نتایج امتحان دوم بیولوژی صنف یازدهم دانش آموزان ۱۳۹۹

جدول ذیل شامل نتایج امتحان دوم بیولوژی صنف یازدهم دانش آموزان ۱۳۹۸ – ۱۳۹۹ میباشد.
نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ویا آی دی، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید.
درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو دریافت نشود. در چنین حالت دو ویا سه حرف اول نام را بنویسید.
درصورتیکه در جستجو نتیجه دریافت نشد در قسمت پایین جدول از لینک های قبلی و بعدی استفاده کنید.

آی دینامنام پدرنمره
0053الهام الدینامیر جان100
1322عمران اللهیار محمد 100
0119مامونضیاالحق100
0100محمد شبیرمحمد صابر100
1779نیلوفرسید رضا شاه100
0680اجملنور احمد فهیم98
2142ایملنصیر احمد98
0627زعیمشیر احمد 98
0125سحرمحمد انور98
2112سمسور الرحمنفدا محمد 98
0202کوهسارحسیب الله98
4418مرسل گل احمد 98
1184مسعودمحمد احسان98
4518نبی رحمتخالد احمد 98
0673همانجم الدین98
409698
800198
800298
0301مصطفیعزیزالله98
0986احمد سلیمانخلیل الله96
2734احمد شبیرمحمد الله96
0534احمد فهیمشیرپادشاه96
4447حامد عبدالخالق96
2797سجیهسید محمد96
0157شبنممحی الدین96
2784شبنممحمد شاه96
0833عبدالمصورعبدالجلیل96
2122عبدالوهابمحمد فاضل96
4422فاطمهمحمد صدیق96
0857فرحنازحکیم الله96
4443فوزیهمحمد داود96
0028محمد اقبالفرید احمد 96
0050محمد مدثرعبدالله96
0959مدثرعبدالجلیل96
2311مدثراللهبهرالدین96
2277نجیب اللهمحمد امین96
0290نرگسمحمد رسول96
1072هوسیعبدالحلیم96
0146تهمینهعبدالواحد94
0274رضوان اللهمحمد اکرم94
4474رونازقمرالدین94
0098شمس اللهگل لالا94
0473صدفغلام سرور94
2306ضمیرهسلطان محمود94
0361عبدالباسطعبدالاحمد94
1017فرشاد آقا محمد 94
3033نیاز محمد نجیب الله94
2332یلدامحمد ظاهر94
102694
0611مریمفرید احمد94
1012حسناعبدالغفور94
0806صدفداکتر سمیع94
0955احمد فیصلسردار محمد 92
3826الهامسلیمان92
0330حسناعبدالصمد92
0360حکمت اللهکفایت الله92
2364خاطمهبختیاری92
2408خدیجهامین الله92
0598زهرهنصیر احمد 92
1652سکینهخادم حسین92
1924سید میر علی شاهسید احمد شاه92
0912شگوفهمنیر92
4470صدفبریالی92
0370عبدالمالکعبدالجلیل92
0721عبدالمتینعبدالحکیم92
2034فرشتهنور احمد92
1959محمد حسنمحمد وزیر92
1023محمد شریفخان علی92
0477مریمرحمت الله92
1707مزملمحمد عباس92
2065نجواهمایون92
1577نرگسنجیب الله92
0612عزیزغلام سرور92
0661احمد ذکیعبدالستار90
1509احمد فرخاحمد شفیع90
0264احمد مبشرحشمت الله90
2346پروانهعبدالبشیر90
3409ساراضیا الدین90
2156سحرمحمد نبی90
1101سلسلهنجیب الله90
2144سونیلاعبدال محمد 90
0103سید الیاسعبدالرحیم90
0674شیبانجم الدین90
3583صبنانعمت الله90
4468صدفعتیق الله90
2073فرحتعبدالحبیب90
1234فرهادسید آقا90
0034فهیمهمحمد محسن90
1886مهریهمحمد اسحاق90
0570هدیغلام فاروق90
0914یسراعبدالقهار90
299990
0163مروه90
0233عبداللهمحمد ولی90
0869عبیدالرحمنخدا داد90
0498احمد عمراناحمد جاوید88
