نتایج امتحان متریکس، دیترمینانت، اعداد موهومی و معادلات دانش آموزان دوره اول ۱۳۹۹

جدول ذیل شامل نتایج امتحان متریکس، دیترمینانت، اعداد موهومی و معادلات دانش آموزان دوره اول ۱۳۹۸ – ۱۳۹۹ میباشد.
نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ویا آی دی، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید.
درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو دریافت نشود. در چنین حالت دو ویا سه حرف اول نام را بنویسید.
درصورتیکه در جستجو نتیجه دریافت نشد در قسمت پایین جدول از لینک های قبلی و بعدی استفاده کنید.

آی دینامنام پدرنمره
0721عبدالمتینعبدالحکیم100
0053الهام الدینامیر جان100
1184مسعودمحمد احسان100
8779100
0103سید الیاسعبدالرحیم100
0757شفیع اللهحشمت الله100
0711رفیع اللهرحمت الله100
0393سید یوسفسید حامد100
1509احمد فرخاحمد شفیع100
0627زعیمشیر احمد 100
0119مامونضیاالحق100
4418مرسل گل احمد 100
2156سحرمحمد نبی100
2144سونیلاعبدال محمد 100
0268ساجدهعبدالروف100
1072هوسیعبدالحلیم100
0485احمد شکیبشیر پادشاه100
4468صدفعتیق الله100
4441محب اللهنصرت الله 100
1387مجتبی غلام جیلانی100
2041فریدونمحمد اجمل98
2142ایملنصیر احمد98
0370عبدالمالکعبدالجلیل98
2734احمد شبیرمحمد الله98
1643محمد ذبیحمحمد غلام نبی98
0028محمد اقبالفرید احمد 98
2311مدثراللهبهرالدین98
1528احمد صدامفضل محمد98
2277نجیب اللهمحمد امین98
3401احمد آرشمحراب الدین98
1119احمد یاسرفیاض98
0665محمد الطافمحمد اسماعیل98
1795عبدالسلیمعبدالحمید98
3033نیاز محمد نجیب الله98
4447حامد عبدالخالق98
0663احمد شبیرعبدالحنان98
1322عمران اللهیار محمد 98
0055محمد فاضلآقا گل98
900198
1666خدیجهشمس الدین98
0309صنمنور آغا98
0159نور الهدامعراج الدین98
4473فرخندهحفیظ الله98
0915زینبمحمد کریم98
4373نورستاعبیدالله98
3404یلدامحمد سلیم98
4422فاطمهمحمد صدیق98
1241میلادفقیر محمد 98
1017فرشاد آقا محمد 98
0125سحرمحمد انور98
2643زینبشیرعلی98
0857فرحنازحکیم الله98
800298
0570هدیغلام فاروق98
1603شملههدایت الله98
0330حسناعبدالصمد98
4466سید بلالمیر حسیب الله98
3303میلادعبدالقیوم98
1234فرهادسید آقا98
0233عبداللهمحمد ولی98
0724عبدالجبارروکی96
4518نبی رحمتخالد احمد 96
0475رکن الدیناحمد شاه96
1741احمد یاسرفضل الربی96
2452احمد سیرتضیا الدین96
0189احمد مجیبمحمد اقبال96
3684محمد اسماعیلامیر الدین96
3409ساراضیا الدین96
0146تهمینهعبدالواحد96
2073فرحتعبدالحبیب96
1917لیدا جانالله نور96
2009نیلوفرشاه آقا96
3792مهسااحمد بیژن96
0091بی بی اقرأحاجی نور محمد96
0263هدیهعبدالجبار96
1974روح القوامعبدالقهار96
2447سعادت اللهنجیب الله96
1557احمد مدثرندا محمد 96
2234عبدالحقمحمد انور96
0007اسد احسانمحمد حامد96
