد الیاسمیرویس42
1561هابیلعتیق الله42
0197محمد بلالمیرویس42
0276مدینهمحمد نوید40
0717محمد عمرانمحمد همایون40
1172عابد الرحمنسیف الرحمن40
128940
1407گل غنچهعبدالنعیم40
1434برکت صفرعلی40
1962ادریسطاهر حسین40
2254ذاکر اللهاصحاب الدین40
2289علی اصغرنصیر احمد40
2554نعماننیک محمد 40
3341حکمت اللهسلطان عزیز40
3570ادریسشیرجان40
3642روح اللهرحیم گل40
4387محمد نویدمحمد ظریف40
4442اجملعمر خان40
4453احمد شاهنور الله40
4467عبدالمجیبعبدالحمید40
4503نجیب اللهرحمت الله40
5003تمناسید محمد 40
5103مختار احمد نور احمد 40
5249احمد سخامحمد صدیق40
5437لیمهشاه محمود40
5696سمیع اللهاحمد بلال40
5731عبدالباسطعبدالرسول40
5781بکتاشعبدالجبار40
5838نقیب اللهعبدالعلی40
5872مریمعین الدین40
5886محمد رامیننذیر الله40
907840
932740
993940
0260نظیفهمحمد گران40
2590فرهادحیات الله40
4343احمد شاهامان الله40
4649لطف اللهعبدالرزاق40
0837محمد صادقگل الرحمن40
5195کفایت اللهمحمد قاسم40
0170احمد فیصلعبدالبصیر38
0024صفت اللهنیاز محمد 38
0076شکیباخان علی38
011638
0138مولا قاسمسید جواد38
0247رامششیراب الدین38
0248محمد الیاسگل محمد38
0448اکرم اللهمحمد سرور38
1092روشناعبدالرسول38
1308غلام فیصلشمس الرحمن38
2367خلیل احمد علی احمد 38
2627امیر محمد محمد داود38
2750سپوژمیعبدالبصیر38
2765زحلمحمد قاسم38
3451شبیرحسینایرج میر38
3626باسط غلام حضرت 38
4217فهیمعبدالهادی38
4589رویداعبدالقاسم38
4932مریمگل محمد 38
5001فیصلعیدی محمد 38
5091فایزهمحمد اسماعیل38
5212قند آغاخالق داد38
5782الیاسمحمد اکرام38
904438
998738
999638
086738
5850صدیق اللهذبیح الله38
4504شفیقمحمد رفیق38
107538
0883آرشعبدالحنان36
0690احمد رشادمحمد عارف36
1141عزیز احمدنور احمد 36
1437محمد سلیمعزیز الله36
1559احمد مصطفیوحید الله36
2104قیسمحمد داود36
2110احمد فردینعبدالزبور36
2161شمس الدینعبدالعلی36
2372امیدقیام علی36
3401احمد آرشمحراب الدین36
3427رخسارسید امین36
400036
4378محمد قاسممحمد هاشم36
4512احمد فردینعبدالرحمن36
4593محمد ادیبحبیب الحق36
5371مبصر احمد عبدالکریم36
5608حسیب عبدالقهار36
5672احمد تمیمغلام صدیق36
5694فضل الهادیمحمد صابر36
5767زرفشانرضا36
5825محمد شکیبمحمد معصوم36
901036
904736
2231سید سایلسید کمال36
2882خواجه احمد خواجه رحمت36
5294الیاسروزی خان36
5248عبدالوارثعبدالواحد36
123536
1355احمد سیرعبدالبصیر36
1474سید عبدالسلام سید چمن36
272734
5292عبدالحکیممحمد 34
0479حشمت اللهحبیب الله34
0482احمد زعیممحمد فهیم34
071934
0768سعیدهسید نعیم34
100134
1041هلالمحمد اضغر34
1378مدثر اللهحسیب الله34
1573اقبالجلال الدین34
2075توفیقمحمد طاهر34
2255روح اللهنصرالله34
3416ملیناصدیق الله34
3769عبدالمنیرعبدالستار34
3792مهسااحمد بیژن34
4276خواجه نذیرخواجه میرانجان34
4449منصورعظیم گل34
4508سبحانمحمد معروف34
4836محمد عباسمحمد همایون34
5444سمیع اللهگل الرسول34
615634
929934
3581زهراانور شاه34
885034
5030تمیمعبدالطیف34
0166عبدالرحمننور علی خان34
1542حیدرمیر آقا34
1469حیات اللهحکیم شاه34
5849محمد مزملمحمد هارون32
0251میر عبدالرحیممیرعبدالعظیم32
0349وحید اللهنعمت الله32
0532توابتاج محمد 32
0635حیدرشاه ولی32
0992خالق دادرحیم داد32
1031محمد ایملسردار32
1115بکتاشوحید الدین32
1560احمد ذکیحاجی شاه ولی32
1655حبیب اللهخدا داد32
2007شهزادمحمد امین32
2506ذاکرهمحمد صابر32
2604راشدغلام محی الدین32
3325حمید اللهتوفیق الله32
3697نبیلهبهروز32
3698عابدهعبدالرحمن32
