نتایج امتحان مطابقت و تجزیه افاده های الجبری دانش آموزان دوره اول ۱۳۹۹

جدول ذیل شامل نتایج امتحان مطابقت و تجزیه افاده های الجبری دانش آموزان دوره اول ۱۳۹۸ – ۱۳۹۹ میباشد.
نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ویا آی دی، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید.
درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو دریافت نشود. در چنین حالت دو ویا سه حرف اول نام را بنویسید.
درصورتیکه در جستجو نتیجه دریافت نشد در قسمت پایین جدول از لینک های قبلی و بعدی استفاده کنید.

آی دینامنام پدرنمره
0028محمد اقبالفرید احمد 100
0119مامونضیاالحق100
1539فریدهعبدالرازق100
1666خدیجهشمس الدین100
2156سحرمحمد نبی100
2452احمد سیرتضیا الدین100
2882خواجه احمد خواجه رحمت100
4418مرسل گل احمد 100
0053الهام الدینامیر جان98
1184مسعودمحمد احسان98
1652سکینهخادم حسین98
2311مدثراللهبهرالدین98
3305صهیبهعبدالقدیر98
4222حسیب اللهوزیر محمد 98
0996محمد ظریفمحمد شفیع98
0055محمد فاضلآقا گل96
0130احمد فیصلبریالی96
0146تهمینهعبدالواحد96
0370عبدالمالکعبدالجلیل96
0475رکن الدیناحمد شاه96
0724عبدالجبارروکی96
0857فرحنازحکیم الله96
1072هوسیعبدالحلیم96
1241میلادفقیر محمد 96
2112سمسور الرحمنفدا محمد 96
3170جلوهعبدالرحیم96
3409ساراضیا الدین96
4443فوزیهمحمد داود96
4518نبی رحمتخالد احمد 96
0806صدفداکتر سمیع96
0163مروه96
0155نعمت اللهمحمد امین96
0002محمد یعقوبمحمد ابراهیم94
0091بی بی اقرأحاجی نور محمد94
0627زعیمشیر احمد 94
0665محمد الطافمحمد اسماعیل94
0757شفیع اللهحشمت الله94
1090محمد هاروندوست محمد 94
1119احمد یاسرفیاض94
1322عمران اللهیار محمد 94
1621بی بی رحیمهنورالدین94
1643محمد ذبیحمحمد غلام نبی94
202094
2122عبدالوهابمحمد فاضل94
2734احمد شبیرمحمد الله94
3402هدیهاسدالله94
4468صدفعتیق الله94
4473فرخندهحفیظ الله94
0050محمد مدثرعبدالله92
0103سید الیاسعبدالرحیم92
0202کوهسارحسیب الله92
0274رضوان اللهمحمد اکرم92
0663احمد شبیرعبدالحنان92
1368فیصلعبدالقهار92
1436عزیز اللهامام علی92
1557احمد مدثرندا محمد 92
1917لیدا جانالله نور92
2097محمد تقینظر علی92
2144سونیلاعبدال محمد 92
2277نجیب اللهمحمد امین92
2376محب اللهگل آقا92
2520حسیب اللهعصمت الله92
2784شبنممحمد شاه92
4682عبدالرحمنعبدالخالق92
641592
800292
0026محمد حامدتاج محمد 90
0093امان اللهمحمد خالد90
0125سحرمحمد انور90
0264احمد مبشرحشمت الله90
0272احمد نویدجمال عبدالناصر90
0482احمد زعیممحمد فهیم90
0538زهراجمشید90
0604عبداللهچاریارقل90
0681محمد عقیلسلطان علی90
1528احمد صدامفضل محمد90
204090
2550ډیوهمحمد حنیف90
2643زینبشیرعلی90
3033نیاز محمد نجیب الله90
3684محمد اسماعیلامیر الدین90
0233عبداللهمحمد ولی90
0156شبنمحاجی محمد یوسف88
0309صنمنور آغا88
0401سید مرتضیسید اسماعیل88
0436حشمت اللهنصرالله88
0485احمد شکیبشیر پادشاه88
0487احمد فیاضمحمد آجان88
