نتایج امتحان پولینوم و فکتوریل دانش آموزان دوره اول ۱۳۹۹

جدول ذیل شامل نتایج امتحان پولینوم و فکتوریل دانش آموزان دوره اول ۱۳۹۸ – ۱۳۹۹ میباشد.
نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ویا آی دی، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید.
درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو دریافت نشود. در چنین حالت دو ویا سه حرف اول نام را بنویسید.
درصورتیکه در جستجو نتیجه دریافت نشد در قسمت پایین جدول از لینک های قبلی و بعدی استفاده کنید.

آی دینامنام پدرنمره
0053الهام الدینامیر جان100
0119مامونضیاالحق100
0665محمد الطافمحمد اسماعیل100
1638شهیرعبدالقدیر100
1666خدیجهشمس الدین100
2311مدثراللهبهرالدین100
4447حامد عبدالخالق100
0028محمد اقبالفرید احمد 98
0370عبدالمالکعبدالجلیل98
0475رکن الدیناحمد شاه98
0627زعیمشیر احمد 98
0724عبدالجبارروکی98
1072هوسیعبدالحلیم98
1119احمد یاسرفیاض98
1184مسعودمحمد احسان98
1257میلاد احمد مشتاق احمد 98
1643محمد ذبیحمحمد غلام نبی98
1917لیدا جانالله نور98
2122عبدالوهابمحمد فاضل98
2452احمد سیرتضیا الدین98
2882خواجه احمد خواجه رحمت98
4473فرخندهحفیظ الله98
4518نبی رحمتخالد احمد 98
800198
800298
138798
0050محمد مدثرعبدالله96
0062انوشمحمد نعیم96
0068مصعبشارخ96
0393سید یوسفسید حامد96
0721عبدالمتینعبدالحکیم96
0915زینبمحمد کریم96
1234فرهادسید آقا96
1322عمران اللهیار محمد 96
1369عبدالنصیرعبدالطیف96
1528احمد صدامفضل محمد96
1557احمد مدثرندا محمد 96
2112سمسور الرحمنفدا محمد 96
2144سونیلاعبدال محمد 96
2156سحرمحمد نبی96
252096
3305صهیبهعبدالقدیر96
4468صدفعتیق الله96
902396
0612عزیزغلام سرور96
0163مروه96
0806صدفداکتر سمیع96
0301مصطفیعزیزالله96
0034فهیمهمحمد محسن94
0103سید الیاسعبدالرحیم94
0146تهمینهعبدالواحد94
0157شبنممحی الدین94
0183سمسورمحمد عارف94
0270محمد یحیخیال محمد94
0416عبدالمومنعبدالمبین94
0436حشمت اللهنصرالله94
0570هدیغلام فاروق94
0681محمد عقیلسلطان علی94
0711رفیع اللهرحمت الله94
0862مرتضیمحمد نعیم94
0874محمد مصطفیعبدالولی94
1976مصطفیممحمد یونس94
2097محمد تقینظر علی94
2148نصیربصیر94
2277نجیب اللهمحمد امین94
2447سعادت اللهنجیب الله94
2643زینبشیرعلی94
3792مهسااحمد بیژن94
4222حسیب اللهوزیر محمد 94
4373نورستاعبیدالله94
4422فاطمهمحمد صدیق94
4441محب اللهنصرت الله 94
901794
0257صدیق اللهحبیب الله94
0006احمد شعیبمحمد طیب92
0007اسد احسانمحمد حامد92
0040عبدالمختارعبدالمنان92
0051احمد راشدامین الله92
0055محمد فاضلآقا گل92
0063عمرسروشمحمد نعیم92
0149زرمینهصالح محمد 92
0231پروانهشفیع الله92
0401سید مرتضیسید اسماعیل92
0485احمد شکیبشیر پادشاه92
0526یثربعبدالحمید92
0757شفیع اللهحشمت الله92
1436عزیز اللهامام علی92
1652سکینهخادم حسین92
1840سید اصیل احمدسید زبیراحمد92
1867بسیناعبدالقیوم92
