نتایج امتحان بیولوژی صنف دهم دانش آموزان دوره دوم ۱۳۹۹

جدول ذیل شامل نتایج امتحان بیولوژی صنف دهم دانش آموزان دوره دوم ۱۳۹۸ – ۱۳۹۹ میباشد.
نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ویا آی دی، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید.
درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو دریافت نشود. در چنین حالت دو ویا سه حرف اول نام را بنویسید.
درصورتیکه در جستجو نتیجه دریافت نشد در قسمت پایین جدول از لینک های قبلی و بعدی استفاده کنید.

آی دینامنام پدرنمره
110898
1448سونامحمد رحیم96
4719عبدالطیفشیر آقا94
4507هیوادمحمد آقا92
4508سبحانمحمد معروف92
4540زرلشتحیب الرحمن92
113690
164890
2753آرشبشیر90
4695شبیراحمد محمد کبیر90
4839حکمت ولیشاه ولی90
0097ادریسمحمد شیرین90
113588
5151عیان بیکعزیز بیک88
1446حبیب اللهعبدالحسیب88
113486
113986
0312وارثنجیب الله86
1447فاطمهسخی والله86
4547فهیمهکاظم علی82
4703حبیب الرحمنعبدالرحمن82
4913رخسارمحمد فرید82
4997عاقلهامان الله82
5114شریفهعبدالمحمد 82
5167محمد فرشادجنت گل82
112080
114080
119180
156580
4535شایق اللهنجم الدین80
4657سید مصطفیسید حیدر80
4749نصرت اللهفرید80
4856سلماخوش نظر80
1088نگاهغلام محی الدین78
111878
112278
113078
113278
113878
439678
444578
444678
4542مصدقذبیح الله78
4914نیلوفرمحمد فرهاد78
113776
3006احمد ولیدشیر محمد76
4574احمد روشانهمایون76
4625محمد وارثولی محمد 76
4634علی سینامحمد عظم76
4728خسرومحمد تواب76
4891محمد عمرانعبدالجاوید76
0010محمد مهدیمحمد ظاهر76
3216آمنهنور الدین74
4501حامدعبدالرازق74
4730شرارهشجاع الدین74
4844الیناداد محمد 74
112972
115472
1841شمس اللهالفت الله72
4586عبدالنوابعبدالوهاب72
4620بهشته محمد امین72
5155مریممحمد صدیق72
5160مسیح اللهمحمد اسحاق72
110070
110370
1117بلالوحید الله70
4527محمد باسطجمال ناصر70
4559عبدالسلیمعبدالکریم70
4570شریف اللهجاوید70
4641احمد فرزادگل آغا 70
4950عشرت اللهگل شاه70
5172ژولیکامحمد مقیم70
5211ناجیهمحمد مقیم70
1439ملیلامحمد یعقوب70
1371محمد میوندمحمد اکبر70
111568
112668
112768
2855فیصلگل الرحمن68
3148عبدالمتینعبدالحسین68
3642روح اللهرحیم گل68
4498هنگامهحلیم جان68
4504شفیقمحمد رفیق68
4627فاطمه گلعبدالسلام68
4630الهامعبدالجمیل68
4692ظریفعبدالطیف68
4998علی اضغرنصیر احمد 68
1352محمد مرتضیخلق الدین68
114266
115266
1999علی احمد نور محمد 66
2425سلوا طنینمحمد ابراهیم66
4534احمد فایقعبدالغفار66
4572احمد میلادکریم الله66
4680محمد حسامحبیب الرحمن66
4734صنمعبدالهادی66
4746مریمعبدالقدیر66
4929فرشتهچراغ علی66
5104مقدسهسید موسی66
5168زبیرگل جان66
5173عبدالباسطعبدالولی66
5191انیسهولی م حمد 66