0062انوشمحمد نعیم88
1867بسیناعبدالقیوم88
2505بلالمحمد قاسم88
3254بهارهولی احمد88
1621بی بی رحیمهنورالدین88
0043تهمینههاشم88
0371جواد احمد فواد احمد 88
3577حبیبهعبدالحمید88
1200داد محمد غلام علی88
0915زینبمحمد کریم88
2447سعادت اللهنجیب الله88
2443سمیهعبدالروف88
0664عباداللهعبدالحی88
0585عبدالباعثمحمد نعمیم88
4434عبدالرحمندلاور خان88
0123عزت الله احمد الله 88
1539فریدهعبدالرازق88
2517محمد مبشرمحمد عمر88
4615منصورالله محمد 88
0054نازیهفرید احمد 88
4373نورستاعبیدالله88
4429نیلا صباوحید الله88
0263هدیهعبدالجبار88
800388
0294احمد سمونپادشاه افضل88
1756احمد جانعبدالرفیع86
4242احمد شهیراحسان الله86
1528احمد صدامفضل محمد86
0341احمد نویدعبدالحبیب86
0272احمد نویدجمال عبدالناصر86
0099احمد وارثنجیب الله86
2393بی بی فاطمهغلام رسول86
2189پرمیلاغلام سخی86
4312توریالیفقیر محمد 86
1132ثنامحمد حکیم86
0474رخسارسید اسحاق86
0433رفیع اللهمحمد نادر86
0149زرمینهصالح محمد 86
0268ساجدهعبدالروف86
4384سید مصورسید آغا86
0393سید یوسفسید حامد86
1130طیبهعبدالغفور86
0604عبداللهچاریارقل86
0040عبدالمختارعبدالمنان86
2261عفت عبدالحبیب86
1689فاطمهمحمد رحیم86
1213فیصل سید احمد 86
2097محمد تقینظر علی86
1643محمد ذبیحمحمد غلام نبی86
4286محمد عمرانمحمد فضل86
1198محمد میکایلفضل الرحمن86
0865میلادنازک میر86
1129نادیهصفی الله86
1174نادیه آقا ضیا86
0397نور جهانمحمد سلیمان86
0047محمد الهامعبدالمعصوم86
0843احمد خسرواحمد جان84
0485احمد شکیبشیر پادشاه84
1557احمد مدثرندا محمد 84
2599اسمافیروز الدین84
3376آزادهبشیر احمد 84
1297حسنامیرزا محمد84
1883حکمت اللهسید احمد 84
4438دانیالحبیب الله84
2550ډیوهمحمد حنیف84
0266رامینمحمد ظریف84
0815زهرهمیر عبدالاحد84
2510سمیع اللهحاجی مایل84
3374سومنعبدالکریم84
3640عبدالنجمانعبدالصمد84
0443علی رضاحفیظ الله84
2113غوث الدینسیف الدین84
3700فرحنازعبدالبشیر84
4192فرزادعبدالحلیم84
1687متینننگیالی84
0665محمد الطافمحمد اسماعیل84
3907میکاییلعبدالشاه84
1088نگاهغلام محی الدین84
264484
0539ابراهیمزمری84
0273احمد سمیرهدایت الله82
2110احمد فردینعبدالزبور82
0820احمد فرزادشیر حمزه82
1350احمد مسعودفضل الرحمن82
0093امان اللهمحمد خالد82
0091بی بی اقرأحاجی نور محمد82
0913پریساغلام عباس82
4469حسیب اللهمحمد اکبر82
1100حمیدهنوروز82
1342حمیرامحمد آصف82
0297رضوان رحمت الله82
1083ریحانهسید مولاداد82
4451ساحلمحفوظ الله82
0183سمسورمحمد عارف82
3326سید ادریسسید یاسین82
1603شملههدایت الله82
2680عبدالحیعبدالاحد82
2600غزلحسیب الله82
3514غلام قادرعوض82
0025فرید احمدفهیم احمد82
1917لیدا جانالله نور82
0026محمد حامدتاج محمد 82
0002محمد یعقوبمحمد ابراهیم82
0862مرتضیمحمد نعیم82
1690مروهمحمد رحیم82
1043مهریهمحمد رحیم82
1688میوندعنایت الله82
0528نجم الدینعبدالصدیق82
3580هدیهعبدالعلی82
0387مسرتقطب الدین82
1171الیاسعبدالعلیم82
