نتایج امتحان بیولوژی صنف یازدهم دانش آموزان دوره دوم ۱۳۹۹

جدول ذیل شامل نتایج امتحان بیولوژی صنف یازدهم دانش آموزان دوره دوم ۱۳۹۸ – ۱۳۹۹ میباشد.
نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ویا آی دی، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید.
درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو دریافت نشود. در چنین حالت دو ویا سه حرف اول نام را بنویسید.
درصورتیکه در جستجو نتیجه دریافت نشد در قسمت پایین جدول از لینک های قبلی و بعدی استفاده کنید.

آی دینامنام پدرنمره
4507هیوادمحمد آقا98
4695شبیراحمد محمد کبیر98
110898
4540زرلشتحبیب الرحمن98
1448سونامحمد رحیم98
4997عاقلهامان الله94
3216آمنهنور الدین94
4749نصرت اللهفرید92
5367محمد تمیمکرام الدین92
4820مهنازعبدالقدیر92
4723فاطمهشاه ولی92
444692
4620بهشته محمد امین92
0097ادریسمحمد شیرین92
5151عیان بیکعزیز بیک90
5167محمد فرشادجنت گل90
4547فهیمهکاظم علی90
5243زهراداراب90
1088نگاهغلام محی الدین90
114590
444590
5172ژولیکامحمد مقیم90
4914نیلوفرمحمد فرهاد90
4692ظریفعبدالطیف90
113888
4771پریساعبدالرسول88
5155مریممحمد صدیق88
4752فاطمهشاه محمد 88
4746مریمعبدالقدیر88
0443ضیاالحقمحاکم خان88
0010محمد مهدیمحمد ظاهر88
4168عبیداللهغلام مجتبی86
5364صدیقه عبدالحفیظ86
1365عبدالرافععبدالنور86
4719عبدالطیفشیر آقا84
2855فیصلگل الرحمن84
4891محمد عمرانعبدالجاوید84
4703حبیب الرحمنعبدالرحمن84
1435اسماجاوید84
5320عبدالرحمنعبدالحفیظ82
4663احمد فرزادمحمد علم82
5191انیسهولی محمد82
5192راحیلهولی محمد82
447782
5245ملالیمحب الله82
4934سحرفضل الرحمن82
4839حکمت ولیشاه ولی82
4167عبدالعزیزمحمدالله80
5173عبدالباسطعبدالولی80
4559عبدالسلیمعبدالکریم80
3006احمد ولیدشیر محمد80
3396محمد شهابعبدالکبار80
4778گلثومعبدالجمیل80
4801لینامحمد الله80
921780
5114شریفهعبدالمحمد 80
4824مسعودهداد محمد 80
5157رخشندهبهروز علی80
4937محمد ربیعحمد رفیع80
4505محمد حامدانور محمد 80
1461احمد فیروزعبدالسمیع80
4992عبدالظهورعبدالقیوم78
4650سیف اللهگلاب خان78
777578
5252ماه منیرعزیزالرحمن78
4498هنگامهحلیم جان78
5171کریمهپیوند78
1391احمد میلاد احمد فهیم78
4636سید رسولغلام رسول76
5385مسکامحمد داود76
5090مروهمحب الرحمن76
0990شریفهدولت محمد 76
091276
5105زهراغلام سخی76
4856سلماخوش نظر76
3642روح اللهرحیم گل76
1841شمس اللهالفت الله76
5018بلال احمد محمد عثمان76
4567سلماسید هاشم76
1371محمد میوندمحمد اکبر76
1450سیاوششریف الله76
0205فاطمهاحمد شاه76
2869روح اللهعبدالحبیب74
5321بلالمحمد صدیق74
4534احمد فایقعبدالغفار74
2425سلوا طنینمحمد ابراهیم74
4741زهرهمحمد کریم74
5211ناجیهمحمد مقیم74
4639نیلابآقا محمد 74
114274
4913رخسارمحمد فرید74
5300مریممحمد عظم74
4541صابرهعلی محمد 74
4938محمد وثیقشیرین آقا74
4846عبدالفیاضعبدالصبور74
0197بلالمیرویس74
1458ساراعبدالمبین74
1439ملیلامحمد یعقوب74
4504شفیقمحمد رفیق72
5253احمد اقبالمحمد عثمان72
5168زبیرگل جان72
236472
170072