2009نیلوفرشاه آقا92
202092
2234عبدالحقمحمد انور92
3303میلادعبدالقیوم92
3409ساراضیا الدین92
4466سید بلالمیر حسیب الله92
4682عبدالرحمنعبدالخالق92
800392
900092
0358محمد قسیمگل رحمان92
0028فاطمهاحمد وحید92
0049عبدالمدبرعبدالله90
0144سید مصطفیحسین آقا90
0189احمد مجیبمحمد اقبال90
0266رامینمحمد ظریف90
0268ساجدهعبدالروف90
0309صنمنور آغا90
0477مریمرحمت الله90
0660محمد شعیبعبدالواحد90
0768سعیدهسید نعیم90
0825فرشاداحمد گل90
102690
1344شگوفهغلام محبوب90
1345زهراخواجه ظفر90
1756احمد جانعبدالرفیع90
1779نیلوفرسید رضا شاه90
180290
1912عبداللهایام الدین90
1945منیر احمد فهیم احمد 90
1959محمد حسنمحمد وزیر90
1987رفیع اللهداد الله شریف90
2142ایملنصیر احمد90
2306ضمیرهسلطان محمود90
2332یلدامحمد ظاهر90
2734احمد شبیرمحمد الله90
3604رویناگل محمد 90
3606فیصلحبیب جان90
4418مرسل گل احمد 90
4469حسیب اللهمحمد اکبر90
985590
0155نعمت اللهمحمد امین90
0233عبداللهمحمد ولی90
0869عبیدالرحمنخدا داد90
0038حمیداللهروح الله88
0125سحرمحمد انور88
0202کوهسارحسیب الله88
0263هدیهعبدالجبار88
0290نرگسمحمد رسول88
0534احمد فهیمشیرپادشاه88
0538زهراجمشید88
0640نعمانرحمان گل88
0843احمد خسرواحمد جان88
0911عابدهمحمد شفیع88
0913پریساغلام عباس88
0935حسناحاجی لطف الله88
0956فرخندهحکیم الله88
0986احمد سلیمانخلیل الله88
1094عمران احمد شهاب الدین88
1194محمد وارثمحمد صدیق88
1380حزب اللهمحمد رضا88
1687متینننگیالی88
2073فرحتعبدالحبیب88
2119عبدالباسطعبدالحمید88
2254ذاکر اللهاصحاب الدین88
2350دنیابشیراحمد88
2784شبنممحمد شاه88
2921نیلوفرمحمد عمر88
3033نیاز محمد نجیب الله88
3401احمد آرشمحراب الدین88
4286محمد عمرانمحمد فضل88
4421احمد سهیلعلی محمد 88
4835لیمهمحمد عظیم88
641588
900988
1012حسناعبدالغفور88
0611مریمفرید احمد88
0091بی بی اقرأحاجی نور محمد86
0099احمد وارثنجیب الله86
0126احمد نویدمحمد عارف86
0199مروهزین الله86
0264احمد مبشرحشمت الله86
0274رضوان اللهمحمد اکرم86
0361عبدالباسطعبدالاحمد86
0399سید مصطفیسید اسماعیل86
0433رفیع اللهمحمد نادر86
0551محمد شایقعطا محمد 86
0684احمد ویسمعبدالقهار86
0857فرحنازحکیم الله86
1343نیلوفرفواد86
1539فریدهعبدالرازق86
1640شکیب مسجدی86
1741احمد یاسرفضل الربی86
1838عزت اللهغلام سرور86
1866مروهعبدالقیوم86
1919سلیمانعبدالطیف86
1920لیمهعبدالحمید86
2031فریدونامیر خان86
2065نجواهمایون86
2198محمد صمیمعبدالخلیل86
2261عفت عبدالحبیب86
2328احمد ظاهردر محمد 86
2346پروانهعبدالبشیر86
2408خدیجهامین الله86
2475نصرت اللهعبدالبصیر86
2797سجیهسید محمد86
3254بهارهولی احمد86
3302محمدعبدالحق86
3953ذکیهمحمد عیسی86
4312توریالیفقیر محمد 86
4786محمد ادریسمحمد عارف86
0060عبدالحمیدعبدالصمد84
0077نبیلهگل نبی84
0100محمد شبیرمحمد صابر84
0140احمد ولیددر محمد 84