0570هدیغلام فاروق88
0721عبدالمتینعبدالحکیم88
0843احمد خسرواحمد جان88
1344شگوفهغلام محبوب88
1866مروهعبدالقیوم88
1959محمد حسنمحمد وزیر88
2041فریدونمحمد اجمل88
2370احمد شبابمیرعلی88
2475نصرت اللهعبدالبصیر88
3401احمد آرشمحراب الدین88
4373نورستاعبیدالله88
4422فاطمهمحمد صدیق88
4429نیلا صباوحید الله88
800388
0025رشادمحمد ضیا88
0483احمد نوازعبدالودود88
0068مصعبشارخ86
0100محمد شبیرمحمد صابر86
0157شبنممحی الدین86
0235مروه سید سکندر86
0236سکینهسید سکندر86
0263هدیهعبدالجبار86
0433رفیع اللهمحمد نادر86
0498احمد عمراناحمد جاوید86
0840ادیبمحمد ابراهیم86
0851محمد بصیرمحمد شریف86
0911عابدهمحمد شفیع86
0913پریساغلام عباس86
0915زینبمحمد کریم86
1135الهاممحمد هاشم86
1200داد محمد غلام علی86
1617سید محبوبسید محفوظ86
1741احمد یاسرفضل الربی86
1867بسیناعبدالقیوم86
1883حکمت اللهسید احمد 86
1987رفیع اللهداد الله شریف86
2359میلادمحمد محسن86
2642شبنممحمد تقی86
4286محمد عمرانمحمد فضل86
4447حامد عبدالخالق86
4466سید بلالمیر حسیب الله86
5373مصطفیعزیزالله86
900186
0117جوهر محمدگران محمد86
0116جوادولی جان86
1196فیاضیار محمد86
0612عزیزغلام سرور86
0051احمد راشدامین الله84
0290نرگسمحمد رسول84
0330حسناعبدالصمد84
0393سید یوسفسید حامد84
0598زهرهنصیر احمد 84
0660محمد شعیبعبدالواحد84
0711رفیع اللهرحمت الله84
0838الهام محمد ابراهیم84
1380حزب اللهمحمد رضا84
1509احمد فرخاحمد شفیع84
1638شهیرعبدالقدیر84
1802کاییناتسعدالله84
2009نیلوفرشاه آقا84
2110احمد فردینعبدالزبور84
2142ایملنصیر احمد84
2306ضمیرهسلطان محمود84
2379خدیجهنجیب الله84
3303میلادعبدالقیوم84
3391ساحلمحمد خالد84
3472محمد الهامغلام نقشبند84
0653اظهرعبدالحسیب84
0034فهیمهمحمد محسن82
0038حمیداللهروح الله82
0140احمد ولیددر محمد 82
0141میرزا حسینمحمد رضا82
0144سید مصطفیحسین آقا82
0145صدفعبدالجبار82
0445احمد شعیبمایل آغا82
0643احمد ساحلدل آقا82
0956فرخندهحکیم الله82
1023محمد شریفخان علی82
1198محمد میکایلفضل الرحمن82
1213فیصل سید احمد 82
1339سید طاهاسرور الدین82
1441نقیب اللهمحمد اقبال82
1641سلیمانداد محمد 82
1795عبدالسلیمعبدالحمید82
2564احمد بلالمعین الدین82
2750سپوژمیعبدالبصیر82
3399احمد شعیبنثار احمد82
3411فاطمهخان آقا82
3435مرسلمحمد ابراهیم82
4469حسیب اللهمحمد اکبر82
4470صدفبریالی82
975182
1093احمد رشادجاوید احمد82
0611مریمفرید احمد82
0387مسرتقطب الدین82
0853رفعت اللهعبیدالله82
0098شمس اللهگل لالا80
0167سید عقیلسید حسن80
0183سمسورمحمد عارف80
0270محمد یحیخیال محمد80
0361عبدالباسطعبدالاحمد80
0369فرمان وکیلفیروز شاه80
0371جواد احمد فواد احمد 80
0386ذکی محمد عیسی80
052580
0534احمد فهیمشیرپادشاه80
0585عبدالباعثمحمد نعمیم80
1107مرحباعبدالغفور80
1129نادیهصفی الله80
1130طیبهعبدالغفور80
1132ثنامحمد حکیم80
1247حمیدهغلام عباس80
1306فرزادمحمد مبین80
1547منوچهرمحمد اعظم80
