نتایج امتحان دوم بیولوژی صنف دوازدهم دانش آموزان ۱۳۹۹

جدول ذیل شامل نتایج امتحان دوم بیولوژی صنف دوازدهم دانش آموزان ۱۳۹۸ – ۱۳۹۹ میباشد.
نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ویا آی دی، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید.
درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو دریافت نشود. در چنین حالت دو ویا سه حرف اول نام را بنویسید.
درصورتیکه در جستجو نتیجه دریافت نشد در قسمت پایین جدول از لینک های قبلی و بعدی استفاده کنید.

آی دینامنام پدرنمره
0857فرحنازحکیم الله100
0119مامونضیاالحق100
4447حامد عبدالخالق98
0627زعیمشیر احمد 98
0290نرگسمحمد رسول98
901898
2112سمسور الرحمنفدا محمد 96
1322عمران اللهیار محمد 96
1017فرشاد آقا محمد 96
4438دانیالحبیب الله94
4451ساحلمحفوظ الله94
2306ضمیرهسلطان محمود94
4434عبدالرحمندلاور خان94
0370عبدالمالکعبدالجلیل94
1959محمد حسنمحمد وزیر94
0681محمد عقیلسلطان علی94
0047مرسلسلیم شاه94
4418مرسل گل احمد 94
0611مریمفرید احمد94
2277نجیب اللهمحمد امین94
0673همانجم الدین94
901994
800194
0955احمد فیصلسردار محمد 92
0053الهام الدینامیر جان92
0062انوشمحمد نعیم92
3254بهارهولی احمد92
0125سحرمحمد انور92
0183سمسورمحمد عارف92
0157شبنممحی الدین92
2784شبنممحمد شاه92
0540صفی اللهمحمد عوض92
1795عبدالسلیمعبدالحمید92
1234فرهادسید آقا92
2288محمد حنیفمحمد شریف92
2311مدثراللهبهرالدین92
4615منصورالله محمد 92
4518نبی رحمتخالد احمد 92
1577نرگسنجیب الله92
3033نیاز محمد نجیب الله92
0098اعجاز اللهمحمد امین90
2189پرمیلاغلام سخی90
0146تهمینهعبدالواحد90
4312توریالیفقیر محمد 90
0149زرمینهصالح محمد 90
2797سجیهسید محمد90
2156سحرمحمد نبی90
2443سمیهعبدالروف90
4470صدفبریالی90
0361عبدالباسطعبدالاحمد90
2122عبدالوهابمحمد فاضل90
2600غزلحسیب الله90
2034فرشتهنور احمد90
0034فهیمهمحمد محسن90
1917لیدا جانالله نور90
4441محب اللهنصرت الله 90
0028محمد اقبالفرید احمد 90
0429محمد یوسفگل آقا90
0477مریمرحمت الله90
0301مصطفیعزیزالله90
1072هوسیعبدالحلیم90
2332یلدامحمد ظاهر90
800390
2734احمد شبیرمحمد الله88
0485احمد شکیبشیر پادشاه88
0553احمد میلادجلندر خان88
0215آیدامحمد فواد88
2346پروانهعبدالبشیر88
0474رخسارسید اسحاق88
3374سومنعبدالکریم88
1531سومنمحمد نسیم88
0674شیبانجم الدین88
0473صدفغلام سرور88
0040عبدالمختارعبدالمنان88
0123عزت الله احمد الله 88
0028فاطمهاحمد وحید88
2247فرحتذین العابدین88
1539فریدهعبدالرازق88
0202کوهسارحسیب الله88
2097محمد تقینظر علی88
0026محمد حامدتاج محمد 88
4286محمد عمرانمحمد فضل88
2908مریمعبدالقدیر88
3651مومنهقربان علی88
0539ابراهیمزمری86