0141میرزا حسینمحمد رضا84
0143بشیرالدینبصیر الدین84
0147محمد آصفغلام عباس84
0341احمد نویدعبدالحبیب84
0371جواد احمد فواد احمد 84
0422نجیب اللهآدم خان84
0445احمد شعیبمایل آغا84
0479حشمت اللهحبیب الله84
0498احمد عمراناحمد جاوید84
0811عبدالسبحانمحمد عادل84
0820احمد فرزادشیر حمزه84
0845ظفر اللهولی الله84
0988حامدغلام حضرت 84
1017فرشاد آقا محمد 84
1198محمد میکایلفضل الرحمن84
1200داد محمد غلام علی84
1297حسنامیرزا محمد84
1811محمد فردیندر محمد 84
200084
2121سید پرویزسید لالا آغا84
2370احمد شبابمیرعلی84
4275احسان اللهجیلانی84
4429نیلا صباوحید الله84
0363فرشتهفرید احمد84
0609محی الدینمحمد امیر84
0239عبدالودودعبدالفاروق84
0025فرید احمدفهیم احمد82
0093امان اللهمحمد خالد82
0198مختارمحمد نادر82
0235مروه سید سکندر82
0236سکینهسید سکندر82
0307احمد زاهدنورعلی82
0310حکمت اللهخان محمد 82
0330حسناعبدالصمد82
0335نثار احمد عبدالعزیز82
0354ماهدشفیع الله82
0637محمدشاه ولی82
0643احمد ساحلدل آقا82
0860گلاب الدینمعراج الدین82
1023محمد شریفخان علی82
1306فرزادمحمد مبین82
1571فردینخیر الدین82
1577نرگسنجیب الله82
1595سودابهاحمد داود82
1621بی بی رحیمهنورالدین82
1764سهرابمحمد منصور82
1982محمد ادریسجمعه گل82
2353احمد بلالوحید الله82
2393بی بی فاطمهغلام رسول82
2517محمد مبشرمحمد عمر82
2550ډیوهمحمد حنیف82
2559شیرزیبریالی82
3170جلوهعبدالرحیم82
3404یلدامحمد سلیم82
3435مرسلمحمد ابراهیم82
4252ستاره بریالی 82
4308احمد خیاماحمد شاه82
901182
0539ابراهیمزمری82
0166عبدالرحمننور علی خان82
0125مرسیلامحمد اسحاق82
0124اصیلامحمد اسحاق82
0002محمد یعقوبمحمد ابراهیم80
0098شمس اللهگل لالا80
0122سمیرعبدالرحمن80
0123عزت الله
احمد الله 80
0136الهامصدیق الله80
0215آیدامحمد فواد80
0297رضوان رحمت الله80
0343ربیعنور محمد 80
0412سویتامحمد عزیز80
0413نیلوفرعبدالقهار80
0421مدینهامیر گل80
0546محمد الهاممحمد شعیب80
0598زهره
نصیر احمد 80
0604عبداللهچاریارقل80
0641سروشابوبکر80
0661احمد ذکیعبدالستار80
0844محمد اقبالمحمد ایوب80
1070سارهعزیز احمد 80
1101سلسلهنجیب الله80
1128هدیهصفی الله80
1129نادیهصفی الله80
1132ثنامحمد حکیم80
1151الهامشیر خان80
1225بختیاررحمت الله80
1241میلادفقیر محمد 80
1617سید محبوبسید محفوظ80
1681میرجممستی بیک80
1761باسطهعطا محمد 80
1883حکمت اللهسید احمد 80
1924سید میر علی شاهسید احمد شاه80
1974روح القوامعبدالقهار80
2359میلادمحمد محسن80
2600غزلحسیب الله80
3374سومنعبدالکریم80
3907میکاییلعبدالشاه80
4014معصومهتوریالی80
4239مطیع اللهمحمد علی80
4438دانیالحبیب الله80
4460عبدالحیعبدالقدیر80
4477نجیبهمحمد خواجه80
0483احمد نوازعبدالودود80
0653اظهرعبدالحسیب80
1039ذبیح اللهغلام مصطفی80
1242احمد ابرارغلام فاروق80
0047محمد الهامعبدالمعصوم80
0126عایشهسید اقبال80
0056میلادرجب علی78
