نتایج امتحان تاریخ صنف دهم دانش آموزان دوره های اول و دوم ۱۳۹۹

جدول ذیل شامل نتایج امتحان تاریخ صنف دهم دانش آموزان دوره های اول و دوم ۱۳۹۸ – ۱۳۹۹ میباشد.
نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ویا آی دی، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید.
درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو دریافت نشود. در چنین حالت دو ویا سه حرف اول نام را بنویسید.
درصورتیکه در جستجو نتیجه دریافت نشد در قسمت پایین جدول از لینک های قبلی و بعدی استفاده کنید.

آی دینامنام پدرنمره
0157شبنممحی الدین98
2112سمسور الرحمنفدا محمد 98
0585عبدالباعثمحمد نعمیم96
0637محمدشاه ولی96
0660محمد شعیبعبدالواحد96
0917فریالاحمد سخی96
1072هوسیعبدالحلیم96
1779نیلوفرسید رضا شاه96
3033نیاز محمد نجیب الله96
3302محمدعبدالحق96
4451ساحلمحفوظ الله96
908496
0233عبداللهمحمد ولی96
0053الهام الدینامیر جان94
0062انوشمحمد نعیم94
0119مامونضیاالحق94
0360حکمت اللهکفایت الله94
0370عبدالمالکعبدالجلیل94
0680اجملنور احمد فهیم94
0681محمد عقیلسلطان علی94
0986احمد سلیمانخلیل الله94
1017فرشاد آقا محمد 94
1234فرهادسید آقا94
1322عمران اللهیار محمد 94
1509احمد فرخاحمد شفیع94
1690مروهمحمد رحیم94
2277نجیب اللهمحمد امین94
3430سلطانهزمری94
3953ذکیهمحمد عیسی94
4168عبیداللهغلام مجتبی94
4312توریالیفقیر محمد 94
4418مرسل گل احمد 94
4443فوزیهمحمد داود94
4466سید بلالمیر حسیب الله94
4636سید رسولغلام رسول94
4650سیف اللهگلاب خان94
5281محمد حامدمحمد رحیم94
5453بسم اللهعبدالغفار94
5714شیر زیسید میر جان94
800194
800294
904594
908594
911894
0028محمد اقبالفرید احمد 92
0050محمد مدثرعبدالله92
0159نور الهدامعراج الدین92
0183سمسورمحمد عارف92
0268ساجدهعبدالروف92
0361عبدالباسطعبدالاحمد92
0534احمد فهیمشیرپادشاه92
0604عبداللهچاریارقل92
0640نعمانرحمان گل92
0651شیراحمد گل الرحمن92
0724عبدالجبارروکی92
0857فرحنازحکیم الله92
0865میلادنازک میر92
0955احمد فیصلسردار محمد 92
1094عمران احمد شهاب الدین92
1114زبیرفضل احمد 92
1173طارقحکیم خان92
1184مسعودمحمد احسان92
1350احمد مسعودفضل الرحمن92
1557احمد مدثرندا محمد 92
1641سلیمانداد محمد 92
1643محمد ذبیحمحمد غلام نبی92
1688میوندعنایت الله92
1834عرفان اللهجان آغا92
1867بسیناعبدالقیوم92
1986آرشداد الله شریف92
2142ایملنصیر احمد92
2306ضمیرهسلطان محمود92
2359میلادمحمد محسن92
2408خدیجهامین الله92
2734احمد شبیرمحمد الله92
4167عبدالعزیزمحمدالله92
4444نرگسمحمد اسحاق92
4507هیوادمحمد آقا92
4518نبی رحمتخالد احمد 92
5373مصطفیعزیزالله92
5664نیک محمد داد محمد 92
901192
0611مریمفرید احمد92
1197احمد ذکیعبدالجمیل92
1448سونامحمد رحیم92
1461احمد فیروزعبدالسمیع92
0002محمد یعقوبمحمد ابراهیم90
0103سید الیاسعبدالرحیم90
0146تهمینهعبدالواحد90
0197زهرهمحمد هادی90
0272احمد نویدجمال عبدالناصر90
0290نرگسمحمد رسول90
0296طلب الدینبهاوالدین90
0453عبداللهمحمد سلیم90
0561حامدسید آور90
0617فایزعبدالفتاح90
0627زعیمشیر احمد 90
0959مدثرعبدالجلیل90
1198محمد میکایلفضل الرحمن90
1247حمیدهغلام عباس90
1539فریدهعبدالرازق90
1617سید محبوبسید محفوظ90
1689فاطمهمحمد رحیم90
1795عبدالسلیمعبدالحمید90
1887حارثعبدالقادر90
1917لیدا جانالله نور90
1925احمد مدثرعبدالصادق90
1974روح القوامعبدالقهار90
2113غوث الدینسیف الدین90
2311مدثراللهبهرالدین90
2452احمد سیرتضیا الدین90
2784شبنممحمد شاه90
2797سجیهسید محمد90
2999ام البنینسخی داد90
3303میلادعبدالقیوم90
3396محمد شهابعبدالکبار90
3633احمد آغاعبدالعلیم90
4040نکهتمحمد داود90
4384سید مصورسید آغا90
4422فاطمهمحمد صدیق90
4470صدفبریالی90
4657سید مصطفیسید حیدر90
5250سید ساحلسید صابر90
5320عبدالرحمنعبدالحفیظ90
5367محمد تمیمکرام الدین90
5742صمیممحمد صابر90
800390
877990
901690
4615منصورالله محمد 90
0101زینتاحمد فهیم90
0806صدفداکتر سمیع90
0869عبیدالرحمنخدا داد90
0038حمیداللهروح الله88
0040عبدالمختارعبدالمنان88
0093امان اللهمحمد خالد88
0099احمد وارثنجیب الله88
0100محمد شبیرمحمد صابر88
0169بشار احمد سنت الله88
0202کوهسارحسیب الله88
0215آیدامحمد فواد88
0330حسناعبدالصمد88
0393سید یوسفسید حامد88
0473صدفغلام سرور88
0474رخسارسید اسحاق88
0476احمد اللهعنایت الله 88
0598زهره
نصیر احمد 88
0674شیبانجم الدین88
0820احمد فرزادشیر حمزه88
0847شاکر حسینسید نوشیروان88
0912شگوفهمنیر88
1035محمد راشدرحم الدین88
1380حزب اللهمحمد رضا88