0006احمد شعیبمحمد طیب96
0361عبدالباسطعبدالاحمد96
1380حزب اللهمحمد رضا96
0050محمد مدثرعبدالله96
0270محمد یحیخیال محمد96
4469حسیب اللهمحمد اکبر96
2097محمد تقینظر علی96
1802کاییناتسعدالله96
2641شبنمسلطان محمد 96
2642شبنممحمد تقی96
0199مروهزین الله96
2784شبنممحمد شاه96
800196
800396
4470صدفبریالی96
0538عبدالوهابعبدالهادی96
0996محمد ظریفمحمد شفیع96
0117جوهر محمدگران محمد96
0869عبیدالرحمنخدا داد96
1093احمد رشادجاوید احمد96
0611مریمفرید احمد96
0387مسرتقطب الدین96
1012حسناعبدالغفور96
1213فیصل سید احمد 94
1638شهیرعبدالقدیر94
0098شمس اللهگل لالا94
0025فرید احمدفهیم احمد94
0100محمد شبیرمحمد صابر94
4786محمد ادریسمحمد عارف94
0040عبدالمختارعبدالمنان94
0341احمد نویدعبدالحبیب94
0986احمد سلیمانخلیل الله94
1924سید میر علی شاهسید احمد شاه94
0386ذکی محمد عیسی94
4615منصورالله محمد 94
2122عبدالوهابمحمد فاضل94
0183سمسورمحمد عارف94
4286محمد عمرانمحمد فضل94
0002محمد یعقوبمحمد ابراهیم94
0956فرخندهحکیم الله94
0231پروانهشفیع الله94
1539فریدهعبدالرازق94
0157شبنممحی الدین94
2346پروانهعبدالبشیر94
2261عفت عبدالحبیب94
0643احمد ساحلدل آقا94
1321عطا اللهخلیل الله94
3356محمد اسحاقفرید احمد 94
0237محمد زاهدمحمد یونس94
1373نبی اللهمحمد نور94
3608محمد مرتضیاحمد الله94
3481محمد امیدخالد94
0026محمد حامدتاج محمد 94
2112سمسور الرحمنفدا محمد 94
0364باصرهسید داوود94
1352لیدامصطفی94
1518زهراعبدالرقیب94
3604رویناگل محمد 94
1344شگوفهغلام محبوب94
0937مایدهمحمد رفیق94
2306ضمیرهسلطان محمود94
0592فردینمحمد اسحاق94
3302محمدعبدالحق94
0609محی الدینمحمد امیر94
1039ذبیح اللهغلام مصطفی94
0025رشادمحمد ضیا94
0612عزیزغلام سرور94
0806صدفداکتر سمیع94
0163مروه94
0124اصیلامحمد اسحاق94
1641سلیمانداد محمد 92
0266رامینمحمد ظریف92
0820احمد فرزادشیر حمزه92
0202کوهسارحسیب الله92
1887حارثعبدالقادر92
3399احمد شعیبنثار احمد92
0843احمد خسرواحمد جان92
345892
1537سید محفوظامیر حمزه92
0264احمد مبشرحشمت الله92
0274رضوان اللهمحمد اکرم92
0144سید مصطفیحسین آقا92
3577حبیبهعبدالحمید92
2247فرحتذین العابدین92
3376آزادهبشیر احمد 92
0913پریساغلام عباس92
1987رفیع اللهداد الله شریف92
3394ایملمحمد اسلم92
3606فیصلحبیب جان92
0660محمد شعیبعبدالواحد92
3918احمد حامدعبدالحسین92
4460عبدالحیعبدالقدیر92
5538صدیق الله حبیب الله92
2328احمد ظاهردر محمد 92
0190دوست محمد شیرمحمد92
4040نکهتمحمد داود92
1465حسنامحمد ظفر92
0598زهره
نصیر احمد 92
2332یلدامحمد ظاهر92
4682عبدالرحمنعبدالخالق92
3449احمد شاهغلام محمد 92
0116جوادولی جان92
0051سید محفوظسید معروف92
0239عبدالودودعبدالفاروق92
0653اظهرعبدالحسیب92
0357خالدمحمد صدیق92
