نتایج امتحان بیولوژی صنف دوازدهم دانش آموزان دوره دوم ۱۳۹۹

جدول ذیل شامل نتایج امتحان بیولوژی صنف دوازدهم دانش آموزان دوره دوم ۱۳۹۸ – ۱۳۹۹ میباشد.
نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ویا آی دی، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید.
درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو دریافت نشود. در چنین حالت دو ویا سه حرف اول نام را بنویسید.
درصورتیکه در جستجو نتیجه دریافت نشد در قسمت پایین جدول از لینک های قبلی و بعدی استفاده کنید.

آی دینامنام پدرنمره
5453بسم اللهعبدالغفار98
4540زرلشتحبیب الرحمن96
5172ژولیکامحمد مقیم92
1448سونامحمد رحیم92
5171کریمهپیوند90
4749نصرت اللهفرید88
5367محمد تمیمکرام الدین88
4507هیوادمحمد آقا86
4168عبیداللهغلام مجتبی84
4838مرواریدعبدالوکیل84
0097ادریسمحمد شیرین84
4692ظریفعبدالطیف80
4695شبیراحمد محمد کبیر80
4666ام البنینمحمد اسماعیل80
0010محمد مهدیمحمد ظاهر80
5151عیان بیکعزیز بیک78
4167عبدالعزیزمحمدالله76
114576
4914نیلوفرمحمد فرهاد76
4723فاطمهشاه ولی76
1461احمد فیروزعبدالسمیع76
1371محمد میوندمحمد اکبر76
4534احمد فایقعبدالغفار74
4508سبحانمحمد معروف74
4839حکمت ولیشاه ولی74
4832جمیل الرحمنتاج محمد 74
843174
4503نجیب اللهرحمت الله72
4609امید اللهمحمد نعیم72
5226زیباامر علی72
3593زهرهشمس الحق72
843072
1088نگاهغلام محی الدین72
5300مریممحمد عظم72
0659فریدونمحمد عارف72
5315حشمت اللهشیرین آغا70
4703حبیب الرحمنعبدالرحمن70
4586عبدالنوابعبدالوهاب70
4728خسرومحمد تواب70
4636سید رسولغلام رسول70
1390سروش احمدسید کمال الدین70
4502هارونغلام محی الدین68
0991احمد شاهمحمد ضمیر68
3396محمد شهابعبدالکبار68
5191انیسهولی محمد68
4650سیف اللهگلاب خان66
4801لینامحمد الله66
4817بهارعبدالهادی66
5211ناجیهمحمد مقیم66
5243زهراداراب66
5419محمد فایقمحمد کاظم64
4931هدایت اللهرحمت الله64
5018بلال احمد محمد عثمان64
941264
5102مدینهصفی الله64
5192راحیلهولی محمد64
4815سارهسید صلاح الدین64
4620بهشته محمد امین64
884564
4820مهنازعبدالقدیر64
5364صدیقه عبدالحفیظ64
1458ساراعبدالمبین64
5320عبدالرحمنعبدالحفیظ62
4535شایق اللهنجم الدین62
2855فیصلگل الرحمن62
4939شاه رخعبدالکریم62
2869روح اللهعبدالحبیب62
5245ملالیمحب الله62
4856سلماخوش نظر62
4816نیلوفرعبدالحکیم62
4913رخسارمحمد فرید62
4771پریساعبدالرسول62
1391احمد میلاد احمد فهیم62
0594سجادعبدالغفار60
5213میر ادریسمیر محمد نعیم60
3006احمد ولیدشیر محمد60
111860
4575هوسیمحمد احسان60
5347تبسممحمد همایون60
5528شکریهعبدالکمال60
4567سلماسید هاشم60
5385مسکامحمد داود60
4997عاقلهامان الله60
700360
700160
700260
4911برشناعبدالولی60
4929فرشتهچراغ علی60
1435اسماجاوید60
1447فاطمهسخی والله60
1429مروهسید محبوب60
0205فاطمهاحمد شاه60
1999علی احمد نور محمد 58
5316فطرتفرید احمد 58
4559عبدالسلیمعبدالکریم58
445158
4542مصدقذبیح الله58
5384شمعریزغلام حضرت58
5253احمد اقبالمحمد عثمان58
119058
5173عبدالباسطعبدالولی58
170058
4746مریمعبدالقدیر58
272758
4734صنمعبدالهادی58
5413شمیممحمد حیدر58
1474سید عبدالسلام سید چمن58
1369ثنااللهنورآغا58
4937محمد ربیعحمد رفیع56