0294احمد سمونپادشاه افضل86
1528احمد صدامفضل محمد86
0498احمد عمراناحمد جاوید86
2599اسمافیروز الدین86
1867بسیناعبدالقیوم86
1012حسناعبدالغفور86
0635حیدرشاه ولی86
2408خدیجهامین الله86
2550ډیوهمحمد حنیف86
0598زهرهنصیر احمد 86
3409ساراضیا الدین86
0098شمس اللهگل لالا86
1603شملههدایت الله86
0664عباداللهعبدالحی86
0869عبیدالرحمنخدا داد86
1094عمران احمد شهاب الدین86
2041فریدونمحمد اجمل86
1643محمد ذبیحمحمد غلام نبی86
0100محمد شبیرمحمد صابر86
1023محمد شریفخان علی86
0959مدثرعبدالجلیل86
1707مزملمحمد عباس86
1825مینهفیض محمد86
1174نادیه آقا ضیا86
4429نیلا صباوحید الله86
1779نیلوفرسید رضا شاه86
0570هدیغلام فاروق86
932786
0843احمد خسرواحمد جان84
0661احمد ذکیعبدالستار84
0991احمد شاهمحمد ضمیر84
0820احمد فرزادشیر حمزه84
1925احمد مدثرعبدالصادق84
1557احمد مدثرندا محمد 84
0099احمد وارثنجیب الله84
1171الیاسعبدالعلیم84
1986آرشداد الله شریف84
0935حسناحاجی لطف الله84
2379خدیجهنجیب الله84
0274رضوان اللهمحمد اکرم84
0197زهرهمحمد هادی84
0105سارهشاه آقا84
1101سلسلهنجیب الله84
0393سید یوسفسید حامد84
0911عابدهمحمد شفیع84
0724عبدالجبارروکی84
0612عزیزغلام سرور84
0956فرخندهحکیم الله84
4192فرزادعبدالحلیم84
0025فرید احمدفهیم احمد84
1213فیصل سید احمد 84
0671محمد عمرمحمد قاسم84
0535محمد نعیمعبدالرحمن84
1184مسعودمحمد احسان84
1547منوچهرمحمد اعظم84
0865میلادنازک میر84
0054نازیهفرید احمد 84
0263هدیهعبدالجبار84
2433ارمغانمحمد شعیب82
3577حبیبهعبدالحمید82
1465حسنامحمد ظفر82
4469حسیب اللهمحمد اکبر82
0392حسیناعبدالستار82
0360حکمت اللهکفایت الله82
1666خدیجهشمس الدین82
0711رفیع اللهرحمت الله82
3604رویناگل محمد 82
1345زهراخواجه ظفر82
2144سونیلاعبدال محمد 82
2166طایبهقلندر شاه82
0233عبداللهمحمد ولی82
0354ماهدشفیع الله82
0551محمد شایقعطا محمد 82
2198محمد صمیمعبدالخلیل82
0002محمد یعقوبمحمد ابراهیم82
4014معصومهتوریالی82
1379میر جلال الدینمیر ضیا الدین82
2359میلادمحمد محسن82
0759ننگیالیکابلی82
1270نوشادفیض محمد 82
1343نیلوفرفواد82
2027هاجرهوحیدالله82
1509احمد فرخاحمد شفیع80
0547احمد فریدعبدالوهاب80
0189احمد مجیبمحمد اقبال80
1621بی بی رحیمهنورالدین80
0231پروانهشفیع الله80
0190دوست محمد شیرمحمد80
0915زینبمحمد کریم80
0268ساجدهعبدالروف80
0644سمیهمحمد حسن80
1537سید محفوظامیر حمزه80
0757شفیع اللهحشمت الله80
4468صدفعتیق الله80
0585عبدالباعثمحمد نعمیم80
3640عبدالنجمانعبدالصمد80
1198محمد میکایلفضل الرحمن80
1976مصطفیممحمد یونس80
1681میرجممستی بیک80
1688میوندعنایت الله80
0155نعمت اللهمحمد امین80
1397اجملمحمد عالم78
1123احمد انسعبدالباقی78