3918احمد حامدعبدالحسین80
1925احمد مدثرعبدالصادق80
1761باسطهعطا محمد 80
2184حامددولت نظر80
1465حسنامحمد ظفر80
3604رویناگل محمد 80
1114زبیرفضل احمد 80
0197زهرهمحمد هادی80
0105سارهشاه آقا80
0724عبدالجبارروکی80
0049عبدالمدبرعبدالله80
4076فرحانهعبدالخالق80
0860گلاب الدینمعراج الدین80
2198محمد صمیمعبدالخلیل80
2359میلادمحمد محسن80
2027هاجرهوحیدالله80
3402هدیهاسدالله80
180280
1329تابانمحمد اسماعیل80
1024مروهعبدالجمیل80
0388صدفقطب الدین80
1039ذبیح اللهغلام مصطفی80
3545احمد زبیراحمد ذکی78
3390احمد شبیرمرزا محمد 78
2693اقدس جانعزیزالرحمن78
0994الیاسغلام حسین78
1986آرشداد الله شریف78
1996تهمینهعاشور محمد 78
4423جوان شیراحمد جاوید78
0392حسیناعبدالستار78
2287رامینمعراج الدین78
0763زاهدغلام فاروق78
1565زحلنصرالله78
1919سلیمانعبدالطیف78
2360سنبلامین الله78
2628سوریهآقا گل78
1339سید طاهاسرور الدین78
1693سید محمد رضاسید صادق شاه78
3342شبیر احمد محمد عارف78
4341شریفهمحمد 78
1436عزیز اللهامام علی78
0063عمرسروشمحمد نعیم78
2041فریدونمحمد اجمل78
0660محمد شعیبعبدالواحد78
1794محمد عابدمحمد عالم78
0985محمد یوسفعبدالحبیب78
1699مروهغلام مصطفی78
2243مسعودهفیض محمد 78
0056میلادرجب علی78
4477نجیبهمحمد خواجه78
1938نوید سیف الدین78
243778
1093احمد رشادجاوید احمد78
0166عبدالرحمننور علی خان78
0306احمد اللهاحمد ضیا78
1741احمد یاسرفضل الربی76
0677ایمانعلی مرزا76
0143بشیرالدینبصیر الدین76
1868حشمت اللهعزت الله76
0038حمیداللهروح الله76
0853حیدر شاهسید اعلی76
0247رامششیراب الدین76
2003رقیهعبدالحمید76
1974روح القوامعبدالقهار76
2334ژالهدل آرام76
0631سهراببسم الله76
1595سودابهاحمد داود76
0757شفیع اللهحشمت الله76
0309صنمنور آغا76
1321عطا اللهخلیل الله76
0152فاطمهخیر محمد 76
2031فریدونامیر خان76
1194محمد وارثمحمد صدیق76
0925محمد یاسینعبدالقهار76
0421مدینهامیر گل76
0292مسیرمسعود76
1825مینهفیض محمد76
1593نادرعلیغلام سعید76
1343نیلوفرفواد76
0759ننگیالیکابلی76
0239عبدالودودعبدالفاروق76
0476احمد اللهعنایت الله 74
0690احمد رشادمحمد عارف74
0547احمد فریدعبدالوهاب74
0654امیر الدینصلاح الدین74
3170جلوهعبدالرحیم74
1360حسنقاسم علی74
1543حسیب اللهعبدالجلیل74
1102حمیرا صفاعنایت الله74
3090رافعهنعمت الله74
2694زهراعزیزالرحمن74
0906شادابخدا داد74
4336شقایق حمید الله74
0651شیراحمد گل الرحمن74
4448صبورحسیب الله74
0845ظفر اللهولی الله74
1306فرزادمحمد مبین74
0917فریالاحمد سخی74
1525فیصلمحمد آصف74
1920لیمهعبدالحمید74
0354ماهدشفیع الله74
0334مجیب احمد سلطان احمد 74
1546محمد حامدحسین داد74
0175مرسلنیکو بخت74
1866مروهعبدالقیوم74
0199مروهزین الله74
0882مهدیعبدالحنان74
3792مهسااحمد بیژن74
1681میرجممستی بیک74
2921نیلوفرمحمد عمر74
0115همایونصفا الدین74
0152محمد منصورمحمد رحیم74
0467محمد فهیمعبدالبصیر74
0443ضیاالحقمحاکم خان74