0057سلیمانشین گل78
0059رامینعبدالهادی78
0132ناهیدفهیم الله78
0190دوست محمد شیرمحمد78
0397نور جهانمحمد سلیمان78
0438دل شادمنگل78
0532توابتاج محمد 78
0553احمد میلادجلندر خان78
0631سهراببسم الله78
0803محمد امیدمرزا محمد 78
0804عبدالبصیرگلا جان78
0981امر الدینعبدالمنان78
110778
1352لیدامصطفی78
1509احمد فرخاحمد شفیع78
1537سید محفوظامیر حمزه78
1637احمد راشدنجیب الله78
1922نذیرسید عظیم78
2003رقیهعبدالحمید78
2041فریدونمحمد اجمل78
2225سحرسید احمد 78
2571طلحهغلام محمد 78
2599اسمافیروز الدین78
2641شبنمسلطان محمد 78
3326سید ادریسسید یاسین78
3341حکمت اللهسلطان عزیز78
3390احمد شبیرمرزا محمد 78
3438احمد سیرسلطان محمد 78
3826الهامسلیمان78
4192فرزادعبدالحلیم78
0294احمد سمونپادشاه افضل78
0116جوادولی جان78
1093احمد رشادجاوید احمد78
0027عبدالواحدتاج محمد 76
0130احمد فیصلبریالی76
0272احمد نویدجمال عبدالناصر76
0540صفی اللهمحمد عوض76
0632میرویسمحمد یوسف76
0664عباداللهعبدالحی76
0815زهرهمیر عبدالاحد76
0821احمد شیرزادشیر افضل76
0883آرشعبدالحنان76
1049شاه جهان زیببابه جان76
1090محمد هاروندوست محمد 76
1213فیصل سید احمد 76
1378مدثر اللهحسیب الله76
1609عابدغلام حیدر76
1735محمد حسیبمحمد نعیم76
2133منصورشاه مقصود76
2247فرحتذین العابدین76
2287رامینمعراج الدین76
2472لمرامرالدین76
2611زبیرعبدالجبار76
345876
3576نادیهنور محمد 76
3577حبیبهعبدالحمید76
3607محمد مصطفیاحمد الله76
3695احمد مختارجهانگیر76
4270عبدالطیفعبدالعزیز76
4434عبدالرحمندلاور خان76
1171الیاسعبدالعلیم76
1024مروهعبدالجمیل76
0167سید عقیلسید حسن74
0237محمد زاهدمحمد یونس74
0269کامرانعبدالجبار74
0364باصرهسید داوود74
0539حسیب اللهمحمود74
0585عبدالباعثمحمد نعمیم74
0601سارهوحید الله74
0663احمد شبیرعبدالحنان74
0674شیبانجم الدین74
1014احمد فوزاناکرام الدین74
1015وحید اللهاسد الله74
1086سید ضیاالدینسید منصور74
1125محمد اقبالزلمی74
1172عابد الرحمنسیف الرحمن74
1339سید طاهاسرور الدین74
1603شملههدایت الله74
1641سلیمانداد محمد 74
1887حارثعبدالقادر74
2061گیتاعبدالرحیم74
2185سجادمیر احمد 74
2433ارمغانمحمد شعیب74
2492خورشیدعبدالغنی74
2505بلالمحمد قاسم74
2564احمد بلالمعین الدین74
2694زهراعزیزالرحمن74
3340محمد بشیرمحمد کبیر74
3342شبیر احمد محمد عارف74
3376آزادهبشیر احمد 74
3583صبنانعمت الله74
3780ادریس حکیم الله74
3878احمد مدثرخدای داد74
3918احمد حامدعبدالحسین74
4052صدفمحمود خان74
4179احمد ذکیدل آغا74
0538عبدالوهابعبدالهادی74
0853رفعت اللهعبیدالله74
0364خدیجهشیر احمد74
0387مسرتقطب الدین74
1079زبیرهعاشق الله74
0105سارهشاه آقا72
0142عبیداللهمحمد 72
0152فاطمهخیر محمد 72
0155سمیرامحمد نبی72
0169بشار احمد سنت الله72
0197زهرهمحمد هادی72
0644سمیهمحمد حسن72
0822محمد سمیرمحمد آصف72
0865میلادنازک میر72