1350احمد مسعودفضل الرحمن78
1761باسطهعطا محمد 78
0364باصرهسید داوود78
1543حسیب اللهعبدالجلیل78
1883حکمت اللهسید احمد 78
3011خورشیدمحمد فرید78
0266رامینمحمد ظریف78
3583صبنانعمت الله78
1635عبدالسمیععبدالحفیظ78
0833عبدالمصورعبدالجلیل78
1920لیمهعبدالحمید78
2432محمد رومانمحمد امان78
1811محمد فردیندر محمد 78
3907میکاییلعبدالشاه78
0056میلادرجب علی78
3650ناصرسید احمد 78
1093احمد رشادجاوید احمد76
4421احمد سهیلعلی محمد 76
0264احمد مبشرحشمت الله76
1151الهامشیر خان76
0093امان اللهمحمد خالد76
2505بلالمحمد قاسم76
0117جوهر محمدگران محمد76
0330حسناعبدالصمد76
0038حمیداللهروح الله76
1100حمیدهنوروز76
1039ذبیح اللهغلام مصطفی76
2167سحرمحمد یوسف76
3430سلطانهزمری76
2510سمیع اللهحاجی مایل76
2191شیبادل آغا76
1316صدفعبدالمحمد 76
3305صهیبهعبدالقدیر76
0721عبدالمتینعبدالحکیم76
0443علی رضاحفیظ الله76
0825فرشاداحمد گل76
0363فرشتهفرید احمد76
1124محمد اکبررحیم الله76
1546محمد حامدحسین داد76
1794محمد عابدمحمد عالم76
2517محمد مبشرمحمد عمر76
0874محمد مصطفیعبدالولی76
1690مروهمحمد رحیم76
0199مروهزین الله76
0141میرزا حسینمحمد رضا76
4583نرگسمحمد رفیع76
0413نیلوفرعبدالقهار76
3402هدیهاسدالله76
1171ابراهیمرحیم داد74
0306احمد اللهاحمد ضیا74
0448اکرم اللهمحمد سرور74
0371جواد احمد فواد احمد 74
0386ذکی محمد عیسی74
0057سلیمانشین گل74
2451عبداللهصبغت الله74
0152فاطمهخیر محمد 74
1689فاطمهمحمد رحیم74
3606فیصلحبیب جان74
2472لمرامرالدین74
0985محمد یوسفعبدالحبیب74
0421مدینهامیر گل74
1866مروهعبدالقیوم74
1176میلادعبدالمتین74
0422نجیب اللهآدم خان74
4373نورستاعبیدالله74
0150ابن امینمحمد آصف72
1910احمد قیسعتیق الله72
1084احمد مصطفیاحمد شاه72
0341احمد نویدعبدالحبیب72
0007اسد احسانمحمد حامد72
2444بلالمرزا خان72
0043تهمینههاشم72
1083ریحانهسید مولاداد72
2643زینبشیرعلی72
2447سعادت اللهنجیب الله72
0412سویتامحمد عزیز72
0651شیراحمد گل الرحمن72
0027عبدالواحدتاج محمد 72
3565عفتاحمد فرید72
1306فرزادمحمد مبین72
0917فریالاحمد سخی72
2031فریدونامیر خان72
1960فیصلسیف الرحمن72
0252محمد الیاسبرهان الدین72
2137مرواریدخدایداد72
1207مریممحمد شفیع72
2243مسعودهفیض محمد 72
0910مقدسعبدالرحمن72
3564نور الههسید فرید72
0397نور جهانمحمد سلیمان72
2452احمد سیرتضیا الدین70
3390احمد شبیرمرزا محمد 70
0006احمد شعیبمحمد طیب70
1364احمد صفااحمد شاه70
3826الهامسلیمان70
1225بختیاررحمت الله70
1434برکت صفرعلی70
1996تهمینهعاشور محمد 70
1887حارثعبدالقادر70
4222حسیب اللهوزیر محمد 70
0599حسیب اللهحمید الله70
0364خدیجهشیر احمد70
0154ذکیهشمس الاحمد70