0294احمد سمونپادشاه افضل92
1617سید محبوبسید محفوظ90
0546محمد الهاممحمد شعیب90
0811عبدالسبحانمحمد عادل90
3341حکمت اللهسلطان عزیز90
2680عبدالحیعبدالاحد90
1436عزیز اللهامام علی90
0534احمد فهیمشیرپادشاه90
0862مرتضیمحمد نعیم90
0371جواد احمد فواد احمد 90
0532توابتاج محمد 90
0498احمد عمراناحمد جاوید90
5373مصطفیعزیزالله90
204090
1101سلسلهنجیب الله90
0290نرگسمحمد رسول90
1343نیلوفرفواد90
0149زرمینهصالح محمد 90
1345زهراخواجه ظفر90
1867بسیناعبدالقیوم90
1132ثنامحمد حکیم90
1129نادیهصفی الله90
0644سمیهمحمد حسن90
2065نجواهمایون90
2416صفیهمحمدالدین90
1135الهاممحمد هاشم90
0547احمد فریدعبدالوهاب90
0853حیدر شاهسید اعلی90
1367سمیع اللهعبدالروف90
0436حشمت اللهنصرالله90
1339سید طاهاسرور الدین90
0147محمد آصفغلام عباس90
0354ماهدشفیع الله90
0551محمد شایقعطا محمد 90
1687متینننگیالی90
0985محمد یوسفعبدالحبیب90
4222حسیب اللهوزیر محمد 90
4531وجیههعبدالجلال90
0236سکینهسید سکندر90
0911عابدهمحمد شفیع90
2472لمرامرالدین90
2550ډیوهمحمد حنیف90
0526یثربعبدالحمید90
0100عبدالضمیرعبدالصبور90
1242احمد ابرارغلام فاروق90
1488مهریهمحمد اسحاق90
2520حسیب اللهعصمت الله88
0681محمد عقیلسلطان علی88
2571طلحهغلام محمد 88
1171ابراهیمرحیم داد88
1306فرزادمحمد مبین88
3390احمد شبیرمرزا محمد 88
1883حکمت اللهسید احمد 88
0535محمد نعیمعبدالرحمن88
3342شبیر احمد محمد عارف88
1379میر جلال الدینمیر ضیا الدین88
3651مومنهقربان علی88
1920لیمهعبدالحمید88
3374سومنعبدالکریم88
0143بشیرالدینبصیر الدین88
0959مدثرعبدالجلیل88
1368فیصلعبدالقهار88
1534محمد آصفمحمد نعیم88
0553احمد میلادجلندر خان88
0544حبیب اللهمحمود88
1146ویسجان الله88
0099احمد وارثنجیب الله88
2015فردوسزلمی88
0060عبدالحمیدعبدالصمد88
0235مروه سید سکندر88
0216فاطمهضیا الدین88
2379خدیجهنجیب الله88
0265فرزانهعبدالکبیر88
0132ناهیدفهیم الله88
0413نیلوفرعبدالقهار88
0538زهراجمشید88
2797سجیهسید محمد88
3565عفتاحمد فرید88
4455حسیب اللهعقل الدین88
0269کامرانعبدالجبار88
3450اسحاقمحمد فهیم88
1621بی بی رحیمهنورالدین88
0047محمد الهامعبدالمعصوم88
0759ننگیالیکابلی88
0500سید امیدسید محمود88
0125مرسیلامحمد اسحاق88
0664عباداللهعبدالحی86
0680اجملنور احمد فهیم86
4312توریالیفقیر محمد 86
0438دل شادمنگل86
0631سهراببسم الله86
0845ظفر اللهولی الله86
0883آرشعبدالحنان86
2287رامینمعراج الدین86
1707مزملمحمد عباس86
3340محمد بشیرمحمد کبیر86
1546محمد حامدحسین داد86
1690مروهمحمد رحیم86
1070سارهعزیز احمد 86
901186
1247حمیدهغلام عباس86
2433ارمغانمحمد شعیب86
1297حسنامیرزا محمد86
1866مروهعبدالقیوم86
4429نیلا صباوحید الله86
2225سحرسید احمد 86
0580پرویز جانعبدالجمیل86