2148نصیربصیر80
2332یلدامحمد ظاهر80
2505بلالمحمد قاسم80
2554نعماننیک محمد 80
3392احمد سالارعبدالخلیل80
4786محمد ادریسمحمد عارف80
877980
998880
0047محمد الهامعبدالمعصوم80
0051سید محفوظسید معروف80
0869عبیدالرحمنخدا داد80
0027عبدالواحدتاج محمد 78
0040عبدالمختارعبدالمنان78
0143بشیرالدینبصیر الدین78
0215آیدامحمد فواد78
0237محمد زاهدمحمد یونس78
0334مجیب احمد سلطان احمد 78
0479حشمت اللهحبیب الله78
0551محمد شایقعطا محمد 78
0674شیبانجم الدین78
0803محمد امیدمرزا محمد 78
0874محمد مصطفیعبدالولی78
1125محمد اقبالزلمی78
1128هدیهصفی الله78
1146ویسجان الله78
1297حسنامیرزا محمد78
1345زهراخواجه ظفر78
1367سمیع اللهعبدالروف78
1603شملههدایت الله78
1779نیلوفرسید رضا شاه78
1924سید میر علی شاهسید احمد شاه78
2247فرحتذین العابدین78
2350دنیابشیراحمد78
2408خدیجهامین الله78
2680عبدالحیعبدالاحد78
2797سجیهسید محمد78
3342شبیر احمد محمد عارف78
3968الههعبدالقادر78
4201احمد ذکیشیر محمد 78
4460عبدالحیعبدالقدیر78
0125مرسیلامحمد اسحاق78
1012حسناعبدالغفور78
0539ابراهیمزمری78
0239عبدالودودعبدالفاروق78
0199مروهزین الله76
0268ساجدهعبدالروف76
0477مریمرحمت الله76
0546محمد الهاممحمد شعیب76
0592فردینمحمد اسحاق76
0631سهراببسم الله76
0632میرویسمحمد یوسف76
0825فرشاداحمد گل76
0935حسناحاجی لطف الله76
0959مدثرعبدالجلیل76
1083ریحانهسید مولاداد76
1101سلسلهنجیب الله76
1447شبنماسدالله76
1546محمد حامدحسین داد76
1640شکیب مسجدی76
1687متینننگیالی76
2447سعادت اللهنجیب الله76
2517محمد مبشرمحمد عمر76
3302محمدعبدالحق76
3374سومنعبدالکریم76
3604رویناگل محمد 76
3907میکاییلعبدالشاه76
4169قیسخان آغا76
4496محمد عمراننصر الله76
0273احمد سمیرهدایت الله74
0296طلب الدینبهاوالدین74
0341احمد نویدعبدالحبیب74
0635حیدرشاه ولی74
0644سمیهمحمد حسن74
0661احمد ذکیعبدالستار74
0820احمد فرزادشیر حمزه74
0845ظفر اللهولی الله74
0862مرتضیمحمد نعیم74
0883آرشعبدالحنان74
1017فرشاد آقا محمد 74
1172عابد الرحمنسیف الرحمن74
1761باسطهعطا محمد 74
1825مینهفیض محمد74
1920لیمهعبدالحمید74
2243مسعودهفیض محمد 74
2328احمد ظاهردر محمد 74
2346پروانهعبدالبشیر74
2443سمیهعبدالروف74
2492خورشیدعبدالغنی74
3340محمد بشیرمحمد کبیر74
3826الهامسلیمان74
4452معصومهمفید احمد 74
0388صدفقطب الدین74
0124اصیلامحمد اسحاق74
1039ذبیح اللهغلام مصطفی74
0294احمد سمونپادشاه افضل74
0064سید ولیدمحمد کبیر72
0065سید عبدالقیومسید جعفر72
0099احمد وارثنجیب الله72
0190دوست محمد شیرمحمد72
20272
0266رامینمحمد ظریف72
0340عبیداللهمحمد اسماعیل72
0399سید مصطفیسید اسماعیل72
0547احمد فریدعبدالوهاب72
0673همانجم الدین72
0677ایمانعلی مرزا72
0759عبدالوارثعبدالصبور72
0815زهرهمیر عبدالاحد72
1015وحید اللهاسد الله72
1070سارهعزیز احمد 72
1176میلادعبدالمتین72
1321عطا اللهخلیل الله72
1571فردینخیر الدین72
1736شفیق اللهعبدالعزیز72