0659فریدونمحمد عارف66
114964
115164
2869روح اللهعبدالحبیب64
4618الهامعبدالودود64
4637سونیلامحمد صابر64
4663احمد فرزادمحمد علم64
4723فاطمهشاه ولی64
4932مریمگل محمد 64
4935سهیلاچراغ علی64
4939شارخعبدالکریم64
4992عبدالظهورعبدالقیوم64
5186فریحهمحمود خان64
5192راحیلهولی محمد64
1435اسماجاوید64
111162
111662
112462
212962
3396محمد شهابعبدالکبار62
4167عبدالعزیزمحمدالله62
4505محمد حامدانور محمد 62
4576محمد الیاسغلام محمد62
4651عبید اللهبشیر احمد 62
4801لینامحمد الله62
4818محمد پیمانمحمد نصیر62
4931هدایت اللهرحمت الله62
5014ضیارملشیر محمد 62
5090مروهمحب الرحمن62
5190میرویسولی محمد 62
5212قند آغاخالق داد62
5229هارون احمد نصیر احمد62
1388احمد مجتبیاحمد شاه62
1398ادریسعاشق الله62
115060
170060
4587احمد صمیممحمد نسیم60
4593محمد ادیبحبیب الحق60
4755صدف عبید الله60
4772مزملعبدالرب60
4810سباوونخواجه مقل60
4846عبدالفیاضعبدالصبور60
5183قیسغلام سخی60
5219رویناعبدالبصیر60
527160
1399شفیقتوکل60
1380رامشجان داد60
113358
114558
4503نجیب اللهرحمت الله58
4541صابرهعلی محمد 58
4567سلماسید هاشم58
4609امید اللهمحمد نعیم58
4909تیمور شاهشیرین شاه58
4927احمد رشادرحمت الله58
5174محمد کریمکرم خان58
1369ثنااللهنورآغا58
112556
4525سید رحیمسید داود56
5000مختارتوریالی56
5018بلال احمد محمد عثمان56
0205فاطمهاحمد شاه56
1440مصطفیعبدالمتین56
1391احمد میلاد احمد فهیم56
1365عبدالرافععبدالنور56
0401نیلابعبدالجلیل56
110954
114354
119054
2594خسروآباجان54
3593زهرهشمس الحق54
3614احمد خبیرمحمد قاسم54
4492علی احمد عبدالاحد54
4502هارونغلام محی الدین54
4515ساحلمیرویس54
4684شهریارحمید الله54
4778گلثومعبدالجمیل54
4824مسعودهداد محمد 54
4832جمیل الرحمنتاج محمد 54
4956حنظلهنور آغا54
5157رخشندهبهروز علی54
5170میلادمحمد آصف54
5171کریمهپیوند54
1355احمد سیرعبدالبصیر54
0113سیدعبداللهسید احمد 52
0594سجادعبدالغفار52
102152
111952
1864رحمت اللهعبید الله52
264652
4506سبحان اللهسمندر52
4666ام البنینمحمد اسماعیل52
5016عبدالباریغلام رسول52
5092مرسل نادر شاه52
5095محمد ندیمعبدالسعید52
5103مختار احمد نور احمد 52
5110ادریسعطا الله52
5161لطف اللهخلیل الله52
5213میر ادریسمیر محمد نعیم52
2000سید علیسید حبیب50
4838مرواریدعبدالوکیل50
4845سومناحمد شاه50
4941محمد هاشماحمد 50
4943مرسل سردار محمد 50
5001فیصلعیدی محمد 50
5109خواجه بصیرخواجه جبیب الله50
1401آمنهعبدالقیوم50
111048
112848
114648
4575هوسیمحمد احسان48
4649لطف اللهعبدالرزاق48
4751رضا خانعبدالرحیم48
4771پریساعبدالرسول48
4934سحرفضل الرحمن48
5032هاشماحمد 48
5105زهراغلام سخی48
5113مرتضیمحمد ولی48
1429مروهسید محبوب48