1198محمد میکایلفضل الرحمن86
2376محب اللهگل آقا86
0049عبدالمدبرعبدالله86
1967زبید اللهزین العابدین86
0804عبدالبصیرگلا جان86
4438دانیالحبیب الله86
4308احمد خیاماحمد شاه86
0307احمد زاهدنورعلی86
0600سید اسماعیلسید مصطفی86
2564احمد بلالمعین الدین86
3607محمد مصطفیاحمد الله86
2505بلالمحمد قاسم86
0539حسیب اللهمحمود86
0421مدینهامیر گل86
3254بهارهولی احمد86
2189پرمیلاغلام سخی86
3953ذکیهمحمد عیسی86
2408خدیجهامین الله86
4477نجیبهمحمد خواجه86
0166عبدالرحمننور علی خان86
0489یلدامحمد سلیم86
0101زینتاحمد فهیم86
888884
788884
2366فضل احمد عبدالاحمد 84
1609عابدغلام حیدر84
2165محمد شبیرعبدالمجید84
2359میلادمحمد محسن84
0093امان اللهمحمد خالد84
0955احمد فیصلسردار محمد 84
0540صفی اللهمحمد عوض84
0640نعمانرحمان گل84
1151الهامشیر خان84
1925احمد مدثرعبدالصادق84
1434برکت صفرعلی84
2255روح اللهنصرالله84
2370احمد شبابمیرعلی84
1172عابد الرحمنسیف الرحمن84
3907میکاییلعبدالشاه84
1107مرحباعبدالغفور84
0473صدفغلام سرور84
2908مریمعبدالقدیر84
0215آیدامحمد فواد84
3430سلطانهزمری84
0038حمیداللهروح الله84
1890عبدالباسطغلام حضرت84
1442صبغت اللهعبدالرازق84
0833عبدالمصورعبدالجلیل84
2554نعماننیک محمد 84
2614حامداسد الله84
2083احمد طارقنقیب الله84
1577نرگسنجیب الله84
1531سومنمحمد نسیم84
4452معصومهمفید احمد 84
0674شیبانجم الدین84
2600غزلحسیب الله84
1171الیاسعبدالعلیم84
0150ابن امینمحمد آصف84
0853رفعت اللهعبیدالله84
0674رعناعبدالله84
1225بختیاررحمت الله82
0825فرشاداحمد گل82
1094عمران احمد شهاب الدین82
1547منوچهرمحمد اعظم82
2517محمد مبشرمحمد عمر82
0865میلادنازک میر82
3438احمد سیرسلطان محمد 82
0661احمد ذکیعبدالستار82
0121سهیلسخی محمد82
0334مجیب احمد سلطان احمد 82
0397نور جهانمحمد سلیمان82
1700مریمنورالرحمن82
2166طایبهقلندر شاه82
0422نجیب اللهآدم خان82
0453عبداللهمحمد سلیم82
2568رحمت اللهگل افغان82
3616مرتضیمحمد حسیب82
1090محمد هاروندوست محمد 82
1194محمد وارثمحمد صدیق82
0487احمد فیاضمحمد آجان82
3435مرسلمحمد ابراهیم82
0910مقدسعبدالرحمن82
138982
0410بنفشهحفیظ الله82
0252محمد الیاسبرهان الدین82
1079زبیرهعاشق الله82
0388صدفقطب الدین82
002782
3826الهامسلیمان80
1084احمد مصطفیاحمد شاه80
1314حشمت اللهعبدالروف80
0874محمد مصطفیعبدالولی80
2031فریدونامیر خان80
0167سید عقیلسید حسن80
0445احمد شعیبمایل آغا80
2649فیصلامام محمد 80
0056میلادرجب علی80
1996تهمینهعاشور محمد 80
1689فاطمهمحمد رحیم80
2694زهراعزیزالرحمن80
0156شبنمحاجی محمد یوسف80
0197زهرهمحمد هادی80
1571فردینخیر الدین80
4451ساحلمحفوظ الله80
1041هلالمحمد اضغر80
0803محمد امیدمرزا محمد 80
0844محمد اقبالمحمد ایوب80