1982محمد ادریسجمعه گل72
2015فردوسزلمی72
2031فریدونامیر خان72
2185سجادمیر احمد 72
2366فضل احمد عبدالاحمد 72
3341حکمت اللهسلطان عزیز72
3376آزادهبشیر احمد 72
3430سلطانهزمری72
4192فرزادعبدالحلیم72
4455حسیب اللهعقل الدین72
4477نجیبهمحمد خواجه72
901172
1171الیاسعبدالعلیم72
0503شهرامعبدالمنان72
0152محمد منصورمحمد رحیم72
0049عبدالمدبرعبدالله70
0307احمد زاهدنورعلی70
0397نور جهانمحمد سلیمان70
0539حسیب اللهمحمود70
0544حبیب اللهمحمود70
0680اجملنور احمد فهیم70
0844محمد اقبالمحمد ایوب70
1094عمران احمد شهاب الدین70
1152خدیجهعبدالجبار70
1577نرگسنجیب الله70
1609عابدغلام حیدر70
0101زینتاحمد فهیم70
0059رامینعبدالهادی68
0132ناهیدفهیم الله68
0149زرمینهصالح محمد 68
0310حکمت اللهخان محمد 68
0343ربیعنور محمد 68
0438دل شادمنگل68
0483زاهدسید امام68
0535محمد نعیمعبدالرحمن68
0561حامدسید آور68
0684احمد ویسمعبدالقهار68
0763زاهدغلام فاروق68
0829احمد رشادشعیب68
0910مقدسعبدالرحمن68
0988حامدغلام حضرت 68
1014احمد فوزاناکرام الدین68
1049شاه جهان زیببابه جان68
1175زرغونهآقا ضیا68
137068
1434برکت صفرعلی68
1581یلداامام داد68
1840سید اصیل احمدسید زبیراحمد68
1922نذیرسید عظیم68
2003رقیهعبدالحمید68
2119عبدالباسطعبدالحمید68
2133منصورشاه مقصود68
2571طلحهغلام محمد 68
4308احمد خیاماحمد شاه68
4451ساحلمحفوظ الله68
907768
0220احمد شعیبمحمد لقا68
0028فاطمهاحمد وحید68
1488مهریهمحمد اسحاق68
0098اعجاز اللهمحمد امین68
0276مدینهمحمد نوید66
0354ماهدشفیع الله66
0540صفی اللهمحمد عوض66
0649فتانهمظفرالدین66
0833عبدالمصورعبدالجلیل66
1122غلام مرتضیرحیم داد66
1257میلاد احمد مشتاق احمد 66
1316صدفعبدالمحمد 66
1688میوندعنایت الله66
1707مزملمحمد عباس66
2197عبدالواحدعبدالرحیم66
2302محمد جاویدمحمد حسین66
2451عبداللهصبغت الله66
2611زبیرعبدالجبار66
2695مسرتمحمد خالد66
3577حبیبهعبدالحمید66
3588مهدیهمحمد عارف66
3651مومنهقربان علی66
3780ادریس حکیم الله66
4194فوادعیدی محمد 66
0121سهیلسخی محمد64
0147محمد آصفغلام عباس64
0379توریالیفقیر محمد64
0421مدینهامیر گل64
0804عبدالبصیرگلا جان64
0837محمد صادقگل الرحمن64
1270نوشادفیض محمد 64
1364احمد صفااحمد شاه64
1531سومنمحمد نسیم64
1537سید محفوظامیر حمزه64
1764سهرابمحمد منصور64
1912عبداللهایام الدین64
1925احمد مدثرعبدالصادق64
2167سحرمحمد یوسف64
3090رافعهنعمت الله64
3564نور الههسید فرید64
3608محمد مرتضیاحمد الله64
3953ذکیهمحمد عیسی64
409664
4424صدفسید صابر64
4456رمیضمیرزا شاه64
0102ذبیح اللهمردان62
0123عزت الله احمد الله 62
0413نیلوفرعبدالقهار62
0664عباداللهعبدالحی62
0830عمران اللهسردار احمد 62
1035محمد راشدرحم الدین62
1041هلالمحمد اضغر62
1076محمد آغامحمد نعیم62
1151الهامشیر خان62
1225بختیاررحمت الله62
1554ماروزهعبدالحکیم62
1735محمد حسیبمحمد نعیم62
1996تهمینهعاشور محمد 62
2189پرمیلاغلام سخی62