4751رضا خانعبدالرحیم56
1841شمس اللهالفت الله56
5158پرویزحفیظ الله56
4730شرارهشجاع الدین56
3524عایشهعبدالغیور56
0173مریمغلام مصطفی56
5034تمناسرور خان56
4932مریمگل محمد 56
1062محمد سلیمانمحمد داود56
1367محمداللهعتیق الله56
4515ساحلمیرویس54
5110ادریسعطا الله54
4846عبدالفیاضعبدالصبور54
5293عبدالحبیبمحمد 54
470554
4657سید مصطفیسید حیدر54
4845سومناحمد شاه54
3216آمنهنور الدین54
5105زهراغلام سخی54
0197بلالمیرویس54
1440مصطفیعبدالمتین54
1441احمد سمیرعبیدالله54
4527محمد باسطجمال ناصر52
4663احمد فرزادمحمد علم52
0113سید عبداللهسید احمد 52
1819ساجد احمد غلام ابوبکر52
4735سید مصطفیهمایون52
5513عبدالفهیمعبدالقیوم52
4998علی اضغرنصیر احمد 52
4935سهیلاچراغ علی52
5104مقدسهسید موسی52
4948نازیعبدالسمیع52
5036سهیلانور الله52
4824مسعودهداد محمد 52
114252
1499عبدالوحیدجهانگیرشاه52
1423سعدیهبابه جان52
1407عمرهگلبدین52
4570شریف اللهجاوید50
4505محمد حامدانور محمد 50
5190میرویسولی محمد 50
5301ننگیالیگل زمان50
3292عرفانعبدالغفار50
5346عبدالقهارعبدالفتاح50
4461احمد راشدمحمد ظاهر50
5115شهیرخیر محمد 50
5249احمد سخامحمد صدیق50
2594خسروآباجان50
5156رضوان اللهعبدالمحمد 50
5409احمد یاسر محمد یاسین50
4525سید رحیمسید داود50
4927احمد رشادرحمت الله50
4426عفیفهمحمد عیسی50
5252ماه منیرعزیزالرحمن50
1345محمد معصومابن امین50
1401آمنهعبدالقیوم50
2000سید علیسید حبیب48
4504شفیقمحمد رفیق48
4818محمد پیمانمحمد نصیر48
4992عبدالظهورعبدالقیوم48
5281محمد حامدمحمد رحیم48
4651عبید اللهبشیر احمد 48
125448
4576محمد الیاسغلام محمد48
5393محمد میلاداکرام الدین48
5212قند آغاخالق داد48
4760امین اللهسرور خان48
5313نازشخان مرزا48
944448
944348
4574احمد روشانهمایون46
5365مبشرعبدالقهار46
4909تیمور شاهشیرین شاه46
4612ذبیح احمد ذاکر ا حمد 46
5168زبیرگل جان46
4709نوابنصیرمحمد 46
4582انورالحقضیاالحق46
5169بهادرمحمد هارون46
5531مدثر احمد احمد نعیم46
5284فهیم اللهعبدالرحمن46
4541صابرهعلی محمد 46
5186فریحهمحمود خان46
112746
4943مرسل سردار محمد 46
5114شریفهعبدالمحمد 46
4755صدف عبید الله46
1501کفایت اللهمحمد نظر46
0735مجتبیکریم داد46
1365عبدالرافععبدالنور46
4800عبدالحیعبدالهادی44
5014ضیارملشیر محمد 44
5345شاه رخمحمد حیدر44
330244
4526ادریسزمری44
536344
1864رحمت اللهعبید الله44
4641احمد فرزادگل آغا 44
5292عبدالحکیممحمد 44
4812سید پامیرمیرعبدالله44
1437محمد سلیمعزیز الله44
5208جاهدملا محمد 44
5095محمد ندیمعبدالسعید44
4492علی احمد عبدالاحد44
044444
102844
447744
292144
4498هنگامهحلیم جان44
1412ادریسمحمد یونس44
330342
5246روملمیر آقا42
5294الیاسروزی خان42
5247منصورمسعود42
4837ذبیح اللهعبدالواحد42
5016عبدالباریغلام رسول42
5229هارون احمد نصیر احمد42
0619کنشکامحمد شعیب42
5174محمد کریمکرم خان42
5286عفتامیر جان42
468342
5091فایزهمحمد اسماعیل42
2426منیژه عبدالشکور42
4778گلثومعبدالجمیل42
5003تمناسید محمد 42
4637سونیلامحمد صابر42
1398ادریسعاشق الله42
1380رامشجان داد42
1364عبدالوارثعبدالرزاق42
1415بشرا مهنازمحمد ولی42
2372امیدقیام علی40
4772مزملعبدالرب40
5444سمیع اللهگل الرسول40
3625نقیب احمدمحراب الدین40