1212هدایت اللهمحبوب الله80
0051احمد راشدامین الله80
0126احمد نویدمحمد عارف80
1014احمد فوزاناکرام الدین80
0276مدینهمحمد نوید80
4014معصومهتوریالی80
1316صدفعبدالمحمد 80
4283دیباغلام سعید80
4015عارفهشیر نظر80
1447شبنماسدالله80
1049شاه جهان زیببابه جان80
0152محمد منصورمحمد رحیم80
3780ادریس حکیم الله78
1735محمد حسیبمحمد نعیم78
0637محمدشاه ولی78
0198مختارمحمد نادر78
0906شادابخدا داد78
0335نثار احمد عبدالعزیز78
2365جوادشهنواز78
1752آسیهمحمد حسن78
1083ریحانهسید مولاداد78
3571شبانهاحمد ضیا78
1761باسطهعطا محمد 78
1922نذیرسید عظیم78
4194فوادعیدی محمد 78
2110احمد فردینعبدالزبور78
2254ذاکر اللهاصحاب الدین78
4421احمد سهیلعلی محمد 78
1342حمیرامحمد آصف78
0392حسیناعبدالستار78
3170جلوهعبدالرحیم78
0343ربیعنور محمد 78
0821احمد شیرزادشیر افضل78
2149میونددلاور خان78
0539ابراهیمزمری78
3742فردوسزلگی76
0433رفیع اللهمحمد نادر76
1907محمد صابرمحمد نسیم76
0759عبدالوارثعبدالصبور76
0689سید ابوذرسید سرور76
0369فرمان وکیلفیروز شاه76
1681میرجممستی بیک76
1441نقیب اللهمحمد اقبال76
0822محمد سمیرمحمد آصف76
409676
2443سمیهعبدالروف76
0090فاطمهحاجی نور محمد76
1100حمیدهنوروز76
4089زبیرگل محمد 76
4191مصطفیعلی احمد 76
1076محمد آغامحمد نعیم76
2999ام البنینسخی داد76
1825مینهفیض محمد76
2538سحراحمد ضمیر76
1369عبدالنصیرعبدالطیف76
0310حکمت اللهخان محمد 74
1637احمد راشدنجیب الله74
0641سروشابوبکر74
2574روح الامینمحمد رقیب74
0547احمد فریدعبدالوهاب74
3696حشمت اللهحفیظ الله74
1593نادرعلیغلام سعید74
1525فیصلمحمد آصف74
3671مریمبشیراحمد 74
0815زهرهمیر عبدالاحد74
0046محمد صمیمسلیم شاه74
2559شیرزیبریالی74
0763زاهدغلام فاروق74
4239مطیع اللهمحمد علی74
0775محمد قسیمعبدالقدوس74
0027عبدالواحدتاج محمد 74
0416عبدالمومنعبدالمبین74
0140احمد ولیددر محمد 74
4260پریعبدالمیر74
0673همانجم الدین74
0805محمد غلام رسول74
2635شارخسخی داد74
1919سلیمانعبدالطیف72
3545احمد زبیراحمد ذکی72
0635حیدرشاه ولی72
0296طلب الدینبهاوالدین72
1364احمد صفااحمد شاه72
0860گلاب الدینمعراج الدین72
2693اقدس جانعزیزالرحمن72
520172
0685شمسیهگل میر خان72
2243مسعودهفیض محمد 72
4117حسیب اللهملک مرزا72
0561حامدسید آور72
0667لطف علیرحیم72
0444همایونضیالدین72
4585خواجه عبدالناصرخواجه سید محمود72
0139عمرانغلام علی72
2212شهریارعبدالودود72
4496محمد عمراننصر الله72
4456رمیضمیرزا شاه72
2546ادریسعبدالسمیع72
3576نادیهنور محمد 72
0489نازیلاحبیب الله72
0912شگوفهمنیر72
0914یسراعبدالقهار72
1744شبانهامین گل72
4537سید امان اللهسید کبیر72
1114زبیرفضل احمد 70
2133منصورشاه مقصود70
0349وحید اللهنعمت الله70
1756احمد جانعبدالرفیع70