288372
5340ثنا رفیع الله72
4931هدایت اللهرحمت الله72
4503نجیب اللهرحمت الله72
5115شهیرخیر محمد 72
4535شایق اللهنجم الدین72
0619کنشکامحمد شعیب72
4816نیلوفرعبدالحکیم72
5210نازیهحمید خان72
1355احمد سیرعبدالبصیر72
5158پرویزحفیظ الله70
4609امید اللهمحمد نعیم70
4625محمد وارثولی محمد 70
55370
4935سهیلاچراغ علی70
4815سارهسید صلاح الدین70
4508سبحانمحمد معروف70
4939شاه رخعبدالکریم70
4627فاطمه گلعبدالسلام70
5229هارون احمد نصیر احمد68
0991احمد شاهمحمد ضمیر68
5016عبدالباریغلام رسول68
5281محمد حامدمحمد رحیم68
5092مرسل نادر شاه68
4709نوابنصیرمحمد 68
4501حامدعبدالرازق68
0735مجتبیکریم داد68
536366
1999علی احمد نور محمد 66
4618الهامعبدالودود66
112266
111866
4502هارونغلام محی الدین66
777366
5102مدینهصفی الله66
5091فایزهمحمد اسماعیل66
4576محمد الیاسغلام محمد66
4832جمیل الرحمنتاج محمد 66
1388احمد مجتبیاحمد شاه66
1369ثنااللهنورآغا66
4570شریف اللهجاوید64
4587احمد صمیممحمد نسیم64
0992خالق دادرحیم داد64
4909تیمور شاهشیرین شاه64
4664حسیب اللهخلیل الله64
3593زهرهشمس الحق64
944364
4755صدف عبید الله64
4838مرواریدعبدالوکیل64
4574احمد روشانهمایون64
0659فریدونمحمد عارف64
1440مصطفیعبدالمتین64
3148عبدالمتینعبدالحسین62
4651عبید اللهبشیر احمد 62
5208جاهدملا محمد 62
5190میرویسولی محمد 62
4844الیناداد محمد 62
777762
5319لطف اللهنادر شاه62
1390سروش احمدسید کمال الدین62
5014ضیارملشیر محمد 60
4525سید رحیمسید داود60
4932مریمگل محمد 60
1352محمد مرتضیخلق الدین60
1441احمد سمیرعبیدالله60
4542مصدقذبیح الله58
5246روملمیر آقا58
5174محمد کریمکرم خان58
4800عبدالحیعبدالهادی58
5110ادریسعطا الله58
5315حشمت اللهشیرین آغا58
4666ام البنینمحمد اسماعیل58
2426منیژه عبدالشکور58
4929فرشتهچراغ علی58
5347تبسممحمد همایون58
1421سمیع اللهعبدالله58
1398ادریسعاشق الله58
1452احمد فوادشمس الحق58
346856
5284فهیم اللهعبدالرحمن56
5393محمد میلاداکرام الدین56
5219رویناعبدالبصیر56
4586عبدالنوابعبدالوهاب56
5291سهیلمیر آقا54
3625نقیب احمدمحراب الدین54
4927احمد رشادرحمت الله54
3292عرفانعبدالغفار54
044454
5095محمد ندیمعبدالسعید54
4575هوسیمحمد احسان54
1364عبدالوارثعبدالرزاق54
1423سعدیهبابه جان54
4810سباوونخواجه مقل52
119052
4515ساحلمیرویس52
5283شبانهدلاور خان52
5036سهیلانور الله52
5250سید ساحلسید صابر52
1062محمد سلیمانمحمد داود52
1791نصرت اللهعبدالواسع50
5316فطرتفرید احمد 50
518450
5160مسیح اللهمحمد اسحاق50
4506سبحان اللهسمندر50
272750
5186فریحهمحمود خان50
5286عفتامیر جان50
5109خواجه بصیرخواجه جبیب الله50
124250
4730شرارهشجاع الدین50
5249احمد سخامحمد صدیق48
4751رضا خانعبدالرحیم48
2000سید علیسید حبیب48
5213میر ادریسمیر محمد نعیم48
4593محمد ادیبحبیب الحق48
4649لطف اللهعبدالرزاق48
5034تمناسرور خان48
5322الفت ولینصب علی48
4641احمد فرزادگل آغا 48
524048
1117بلالوحید الله48
923346
4577محمد اسماعیلنافع الدین46
3524عایشهعبدالغیور46