0959مدثرعبدالجلیل72
1146ویسجان الله72
1364احمد صفااحمد شاه72
1434برکت صفرعلی72
1441نقیب اللهمحمد اقبال72
1531سومنمحمد نسیم72
1598مامون احمد نصیر احمد 72
1925احمد مدثرعبدالصادق72
2015فردوسزلمی72
2288محمد حنیفمحمد شریف72
2366فضل احمد عبدالاحمد 72
2416صفیهمحمدالدین72
2554نعماننیک محمد 72
2680عبدالحیعبدالاحد72
3472محمد الهامغلام نقشبند72
3565عفتاحمد فرید72
3673احمد کبیرمحمد یار72
4191مصطفیعلی احمد 72
4384سید مصورسید آغا72
4451ساحلمحفوظ الله72
4531وجیههعبدالجلال72
4585خواجه عبدالناصرخواجه سید محمود72
0388صدفقطب الدین72
0677مدینهامان الله72
0486آسیه اسما عبدالفتاح72
0674رعناعبدالله72
0443ضیاالحقمحاکم خان72
0115همایونصفا الدین70
0121سهیلسخی محمد70
0273احمد سمیرهدایت الله70
0340عبیداللهمحمد اسماعیل70
0369فرمان وکیلفیروز شاه70
0473صدفغلام سرور70
0535محمد نعیمعبدالرحمن70
1100حمیدهنوروز70
1321عطا اللهخلیل الله70
1707مزملمحمد عباس70
2149میونددلاور خان70
2590فرهادحیات الله70
3011خورشیدمحمد فرید70
3411فاطمهخان آقا70
3430سلطانهزمری70
3684محمد اسماعیلامیر الدین70
3968الههعبدالقادر70
4424صدفسید صابر70
4459فرزادمحمد عارف70
505270
0098اعجاز اللهمحمد امین70
0026محمد حامدتاج محمد 68
0360حکمت اللهکفایت الله68
0392حسیناعبدالستار68
0410بنفشهحفیظ الله68
0561حامدسید آور68
0861احمد زبیرعبدالحسین68
0906شادابخدا داد68
1084احمد مصطفیاحمد شاه68
1442صبغت اللهعبدالرازق68
1699مروهغلام مصطفی68
1890عبدالباسطغلام حضرت68
1938نوید سیف الدین68
2189پرمیلاغلام سخی68
2360سنبلامین الله68
2362محمد ضمیرعبدالهادی68
2443سمیهعبدالروف68
3468جمشیدعبدالشکور68
4423جوان شیراحمد جاوید68
4476عبدالجلیلعبدالرحیم68
901968
988968
0100عبدالضمیرعبدالصبور68
0152محمد منصورمحمد رحیم68
0117جوهر محمدگران محمد68
0102ذبیح اللهمردان66
0276مدینهمحمد نوید66
0547احمد فریدعبدالوهاب66
0997احمد نور الله66
1012عبدالوارثعبدالقسیم66
1135الهاممحمد هاشم66
1152خدیجهعبدالجبار66
1158عبدالستارقیام الدین66
1270نوشادفیض محمد 66
1274محدثهسید عبدالصمد66
1967زبید اللهزین العابدین66
2243مسعودهفیض محمد 66
4169قیسخان آغا66
4271شبیر احمد عبدالواحد66
0024صفت اللهنیاز محمد 64
0158وحیداللهعبدالواحد64
0175مرسلنیکو بخت64
0649فتانهمظفرالدین64
0680اجملنور احمد فهیم64
0829احمد رشادشعیب64
1032بهرامنظام الدین64
104164
1508محمد عمرمحمد ضمیر64
1525فیصلمحمد آصف64
1543حسیب اللهعبدالجلیل64
1546محمد حامدحسین داد64
1593نادرعلیغلام سعید64
1655حبیب اللهخدا داد64
1744شبانهامین گل64
1795عبدالسلیمعبدالحمید64
1834عرفان اللهجان آغا64
3187عبدالمتینعبدالخلیل64
3514غلام قادرعوض64
3588مهدیهمحمد عارف64
4283دیباغلام سعید64
4336شقایق حمید الله64
4452معصومهمفید احمد 64
0252محمد الیاسبرهان الدین64
0891مینهباز محمد64
1329تابانمحمد اسماعیل64