1525فیصلمحمد آصف88
1593نادرعلیغلام سعید88
1603شملههدایت الله88
1666خدیجهشمس الدین88
1756احمد جانعبدالرفیع88
1841شمس اللهالفت الله88
1890عبدالباسطغلام حضرت88
2034فرشتهنور احمد88
2191شیبادل آغا88
2364خاطمهبختیاری88
3254بهارهولی احمد88
3826الهامسلیمان88
4308احمد خیاماحمد شاه88
4373نورستاعبیدالله88
4423جوان شیراحمد جاوید88
4434عبدالرحمندلاور خان88
4447حامد عبدالخالق88
4465مرینااحمد شعیب88
4496محمد عمراننصر الله88
4846عبدالفیاضعبدالصبور88
4930خالدنثار احمد 88
5115شهیرخیر محمد 88
909088
0010محمد مهدیمحمد ظاهر88
015388
1357علی رضاءعبدالشاپور88
1447فاطمهسخی والله88
1488مهریهمحمد اسحاق88
0034فهیمهمحمد محسن86
0051احمد راشدامین الله86
0147محمد آصفغلام عباس86
0149زرمینهصالح محمد 86
0487احمد فیاضمحمد آجان86
0601سارهوحید الله86
0673همانجم الدین86
0721عبدالمتینعبدالحکیم86
0757شفیع اللهحشمت الله86
0825فرشاداحمد گل86
0860گلاب الدینمعراج الدین86
0914یسراعبدالقهار86
0925محمد یاسینعبدالقهار86
1013احمد بکتاشمعراج الدین86
1176میلادعبدالمتین86
1213فیصل سید احمد 86
1270نوشادفیض محمد 86
1297حسنامیرزا محمد86
1378مدثر اللهحسیب الله86
1499عبدالسمیععبدالصمد86
1537سید محفوظامیر حمزه86
1553شکریهعبدالعزیز86
1707مزملمحمد عباس86
1840سید اصیل احمدسید زبیراحمد86
1924سید میر علی شاهسید احمد شاه86
2073فرحتعبدالحبیب86
2302محمد جاویدمحمد حسین86
279586
2908مریمعبدالقدیر86
3402هدیهاسدالله86
3651مومنهقربان علی86
4239مطیع اللهمحمد علی86
4276خواجه نذیرخواجه میرانجان86
4429نیلا صباوحید الله86
4559عبدالسلیمعبدالکریم86
4719عبدالطیفشیر آقا86
4723فاطمهشاه ولی86
4746مریمعبدالقدیر86
4749نصرت الله
فرید86
5151عیان بیکعزیز بیک86
5666زحلمحمد عیسی86
5667فرحنازمحبوب الله86
5671حفصهنثار احمد 86
5707محمد خلیلمحمد قاسم86
5751حمیرامحمد عثمان86
900186
0028فاطمهاحمد وحید86
0097ادریسمحمد شیرین86
0294احمد سمونپادشاه افضل86
0612عزیزغلام سرور86
1387مجتبی غلام جیلانی86
1514نثار احمدغلام ربانی86
0026محمد حامدتاج محمد 84
0098شمس اللهگل لالا84
0143بشیرالدینبصیر الدین84
0297رضوان رحمت الله84
0397نور جهانمحمد سلیمان84
0483زاهدسید امام84
0485احمد شکیبشیر پادشاه84
0498احمد عمراناحمد جاوید84
0502احمد ذکیضیاالله84
0535محمد نعیمعبدالرحمن84
0570هدیغلام فاروق84
0644سمیهمحمد حسن84
0682ارسلانعبدالاحد84
0840ادیبمحمد ابراهیم84
0883آرشعبدالحنان84
0991احمد شاهمحمد ضمیر84
1084احمد مصطفیاحمد شاه84
1160علیممتاز84
1306فرزادمحمد مبین84
1442صبغت اللهعبدالرازق84
1577نرگسنجیب الله84
2122عبدالوهابمحمد فاضل84
2332یلدامحمد ظاهر84
2443سمیهعبدالروف84
2447سعادت اللهنجیب الله84
3006احمد ولیدشیر محمد84
3342شبیر احمد محمد عارف84
3399احمد شعیبنثار احمد84
4222حسیب اللهوزیر محمد 84
4286محمد عمرانمحمد فضل84
4468صدفعتیق الله84
4519روح اللهمحمد خان84
4540زرلشتحبیب الرحمن84
4587احمد صمیممحمد نسیم84
4832جمیل الرحمنتاج محمد 84
5191انیسهولی محمد84
5192راحیلهولی محمد84
5322الفت ولینصب علی84
5656سونیاسید حشمت الله84
904784
905084
905784
906484
0117جوهر محمدگران محمد84
0150ابن امینمحمد آصف84
0500سید امیدسید محمود84
0539ابراهیمزمری84
1242احمد ابرارغلام فاروق84
1390سروش احمدسید کمال الدین84
1561هابیلعتیق الله84
0006احمد شعیبمحمد طیب82
0007اسد احسانمحمد حامد82
0025فرید احمدفهیم احمد82
0264احمد مبشرحشمت الله82
0270محمد یحیخیال محمد82
0274رضوان اللهمحمد اکرم82
0295ذبیح اللهعبدالمحمد 82
0335نثار احمد عبدالعزیز82
0354ماهدشفیع الله82
0364باصرهسید داوود82
0433رفیع اللهمحمد نادر82
0438دل شادمنگل82
0443علی رضاحفیظ الله82
0525ملالیشفیق الله82
0540صفی اللهمحمد عوض82
0592فردینمحمد اسحاق82
0677ایمانعلی مرزا82
0803محمد امیدمرزا محمد 82
0935حسناحاجی لطف الله82
1070سارهعزیز احمد 82
1090محمد هاروندوست محمد 82
1129نادیهصفی الله82
1130طیبهعبدالغفور82
1132ثنامحمد حکیم82
1571فردینخیر الدین82
1621بی بی رحیمهنورالدین82
1811محمد فردیندر محمد 82
1825مینهفیض محمد82
1883حکمت اللهسید احمد 82
1920لیمهعبدالحمید82
1957نعمت اللهحضرت ولی82
2003رقیهعبدالحمید82
2097محمد تقینظر علی82
2189پرمیلاغلام سخی82
2346پروانهعبدالبشیر82
2517محمد مبشرمحمد عمر82
281082
3148عبدالمتینعبدالحسین82
3305صهیبهعبدالقدیر82
3404یلدامحمد سلیم82
3670احمد سیرغلام حضرت82
4227محمد حسینگل احمد 82
4336شقایق حمید الله82
4421احمد سهیلعلی محمد 82