2234عبدالحقمحمد انور62
2393بی بی فاطمهغلام رسول62
3390احمد شبیرمرزا محمد 62
3607محمد مصطفیاحمد الله62
4239مطیع اللهمحمد علی62
4384سید مصورسید آغا62
4531وجیههعبدالجلال62
0363فرشتهفرید احمد62
0364خدیجهشیر احمد62
0257صدیق اللهحبیب الله62
0166عبدالرحمننور علی خان62
0024صفت اللهنیاز محمد 60
0046محمد صمیمسلیم شاه60
0054نازیهفرید احمد 60
0090فاطمهحاجی نور محمد60
0216فاطمهضیا الدین60
0412سویتامحمد عزیز60
0443علی رضاحفیظ الله60
0640نعمانرحمان گل60
0882مهدیعبدالحنان60
0997احمد نور الله60
1342حمیرامحمد آصف60
1561مهدی رضامفید احمد 60
1593نادرعلیغلام سعید60
1598مامون احمد نصیر احمد 60
1732سحرنور محمد60
187260
1974روح القوامعبدالقهار60
2034فرشتهنور احمد60
2166طایبهقلندر شاه60
4015عارفهشیر نظر60
4283دیباغلام سعید60
4328احمد عابدخدا داد60
878060
0060عبدالحمیدعبدالصمد58
0089بی بی گلثومحاجی نور محمد58
0197زهرهمحمد هادی58
0198مختارمحمد نادر58
0269کامرانعبدالجبار58
0860گلاب الدینمعراج الدین58
0906شادابخدا داد58
1100حمیدهنوروز58
1112شهرام محمد ناصر58
1173طارقحکیم خان58
1350احمد مسعودفضل الرحمن58
1756احمد جانعبدالرفیع58
1967زبید اللهزین العابدین58
2354لیناپاینده محمد 58
2538سحراحمد ضمیر58
2559شیرزیبریالی58
2590فرهادحیات الله58
3404یلدامحمد سلیم58
3434یاسمینحسیب الله58
3438احمد سیرسلطان محمد 58
3545احمد زبیراحمد ذکی58
3673احمد کبیرمحمد یار58
3695احمد مختارجهانگیر58
3918احمد حامدعبدالحسین58
4421احمد سهیلعلی محمد 58
4476عبدالجلیلعبدالرحیم58
901758
0105سارهشاه آقا56
0142عبیداللهمحمد 56
0292مسیرمسعود56
0453عبداللهمحمد سلیم56
0553احمد میلادجلندر خان56
0768سعیدهسید نعیم56
0905روملامر الدین56
1084احمد مصطفیاحمد شاه56
1444عبدالمجیبعبدالمجید56
1692مهریهسید نصرت56
2364خاطمهبختیاری56
2649فیصلامام محمد 56
3917نارونسلطان محمد56
4260پریعبدالمیر56
875056
0253عبدالحفیظعبدالرزاق56
0349وحید اللهنعمت الله54
0410بنفشهحفیظ الله54
0559دین محمدگل محمد 54
0580پرویز جانعبدالجمیل54
0682ارسلانعبدالاحد54
0822محمد سمیرمحمد آصف54
0912شگوفهمنیر54
1012عبدالوارثعبدالقسیم54
1207مریممحمد شفیع54
1399احمد یاسرجاوید54
192354
2287رامینمعراج الدین54
2433ارمغانمحمد شعیب54
2627امیر محمد محمد داود54
2694زهراعزیزالرحمن54
3187عبدالمتینعبدالخلیل54
3468جمشیدعبدالشکور54
4448صبورحسیب الله54
0306احمد اللهاحمد ضیا54
0714مطیع اللهمحمد ایوب54
1299نبی اللهعبدالحمید54
0115همایونصفا الدین52
0126احمد نویدمحمد عارف52
0152فاطمهخیر محمد 52
0925محمد یاسینعبدالقهار52
0994الیاسغلام حسین52
141352
1465حسنامحمد ظفر52
1525فیصلمحمد آصف52
1637احمد راشدنجیب الله52
1655حبیب اللهخدا داد52
1734رحمت اللهمحمد هارون52
1811محمد فردیندر محمد 52
1938نوید سیف الدین52
2149میونددلاور خان52
2198محمد صمیمعبدالخلیل52
2225سحرسید احمد 52
3011خورشیدمحمد فرید52
3584لیمهمسیح الله52