2003رقیهعبدالحمید70
0815زهرهمیر عبدالاحد70
3790زینبمحمد نذیر70
1070سارهعزیز احمد 70
2641شبنمسلطان محمد 70
0467صدامغلام نبی70
0142عبیداللهمحمد 70
0340عبیداللهمحمد اسماعیل70
4459فرزادمحمد عارف70
1035محمد راشدرحم الدین70
1699مروهغلام مصطفی70
3671مریمبشیراحمد 70
562070
0861احمد زبیرعبدالحسین68
3438احمد سیرسلطان محمد 68
3399احمد شعیبنثار احمد68
0821احمد شیرزادشیر افضل68
0272احمد نویدجمال عبدالناصر68
0682ارسلانعبدالاحد68
0913پریساغلام عباس68
0379توریالیفقیر محمد68
1360حسنقاسم علی68
0433رفیع اللهمحمد نادر68
0101زینتاحمد فهیم68
1641سلیمانداد محمد 68
0103سید الیاسعبدالرحیم68
3342شبیر احمد محمد عارف68
1553شکریهعبدالعزیز68
4448صبورحسیب الله68
4476عبدالجلیلعبدالرحیم68
0060عبدالحمیدعبدالصمد68
0453عبداللهمحمد سلیم68
0204عبدالمبینعبدالعزیز68
0566علی حسینمجیب احمد 68
2366فضل احمد عبدالاحمد 68
0860گلاب الدینمعراج الدین68
1078محمد ادریسعبدالوکیل68
0047محمد الهامعبدالمعصوم68
0197محمد بلالمیرویس68
0125مرسیلامحمد اسحاق68
4457مینامقصود68
2149میونددلاور خان68
0528نجم الدینعبدالصدیق68
2921نیلوفرمحمد عمر68
1128هدیهصفی الله68
4365ولیاسد الله68
0124اصیلامحمد اسحاق66
0994الیاسغلام حسین66
0410بنفشهحفیظ الله66
1132ثنامحمد حکیم66
3170جلوهعبدالرحیم66
1200داد محمد غلام علی66
0538زهراجمشید66
1764سهرابمحمد منصور66
0121سهیلسخی محمد66
3619سید آصفکاکاگل66
0145صدفعبدالجبار66
2416صفیهمحمدالدین66
1130طیبهعبدالغفور66
0811عبدالسبحانمحمد عادل66
1278عبدالصادقمنصور66
1436عزیز اللهامام علی66
1321عطا اللهخلیل الله66
1731فرحتذبیح الله66
1155کبراسید حسین66
2354لیناپاینده محمد 66
1508محمد عمرمحمد ضمیر66
0925محمد یاسینعبدالقهار66
1129نادیهصفی الله66
0335نثار احمد عبدالعزیز66
1957نعمت اللهحضرت ولی66
1242احمد ابرارغلام فاروق64
4142احمد سیرویس الدین64
2370احمد شبابمیرعلی64
2297اکرام اللهنجیب الله64
0814الیاسمحمد رحیم64
3376آزادهبشیر احمد 64
0169بشار احمد سنت الله64
2014توفیق اللهامین گل64
0687حسیب اللهمجیب الله64
1102حمیرا صفاعنایت الله64
2350دنیابشیراحمد64
2287رامینمعراج الدین64
1734رحمت اللهمحمد هارون64
1114زبیرفضل احمد 64
2123سید ادریسسید عبدالبصیر64
2121سید پرویزسید لالا آغا64
1617سید محبوبسید محفوظ64
0156شبنمحاجی محمد یوسف64
0785طیبهفضل الدین64
1160علیممتاز64
0480کوثرمحمد عارف64
1687متینننگیالی64
0546محمد الهاممحمد شعیب64
0660محمد شعیبعبدالواحد64
0055محمد فاضلآقا گل64
3694محمد مصطفیفریدون64
3664مصطفیعبدالزبیر64
1593نادرعلیغلام سعید64
0784نسترننظام الدین64
3415احمد شاکرمیراجان62
1135الهاممحمد هاشم62
0677ایمانعلی مرزا62