4448صبورحسیب الله82
4456رمیضمیرزا شاه82
4457مینامقصود82
4460عبدالحیعبدالقدیر82
4634علی سینامحمد عظم82
4997عاقلهامان الله82
5172ژولیکامحمد مقیم82
5300مریممحمد عظم82
5315حشمت اللهشیرین آغا82
5316فطرتفرید احمد 82
546782
905282
954682
1352محمد مرتضیخلق الدین82
1431احمد شجاعدل آغا82
1439ملیلامحمد یعقوب82
1559محمد امانفیض الرحمن82
0090فاطمهحاجی نور محمد80
0152فاطمهخیر محمد 80
0181یحییمحمد امین80
0231پروانهشفیع الله80
0263هدیهعبدالجبار80
0273احمد سمیرهدایت الله80
0422نجیب اللهآدم خان80
0436حشمت اللهنصرالله80
0444همایونضیالدین80
0553احمد میلادجلندر خان80
0848لطیف حسینسید نوشیروان80
0874محمد مصطفیعبدالولی80
1352لیدامصطفی80
1687متینننگیالی80
2156سحرمحمد نبی80
2166طایبهقلندر شاه80
2184حامددولت نظر80
2197عبدالواحدعبدالرحیم80
2370احمد شبابمیرعلی80
2528احمد فرزادپاچاه محمد80
2631آرزومحمد یحی80
3129منصورعبدالهادی80
3434یاسمینحسیب الله80
3449احمد شاهغلام محمد 80
3450اسحاقمحمد فهیم80
3583صبنانعمت الله80
3780ادریس حکیم الله80
4365ولیاسد الله80
4604نزهت اللهصبغت الله80
4618الهامعبدالودود80
4640عبدالصمیمعبدالحی80
4651عبید اللهبشیر احمد 80
4934سحرفضل الرحمن80
5171کریمهپیوند80
5337اقبال الدیننجم الدین80
5364صدیقه عبدالحفیظ80
5684رومل احمد علی80
5713الیاس نظر محمد 80
900080
0098اعجاز اللهمحمد امین80
0166عبدالرحمننور علی خان80
0239عبدالودودعبدالفاروق80
0252محمد الیاسبرهان الدین80
0429محمد یوسفگل آقا80
0486آسیه اسما عبدالفتاح80
0735مجتبیکریم داد80
1039ذبیح اللهغلام مصطفی80
1309یحییعبدالواحد80
1446حبیب اللهعبدالحسیب80
1540فاطمه شاه آغا80
0047مرسلسلیم شاه78
0049عبدالمدبرعبدالله78
0664عباداللهعبدالحی78
0732فردیننصیر احمد 78
0814الیاسمحمد رحیم78
0910مقدسعبدالرحمن78
0913پریساغلام عباس78
0937مایدهمحمد رفیق78
0985محمد یوسفعبدالحبیب78
1023محمد شریفخان علی78
1028ذکراللهمراد علی78
1128هدیهصفی الله78
1278عبدالصادقمنصور78
1364احمد صفااحمد شاه78
1741احمد یاسرفضل الربی78
1996تهمینهعاشور محمد 78
2014توفیق اللهامین گل78
2027هاجرهوحیدالله78
2144سونیلاعبدال محمد 78
2149میونددلاور خان78
2198محمد صمیمعبدالخلیل78
2225سحرسید احمد 78
2247فرحتذین العابدین78
2287رامینمعراج الدین78
2492خورشیدعبدالغنی78
2505بلالمحمد قاسم78
2599اسمافیروز الدین78
2600غزلحسیب الله78
2869روح اللهعبدالحبیب78
3187عبدالمتینعبدالخلیل78
3325حمید اللهتوفیق الله78
3790زینبمحمد نذیر78
4107عبدالمصورآغا شیرین78
4142احمد سیرویس الدین78
4192فرزادعبدالحلیم78
4425سید حسنسید یوسف78
4498هنگامهحلیم جان78
4534احمد فایقعبدالغفار78
4581سید مبشرسید عزیز الله78
4667ارشادالرحمنمحمد حسن78
4692ظریفعبدالطیف78
4730شرارهشجاع الدین78
4820مهنازعبدالقدیر78
5385مسکامحمد داود78
5599فریدعبدالجمیل78
5619نقیب اللهعبدالباری78
5629یمامحمد حنیف78
5660ابراهیممحمد داود78
5697سید حنظلهسید حشمت الله78
5722احمد نوابعبدالفواد78
700178
700278
700378
902278
0047محمد الهامعبدالمعصوم78
0100عبدالضمیرعبدالصبور78
0116جوادولی جان78
0358محمد قسیمگل رحمان78
1171الیاسعبدالعلیم78
1371محمد میوندمحمد اکبر78
1402فروزانعبدالقیوم78
1407عمرهگلبدین78
1504زین العابدینرحیم الدین78
1534عبدالسبحانعبدالفاروق78
0010نجیب محمدشیر محمد 76
0027عبدالواحدتاج محمد 76
0054نازیهفرید احمد 76
0055محمد فاضلآقا گل76
0068مصعبشارخ76
0089بی بی گلثومحاجی نور محمد76
0132ناهیدفهیم الله76
0141میرزا حسینمحمد رضا76
0175مرسلنیکو بخت76
0307احمد زاهدنورعلی76
0308نقیب اللهکفایت الله76
0392حسیناعبدالستار76
0603اسد اللهرحمت الله76
0685شمسیهگل میر خان76
0711رفیع اللهرحمت الله76
0843احمد خسرواحمد جان76
0956فرخندهحکیم الله76
1151الهامشیر خان76
1225بختیاررحمت الله76
1344شگوفهغلام محبوب76
135876
1638شهیرعبدالقدیر76
1734رحمت اللهمحمد هارون76
1735محمد حسیبمحمد نعیم76
1761باسطهعطا محمد 76
2031فریدونامیر خان76
2243مسعودهفیض محمد 76
2254ذاکر اللهاصحاب الدین76
2393بی بی فاطمهغلام رسول76
2559شیرزیبریالی76
2561حسیب اللهرحمت الله76
3907میکاییلعبدالشاه76
4117حسیب اللهملک مرزا76
4504شفیقمحمد رفیق76
4586عبدالنوابعبدالوهاب76
4703حبیب الرحمنعبدالرحمن76
4931هدایت اللهرحمت الله76
4939شاه رخعبدالکریم76
5016عبدالباریغلام رسول76
5208جاهدملا محمد 76
5209رامینگل محمد 76
5253احمد اقبالمحمد عثمان76
5610احمد زبیرغلام سرور76
5611فیصلعبدالبصیر76
5661زینبعبدالوهاب76