0252محمد الیاسبرهان الدین74
0117جوهر محمدگران محمد74
0653احمد اللهعبدالطیف72
0829احمد رشادشعیب72
0663احمد شبیرعبدالحنان72
0130احمد فیصلبریالی72
0448اکرم اللهمحمد سرور72
0883آرشعبدالحنان72
0231پروانهشفیع الله72
4456رمیضمیرزا شاه72
4519روح اللهمحمد خان72
1518زهراعبدالرقیب72
3790زینبمحمد نذیر72
0057سلیمانشین گل72
2234عبدالحقمحمد انور72
2366فضل احمد عبدالاحمد 72
0269کامرانعبدالجبار72
2472لمرامرالدین72
1352لیدامصطفی72
0637محمدشاه ولی72
0546محمد الهاممحمد شعیب72
0235مروه سید سکندر72
0141میرزا حسینمحمد رضا72
0632میرویسمحمد یوسف72
1957نعمت اللهحضرت ولی72
025772
252072
800072
0489یلدامحمد سلیم72
0101زینتاحمد فهیم72
099672
0445احمد شعیبمایل آغا70
2631آرزومحمد یحی70
1434برکت صفرعلی70
0532توابتاج محمد 70
0379توریالیفقیر محمد70
2365جوادشهنواز70
0935حسناحاجی لطف الله70
0967حمزهفرهاد70
0635حیدرشاه ولی70
0438دل شادمنگل70
2350دنیابشیراحمد70
2254ذاکر اللهاصحاب الدین70
0154ذکیهشمس الاحمد70
2643زینبشیرعلی70
1641سلیمانداد محمد 70
0453عبداللهمحمد سلیم70
0340عبیداللهمحمد اسماعیل70
0142عبیداللهمحمد 70
3606فیصلحبیب جان70
1982محمد ادریسجمعه گل70
1035محمد راشدرحم الدین70
0551محمد شایقعطا محمد 70
2165محمد شبیرعبدالمجید70
1090محمد هاروندوست محمد 70
4191مصطفیعلی احمد 70
0077نبیلهگل نبی70
4531وجیههعبدالجلال70
0124اصیلامحمد اسحاق70
0486آسیه اسما عبدالفتاح70
0855مجدود احمدنثار احمد70
0150ابن امینمحمد آصف70
0025رشادمحمد ضیا70
1364احمد صفااحمد شاه68
0487احمد فیاضمحمد آجان68
3673احمد کبیرمحمد یار68
1151الهامشیر خان68
1225بختیاررحمت الله68
2747بصیرهمحمد حسن68
2014توفیق اللهامین گل68
1887حارثعبدالقادر68
0561حامدسید آور68
2492خورشیدعبدالغنی68
2506ذاکرهمحمد صابر68
0386ذکی محمد عیسی68
2750سپوژمیعبدالبصیر68
0594سجادعبدالغفار68
2225سحرسید احمد 68
2123سید ادریسسید عبدالبصیر68
2120سید عبدالقیومسید عبدالحق68
2191شیبادل آغا68
0024صفت اللهنیاز محمد 68
1963عبداللهصبغت الله68
0027عبدالواحدتاج محمد 68
2289علی اصغرنصیر احمد68
1155کبراسید حسین68
3737کرشمهنور آقا68
0805محمد غلام رسول68
1125محمد اقبالزلمی68
3671مریمبشیراحمد 68
2908مریمعبدالقدیر68
0173مریمغلام مصطفی68
4457مینامقصود68
2148نصیربصیر68
0653اظهرعبدالحسیب68
2353احمد بلالوحید الله66
0085احمد بلالعبدالشهیق66
4461احمد راشدمحمد ظاهر66
0643احمد ساحلدل آقا66
4142احمد سیرویس الدین66
0991احمد شاهمحمد ضمیر66
3695احمد مختارجهانگیر66
1962ادریسطاهر حسین66
3780ادریس حکیم الله66
2433ارمغانمحمد شعیب66
0466بلالغلام نبی66
1152خدیجهعبدالجبار66
0711رفیع اللهرحمت الله66
2538سحراحمد ضمیر66
1617سید محبوبسید محفوظ66
1553شکریهعبدالعزیز66
1316صدفعبدالمحمد 66
0785طیبهفضل الدین66
1795عبدالسلیمعبدالحمید66
0878عبدالفهیمعبدالقیوم66
0480کوثرمحمد عارف66
1508محمد عمرمحمد ضمیر66
0874محمد مصطفیعبدالولی66