4476عبدالجلیلعبدالرحیم70
0677ایمانعلی مرزا70
0141میرزا حسینمحمد رضا70
1945منیر احمد فهیم احمد 70
1794محمد عابدمحمد عالم70
3700فرحنازعبدالبشیر70
0152فاطمهخیر محمد 70
1028ذکراللهمراد علی70
0123عزت الله
احمد الله 70
0360حکمت اللهکفایت الله70
4270عبدالطیفعبدالعزیز70
1543حسیب اللهعبدالجلیل70
1764سهرابمحمد منصور70
2362محمد ضمیرعبدالهادی70
0379توریالیفقیر محمد70
2750سپوژمیعبدالبصیر70
4424صدفسید صابر70
3011خورشیدمحمد فرید70
808070
1197احمد ذکیعبدالجمیل70
0363فرشتهفرید احمد70
0126عایشهسید اقبال70
1023محمد شریفخان علی68
2007شهزادمحمد امین68
3090رافعهنعمت الله68
0054نازیهفرید احمد 68
0105سارهشاه آقا68
0220شعیبمهر علی68
2014توفیق اللهامین گل68
370568
1176میلادعبدالمتین68
1274محدثهسید عبدالصمد68
2350دنیابشیراحمد68
1207مریممحمد شفیع68
0204عبدالمبینعبدالعزیز68
3650ناصرسید احمد 66
0085احمد بلالعبدالشهیق66
3470شاهرخعبدالحسیب66
0997احمد نور الله66
2624صلاح الدینعبدالقادری66
1123احمد انسعبدالباقی66
0443علی رضاحفیظ الله66
2062محمد حامدمحمد فرید66
2120سید عبدالقیومسید عبدالحق66
2611زبیرعبدالجبار66
3697نبیلهبهروز66
2137مرواریدخدایداد66
2027هاجرهوحیدالله66
2475نصرت اللهعبدالبصیر66
0925محمد یاسینعبدالقهار66
0690احمد رشادمحمد عارف66
1200داد محمد غلام علی66
3670احمد سیرغلام حضرت66
2289علی اصغرنصیر احمد66
4142احمد سیرویس الدین66
2506ذاکرهمحمد صابر66
0917فریالاحمد سخی66
2364خاطمهبختیاری66
0649فتانهمظفرالدین66
4737احمد راشدعبدالمحمد66
0814الیاسمحمد رحیم66
0364خدیجهشیر احمد66
0484محجوبهمیرویس66
1035محمد راشدرحم الدین64
1655حبیب اللهخدا داد64
1270نوشادفیض محمد 64
0994الیاسغلام حسین64
1152خدیجهعبدالجبار64
1553شکریهعبدالعزیز64
0083سوسنمحمد امین64
1834عرفان اللهجان آغا64
4107عبدالمصورآغا شیرین64
2510سمیع اللهحاجی مایل64
4434عبدالرحمندلاور خان64
0480کوثرمحمد عارف64
2034فرشتهنور احمد64
3588مهدیهمحمد عارف64
2631آرزومحمد یحی64
2695مسرتمحمد خالد64
1640شکیب مسجدی64
3514غلام قادرعوض64
0443ضیاالحقمحاکم خان64
0034بشیر احمدبسم الله64
1031محمد ایملسردار62
1112شهرام محمد ناصر62
0829احمد رشادشعیب62
0988حامدغلام حضرت 62
3695احمد مختارجهانگیر62
3698عابدهعبدالرحمن62
0077نبیلهگل نبی62
4358اسد اللهدستگیر62
3427رخسارسید امین62
2191شیبادل آغا62
0045صوفیهمیر سعید62
1444عبدالمجیبعبدالمجید60
1158عبدالستارقیام الدین60
0275عمرداد خدا60
2561حسیب اللهرحمت الله60
4459فرزادمحمد عارف60
1884حسیب اللهزلمی60
1124محمد اکبررحیم الله60
0169بشار احمد سنت الله60
0295ذبیح اللهعبدالمحمد 60
1583مهرینسلیم شاه60
4216محمد مصورمحمد رفیع60
0024صفت اللهنیاز محمد 60
2104قیسمحمد داود60
0502احمد ذکیضیاالله60