0045صوفیهمیر سعید76
0126عایشهسید اقبال76
0401نیلابعبدالجلیل76
0443ضیاالحقمحاکم خان76
0759ننگیالیکابلی76
1325لیلیاحسام الدین76
1455نگینهمولا داد76
0156شبنمحاجی محمد یوسف74
0199مروهزین الله74
0236سکینهسید سکندر74
0310حکمت اللهخان محمد 74
0341احمد نویدعبدالحبیب74
0546محمد الهاممحمد شعیب74
0563سمونملشاه لالا74
0862مرتضیمحمد نعیم74
0988حامدغلام حضرت 74
0997احمد نور الله74
1086سید ضیاالدینسید منصور74
1174نادیه آقا ضیا74
1345زهراخواجه ظفر74
1347محمد الهاممیر افغان74
1368فیصلعبدالقهار74
1436عزیز اللهامام علی74
1528احمد صدامفضل محمد74
1546محمد حامدحسین داد74
1554ماروزهعبدالحکیم74
1819ساجد احمد غلام ابوبکر74
1866مروهعبدالقیوم74
1960فیصلسیف الرحمن74
2000سید علیسید حبیب74
2015فردوسزلمی74
2234عبدالحقمحمد انور74
2255روح اللهنصرالله74
2510سمیع اللهحاجی مایل74
2643زینبشیرعلی74
3326سید ادریسسید یاسین74
3409ساراضیا الدین74
3604رویناگل محمد 74
3791عایشهمحمد نذیر74
3968الههعبدالقادر74
4018علی الرحمننور علی74
4283دیباغلام سعید74
4476عبدالجلیلعبدالرحیم74
4503نجیب اللهرحمت الله74
4508سبحانمحمد معروف74
4515ساحلمیرویس74
4542مصدقذبیح الله74
4937محمد ربیعحمد رفیع74
5018بلال احمد محمد عثمان74
5211ناجیهمحمد مقیم74
5591هدایت اللهعبدالرحمن74
5657سحرشاه ولی74
907174
0124اصیلامحمد اسحاق74
0306احمد اللهاحمد ضیا74
0674رعناعبدالله74
1543محمد ایملخلق الدین74
0102ذبیح اللهمردان72
0121سهیلسخی محمد72
0123عزت الله
احمد الله 72
0220شعیبمهر علی72
0248محمد الیاسگل محمد72
0309صنمنور آغا72
0371جواد احمد فواد احمد 72
0416عبدالمومنعبدالمبین72
0785طیبهفضل الدین72
0852هنگامهغلام حضرت72
0906شادابخدا داد72
0915زینبمحمد کریم72
1100حمیدهنوروز72
1172عابد الرحمنسیف الرحمن72
1321عطا اللهخلیل الله72
1343نیلوفرفواد72
1519طیبهغلام رازق72
2098نگینهمحمد اسحاق72
2165محمد شبیرعبدالمجید72
2185سجادمیر احمد 72
2366فضل احمد عبدالاحمد 72
3011خورشیدمحمد فرید72
3354قدرت اللهمحمد نعیم72
3435مرسلمحمد ابراهیم72
3582معصومهعبدالوکیل72
3650ناصرسید احمد 72
3671مریمبشیراحمد 72
4452معصومهمفید احمد 72
4502هارونغلام محی الدین72
4531وجیههعبدالجلال72
4547فهیمهکاظم علی72
4620بهشته محمد امین72
4800عبدالحیعبدالهادی72
4801لینامحمد الله72
4914نیلوفرمحمد فرهاد72
516472
5441ضیا الرحمننادر شاه72
5528شکریهعبدالکمال72
5538صدیق الله حبیب الله72
5715فرهادسیف الدین72
903972
904872
905672
0364خدیجهشیر احمد72
0679آرزومحمد مبین72
0747آریاعبدالغفور72
1093احمد رشادجاوید احمد72
1350عرفان اللهمحمد الله72
1369ثنااللهنورآغا72
1552لیزاعبدالصبور72
0060عبدالحمیدعبدالصمد70
0140احمد ولیددر محمد 70
0334مجیب احمد سلطان احمد 70
0538زهراجمشید70
0631سهراببسم الله70
0784نسترننظام الدین70
0911عابدهمحمد شفیع70
0994الیاسغلام حسین70
1212هدایت اللهمحبوب الله70
1399احمد یاسرجاوید70
1430محب اللهفضل الله70
1498آریامحمد علی70
1635عبدالسمیععبدالحفیظ70
2041فریدونمحمد اجمل70
2062محمد حامدمحمد فرید70
2379خدیجهنجیب الله70
2529اسد اللهغلام محمد 70
2574روح الامینمحمد رقیب70
2753آرشبشیر70
3341حکمت اللهسلطان عزیز70
3374سومنعبدالکریم70
3390احمد شبیرمرزا محمد 70
3878احمد مدثرخدای داد70
4106بکتاشخان مرزا70
4400نقیب اللهاحمد ادریس70
4477نجیبهمحمد خواجه70
4526ادریسزمری70
4583نرگسمحمد رفیع70
4824مسعودهداد محمد 70
4844الیناداد محمد 70
5155مریممحمد صدیق70
5173عبدالباسطعبدالولی70
5190میرویسولی محمد 70
5245ملالیمحب الله70
5409احمد یاسر محمد یاسین70
5590محمد عابدمحمد عالم70
5615فیصلگل رحیم70
5717فرشیدسید میر70
901470
902070
0125مرسیلامحمد اسحاق70
0204عبدالمبینعبدالعزیز70
0363فرشتهفرید احمد70
0387مسرتقطب الدین70
0057سلیمانشین گل68
0225نجیبهسید محمد68
0235مروه سید سکندر68
0266رامینمحمد ظریف68
0386ذکی محمد عیسی68
0421مدینهامیر گل68
0547احمد فریدعبدالوهاب68
0821احمد شیرزادشیر افضل68
0833عبدالمصورعبدالجلیل68
0844محمد اقبالمحمد ایوب68
0882مهدیعبدالحنان68
0990شریفهدولت محمد 68
1041هلالمحمد اضغر68
1158عبدالستارقیام الدین68
1681میرجممستی بیک68
1731فرحتذبیح الله68
202568
2061گیتاعبدالرحیم68
2123سید ادریسسید عبدالبصیر68
2354لیناپاینده محمد 68
2389فیاضعبدالرشید68
2416صفیهمحمدالدین68
2641شبنمسلطان محمد 68
2648محمد یونسمحمد ضیاالحق68
3170جلوهعبدالرحیم68
3394ایملمحمد اسلم68
3438احمد سیرسلطان محمد 68
3577حبیبهعبدالحمید68
4052صدفمحمود خان68