932752
0759ننگیالیکابلی52
0034بشیر احمدبسم الله52
0111مصطفیعبدالقادر50
0175مرسلنیکو بخت50
0248محمد الیاسگل محمد50
0360حکمت اللهکفایت الله50
0392حسیناعبدالستار50
0444همایونضیالدین50
0651شیراحمد گل الرحمن50
0967حمزهفرهاد50
1032بهرامنظام الدین50
1040ثنامحمد ایمل50
1141عزیز احمدنور احمد 50
1158عبدالستارقیام الدین50
1278عبدالصادقمنصور50
1962ادریسطاهر حسین50
370550
4142احمد سیرویس الدین50
4459فرزادمحمد عارف50
0150ابن امینمحمد آصف50
0422نجیب اللهآدم خان48
0690احمد رشادمحمد عارف48
1102حمیرا صفاعنایت الله48
1961احمد رشادمحمد شفیق48
1990ساحلعبدالنصیر48
2027هاجرهوحیدالله48
2184حامددولت نظر48
2289علی اصغرنصیر احمد48
2365جوادشهنواز48
2400عبدالمصورعبدالمبین48
2529اسد اللهغلام محمد 48
2561حسیب اللهرحمت الله48
2574روح الامینمحمد رقیب48
2628سوریهآقا گل48
2921نیلوفرمحمد عمر48
3700فرحنازعبدالبشیر48
3878احمد مدثرخدای داد48
4052صدفمحمود خان48
4537سید امان اللهسید کبیر48
0259منصورمحمد ایمل48
0528نجم الدینعبدالصدیق46
1442صبغت اللهعبدالرازق46
1543حسیب اللهعبدالجلیل46
1744شبانهامین گل46
1861مطیع اللهعبدالحنان46
2747بصیرهمحمد حسن46
3514غلام قادرعوض46
833346
932546
0204عبدالمبینعبدالعزیز46
0429محمد یوسفگل آقا46
0500سید امیدسید محمود46
0057سلیمانشین گل44
0193محمد آرشمحمد هارون44
0308نقیب اللهکفایت الله44
0641سروشابوبکر44
0985محمد یوسفعبدالحبیب44
1171ابراهیمرحیم داد44
1276فیصلملا محمد 44
1794محمد عابدمحمد عالم44
2254ذاکر اللهاصحاب الدین44
2631آرزومحمد یحی44
3481محمد امیدخالد44
4270عبدالطیفعبدالعزیز44
4271شبیر احمد عبدالواحد44
4449منصورعظیم گل44
4450صابرصالح محمد 44
4457مینامقصود44
4585خواجه عبدالناصرخواجه سید محمود44
0490سروشمحمد سلیم44
0601محسنهنعمت الله44
1261عبدالسمیعحبیب الرحمن44
0083سوسنمحمد امین42
0084زبیرنعمت الله42
0251میر عبدالرحیممیرعبدالعظیم42
0300سمیرغلام صدیق42
0467صدامغلام نبی42
0814الیاسمحمد رحیم42
1998احمد اللهاحمد ضیا42
2014توفیق اللهامین گل42
3931احمد عزت اللهعبدالشکور42
4031فرحنازمحمد سلیم42
4191مصطفیعلی احمد 42
537942
0789محمد طارقمحمد عثمان42
1303عبیداللهگل جمیل42
0168اورانوسعبدالرسول40
1307غلام مجتبیشمس الرحمن40
1743اسماشیرین آغا40
3744زرمینهابن امین40
532640
1197احمد ذکیعبدالجمیل40
0155سمیرامحمد نبی38
0685شمسیهگل میر خان38
1194محمد وارثمحمد صدیق38
1353سیاف گل بچه38
1690مروهمحمد رحیم38
1693سید محمد رضاسید صادق شاه38
1960فیصلسیف الرحمن38
4589رویداعبدالقاسم38
800038
047638
0358محمد شاکرشاه لالا36
0448اکرم اللهمحمد سرور36
0565انعام عبدالمختار36
0831فردین احمد خیر محمد 36
1114زبیرفضل احمد 36
1274محدثهسید عبدالصمد36
1336احمد رامشنیاز محمد 36
1689فاطمهمحمد رحیم36
1963عبداللهصبغت الله36
2113غوث الدینسیف الدین36
2137مرواریدخدایداد36
2312هجرت اللهعبدالطیف36
2360سنبلامین الله36