0599حسیب اللهحمید الله60
4457مینامقصود60
4031فرحنازمحمد سلیم60
1257میلاد احمد مشتاق احمد 60
4169قیسخان آغا58
0653احمد اللهعبدالطیف58
2444بلالمرزا خان58
2184حامددولت نظر58
1240بهشتهعبدالرحمن58
0089بی بی گلثومحاجی نور محمد58
2492خورشیدعبدالغنی58
987658
2296مسیح اللهنجیب58
1141عزیز احمدنور احمد 58
4032سوسنمحمد هارون58
3582معصومهعبدالوکیل58
0073شکریهعبدالعزیز58
0175مرسلنیکو بخت58
911858
1734رحمت اللهمحمد هارون56
1336احمد رامشنیاز محمد 56
2116عبداللهنورالله56
0654امیر الدینصلاح الدین56
0479حشمت اللهحبیب الله56
1731فرحتذبیح الله56
3790زینبمحمد نذیر56
2297اکرام اللهنجیب الله56
2353احمد بلالوحید الله56
0448اکرم اللهمحمد سرور56
0193محمد آرشمحمد هارون56
2921نیلوفرمحمد عمر56
2360سنبلامین الله56
1378مدثر اللهحسیب الله54
1736شفیق اللهعبدالعزیز54
2354لیناپاینده محمد 54
3434یاسمینحسیب الله54
1693سید محمد رضاسید صادق شاه54
4293محمد هادیعبدالحمید54
1840سید اصیل احمدسید زبیراحمد54
1962ادریسطاهر حسین54
1122غلام مرتضیرحیم داد54
3744زرمینهابن امین54
1743اسماشیرین آغا54
2628سوریهآقا گل54
0247رامششیراب الدین54
1861مطیع اللهعبدالحنان52
2367خلیل احمد علی احمد 52
2123سید ادریسسید عبدالبصیر52
1173طارقحکیم خان52
2072عدنانمحمد معصوم52
0687حسیب اللهمجیب الله52
0784نسترننظام الدین52
2098نگینهمحمد اسحاق52
3640عبدالنجمانعبدالصمد52
1961احمد رشادمحمد شفیق52
1990ساحلعبدالنصیر52
1012عبدالوارثعبدالقسیم52
1278عبدالصادقمنصور52
3187عبدالمتینعبدالخلیل52
1037ارشاد اللهجلال الدین52
3325حمید اللهتوفیق الله52
725252
3563سادیهنذیر احمد 52
4589رویداعبدالقاسم52
1350احمد مسعودفضل الرحمن50
3934شادابمحمد یعقوب50
0118نوید احمد فیروز احمد 50
0154ذکیهشمس الاحمد50
0785طیبهفضل الدین50
1499عبدالسمیععبدالصمد50
2197عبدالواحدعبدالرحیم50
2121سید پرویزسید لالا آغا50
4425سید حسنسید یوسف50
0717محمد عمرانمحمد همایون50
4261حسنقاسم علی50
0065سید عبدالقیومسید جعفر50
2061گیتاعبدالرحیم50
898750
4388عطااللهنعمت الله50
3468جمشیدعبدالشکور50
1126سبحان اللهمحمد انور50
0123عزت الله
احمد الله 48
0852هنگامهغلام حضرت48
2882خواجه احمد خواجه رحمت48
370648
1354مبشرحبیب الله48
2528احمد فرزادپاچاه محمد48
4581سید مبشرسید عزیز الله48
0102ذبیح اللهمردان48
4581سید مبشرسید عزیز الله48
2595مژگانامان الدین48
1174نادیه آقا ضیا48
3415احمد شاکرمیراجان46
0248محمد الیاسگل محمد46
0651شیراحمد گل الرحمن46
0870رامشمرزا الدین46
2627امیر محمد محمد داود46
3451شبیرحسینایرج میر46
0605احمد ریحانسیلانی44
0768سعیدهسید نعیم44
2747بصیرهمحمد حسن44
0251میر عبدالرحیممیرعبدالعظیم44
1559احمد مصطفیوحید الله44