4469حسیب اللهمحمد اکبر68
4575هوسیمحمد احسان68
4576محمد الیاسغلام محمد68
4751رضا خانعبدالرحیم68
4998علی اضغرنصیر احمد 68
5032هاشماحمد 68
5391فدا احمد فیض احمد 68
5639احمد زیمحمد سلیمان68
5692شبانهعبدالرشید68
5695آخند زادهیحیی68
5699زرلشتعبدالعلیم68
5753محمد امینمحمد امان68
904968
905868
0205فاطمهاحمد شاه68
0659فریدونمحمد عارف68
0677مدینهامان الله68
1012حسناعبدالغفور68
1450سیاوششریف الله68
0083سوسنمحمد امین66
0154ذکیهشمس الاحمد66
0155سمیرامحمد نبی66
0246خواجه عبداللهمنیر احمد 66
0251میر عبدالرحیممیرعبدالعظیم66
0412سویتامحمد عزیز66
0413نیلوفرعبدالقهار66
0448اکرم اللهمحمد سرور66
0532توابتاج محمد 66
0562فردوسعبدالطیف66
0580پرویز جانعبدالجمیل66
0845ظفر اللهولی الله66
1088نگاهغلام محی الدین66
1101سلسلهنجیب الله66
1124محمد اکبررحیم الله66
118366
1363سحر میرویس66
1465حسنامحمد ظفر66
1802کاییناتسعدالله66
2004مصورمحمد امبن66
2068مقدمعبدالضیا66
2119عبدالباسطعبدالحمید66
2137مرواریدخدایداد66
2148نصیربصیر66
2261عفت عبدالحبیب66
2296مسیح اللهنجیب66
2297اکرام اللهنجیب الله66
2642شبنممحمد تقی66
3580هدیهعبدالعلی66
3664مصطفیعبدالزبیر66
3695احمد مختارجهانگیر66
3700فرحنازعبدالبشیر66
4014معصومهتوریالی66
4527محمد باسطجمال ناصر66
4537سید امان اللهسید کبیر66
4771پریساعبدالرسول66
4772مزملعبدالرب66
4838مرواریدعبدالوکیل66
4935سهیلاچراغ علی66
5195کفایت اللهمحمد قاسم66
5252ماه منیرعزیزالرحمن66
5293عبدالحبیبمحمد 66
5313نازشخان مرزا66
902166
908066
1440مصطفیعبدالمتین66
0056میلادرجب علی64
0113سید عبداللهسید احمد 64
0167سید عقیلسید حسن64
0198مختارمحمد نادر64
0292مسیرمسعود64
0619کنشکامحمد شعیب64
0763زاهدغلام فاروق64
0811عبدالسبحانمحمد عادل64
1040ثنامحمد ایمل64
1316صدفعبدالمحمد 64
1367سمیع اللهعبدالروف64
1583مهرینسلیم شاه64
1938نوید سیف الدین64
1967زبید اللهزین العابدین64
2072عدنانمحمد معصوم64
2289علی اصغرنصیر احمد64
2373زحلعبدالصمد64
2614حامداسد الله64
3514غلام قادرعوض64
3564نور الههسید فرید64
3565عفتاحمد فرید64
3624مطیع اللهعبدالخلیل64
3697نبیلهبهروز64
4567سلماسید هاشم64
4590وجیه اللهعبدالله64
4625محمد وارثولی محمد 64
4641احمد فرزادگل آغا 64
4663احمد فرزادمحمد علم64
4682عبدالرحمنعبدالخالق64
4911برشناعبدالولی64
5105زهراغلام سخی64
5168زبیرگل جان64
5321بلالمحمد صدیق64
5341عبدالواسعمحمد حسن64
5393محمد میلاداکرام الدین64
5575پیمانخواجه زمان64
5586ادریس خانمحمد نظیم64
5595سیماعبدالحنان64
5659احمد سیرغلام یحیی64
5720عبدالتمیمعبدالستار64
5744احمد نثارمحمد نصیر 64
900864
0152محمد منصورمحمد رحیم64
0388صدفقطب الدین64
1372محفوظ اللهولی الله64
1530بهشته عبدالمحمد64
0043تهمینههاشم62
0130احمد فیصلبریالی62
0158وحیداللهعبدالواحد62
0195مروهحکیم خان62
0275عمرداد خدا62
0480کوثرمحمد عارف62
0566علی حسینمجیب احمد 62
0987منصورشیرین آقا62
1015وحید اللهاسد الله62
1119احمد یاسرفیاض62
1123احمد انسعبدالباقی62
1543حسیب اللهعبدالجلیل62
1699مروهغلام مصطفی62
1818بسیماسید هاشم62
1912عبداللهایام الدین62
1976مصطفیممحمد یونس62
2065نجواهمایون62
2564احمد بلالمعین الدین62
2571طلحهغلام محمد 62
3337مجیب غلام حیدر62
3391ساحلمحمد خالد62
3411فاطمهخان آقا62
3415احمد شاکرمیراجان62
3570ادریسشیرجان62
4270عبدالطیفعبدالعزیز62
4492علی احمد عبدالاحد62
4929فرشتهچراغ علی62
5283شبانهدلاور خان62
5319لطف اللهنادر شاه62
5345شاه رخمحمد حیدر62
5413شمیممحمد حیدر62
5630سوماذکر الله62
5706فهیمهسخی داد62
5710حمید اللهعبدالقدوس62
900762
901062
902762
903062
0197محمد بلالمیرویس62
0891مینهباز محمد62
1079زبیرهعاشق الله62
1102احمد موسیعبدالمجید62
1500طارقخان جی62
0189احمد مجیبمحمد اقبال60
0239محمد نسیممحمد یاسین60
0475رکن الدیناحمد شاه60
0526یثربعبدالحمید60
1125محمد اقبالزلمی60
1141عزیز احمدنور احمد 60
119060
1561مهدی رضامفید احمد 60
1764سهرابمحمد منصور60
1999علی احمد نور محمد 60
205660
2334ژالهدل آرام60
2350دنیابشیراحمد60
2694زهراعزیزالرحمن60
3410حسنامحمد کبیر60
3481محمد امیدخالد60
3696حشمت اللهحفیظ الله60
4445سحرصدر الدین60
4585خواجه عبدالناصرخواجه سید محمود60
4589رویداعبدالقاسم60
5213میر ادریسمیر محمد نعیم60
5243زهراداراب60
5383صلاح الدینعبدالوهاب60
5566خیبرتوریالی60
5602زهرهرفیع الله60
5612احمد عاقبمحمد نعیم60
5672احمد تمیمغلام صدیق60
5680میلادخان آغا60
5693شاهینمحمد جان60