3694محمد مصطفیفریدون66
0434مرسلمحمد نادر66
2695مسرتمحمد خالد66
1176میلادعبدالمتین66
0422نجیب اللهآدم خان66
281066
900166
0364خدیجهشیر احمد66
0363فرشتهفرید احمد66
0125مرسیلامحمد اسحاق66
0997احمد نور الله64
3438احمد سیرسلطان محمد 64
1743اسماشیرین آغا64
0215آیدامحمد فواد64
1115بکتاشوحید الدین64
1040ثنامحمد ایمل64
2379خدیجهنجیب الله64
3011خورشیدمحمد فرید64
0559دین محمدگل محمد 64
0644سمیهمحمد حسن64
1840سید اصیل احمدسید زبیراحمد64
1744شبانهامین گل64
0156شبنمحاجی محمد یوسف64
2624صلاح الدینعبدالقادری64
4460عبدالحیعبدالقدیر64
0811عبدالسبحانمحمد عادل64
0830عمران اللهسردار احمد 64
4031فرحنازمحمد سلیم64
1571فردینخیر الدین64
0825فرشاداحمد گل64
1274محدثهسید عبدالصمد64
2362محمد ضمیرعبدالهادی64
3404یلدامحمد سلیم64
0155نعمت اللهمحمد امین64
0219حسینغلام رسول62
3427رخسارسید امین62
1967زبید اللهزین العابدین62
3744زرمینهابن امین62
0122سمیرعبدالرحمن62
0401سید مرتضیسید اسماعیل62
3470شاهرخعبدالحسیب62
2642شبنممحمد تقی62
0467صدامغلام نبی62
4015عارفهشیر نظر62
2116عبداللهنورالله62
0275عمرداد خدا62
2590فرهادحیات الله62
2104قیسمحمد داود62
2062محمد حامدمحمد فرید62
0011مختار احمد عزیز احمد 62
3588مهدیهمحمد عارف62
0308نقیب اللهکفایت الله62
0852هنگامهغلام حضرت62
2564احمد بلالمعین الدین60
0006احمد شعیبمحمد طیب60
3665احمد مجتبیذکریا60
0007اسد احسانمحمد حامد60
0410بنفشهحفیظ الله60
0580پرویز جانعبدالجمیل60
4260پریعبدالمیر60
0687حسیب اللهمجیب الله60
4032سوسنمحمد هارون60
1447شبنماسدالله60
1442صبغت اللهعبدالرازق60
1635عبدالسمیععبدالحفیظ60
1499عبدالسمیععبدالصمد60
3187عبدالمتینعبدالخلیل60
1834عرفان اللهجان آغا60
4018علی الرحمننور علی60
0090فاطمهحاجی نور محمد60
0074فتانهعزیز احمد 60
0046محمد صمیمسلیم شاه60
0055محمد فاضلآقا گل60
1029منصورخیر محمد 60
3697نبیلهبهروز60
4040نکهتمحمد داود60
0714مطیع اللهمحمد ایوب60
0503شهرامعبدالمنان60
1637احمد راشدنجیب الله58
4421احمد سهیلعلی محمد 58
0814الیاسمحمد رحیم58
0169بشار احمد سنت الله58
1884حسیب اللهزلمی58
3696حشمت اللهحفیظ الله58
1047روح اللهامان الله58
0258زینبمحمد رسول58
0601سارهوحید الله58
1594سمیهمحمد منیر58
0412سویتامحمد عزیز58
1245سید مصطفیسید محمد 58
0537شیلاعیدی محمد 58
4270عبدالطیفعبدالعزیز58
1307غلام مجتبیشمس الرحمن58
1124محمد اکبررحیم الله58
0803محمد امیدمرزا محمد 58
0237محمد زاهدمحمد یونس58
0784نسترننظام الدین58
2475نصرت اللهعبدالبصیر58
2098نگینهمحمد اسحاق58
698258
0861احمد زبیرعبدالحسین56
2370احمد شبابمیرعلی56
1573اقبالجلال الدین56
1135الهاممحمد هاشم56
0168اورانوسعبدالرسول56
3468جمشیدعبدالشکور56
4455حسیب اللهعقل الدین56
1734رحمت اللهمحمد هارون56
4271شبیر احمد عبدالواحد56
1736شفیق اللهعبدالعزیز56
0685شمسیهگل میر خان56
3791عایشهمحمد نذیر56
0804عبدالبصیرگلا جان56