0139عمرانغلام علی62
0220شعیبمهر علی62
0474رخسارسید اسحاق62
0544حبیب اللهمحمود62
1176میلادعبدالمتین62
1314حشمت اللهعبدالروف62
1316صدفعبدالمحمد 62
1693سید محمد رضاسید صادق شاه62
2098نگینهمحمد اسحاق62
2120سید عبدالقیومسید عبدالحق62
2444بلالمرزا خان62
267862
2750سپوژمیعبدالبصیر62
3670احمد سیرغلام حضرت62
4089زبیرگل محمد 62
4127عایشهعبدالستار62
4260پریعبدالمیر62
0090فاطمهحاجی نور محمد60
0308نقیب اللهکفایت الله60
0673همانجم الدین60
0814الیاسمحمد رحیم60
0837محمد صادقگل الرحمن60
1028ذکراللهمراد علی60
1035محمد راشدرحم الدین60
1247حمیدهغلام عباس60
1497فرشتهعلی داد60
1519طیبهغلام رازق60
1688میوندعنایت الله60
1689فاطمهمحمد رحیم60
1690مروهمحمد رحیم60
1825مینهفیض محمد60
2365جوادشهنواز60
2510سمیع اللهحاجی مایل60
2908مریمعبدالقدیر60
3331خواجه لطف اللهخواجه نعیم الله60
4455حسیب اللهعقل الدین60
901760
932560
0247رامششیراب الدین58
024858
0265فرزانهعبدالکبیر58
0443علی رضاحفیظ الله58
0453عبداللهمحمد سلیم58
0466بلالغلام نبی58
0654امیر الدینصلاح الدین58
0914یسراعبدالقهار58
1175زرغونهآقا ضیا58
1353سیاف گل بچه58
1960فیصلسیف الرحمن58
2034فرشتهنور احمد58
2137مرواریدخدایداد58
2166طایبهقلندر شاه58
2167سحرمحمد یوسف58
2296مسیح اللهنجیب58
2364خاطمهبختیاری58
2574روح الامینمحمد رقیب58
3332مسافرسید عبدال58
3696حشمت اللهحفیظ الله58
3700فرحنازعبدالبشیر58
447158
932758
0150ابن امینمحمد آصف58
0601محسنهنعمت الله58
0046محمد صمیمسلیم شاه56
0085احمد بلالعبدالشهیق56
0251میر عبدالرحیممیرعبدالعظیم56
0292مسیرمسعود56
0349وحید اللهنعمت الله56
0480کوثرمحمد عارف56
0487احمد فیاضمحمد آجان56
0653احمد اللهعبدالطیف56
0689سید ابوذرسید سرور56
0690احمد رشادمحمد عارف56
1040ثنامحمد ایمل56
1212هدایت اللهمحبوب الله56
1397اجملمحمد عالم56
1465حسنامحمد ظفر56
1635عبدالسمیععبدالحفیظ56
2312هجرت اللهعبدالطیف56
3090رافعهنعمت الله56
4117حسیب اللهملک مرزا56
4456رمیضمیرزا شاه56
0051سید محفوظسید معروف56
0089بی بی گلثومحاجی نور محمد54
0193محمد آرشمحمد هارون54
1171ابراهیمرحیم داد54
1350احمد مسعودفضل الرحمن54
1444عبدالمجیبعبدالمجید54
1734رحمت اللهمحمد هارون54
1884حسیب اللهزلمی54
2069شبیرعبدالضیا54
3399احمد شعیبنثار احمد54
3427رخسارسید امین54
3470شاهرخعبدالحسیب54
3917نارونسلطان محمد54
3990نقیب اللهعزیز محمد54
0500سید امیدسید محمود54
1261عبدالسمیعحبیب الرحمن54
0559دین محمدگل محمد 52
0682ارسلانعبدالاحد52
1083ریحانهسید مولاداد52
1794محمد عابدمحمد عالم52
2068مقدمعبدالضیا52
2113غوث الدینسیف الدین52
2289علی اصغرنصیر احمد52
2614حامداسد الله52
2631آرزومحمد یحی52
3545احمد زبیراحمد ذکی52
3608محمد مرتضیاحمد الله52
3791عایشهمحمد نذیر52
0204عبدالمبینعبدالعزیز52
0684محمد هلالمحمد طالب52