5718زبیرحیات الله60
901360
908160
0484محجوبهمیرویس60
049760
1358زحلالله میر60
1364عبدالوارثعبدالرزاق60
1373بخت زمینعبدالحیات60
1401آمنهعبدالقیوم60
1463احمد میلادسربلند60
0064سید ولیدمحمد کبیر58
0118نوید احمد فیروز احمد 58
0168اورانوسعبدالرسول58
0247رامششیراب الدین58
0340عبیداللهمحمد اسماعیل58
0551محمد شایقعطا محمد 58
1274محدثهسید عبدالصمد58
1692مهریهسید نصرت58
200258
2069شبیرعبدالضیا58
2433ارمغانمحمد شعیب58
246158
2506ذاکرهمحمد صابر58
2680عبدالحیعبدالاحد58
3427رخسارسید امین58
3472محمد الهامغلام نقشبند58
3538عبدالجبارعبدالقهار58
3917نارونسلطان محمد58
4056مروهمیر سردار58
4430حسنیه محمد سرور58
4459فرزادمحمد عارف58
4541صابرهعلی محمد 58
4570شریف اللهجاوید58
4709نوابنصیرمحمد 58
4856سلماخوش نظر58
5091فایزهمحمد اسماعیل58
5226زیباامر علی58
5229هارون احمد نصیر احمد58
5286عفتامیر جان58
5505مرسلروح الله58
5607محمد مصطفیاحمد الله58
0025رشادمحمد ضیا58
0503شهرامعبدالمنان58
0832روح اللهاسد الله58
1415بشرا مهنازمحمد ولی58
1421سمیع اللهعبدالله58
1466احمد مختارشیر آقا58
1474سید عبدالسلام سید چمن58
0024صفت اللهنیاز محمد 56
0369فرمان وکیلفیروز شاه56
0467صدامغلام نبی56
0870رامشمرزا الدین56
1014احمد فوزاناکرام الدین56
1152خدیجهعبدالجبار56
1279سید نصیرسید رحیم56
1434برکت صفرعلی56
1591نوروزباز علی56
1700مریمنورالرحمن56
1922نذیرسید عظیم56
2425سلوا طنینمحمد ابراهیم56
3571شبانهاحمد ضیا56
3792مهسااحمد بیژن56
4261حسنقاسم علی56
4455حسیب اللهعقل الدین56
4580خواجه فرزادخواجه قطب الدین56
4666ام البنینمحمد اسماعیل56
4909تیمور شاهشیرین شاه56
4913رخسارمحمد فرید56
5156رضوان اللهعبدالمحمد 56
5246روملمیر آقا56
5336نجمان الدیننجم الدین56
5347تبسممحمد همایون56
5600امیر منصورعبدالبصیر56
5716پیمانمحمد امان56
5748امنهحسن شاه 56
904456
905356
906956
919156
0653اظهرعبدالحسیب56
0686احمد راحلمعراج الدین56
0853رفعت اللهعبیدالله56
0855مجدود احمدنثار احمد56
1062محمد سلیمانمحمد داود56
1303عبیداللهگل جمیل56
1469حیات اللهحکیم شاه56
1557محمد الیاسمیرویس56
0046محمد صمیمسلیم شاه54
0115همایونصفا الدین54
0142عبیداللهمحمد 54
0410بنفشهحفیظ الله54
0466بلالغلام نبی54
1049شاه جهان زیببابه جان54
1122غلام مرتضیرحیم داد54
1245سید مصطفیسید محمد 54
1769سپین غرغلام محمد 54
1982محمد ادریسجمعه گل54
202054
2131ادریسمحمد هارون54
2161شمس الدینعبدالعلی54
2554نعماننیک محمد 54
2594خسروآباجان54
2693اقدس جانعزیزالرحمن54
3376آزادهبشیر احمد 54
345854
3524عایشهعبدالغیور54
3606فیصلحبیب جان54
4627فاطمه گلعبدالسلام54
4664حسیب اللهخلیل الله54
5158پرویزحفیظ الله54
5210نازیهحمید خان54
5249احمد سخامحمد صدیق54
5346عبدالقهارعبدالفتاح54
5531مدثر احمد احمد نعیم54
5592احمد صیاممحمد عمر54
5604نگینهجمعه خان54
5740سمیع اللهشمس الحق54
800454
0220احمد شعیبمحمد لقا54
0489یلدامحمد سلیم54
1435اسماجاوید54
1532ساحلشاه محمد54
0144سید مصطفیحسین آقا52
0445احمد شعیبمایل آغا52
0559دین محمدگل محمد 52
1437محمد سلیمعزیز الله52
2360سنبلامین الله52
2365جوادشهنواز52
2444بلالمرزا خان52
303052
3117احمد مسیحمحمد عظیم52
3625نقیب احمدمحراب الدین52
4194فوادعیدی محمد 52
4328احمد عابدخدا داد52
4358اسد اللهدستگیر52
4426عفیفهمحمد عیسی52
4506سبحان اللهسمندر52
4689رومانیار محمد 52
4836محمد عباسمحمد همایون52
4837ذبیح اللهعبدالواحد52
5095محمد ندیمعبدالسعید52
5160مسیح اللهمحمد اسحاق52
5223محمد فهیمعبدالمبین52
5290احمد فرزادجان آقا52
5366خیر الدینخان محمد 52
5703سهراباحمد شاه52
666652
901252
905052
906752
0048ریحانهغلام مجتبی52
0365سید احمدسید داود52
0648محمد صبورمحمد صابر52
1412ادریسمحمد یونس52
0063عمرسروشمحمد نعیم50
0122سمیرعبدالرحمن50
0216فاطمهضیا الدین50
0278شجاع اللهبرهان الحق50
0643احمد ساحلدل آقا50
0653احمد اللهعبدالطیف50
0805محمد غلام رسول50
0838الهام محمد ابراهیم50
1508محمد عمرمحمد ضمیر50
1752آسیهمحمد حسن50
2590فرهادحیات الله50
2747بصیرهمحمد حسن50
3392احمد سالارعبدالخلیل50
3501رستمعبدالرحمن50
3614احمد خبیرمحمد قاسم50
4293محمد هادیعبدالحمید50
4624محمد حسیناحمد ظاهر50
5102مدینهصفی الله50
5437لیمهشاه محمود50
5609مشتاق حسینمحمد اسحاق50
5669مسیح اللهحبیب الله50
5670زحلفضل احمد50
900350
906350
0201محمد عاطفمیر آقا48
0237محمد زاهدمحمد یونس48
0298الطاف حسینغیاث الدین48
0343ربیعنور محمد 48