0143بشیرالدینبصیر الدین62
0532توابتاج محمد 62
2574روح الامینمحمد رقیب62
1974روح القوامعبدالقهار62
1518زهراعبدالرقیب62
2538سحراحمد ضمیر62
1693سید محمد رضاسید صادق شاه62
0024صفت اللهنیاز محمد 62
0296طلب الدینبهاوالدین62
1519طیبهغلام رازق62
4015عارفهشیر نظر62
1963عبداللهصبغت الله62
0855مجدود احمدنثار احمد62
0484محجوبهمیرویس62
1274محدثهسید عبدالصمد62
3302محمدعبدالحق62
1982محمد ادریسجمعه گل62
0803محمد امیدمرزا محمد 62
1735محمد حسیبمحمد نعیم62
0175مرسلنیکو بخت62
3580هدیهعبدالعلی62
4531وجیههعبدالجلال62
3404یلدامحمد سلیم62
1756احمد جانعبدالرفیع60
0130احمد فیصلبریالی60
4667ارشادالرحمنمحمد حسن60
2631آرزومحمد یحی60
0089بی بی گلثومحاجی نور محمد60
2184حامددولت نظر60
4585خواجه عبدالناصرخواجه سید محمود60
2492خورشیدعبدالغنی60
0763زاهدغلام فاروق60
1769سپین غرغلام محمد 60
1919سلیمانعبدالطیف60
1410سوماضیا احمد60
0503شهرامعبدالمنان60
0348صبیحهعلی شاه60
4682عبدالرحمنعبدالخالق60
1158عبدالستارقیام الدین60
2116عبداللهنورالله60
1077عبدالوارثعبدالوکیل60
2289علی اصغرنصیر احمد60
1554ماروزهعبدالحکیم60
2062محمد حامدمحمد فرید60
0276مدینهمحمد نوید60
0195مروهحکیم خان60
0235مروه سید سکندر60
2296مسیح اللهنجیب60
2133منصورشاه مقصود60
1241میلادفقیر محمد 60
0132ناهیدفهیم الله60
3405نوریهعبدالصبور60
0115همایونصفا الدین60
2375احمد اللهعزت الله58
3780ادریس حکیم الله58
1037ارشاد اللهجلال الدین58
2747بصیرهمحمد حسن58
0561حامدسید آور58
2561حسیب اللهرحمت الله58
3696حشمت اللهحفیظ الله58
0247رامششیراب الدین58
0059رامینعبدالهادی58
3427رخسارسید امین58
3744زرمینهابن امین58
0399سید مصطفیسید اسماعیل58
1442صبغت اللهعبدالرازق58
1173طارقحکیم خان58
0538عبدالوهابعبدالهادی58
3411فاطمهخان آقا58
1352لیدامصطفی58
3608محمد مرتضیاحمد الله58
1090محمد هاروندوست محمد 58
0308نقیب اللهکفایت الله58
901758
1637احمد راشدنجیب الله56
3695احمد مختارجهانگیر56
3394ایملمحمد اسلم56
0883آرشعبدالحنان56
3953ذکیهمحمد عیسی56
4456رمیضمیرزا شاه56
4589رویداعبدالقاسم56
2611زبیرعبدالجبار56
2765زحلمحمد قاسم56
4032سوسنمحمد هارون56
1086سید ضیاالدینسید منصور56
4271شبیر احمد عبدالواحد56
0388صدفقطب الدین56
0257صدیق اللهحبیب الله56
1172عابد الرحمنسیف الرحمن56
1499عبدالسمیععبدالصمد56
4270عبدالطیفعبدالعزیز56
0326عمرهسید ذکریا56
1276فیصلملا محمد 56
2061گیتاعبدالرحیم56
0822محمد سمیرمحمد آصف56
3607محمد مصطفیاحمد الله56
0677مدینهامان الله56
0292مسیرمسعود56
1441نقیب اللهمحمد اقبال56
0605احمد ریحانسیلانی54
0307احمد زاهدنورعلی54
3670احمد سیرغلام حضرت54
0445احمد شعیبمایل آغا54