1278عبدالصادقمنصور56
2015فردوسزلمی56
4105فردوسعزیزالله56
2389فیاضعبدالرشید56
3996گلاب الدیننظام الدین56
0193محمد آرشمحمد هارون56
3340محمد بشیرمحمد کبیر56
0822محمد سمیرمحمد آصف56
3395محمد یوسفعبدالقدیر56
0251میر عبدالرحیممیرعبدالعظیم56
1270نوشادفیض محمد 56
0444همایونضیالدین56
0158وحیداللهعبدالواحد56
1146ویسجان الله56
0220احمد شعیبمحمد لقا56
1261عبدالسمیعحبیب الرحمن56
1013احمد بکتاشمعراج الدین54
4308احمد خیاماحمد شاه54
2304احمد سیراحمدالله54
2882خواجه احمد خواجه رحمت54
1092روشناعبدالرسول54
1349سعادت اللهشمس الله54
0236سکینهسید سکندر54
0155سمیرامحمد نبی54
2635شارخسخی داد54
2641شبنمسلطان محمد 54
0566علی حسینمجیب احمد 54
0139عمرانغلام علی54
1308غلام فیصلشمس الرحمن54
1598مامون احمد نصیر احمد 54
3302محمدعبدالحق54
0844محمد اقبالمحمد ایوب54
1639محمد رفیعمحمد شفیع54
0201محمد عاطفمیر آقا54
3608محمد مرتضیاحمد الله54
3435مرسلمحمد ابراهیم54
1700مریمنورالرحمن54
0607مصطفی حسن علی 54
0413نیلوفرعبدالقهار54
0126عایشهسید اقبال54
0483احمد نوازعبدالودود54
1397اجملمحمد عالم52
4442اجملعمر خان52
3878احمد مدثرخدای داد52
0140احمد ولیددر محمد 52
1037ارشاد اللهجلال الدین52
3450اسحاقمحمد فهیم52
2529اسد اللهغلام محمد 52
2297اکرام اللهنجیب الله52
0295ذبیح اللهعبدالمحمد 52
3789ذکراللهمحمد رسول52
3563سادیهنذیر احمد 52
2121سید پرویزسید لالا آغا52
3698عابدهعبدالرحمن52
1890عبدالباسطغلام حضرت52
2649فیصلامام محمد 52
1960فیصلسیف الرحمن52
4452معصومهمفید احمد 52
4449منصورعظیم گل52
4583نرگسمحمد رفیع52
1441نقیب اللهمحمد اقبال52
241252
802952
012052
800452
0429محمد یوسفگل آقا52
1336احمد رامشنیاز محمد 50
1950احمد زینورالرحمن50
0553احمد میلادجلندر خان50
0089بی بی گلثومحاجی نور محمد50
0479حشمت اللهحبیب الله50
3610حق نوازعبدالولی50
3341حکمت اللهسلطان عزیز50
4585خواجه عبدالناصرخواجه سید محمود50
4580خواجه فرزادخواجه قطب الدین50
0802سلیمانعبدالخبیر50
0075سونیتابصیر الدین50
1172عابد الرحمنسیف الرحمن50
2072عدنانمحمد معصوم50
3304فاضلزلمی50
3481محمد امیدخالد50
2595مژگانامان الدین50
1861مطیع اللهعبدالحنان50
3378مطیع اللهخلیل الله50
3416ملیناصدیق الله50
0349وحید اللهنعمت الله50
0509پلوشهحاجی محمد50
0601محسنهنعمت الله50
0609محی الدینمحمد امیر50
118750
0789محمد طارقمحمد عثمان50
1171ابراهیمرحیم داد48
1998احمد اللهاحمد ضیا48
1655حبیب اللهخدا داد48
0246خواجه عبداللهمنیر احمد 48
4089زبیرگل محمد 48
4537سید امان اللهسید کبیر48
0399سید مصطفیسید اسماعیل48
0144سید مصطفیحسین آقا48
0073شکریهعبدالعزیز48
4450صابرصالح محمد 48
3558صمیممحمد اکبر48
1012عبدالوارثعبدالقسیم48
4426عفیفهمحمد عیسی48
1497فرشتهعلی داد48
4578کرشمهموسی خان48
0851محمد بصیرمحمد شریف48
1735محمد حسیبمحمد نعیم48
3607محمد مصطفیاحمد الله48
3664مصطفیعبدالزبیر48