0379توریالیفقیر محمد48
0478صفی اللهعباس خان48
0661احمد ذکیعبدالستار48
1257میلاد احمد مشتاق احمد 48
1361شاپورمیر احمد48
1595سودابهاحمد داود48
2695مسرتمحمد خالد48
2921نیلوفرمحمد عمر48
3090رافعهنعمت الله48
333548
4612ذبیح احمد ذاکر ا حمد 48
4734صنمعبدالهادی48
4736مرسلگل مزار48
5174محمد کریمکرم خان48
5291سهیلمیر آقا48
5325مصطفیعبدالستار48
5506شفیقهمحمد عمر48
5594فریمامحمد رسول48
900148
0237عبدالنقیبعبدالرقیب48
0348صبیحهعلی شاه48
0646احمدعبدالواعظ48
1430آرشغلام حیدر48
1555خوشحالمحمد صالح48
0065سید عبدالقیومسید جعفر46
0358محمد شاکرشاه لالا46
0654امیر الدینصلاح الدین46
0981امر الدینعبدالمنان46
0992خالق دادرحیم داد46
1012عبدالوارثعبدالقسیم46
1146ویسجان الله46
1207مریممحمد شفیع46
2120سید عبدالقیومسید عبدالحق46
2133منصورشاه مقصود46
2335شگوفهدل آرام46
3332مسافرسید عبدال46
3375مهنازامان الله46
4032سوسنمحمد هارون46
4424صدفسید صابر46
4442اجملعمر خان46
464846
4760امین اللهسرور خان46
4850رویاسید نجیب الله46
5212قند آغاخالق داد46
5371مبصر احمد عبدالکریم46
5379عبدالواحدمحمد اکبر46
5572عبدالباعثمحمد نعیم46
5691عبدالمبینعبدالرشید46
5702محمد عمرمحمد یونس46
5711امید عبدالخلیل46
907246
908346
932746
944446
970546
0177سید کامرانمیر واعظ آغا46
1153مصباح الدینمحمد غوث46
1299نبی اللهعبدالحمید46
1398ادریسعاشق الله46
1399شفیقتوکل46
0537شیلاعیدی محمد 44
0605احمد ریحانسیلانی44
0774سلیمانمحمد شفیع44
0775محمد قسیمعبدالقدوس44
0822محمد سمیرمحمد آصف44
1219رفیع اللهنجیب الله44
1598مامون احمد نصیر احمد 44
1743اسماشیرین آغا44
1744شبانهامین گل44
2070عبدالتوابعبدالوحید44
2353احمد بلالوحید الله44
242444
2801زبیرعبدالحمید44
3304فاضلزلمی44
3465حبیب اللهنجیب الله44
3545احمد زبیراحمد ذکی44
357944
3588مهدیهمحمد عارف44
3608محمد مرتضیاحمد الله44
4191مصطفیعلی احمد 44
4343احمد شاهامان الله44
4546رحمت اللهیار محمد44
4605عبدالجمالعبدالجلیل44
5001فیصلعیدی محمد 44
5107احمد عمرغلام دستگیر44
5161لطف اللهخلیل الله44
5294الیاسروزی خان44
5301ننگیالیگل زمان44
5326روح اللهالله محمد 44
5340ثنا رفیع الله44
5438سید جلالسید محمد 44
5598منیبعبدالطیف44
5634فضل اللهغلام محمد 44
5728صفی اللهنبی گل44
902644
0037محمد الهامعبدالظاهر44
0501جوادمولا داد44
1451عبدالصبورعبدالظهور44
1544مصورحشمت الله44
0269کامرانعبدالجبار42
0349وحید اللهنعمت الله42
042442
0489نازیلاحبیب الله42
0804عبدالبصیرگلا جان42
1016غلام مصطفیرحیم42
1025محمد امید محمد امان42
1076محمد آغامحمد نعیم42
110542
1115بکتاشوحید الدین42
1349سعادت اللهشمس الله42
1444عبدالمجیبعبدالمجید42
1447شبنماسدالله42
1559احمد مصطفیوحید الله42
1637احمد راشدنجیب الله42
1693سید محمد رضاسید صادق شاه42
2104قیسمحمد داود42
4799عبدالودودعبدالهادی42
5103مختار احمد نور احمد 42
5109خواجه بصیرخواجه جبیب الله42
5220رشادغلام حسن42
557642
5628فرامرزعبدالواحد42
5698انعمعبدالقهار42
5709امیدعبدالسلام42
905442
908742
0109ایرجخیرالدین40
0139عمرانغلام علی40
0258زینبمحمد رسول40
1037ارشاد اللهجلال الدین40
1078محمد ادریسعبدالوکیل40
1135الهاممحمد هاشم40
1308غلام فیصلشمس الرحمن40
1609عابدغلام حیدر40
1659نیک محمدعبدالرحمن40
1884حسیب اللهزلمی40
1945منیر احمد فهیم احمد 40
2367خلیل احمد علی احمد 40
2469سید حسینمحمد ظاهر40
3934شادابمحمد یعقوب40
4217فهیمعبدالهادی40
4238سید سیرسید شیرجان40
4260پریعبدالمیر40
4467عبدالمجیبعبدالحمید40
4501حامدعبدالرازق40
4574احمد روشانهمایون40
4582انورالحقضیاالحق40
4778گلثومعبدالمجید40
490740
5474محمد ذاکرمحمد نجیب40
5631صدفمحمد ابراهیم40
5712فیروزاجمل40
904040
0714مطیع اللهمحمد ایوب40
1542حیدرمیر آقا40
0186ډیوهعبدالغفور38
0193محمد آرشمحمد هارون38
0399سید مصطفیسید اسماعیل38
0768سعیدهسید نعیم38
1077عبدالوارثعبدالوکیل38
1110ناصراحمد38
1117بلالوحید الله38
1336احمد رامشنیاز محمد 38
1534محمد آصفمحمد نعیم38
2121سید پرویزسید لالا آغا38
2352عبدالوهابعبدالرشید38
2588محمد مصطفیمحمد امین38
2874مهریهمحمد عمر38
3779آمنهمحمد یاسین38
4216محمد مصورمحمد رفیع38
4252ستاره بریالی 38
4804ظفر خانعبدالستار38
4891محمد عمرانعبدالجاوید38
5038محمد یوسفحاجی فاروق38
5040فرخقند آغا38
5186فریحهمحمود خان38
5369مرتضیمصطفی38
5638عمر ناصرنور الله38
903638
929938
0234واحد اللهفدا محمد38
0253عبدالحفیظعبدالرزاق38
1380رامشجان داد38