3468جمشیدعبدالشکور54
0310حکمت اللهخان محمد 54
2364خاطمهبختیاری54
1079زبیرهعاشق الله54
0236سکینهسید سکندر54
0537شیلاعیدی محمد 54
0845ظفر اللهولی الله54
3791عایشهمحمد نذیر54
0166عبدالرحمننور علی خان54
3784عبدالنعیمعبدالفهیم54
1834عرفان اللهجان آغا54
0789محمد طارقمحمد عثمان54
0173مریمغلام مصطفی54
0387مسرتقطب الدین54
3450اسحاقمحمد فهیم52
0168اورانوسعبدالرسول52
4260پریعبدالمیر52
2365جوادشهنواز52
3341حکمت اللهسلطان عزیز52
4425سید حسنسید یوسف52
0906شادابخدا داد52
2635شارخسخی داد52
3470شاهرخعبدالحسیب52
1638شهیرعبدالقدیر52
2119عبدالباسطعبدالحمید52
0804عبدالبصیرگلا جان52
1838عزت اللهغلام سرور52
3514غلام قادرعوض52
3700فرحنازعبدالبشیر52
4031فرحنازمحمد سلیم52
1571فردینخیر الدین52
3996گلاب الدیننظام الدین52
3481محمد امیدخالد52
1024مروهعبدالجمیل52
0914یسراعبدالقهار52
0580پرویز جانعبدالجمیل50
2673حسام الدینویس الدین50
1342حمیرامحمد آصف50
0357خالدمحمد صدیق50
0102ذبیح اللهمردان50
0870رامشمرزا الدین50
0674رعناعبدالله50
0853رفعت اللهعبیدالله50
4519روح اللهمحمد خان50
0258زینبمحمد رسول50
0083سوسنمحمد امین50
1353سیاف گل بچه50
2559شیرزیبریالی50
0045صوفیهمیر سعید50
3187عبدالمتینعبدالخلیل50
1141عزیز احمدنور احمد 50
0318علی حسینمحمد یعقوب50
2113غوث الدینسیف الدین50
2015فردوسزلمی50
1497فرشتهعلی داد50
1598مامون احمد نصیر احمد 50
0046محمد صمیمسلیم شاه50
0152محمد منصورمحمد رحیم50
1194محمد وارثمحمد صدیق50
0987منصورشیرین آقا50
3588مهدیهمحمد عارف50
0251میر عبدالرحیممیرعبدالعظیم50
0632میرویسمحمد یوسف50
3303میلادعبدالقیوم50
0997احمد نور الله48
1329تابانمحمد اسماعیل48
0559دین محمدگل محمد 48
1028ذکراللهمراد علی48
0343ربیعنور محمد 48
0905روملامر الدین48
1967زبید اللهزین العابدین48
0084زبیرنعمت الله48
1349سعادت اللهشمس الله48
1840سید اصیل احمدسید زبیراحمد48
4537سید امان اللهسید کبیر48
1112شهرام محمد ناصر48
4052صدفمحمود خان48
3578علیناانور شاه48
0063عمرسروشمحمد نعیم48
1368فیصلعبدالقهار48
0805محمد غلام رسول48
0844محمد اقبالمحمد ایوب48
1907محمد صابرمحمد نسیم48
0131مدثرمحمد رفیع48
2595مژگانامان الدین48
4191مصطفیعلی احمد 48
3697نبیلهبهروز48
0349وحید اللهنعمت الله48
4179احمد ذکیدل آغا46
0853حیدر شاهسید اعلی46
2694زهراعزیزالرحمن46
1990ساحلعبدالنصیر46
4252ستاره بریالی 46
0155سمیرامحمد نبی46
1367سمیع اللهعبدالروف46
1245سید مصطفیسید محمد 46
4426عفیفهمحمد عیسی46
1125محمد اقبالزلمی46
3340محمد بشیرمحمد کبیر46
2426منیژه عبدالشکور46
1146ویسجان الله46
900146
932546
1119احمد یاسرفیاض44
1962ادریسطاهر حسین44