1508محمد عمرمحمد ضمیر44
0467صدامغلام نبی44
4343احمد شاهامان الله44
0882مهدیعبدالحنان44
1015وحید اللهاسد الله44
3584لیمهمسیح الله44
1102احمد موسیعبدالمجید44
3501رستمعبدالرحمن42
0830عمران اللهسردار احمد 42
1612الطاف حسیننجیب الله42
2131ادریسمحمد هارون42
3633احمد آغاعبدالعلیم42
1957نعمت اللهحضرت ولی42
2044راشدعبدالواحد42
4467عبدالمجیبعبدالحمید42
0981امر الدینعبدالمنان42
0308نقیب اللهکفایت الله42
1155کبراسید حسین42
0122سمیرعبدالرحمن42
2673حسام الدینویس الدین42
1868حشمت اللهعزت الله42
1245سید مصطفیسید محمد 40
289740
0076شکیباخان علی40
3392احمد سالارعبدالخلیل40
0789محمد طارقمحمد عثمان40
012038
3694محمد مصطفیفریدون38
3395محمد یوسفعبدالقدیر38
0565انعام عبدالمختار38
901738
0168اورانوسعبدالرسول38
0537شیلاعیدی محمد 38
0466بلالغلام نبی38
5537شبنمعلی محمد 38
1769سپین غرغلام محمد 36
1307غلام مجتبیشمس الرحمن36
2874مهریهمحمد عمر36
3375مهنازامان الله36
0249بشیر احمد ولایت خان36
2588محمد مصطفیمحمد امین36
2363مصطفیخورشید احمد 36
1561مهدی رضامفید احمد 36
1581یلداامام داد36
111136
0840ادیبمحمد ابراهیم36
0490سروشمحمد سلیم36
2161شمس الدینعبدالعلی34
122234
5039رحم خداعلی مرزا34
4258الطافنور الله34
121134
3304فاضلزلمی34
2291زلگیزلمی34
3580هدیهعبدالعلی34
3769عبدالمنیرعبدالستار32
0358محمد شاکرشاه لالا32
3332مسافرسید عبدال32
4238سید سیرسید شیرجان32
4106بکتاشخان مرزا32
0071الیاسگل نبی32
1595سودابهاحمد داود32
1175زرغونهآقا ضیا32
0246خواجه عبداللهمنیر احمد 32
0001شگوفهنوروز خان32
4667ارشادالرحمنمحمد حسن30
3626باسط غلام حضرت 30
4442اجملعمر خان30
2011فیصلخواجه سعید30
1016غلام مصطفیرحیم30
1591نوروزباز علی30
1092روشناعبدالرسول30
0365سید احمدسید داود30
1196فیاضیار محمد30
0836محمد ارسلانمحمد سمیع28
1406مرتضیسید اسحاق28
1114زبیرفضل احمد 28
126828
0838الهام محمد ابراهیم28
050426
3465حبیب اللهنجیب الله26
1308غلام فیصلشمس الرحمن26
1349سعادت اللهشمس الله26
1950احمد زینورالرحمن26
3570ادریسشیرجان26
0501جوادمولا داد26
0059رامینعبدالهادی24
0155سمیرامحمد نبی24
152124
4180احمد مهدیاحمد ذکریا24
2312هجرت اللهعبدالطیف24
3652امیرمحمد یوسف24
2486نبی اللهمحمد ابراهیم24
3418حسناهمایون22
3791عایشهمحمد نذیر22
3779آمنهمحمد یاسین22
3748احمد سروشهدایت الله22
886722
866622
4052صدفمحمود خان20
2447سعادت اللهنجیب الله16
2128محمد داودمحمد فرید16
0181یحییمحمد امین14

پاسخنامه

شماره سوالجواب درست
11
23
31
42
53
61
73
81
91
102
112
123
131
143
151
162
173
184
193
201
212
222
232
243
254
262
274
281
293
302
312
323
333
342
353
363
372
382
393
402
411
421
433
444
454
464
473
484
492
503