5001فیصلعیدی محمد 40
5160مسیح اللهمحمد اسحاق40
5220رشادغلام حسن40
5340ثنا رفیع الله40
5285سیماشاه ولی40
5092مرسل نادر شاه40
1399شفیقتوکل40
5032هاشماحمد 38
4618الهامعبدالودود38
5326روح اللهالله محمد 38
5183قیسغلام سخی38
5030تمیمعبدالطیف38
4577محمد اسماعیلنافع الدین38
5162مبین شاهمحمد مقیم38
5379عبدالواحدمحمد اکبر38
5109خواجه بصیرخواجه جبیب الله38
5366خیر الدینخان محمد 38
4950عشرت اللهگل شاه38
450038
4850رویاسید نجیب الله38
5437لیمهشاه محمود38
303038
5527شایستهاحمد ولید38
1500طارقخان جی38
2604راشدغلام محی الدین36
4217فهیمعبدالهادی36
5209رامینگل محمد 36
3753محمد ماهرمحمد طاهر36
4844الیناداد محمد 36
1357علی رضاءعبدالشاپور36
1377پرستومحمد یوسف36
012334
3354قدرت اللهمحمد نعیم34
5175فردینشیر محمد 34
456234
4624محمد حسیناحمد ظاهر34
4649لطف اللهعبدالرزاق34
4664حسیب اللهخلیل الله34
3614احمد خبیرمحمد قاسم34
1791نصرت اللهعبدالواسع34
5325مصطفیعبدالستار34
4506سبحان اللهسمندر34
5361مرتضیعبدالحسین34
2648محمد یونسمحمد ضیاالحق34
5341عبدالواسعمحمد حسن34
5321بلالمحمد صدیق34
5474محمد ذاکرمحمد نجیب34
855534
507034
5506شفیقهمحمد عمر34
1378آرزومحمد یوسف34
1402فروزانعبدالقیوم34
5298مسیح اللهزلمی32
4593محمد ادیبحبیب الحق32
5368سید عمرسید داور32
4836محمد عباسمحمد همایون32
5438سید جلالسید محمد 32
302032
4512احمد فردینعبدالرحمن32
4857مزملعبدالقدیر32
0992خالق دادرحیم داد32
356232
5227کیهانعصمت الله32
5457واسعمیر محمد 32
732532
1442محمد شبیرعبدالبصیر32
1443محمد ندیممحمد امین32
1381فرهادعبدالحمد32
0312وارثنجیب الله32
0686احمد راحلمعراج الدین32
1431احمد شجاعدل آغا32
1358زحلالله میر32
004630
4546رحمت اللهیار محمد30
5290احمد فرزادجان آقا30
110530
5291سهیلمیر آقا30
139930
5282عزیز الرحمنجمعه30
4638حشمت اللهاشرف الله30
5371مبصر احمد عبدالکریم30
4640عبدالصمیمعبدالحی30
1054وارثذبیح الله30
1507ممتاز احمدممتاز محمد30
1372محفوظ اللهولی الله30
4941محمد هاشماحمد 28
4799عبدالودودعبدالهادی28
5166احمد فروغمحمد ظریف28
5163راتبرحیم الله28
4072فیاضحیات الله28
5505مرسلروح الله28
4445سحرفضل الدین28
1419عبدالجبارحاتم خان28
1492محمد میلادظفر خان28
5161لطف اللهخلیل الله26
5323احمد صفامحمد صدیق26
4544مجتبیعبدالعلیم26
4684شهریارحمید الله26
4750محمد عمرمحمد حلیم26
5349زینبمحمد حسین26
469026
4902نصر اللهغلام حیدر 24
5262علی شاهپاینده محمد 24
2710مسعودحامد24
100124
4616میر مصطفینور محمد 24
2894سمیع اللهمبارک شاه24
5415عبدالرحمنغلام علی24
5250سید ساحلسید صابر24
5017قیسغلام نبی24
4930خالدنثار احمد 24
2179رامینزمری24
4656احمد ذکیمحمد رحیم24
5412مرسلمحمد حیدر24
177924
1350عرفان اللهمحمد الله24
1430آرشغلام حیدر24
110122
4520الهاممحمد یعقوب22
4710احمد زبیدنثار احمد 22
400022
0501جوادمولا داد22
5040فرخقند آغا18
5221صالحهعبدالاحد18
50 816

پاسخنامه

شماره سوالجواب درست
14
23
31
44
54
62
72
82
91
103
113
122
132
144
151
164
172
182
193
201
213
221
233
243
252
263
273
284
291
304
311
322
332
342
351
363
372
384
394
403
414
422
431
444
452
464
473
483
491
504