1743اسماشیرین آغا44
1240بهشتهعبدالرحمن44
1868حشمت اللهعزت الله44
0246خواجه عبداللهمنیر احمد 44
4445سحرصدر الدین44
1279سید نصیرسید رحیم44
1744شبانهامین گل44
3698عابدهعبدالرحمن44
1444عبدالمجیبعبدالمجید44
0369فرمان وکیلفیروز شاه44
2485محمد یوسفعبدالاحد44
3582معصومهعبدالوکیل44
1561مهدی رضامفید احمد 44
2475نصرت اللهعبدالبصیر44
0234واحد اللهفدا محمد44
4442اجملعمر خان42
1961احمد رشادمحمد شفیق42
0071الیاسگل نبی42
0479حشمت اللهحبیب الله42
2367خلیل احمد علی احمد 42
3090رافعهنعمت الله42
3581زهراانور شاه42
1595سودابهاحمد داود42
4164شبناسید رسول42
1447شبنماسدالله42
4341شریفهمحمد 42
1179عبدالمبینآقا پادشاه42
0237عبدالنقیبعبدالرقیب42
2590فرهادحیات الله42
1076محمد آغامحمد نعیم42
2302محمد جاویدمحمد حسین42
0201محمد عاطفمیر آقا42
0775محمد قسیمعبدالقدوس42
3395محمد یوسفعبدالقدیر42
0198مختارمحمد نادر42
0714مطیع اللهمحمد ایوب42
3416ملیناصدیق الله42
0882مهدیعبدالحنان42
0489نازیلاحبیب الله42
3434یاسمینحسیب الله42
3449احمد شاهغلام محمد 40
3673احمد کبیرمحمد یار40
4180احمد مهدیاحمد ذکریا40
2693اقدس جانعزیزالرحمن40
3652امیرمحمد یوسف40
1115بکتاشوحید الدین40
1655حبیب اللهخدا داد40
1219رفیع اللهنجیب الله40
3391ساحلمحمد خالد40
0594سجادعبدالغفار40
2690سومانصیر احمد 40
2120سید عبدالقیومسید عبدالحق40
0144سید مصطفیحسین آقا40
3571شبانهاحمد ضیا40
2212شهریارعبدالودود40
2624صلاح الدینعبدالقادری40
1609عابدغلام حیدر40
1667عبید اللهنعمت الله40
0830عمران اللهسردار احمد 40
1016غلام مصطفیرحیم40
3304فاضلزلمی40
0090فاطمهحاجی نور محمد40
2389فیاضعبدالرشید40
2376محب اللهگل آقا40
0003محمد نعمانجنگ باز40
1692مهریهسید نصرت40
0640نعمانرحمان گل40
0653احمد اللهعبدالطیف38
0476احمد اللهعنایت الله 38
4461احمد راشدمحمد ظاهر38
1336احمد رامشنیاز محمد 38
3545احمد زبیراحمد ذکی38
4328احمد عابدخدا داد38
0981امر الدینعبدالمنان38
1498آریامحمد علی38
0466بلالغلام نبی38
0219حسینغلام رسول38
4580خواجه فرزادخواجه قطب الدین38
0295ذبیح اللهعبدالمحمد 38
1175زرغونهآقا ضیا38
4450صابرصالح محمد 38
0416عبدالمومنعبدالمبین38
2072عدنانمحمد معصوم38
2011فیصلخواجه سعید38
2104قیسمحمد داود38
3633احمد آغاعبدالعلیم36
1950احمد زینورالرحمن36
0663احمد شبیرعبدالحنان36
2528احمد فرزادپاچاه محمد36
3878احمد مدثرخدای داد36
0249بشیر احمد ولایت خان36
2882خواجه احمد خواجه رحمت36
2254ذاکر اللهاصحاب الدین36
2044راشدعبدالواحد36
0365سید احمدسید داود36
4238سید سیرسید شیرجان36
4581سید مبشرسید عزیز الله36
4018علی الرحمننور علی36
0275عمرداد خدا36
1122غلام مرتضیرحیم داد36
1614قربانعلی احمد 36