2367خلیل احمد علی احمد 36
3465حبیب اللهنجیب الله36
3640عبدالنجمانعبدالصمد36
3696حشمت اللهحفیظ الله36
0252محمد الیاسبرهان الدین36
0134نوراللهعتیق الله34
0247رامششیراب الدین34
0605احمد ریحانسیلانی34
0775محمد قسیمعبدالقدوس34
1037ارشاد اللهجلال الدین34
1219رفیع اللهنجیب الله34
2062محمد حامدمحمد فرید34
3450اسحاقمحمد فهیم34
3586منیژهحبیب الله34
4032سوسنمحمد هارون34
4089زبیرگل محمد 34
4261حسنقاسم علی34
4737احمد راشدعبدالمحمد34
0154ذکیهشمس الاحمد32
0326عمرهسید ذکریا32
0416عبدالمومنعبدالمبین32
0466بلالغلام نبی32
0687حسیب اللهمجیب الله32
1945منیر احمد فهیم احمد 32
2296مسیح اللهنجیب32
2874مهریهمحمد عمر32
3378مطیع اللهخلیل الله32
3671مریمبشیراحمد 32
4238سید سیرسید شیرجان32
4252ستاره بریالی 32
4258الطافنور الله32
4425سید حسنسید یوسف32
517032
999932
0029جهیداللهمحب الله30
0173مریمغلام مصطفی30
0194رڼاحاجی زلمی30
2044راشدعبدالواحد30
2297اکرام اللهنجیب الله30
2673حسام الدینویس الدین30
3650ناصرسید احمد 30
3934شادابمحمد یعقوب30
4442اجملعمر خان30
4578کرشمهموسی خان30
0201محمد عاطفمیر آقا28
0275عمرداد خدا28
0489نازیلاحبیب الله28
0537شیلاعیدی محمد 28
0670محمد نثارمحمد ناصر28
0987منصورشیرین آقا28
1174نادیه آقا ضیا28
1179عبدالمبینآقا پادشاه28
120328
1279سید نصیرسید رحیم28
1499عبدالسمیععبدالصمد28
173328
1907محمد صابرمحمد نسیم28
2007شهزادمحمد امین28
2506ذاکرهمحمد صابر28
2999ام البنینسخی داد28
3451شبیرحسینایرج میر28
3570ادریسشیرجان28
4175حامدنعمت الله28
4358اسد اللهدستگیر28
0295ذبیح اللهعبدالمحمد 26
0667لطف علیرحیم26
0836محمد ارسلانمحمد سمیع26
0870رامشمرزا الدین26
1612الطاف حسیننجیب الله26
1614قربانعلی احمد 26
2011فیصلخواجه سعید26
2165محمد شبیرعبدالمجید26
2389فیاضعبدالرشید26
3779آمنهمحمد یاسین26
0365سید احمدسید داود26
1221محمد یوسفذبیح الله24
1240بهشتهعبدالرحمن24
1245سید مصطفیسید محمد 24
2128محمد داودمحمد فرید24
2212شهریارعبدالودود24
352124
3626باسط غلام حضرت 24
4219حسیب اللههدایت الله24
4467عبدالمجیبعبدالحمید24
1022حسیب اللهعبدالدین24
0195مروهحکیم خان22
1308غلام فیصلشمس الرحمن22
1354مبشرحبیب الله22
1793احمد سمیرمحمد سمیع22
2177سمیع اللهعزت الله22
2635شارخسخی داد22
345622
3633احمد آغاعبدالعلیم22
3769عبدالمنیرعبدالستار22
4388عطااللهنعمت الله22
4461احمد راشدمحمد ظاهر22
4583نرگسمحمد رفیع22
2161شمس الدینعبدالعلی20
4343احمد شاهامان الله20
5039رحم خداعلی مرزا20
0249بشیر احمد ولایت خان18
3332مسافرسید عبدال18
3416ملیناصدیق الله18
502018
2486نبی اللهمحمد ابراهیم16
3395محمد یوسفعبدالقدیر16

پاسخنامه

شماره سوالجواب درست
11
23
34
42
51
61
72
81
93
101
112
121
131
142
154
161
173
182
194
203
212
224
232
241
251
264
273
281
292
303
311
323
331
343
352
363
374
381
394
402
414
423
433
442
452
464
471
484
492
504