0759ننگیالیکابلی52
0296طلب الدینبهاوالدین50
0448اکرم اللهمحمد سرور50
0677ایمانعلی مرزا50
0905روملامر الدین50
0912شگوفهمنیر50
099550
1076محمد آغامحمد نعیم50
1219رفیع اللهنجیب الله50
1990ساحلعبدالنصیر50
2104قیسمحمد داود50
2297اکرام اللهنجیب الله50
2695مسرتمحمد خالد50
3450اسحاقمحمد فهیم50
3538عبدالجبارعبدالقهار50
3584لیمهمسیح الله50
3650ناصرسید احمد 50
3790زینبمحمد نذیر50
4457مینامقصود50
0318علی حسینمحمد یعقوب50
0467صدامغلام نبی48
0833عبدالمصورعبدالجلیل48
0917فریالاحمد سخی48
1207مریممحمد شفیع48
1547منوچهرمحمد اعظم48
1554ماروزهعبدالحکیم48
2252ذکی اللهاصحاب الدین48
2561حسیب اللهرحمت الله48
2649فیصلامام محمد 48
3697نبیلهبهروز48
4142احمد سیرویس الدین48
4216محمد مصورمحمد رفیع48
1153مصباح الدینمحمد غوث48
1102احمد موسیعبدالمجید48
0168اورانوسعبدالرسول46
0295ذبیح اللهعبدالمحمد 46
0605احمد ریحانسیلانی46
0763زاهدغلام فاروق46
0784نسترننظام الدین46
0785طیبهفضل الدین46
1029منصورخیر محمد 46
1907محمد صابرمحمد نسیم46
2123سید ادریسسید عبدالبصیر46
2184حامددولت نظر46
2506ذاکرهمحمد صابر46
364146
4032سوسنمحمد هارون46
4107عبدالمصورآغا شیرین46
4365ولیاسد الله46
4589رویداعبدالقاسم46
0025رشادمحمد ضیا46
0259منصورمحمد ایمل46
0047مرسلسلیم شاه44
0537شیلاعیدی محمد 44
0830عمران اللهسردار احمد 44
1114زبیرفضل احمد 44
1160علیممتاز44
1174نادیه آقا ضیا44
173344
2062محمد حامدمحمد فرید44
2627امیر محمد محمد داود44
3698عابدهعبدالرحمن44
3820زهراعلی احمد 44
3931احمد عزت اللهعبدالشکور44
4496محمد عمراننصر الله44
0220احمد شعیبمحمد لقا44
0064سید ولیدمحمد کبیر42
1910احمد قیسعتیق الله42
2070عبدالتوابعبدالوحید42
2367خلیل احمد علی احمد 42
2588محمد مصطفیمحمد امین42
3434یاسمینحسیب الله42
3582معصومهعبدالوکیل42
3616مرتضیمحمد حسیب42
3996گلاب الدیننظام الدین42
4227محمد حسینگل احمد 42
457342
0084زبیرنعمت الله40
059040
0717محمد عمرانمحمد همایون40
0805محمد غلام رسول40
1755فرزانهدل جم40
2027هاجرهوحیدالله40
2191شیبادل آغا40
2747بصیرهمحمد حسن40
3481محمد امیدخالد40
4194فوادعیدی محمد 40
692940
0648محمد صبورمحمد صابر40
0045صوفیهمیر سعید40
0076شکیباخان علی38
0154ذکیهشمس الاحمد38
0685شمسیهگل میر خان38
0802سلیمانعبدالخبیر38
0836محمد ارسلانمحمد سمیع38
0882مهدیعبدالحنان38
0987منصورشیرین آقا38
1031محمد ایملسردار38
119338
1308غلام فیصلشمس الرحمن38
1410سوماضیا احمد38
1499عبدالسمیععبدالصمد38
1743اسماشیرین آغا38
1962ادریسطاهر حسین38
2212شهریارعبدالودود38
3375مهنازامان الله38
3395محمد یوسفعبدالقدیر38
3744زرمینهابن امین38
0075سونیتابصیر الدین36
0111مصطفیعبدالقادر36
0300سمیرغلام صدیق36
0358محمد شاکرشاه لالا36
1037ارشاد اللهجلال الدین36
1573اقبالجلال الدین36
4201احمد ذکیشیر محمد 36
4261حسنقاسم علی36