1025محمد امید محمد امان36
0193محمد آرشمحمد هارون36
0851محمد بصیرمحمد شریف36
1501محمد عمرانحیات الدین36
4216محمد مصورمحمد رفیع36
0270محمد یحیخیال محمد36
1015وحید اللهاسد الله36
1998احمد اللهاحمد ضیا34
0690احمد رشادمحمد عارف34
2131ادریسمحمد هارون34
1612الطاف حسیننجیب الله34
0654امیر الدینصلاح الدین34
2252ذکی اللهاصحاب الدین34
1092روشناعبدالرسول34
3563سادیهنذیر احمد 34
0300سمیرغلام صدیق34
2177سمیع اللهعزت الله34
0689سید ابوذرسید سرور34
0500سید امیدسید محمود34
3934شادابمحمد یعقوب34
1911شمس الرحمنعبدالمنان34
2400عبدالمصورعبدالمبین34
3769عبدالمنیرعبدالستار34
0759عبدالوارثعبدالصبور34
1012عبدالوارثعبدالقسیم34
1308غلام فیصلشمس الرحمن34
1307غلام مجتبیشمس الرحمن34
0735مجتبیکریم داد34
0455محرم علیکرم علی34
0836محمد ارسلانمحمد سمیع34
3472محمد الهامغلام نقشبند34
666634
4478احمد محمد نعیم32
2565احمد شاهسمیع الله32
2529اسد اللهغلام محمد 32
3325حمید اللهتوفیق الله32
2628سوریهآقا گل32
1361شاپورمیر احمد32
0685شمسیهگل میر خان32
4467عبدالمجیبعبدالحمید32
3684محمد اسماعیلامیر الدین32
2165محمد شبیرعبدالمجید32
1861مطیع اللهعبدالحنان32
2312هجرت اللهعبدالطیف32
0273احمد سمیرهدایت الله30
0220احمد شعیبمحمد لقا30
1152خدیجهعبدالجبار30
2291زلگیزلمی30
1500سمیرخان آقا30
0401سید مرتضیسید اسماعیل30
0220شعیبمهر علی30
0076شکیباخان علی30
0277شهیام الدینجان ریس30
0312محمد سجادعبدالبصیر30
1378مدثر اللهحسیب الله30
3332مسافرسید عبدال30
3586منیژهحبیب الله30
0988حامدغلام حضرت 28
0073شکریهعبدالعزیز28
1640شکیب مسجدی28
0697عبدالباسطعبدالوکیل28
1369عبدالنصیرعبدالطیف28
0237محمد زاهدمحمد یونس28
4449منصورعظیم گل28
0606میلاد عبدالسلام 28
0118نوید احمد فیروز احمد 28
1581یلداامام داد28
3392احمد سالارعبدالخلیل26
3748احمد سروشهدایت الله26
4175حامدنعمت الله26
1354مبشرحبیب الله26
0358محمد شاکرشاه لالا26
0837محمد صادقگل الرحمن26
2588محمد مصطفیمحمد امین26
0734محمد میونددوست محمد26
1406مرتضیسید اسحاق26
2506ذاکرهمحمد صابر24
3616مرتضیمحمد حسیب24
3764نثار احمد داد محمد 24
3570ادریسشیرجان22
4258الطافنور الله22
2627امیر محمد محمد داود22
0802سلیمانعبدالخبیر22
700622
3451شبیرحسینایرج میر20
2118نصراللهغلام حیدر20
0001نیک محمد میر محمد 20
0648نجیلافضل احمد 18
1197احمد ذکیعبدالجمیل16
1728محمد مسیحمحمد مبین16

پاسخنامه

شماره سوالجواب درست
14
23
31
42
54
61
72
81
93
102
113
123
134
144
151
161
174
183
191
202
212
223
232
241
252
261
274
281
293
302
311
323
331
343
351
364
374
381
392
403
411
423
432
444
451
462
473
482
494
501