1433پیمانمحمد الف38
0084زبیرنعمت الله36
0401سید مرتضیسید اسماعیل36
0479حشمت اللهحبیب الله36
0663احمد شبیرعبدالحنان36
0905روملامر الدین36
1307غلام مجتبیشمس الرحمن36
1640شکیب مسجدی36
1907محمد صابرمحمد نسیم36
2007شهزادمحمد امین36
2212شهریارعبدالودود36
2288محمد حنیفمحمد شریف36
2538سحراحمد ضمیر36
2595مژگانامان الدین36
2604راشدغلام محی الدین36
3292عرفانعبدالغفار36
3395محمد یوسفعبدالقدیر36
3558صمیممحمد اکبر36
3616مرتضیمحمد حسیب36
3753محمد ماهرمحمد طاهر36
4449منصورعظیم گل36
4943مرسل سردار محمد 36
5017قیسغلام نبی36
5036سهیلانور الله36
5412مرسلمحمد حیدر36
5457واسعمیر محمد 36
5679سید مجیبسید حسیب36
1494فریدونعبدالقدیر36
0076شکیباخان علی34
0085احمد بلالعبدالشهیق34
2635شارخسخی داد34
3340محمد بشیرمحمد کبیر34
3416ملیناصدیق الله34
4072فیاضحیات الله34
4512احمد فردینعبدالرحمن34
4593محمد ادیبحبیب الحق34
4616میر مصطفینور محمد 34
4684شهریارحمید الله34
5110ادریسعطا الله34
525734
5292عبدالحکیممحمد 34
5361مرتضیعبدالحسین34
5601نجمهرفیع الله34
5617عباسمحمد ولی34
5689سعدیهلطف الرحمن34
5696سمیع اللهاحمد بلال34
901534
907734
0170احمد فیصلعبدالبصیر32
0173مریمغلام مصطفی32
0606میلاد عبدالسلام 32
0837محمد صادقگل الرحمن32
1614قربانعلی احمد 32
1961احمد رشادمحمد شفیق32
1962ادریسطاهر حسین32
2627امیر محمد محمد داود32
2628سوریهآقا گل32
2710مسعودحامد32
272732
2894سمیع اللهمبارک شاه32
3378مطیع اللهخلیل الله32
3578علیناانور شاه32
3584لیمهمسیح الله32
364132
3769عبدالمنیرعبدالستار32
4520الهاممحمد یعقوب32
4609امید اللهمحمد نعیم32
4810سباوونخواجه مقل32
5039رحم خداعلی مرزا32
5169بهادرمحمد هارون32
5547محمد خالدمحمد امان32
901932
904132
907832
0312وارثنجیب الله32
099932
1345محمد معصومابن امین32
1355احمد سیرعبدالبصیر32
0073شکریهعبدالعزیز30
0635حیدرشاه ولی30
0648نجیلافضل احمد 30
0649فتانهمظفرالدین30
0829احمد رشادشعیب30
0830عمران اللهسردار احمد 30
1175زرغونهآقا ضیا30
1407گل غنچهعبدالنعیم30
1861مطیع اللهعبدالحنان30
204630
2106اجملعبدالمتین30
2357ساراحاجی دلاور30
3673احمد کبیرمحمد یار30
3684محمد اسماعیلامیر الدین30
4750محمد عمرمحمد حلیم30
4926محمد غلام ربانی30
5034تمناسرور خان30
5113مرتضیمحمد ولی30
5221صالحهعبدالاحد30
5227کیهانعصمت الله30
5282عزیز الرحمنجمعه30
107530
1397محمد حامدگل آقا30
1416محمد جمشیدمحمد اولیا30
0717محمد عمرانمحمد همایون28
1179عبدالمبینآقا پادشاه28
125328
1354مبشرحبیب الله28
1655حبیب اللهخدا داد28
1963عبداللهصبغت الله28
202328
2372امیدقیام علی28
2624صلاح الدینعبدالقادری28
3451شبیرحسینایرج میر28
3744زرمینهابن امین28
4127عایشهعبدالستار28
4180احمد مهدیاحمد ذکریا28
4388عطااللهنعمت الله28
4505محمد حامدانور محمد 28
5162مبین شاهمحمد مقیم28
5284فهیم اللهعبدالرحمن28
901828
1442محمد شبیرعبدالبصیر28
1549محمد مصطفیمحمد سیر28
0071الیاسگل نبی26
021126
0667لطف علیرحیم26
0689سید ابوذرسید سرور26
0836محمد ارسلانمحمد سمیع26
1171ابراهیمرحیم داد26
1353سیاف گل بچه26
2044راشدعبدالواحد26
2884سمیراعبدالقادر26
4015عارفهشیر نظر26
4776احمد بلالتوریالی26
5111جابرصفر محمد 26
5368سید عمرسید داور26
5727مسعودعبدالنبی26
900926
901726
1393بلالوزیر آغا26
0134نوراللهعتیق الله24
1032بهرامنظام الدین24
1305فهیم اللهشکر صاحب24
141524
3468جمشیدعبدالشکور24
4219حسیب اللههدایت الله24
4461احمد راشدمحمد ظاهر24
4544مجتبیعبدالعلیم24
456224
4902نصر اللهغلام حیدر 24
5030تمیمعبدالطیف24
5348عمرانشاه ولی24
5444سمیع اللهگل الرسول24
700624
900624
906024
0003محمد نعمانجنگ باز24
0861احمد زبیرعبدالحسین22
1950احمد زینورالرحمن22
2128محمد داودمحمد فرید22
3626باسط غلام حضرت 22
4165منصورمحمد اسماعیل22
4941محمد هاشماحمد 22
5033عبدالحمیدغلام فاروق22
5114شریفهعبدالمحمد 22
5248عبدالوارثعبدالواحد22
5596احمد اللهغلام سرور22
1581یلداامام داد20
2179رامینزمری20
266120
3881محمد عمرانمحمد امین20
502020
5216عبدالواحدضابط20
5262علی شاهپاینده محمد 20
5533ناصر احمد حاجی سید آقا20
558220
5750یاسمینسعادت20
932520
0300سمیرغلام صدیق16
4812سید پامیرمیرعبدالله16
558116
294112

پاسخنامه

شماره سوالجواب درست
13
21
31
43
52
63
71
83
92
101
113
122
133
142
154
161
171
181
192
202
211
222
234
241
252
262
273
282
293
304
313
324
331
341
353
363
371
384
394
403
414
424
432
444
453
462
473
484
491
503