485336
0789محمد طارقمحمد عثمان36
0275عمرداد خدا34
0667لطف علیرحیم34
0852هنگامهغلام حضرت34
0853حیدر شاهسید اعلی34
0870رامشمرزا الدین34
0985محمد یوسفعبدالحبیب34
1278عبدالصادقمنصور34
1379میر جلال الدینمیر ضیا الدین34
1769سپین غرغلام محمد 34
1861مطیع اللهعبدالحنان34
2376محب اللهگل آقا34
2692نیلابمحمد قاسم34
299934
3451شبیرحسینایرج میر34
3779آمنهمحمد یاسین34
4238سید سیرسید شیرجان34
4425سید حسنسید یوسف34
4667ارشادالرحمنمحمد حسن34
999934
0071الیاسگل نبی32
0073شکریهعبدالعزیز32
0277شهیام الدینجان ریس32
0562فردوسعبدالطیف32
0566علی حسینمجیب احمد 32
0775محمد قسیمعبدالقدوس32
1016غلام مصطفیرحیم32
1240بهشتهعبدالرحمن32
163132
2131ادریسمحمد هارون32
2528احمد فرزادپاچاه محمد32
3563سادیهنذیر احمد 32
3570ادریسشیرجان32
4467عبدالمجیبعبدالحمید32
5039رحم خداعلی مرزا32
1225شهزادعبدالهادی32
0219حسینغلام رسول30
0482احمد زعیممحمد فهیم30
0636نذیر احمد محمد شاه30
1155کبراسید حسین30
1245سید مصطفیسید محمد 30
2007شهزادمحمد امین30
2011فیصلخواجه سعید30
4018علی الرحمننور علی30
902130
0648نجیلافضل احمد 28
0651شیراحمد گل الرحمن28
1349سعادت اللهشمس الله28
1996تهمینهعاشور محمد 28
1998احمد اللهاحمد ضیا28
2083احمد طارقنقیب الله28
2291زلگیزلمی28
2486نبی اللهمحمد ابراهیم28
2565احمد شاهسمیع الله28
3748احمد سروشهدایت الله28
4175حامدنعمت الله28
4519روح اللهمحمد خان28
1226عبدالبصیرعبدالهادی28
0156شبنمحاجی محمد یوسف26
0444همایونضیالدین26
1122غلام مرتضیرحیم داد26
123226
1581یلداامام داد26
1950احمد زینورالرحمن26
2485محمد یوسفعبدالاحد26
753626
0655محمد حدیثمحمد عارف24
074624
1336احمد رامشنیاز محمد 24
1354مبشرحبیب الله24
2389فیاضعبدالرشید24
2538سحراحمد ضمیر24
2673حسام الدینویس الدین24
2874مهریهمحمد عمر24
3501رستمعبدالرحمن24
3571شبانهاحمد ضیا24
4015عارفهشیر نظر24
4258الطافنور الله24
0037محمد الهامعبدالظاهر24
0697عبدالباسطعبدالوکیل24
0201محمد عاطفمیر آقا22
0483زاهدسید امام22
1768هدیهنعمت الله22
3325حمید اللهتوفیق الله22
4180احمد مهدیاحمد ذکریا22
1793احمد سمیرمحمد سمیع20
2628سوریهآقا گل20
3304فاضلزلمی20
3769عبدالمنیرعبدالستار20
4106بکتاشخان مرزا20
0003محمد نعمانجنگ باز20
0365سید احمدسید داود20
0249بشیر احمد ولایت خان18
1115بکتاشوحید الدین18
1307غلام مجتبیشمس الرحمن18
4388عطااللهنعمت الله18
0503شهرامعبدالمنان18
0490سروشمحمد سلیم18
1198مریمغلام محی الدین18
1025محمد امید محمد امان16
434616
1110ناصراحمد14
2128محمد داودمحمد فرید10
4442اجملعمر خان10

پاسخنامه

شماره سوالجواب درست
14
22
32
44
52
64
74
82
91
104
111
122
134
143
154
163
171
183
193
202
213
222
234
242
251
263
273
282
294
302
314
321
331
342
354
364
371
383
392
402
414
423
433
441
453
464
472
481
494
504