3934شادابمحمد یعقوب32
4180احمد مهدیاحمد ذکریا32
4526ادریسزمری32
4838مرواریدعبدالوکیل32
4850رویاسید نجیب الله32
5157رخشندهبهروز علی32
5160مسیح اللهمحمد اسحاق32
5284فهیم اللهعبدالرحمن32
5567عبداللهعبدالخلیل32
5612احمد عاقبمحمد نعیم32
5712فیروزاجمل32
5833محمد صمیمشیرین آغا32
824432
906732
909132
989832
993732
3990نقیب اللهعزیز محمد32
885432
0697عبدالباسطعبدالوکیل32
1062محمد سلیمانمحمد داود32
1582افسانهخواجه شریف32
0144سید مصطفیحسین آقا30
0478صفی اللهعباس خان30
0599حسیب اللهحمید الله30
1379میر جلال الدینمیر ضیا الدین30
2121سید پرویزسید لالا آغا30
2312هجرت اللهعبدالطیف30
2635شارخسخی داد30
4760امین اللهسرور خان30
4799عبدالودودعبدالهادی30
5017قیسغلام نبی30
5039رحم خداعلی مرزا30
5111جابرصفر محمد 30
5348عمرانشاه ولی30
5586ادریس خانمحمد نظیم30
5635جلالقند آغا30
885530
5628فرامرزعبدالواحد30
1922نذیرسید عظیم30
3411فاطمهخان آقا30
5714شیر زیسید میر جان30
1397محمد حامدگل آقا30
0312وارثنجیب الله30
0071الیاسگل نبی28
0201محمد عاطفمیر آقا28
0594سجادعبدالغفار28
0850محمد نویدمحمد رفیع28
1032بهرامنظام الدین28
1037ارشاد اللهجلال الدین28
1950احمد زینورالرحمن28
2874مهریهمحمد عمر28
4238سید سیرسید شیرجان28
4804ظفر خانعبدالستار28
4926محمد غلام ربانی28
5227کیهانعصمت الله28
5246روملمیر آقا28
5262علی شاهپاینده محمد 28
1175زرغونهآقا ضیا28
5281محمد حامدمحمد رحیم28
5368سید عمرسید داور28
2565احمد شاهسمیع الله28
294128
1449شاه فیصلعبدالمنان28
1567محمد سالم خلیل الله28
0234واحد اللهفدا محمد28
0501جوادمولا داد28
100226
1179عبدالمبینآقا پادشاه26
1212هدایت اللهمحبوب الله26
1614قربانعلی احمد 26
2673حسام الدینویس الدین26
2710مسعودحامد26
2894سمیع اللهمبارک شاه26
4165منصورمحمد اسماعیل26
4581سید مبشرسید عزیز الله26
469026
4902نصر اللهغلام حیدر 26
5162مبین شاهمحمد مقیم26
5762نور اللهامین الله26
5804عبدالسجادعبدالحمید26
700626
1963عبداللهصبغت الله26
1514نثار احمدغلام ربانی26
1484احمدمحمد انور26
1442محمد شبیرعبدالبصیر26
0547احمد فریدعبدالوهاب24
0604عبداللهچاریارقل24
0778مرتضیتاج محمد 24
1793احمد سمیرمحمد سمیع24
2179رامینزمری24
2304احمد سیراحمدالله24
3538عبدالجبارعبدالقهار24
3931احمد عزت اللهعبدالشکور24
4066محمد روملمحمد انور24
4612ذبیح احمد ذاکر ا حمد 24
4708شبیرحبیب24
4750محمد عمرمحمد حلیم24
5000مختارتوریالی24
5161لطف اللهخلیل الله24
5163راتبرحیم الله24
5209رامینگل محمد 24
5250سید ساحلسید صابر24
5361مرتضیعبدالحسین24
5854علی عطارجب 24
932524
0097ادریسمحمد شیرین24
0861احمد زبیرعبدالحسین22
0606میلاد عبدالسلام 22
125622
1861مطیع اللهعبدالحنان22
2044راشدعبدالواحد22
2575محمد شفیقعبدالوحید22
4943مرسل سردار محمد 22
5282عزیز الرحمنجمعه22
5847فرید اللهمهر الله22
999822
3753محمد ماهرمحمد طاهر22
1380رامشجان داد22
1549محمد مصطفیمحمد سیر22
5566خیبرتوریالی20
998620
231420
1325لیلیاحسام الدین20
993618
1336احمد رامشنیاز محمد 18
1693سید محمد رضاسید صادق شاه18
2588محمد مصطفیمحمد امین18
5415عبدالرحمنغلام علی18
5623شاکرمن الله18
1373بخت زمینعبدالحیات18
4426عفیفهمحمد عیسی12
0986احمد سلیمانخلیل الله6

پاسخنامه

شماره سوالجواب درست
12
24
34
43
51
62
74
83
93
103
114
121
133
144
151
161
174
183
193
202
211
224
232
241
252
261
273
282
293
304
311
321
333
342
354
362
374
381
392
404
411
421
433
444
454
463
473
481
493
503