0686احمد راحلمعراج الدین48
110146
2426منیژه عبدالشکور46
263646
456246
4566بسیماسید هاشم 46
4577محمد اسماعیلنافح الدین46
4709نوابنصیرمحمد 46
5091فایزهمحمد اسماعیل46
1402فروزانعبدالقیوم46
1412ادریسمحمد یونس46
111344
2604راشدغلام محی الدین44
3354قدرت اللهمحمد نعیم44
4526ادریسزمری44
4640عبدالصمیمعبدالحی44
4741زهرهمحمد کریم44
4760امین اللهسرور خان44
5030تمیمعبدالطیف44
5094محمد سلیممحمد نسیم44
5223محمد فهیمعبدالمبین44
5226زیباامر علی44
1431احمد شجاعدل آغا44
1357علی رضاءعبدالشاپور44
1415بشرا مهنازمحمد ولی44
0599حسیب اللهحمید الله42
0619کنشکامحمد شعیب42
0774سلیمانمحمد شفیع42
4639نیلابآقا محمد 42
4689رومانیار محمد 42
4736مرسلگل مزار42
4800عبدالحیعبدالهادی42
4930خالدنثار احمد 42
5037شاهینعبدالقدیر42
5115شهیرخیر محمد 42
5210نازیهحمید خان42
1433پیمانمحمد الف42
114840
4546رحمت اللهیار محمد40
4638حشمت اللهاشرف الله40
5036سهیلانور الله40
5216عبدالواحدضابط40
5220رشادغلام حسن40
1368سید نجیب اللهسید نعمت الله40
119738
4544مجتبیعبدالعلیم38
4571آرینشیر علم38
4624محمد حسیناحمد ظاهر38
4850رویاسید نجیب الله38
4906شریف اللهسمیع الله38
5034تمناسرور خان38
5169بهادرمحمد هارون38
110436
111436
272736
3524عایشهعبدالغیور36
4512احمد فردینعبدالرحمن36
4612ذبیح احمد ذاکر ا حمد 36
4710احمد زبیدنثار احمد 36
4799عبدالودودعبدالهادی36
4837ذبیح اللهعبدالواحد36
5209رامینگل محمد 36
1443محمد ندیممحمد امین36
1345محمد معصومابن امین36
3625نقیب احمدمحراب الدین34
4520الهاممحمد یعقوب34
4605عبدالجمالعبدالجلیل34
4708شبیرحبیب34
5003تمناسید محمد 34
5208جاهدملا محمد 34
5227کیهانعصمت الله34
661534
1416محمد جمشیدمحمد اولیا34
4750محمد عمرمحمد حلیم32
4804ظفر خانعبدالستار32
4836محمد عباسمحمد همایون32
5162مبین شاهمحمد مقیم32
1393بلالوزیر آغا32
4857مزملعبدالقدیر30
4926محمد غلام ربانی30
5158پرویزحفیظ الله30
5163راتبرحیم الله30
1358زحلالله میر30
110528
2179رامینزمری28
2894سمیع اللهمبارک شاه28
1397محمد حامدگل آقا28
110726
115326
469026
4948نازیعبدالسمیع26
5017قیسغلام نبی26
5156رضوان اللهعبدالمحمد 26
1373بخت زمینعبدالحیات26
1389خدیجهعزیز الرحمن26
5111جابرصفر محمد 24
1381فرهادعبدالحمد24
3753محمد ماهرمحمد طاهر22
4776احمد بلالتوریالی22
1372محفوظ اللهولی الله22
1378آرزومحمد یوسف22
5040فرخقند آغا20
1377پرستومحمد یوسف16
1441احمد سمیرعبیدالله8

پاسخنامه

شماره سوالجواب درست
11
22
34
43
53
64
72
82
92
102
114
123
134
143
153
163
174
184
192
202
212
222
234
241
254
263
271
284
294
304
313
324
332
341
354
363
373
383
394
404
413
424
434
444
451
464
471
483
492
502