3354قدرت اللهمحمد نعیم46
4941محمد هاشماحمد 46
5169بهادرمحمد هارون46
1407عمرهگلبدین46
1401آمنهعبدالقیوم46
4640عبدالصمیمعبدالحی44
5323احمد صفامحمد صدیق44
4492علی احمد عبدالاحد44
4911برشناعبدالولی44
5285سیماشاه ولی44
4837ذبیح اللهعبدالواحد44
5379عبدالواحدمحمد اکبر44
5175فردینشیر محمد 44
4950عشرت اللهگل شاه44
4930خالدنثار احمد 44
5223محمد فهیمعبدالمبین44
5294الیاسروزی خان42
5369مرتضیمصطفی42
2648محمد یونسمحمد ضیاالحق42
4799عبدالودودعبدالهادی42
4582انورالحقضیاالحق42
5195کفایت اللهمحمد قاسم42
468342
944442
4734صنمعبدالهادی42
5325مصطفیعبدالستار42
4776احمد بلالتوریالی42
4906شریف اللهسمیع الله42
1380رامشجان داد42
5212قند آغاخالق داد40
5000مختارتوریالی40
5282عزیز الرحمنجمعه40
5003تمناسید محمد 40
469040
5326روح اللهالله محمد 40
5001فیصلعیدی محمد 40
5156رضوان اللهعبدالمحمد 40
1372محفوظ اللهولی الله40
1358زحلالله میر40
5346عبدالقهارعبدالفتاح38
5113مرتضیمحمد ولی38
4526ادریسزمری38
1437محمد سلیمعزیز الله38
5030تمیمعبدالطیف38
110538
5293عبدالحبیبمحمد 38
1357علی رضاءعبدالشاپور38
1054وارثذبیح الله38
1451عبدالصبورعبدالظهور38
5163راتبرحیم الله36
5111جابرصفر محمد 36
2179رامینزمری36
5391فدا احمد فیض احمد 36
119736
5161لطف اللهخلیل الله36
5298مسیح اللهزلمی36
5292عبدالحکیممحمد 36
5220رشادغلام حسن36
0312وارثنجیب الله36
1469حیات اللهحکیم شاه36
1433پیمانمحمد الف36
1455نگینهمولا داد36
4624محمد حسیناحمد ظاهر34
4850رویاسید نجیب الله34
020234
4689رومانیار محمد 34
4812سید پامیرمیرعبدالله34
4546رحمت اللهیار محمد34
1381فرهادعبدالحمد34
4956حنظلهنور آغا32
0774سلیمانمحمد شفیع32
4512احمد فردینعبدالرحمن32
4735سید مصطفیهمایون32
777132
5037شاهینعبدالقدیر32
1442محمد شبیرعبدالبصیر32
1345محمد معصومابن امین32
1416محمد جمشیدمحمد اولیا32
1397محمد حامدگل آقا32
1378آرزومحمد یوسف32
5017قیسغلام نبی30
4857مزملعبدالقدیر30
1373بخت زمینعبدالحیات30
1492محمد میلادظفر خان30
4998علی اضغرنصیر احمد 28
3614احمد خبیرمحمد قاسم28
4612ذبیح احمد ذاکر ا حمد 28
1443محمد ندیممحمد امین28
1412ادریسمحمد یونس28
4750محمد عمرمحمد حلیم26
5032هاشماحمد 26
3217عبدالحمیدضیا محمد 26
5227کیهانعصمت الله26
5107احمد عمرغلام دستگیر26
5040فرخقند آغا26
456226
4926محمد غلام ربانی24
4902نصر اللهغلام حیدر 24
1659نیک محمدعبدالرحمن24
5262علی شاهپاینده محمد 24
5216عبدالواحدضابط24
100124
4708شبیرحبیب24
2894سمیع اللهمبارک شاه24
1377پرستومحمد یوسف24
1402فروزانعبدالقیوم24
934522
5371مبصر احمد عبدالکریم22
777822
3753محمد ماهرمحمد طاهر22
1411محمد یوسفمحمد یعقوب22
5166احمد فروغمحمد ظریف18
1431احمد شجاعدل آغا18
1460رحیم اللهخان زمک18

پاسخنامه

شماره سوالجواب درست
14
23
32
41
54
61
73
82
92
103
112
122
133
143
151
163
172
184
191
203
212
221
234
244
252
261
274
283
291
304
313
322
331
341
353
362
373
381
393
402
412
424
431
444
452
462
473
483
492
504