0111مصطفیعبدالقادر48
1945منیر احمد فهیم احمد 48
3586منیژهحبیب الله48
2426منیژه عبدالشکور48
3375مهنازامان الله48
3917نارونسلطان محمد48
0508سهرابشاه ولی48
0605احمد ریحانسیلانی46
4328احمد عابدخدا داد46
4180احمد مهدیاحمد ذکریا46
1752آسیهمحمد حسن46
1032بهرامنظام الدین46
4175حامدنعمت الله46
3501رستمعبدالرحمن46
3934شادابمحمد یعقوب46
1911شمس الرحمنعبدالمنان46
2007شهزادمحمد امین46
1173طارقحکیم خان46
4388عطااللهنعمت الله46
0326عمرهسید ذکریا46
1230کرشمهعبدالرزاق46
1907محمد صابرمحمد نسیم46
0579محمد عمرمیر آقا46
0775محمد قسیمعبدالقدوس46
1221محمد یوسفذبیح الله46
0987منصورشیرین آقا46
3405نوریهعبدالصبور46
0761سلیمانداد محمد 46
0071الیاسگل نبی44
3779آمنهمحمد یاسین44
2673حسام الدینویس الدین44
2044راشدعبدالواحد44
3820زهراعلی احمد 44
0563سمونملشاه لالا44
0300سمیرغلام صدیق44
2620شهرامعبدالمالک44
0416عبدالمومنعبدالمبین44
2103مبینحاجی سلطان44
3684محمد اسماعیلامیر الدین44
1025محمد امید محمد امان44
0837محمد صادقگل الرحمن44
0778مرتضیتاج محمد 44
2133منصورشاه مقصود44
2874مهریهمحمد عمر44
3303میلادعبدالقیوم44
1309یحییعبدالواحد44
0735مجتبیکریم داد44
3432سارهعبیدالله42
4238سید سیرسید شیرجان42
4164شبناسید رسول42
1596صحراحبیب الله42
4052صدفمحمود خان42
1609عابدغلام حیدر42
1158عبدالستارقیام الدین42
3769عبدالمنیرعبدالستار42
1076محمد آغامحمد نعیم42
2128محمد داودمحمد فرید42
1207مریممحمد شفیع42
1561مهدی رضامفید احمد 42
098242
0482احمد زعیممحمد فهیم40
3392احمد سالارعبدالخلیل40
0981امر الدینعبدالمنان40
0249بشیر احمد ولایت خان40
2367خلیل احمد علی احمد 40
2252ذکی اللهاصحاب الدین40
1175زرغونهآقا ضیا40
1049شاه جهان زیببابه جان40
3451شبیرحسینایرج میر40
0649فتانهمظفرالدین40
0717محمد عمرانمحمد همایون40
2486نبی اللهمحمد ابراهیم40
235240
0234واحد اللهفدا محمد40
0003محمد نعمانجنگ باز40
4258الطافنور الله38
3652امیرمحمد یوسف38
0076شکیباخان علی38
1141عزیز احمدنور احمد 38
4459فرزادمحمد عارف38
1922نذیرسید عظیم38
777738
0235رومانداد محمد38
0237عبدالنقیبعبدالرقیب38
0490سروشمحمد سلیم38
1961احمد رشادمحمد شفیق36
2083احمد طارقنقیب الله36
2131ادریسمحمد هارون36
3570ادریسشیرجان36
0299الیاسعبدالطیف36
0768سعیدهسید نعیم36
0220شعیبمهر علی36
1640شکیب مسجدی36
2011فیصلخواجه سعید36
0670محمد نثارمحمد ناصر36
2009نیلوفرشاه آقا36
039436
2257احمد شعیبضیا الحق34
3394ایملمحمد اسلم34
2177سمیع اللهعزت الله34
1179عبدالمبینآقا پادشاه34
0667لطف علیرحیم34
3764نثار احمد داد محمد 34
700634
1793احمد سمیرمحمد سمیع32
0571احمد ضیامحمد شفیق32
1031محمد ایملسردار32
0312محمد سجادعبدالبصیر32
1379میر جلال الدینمیر ضیا الدین32
0526یثربعبدالحمید32
777732
2627امیر محمد محمد داود30
4467عبدالمجیبعبدالحمید30
0365سید احمدسید داود30
3626باسط غلام حضرت 28
0358محمد شاکرشاه لالا28
1378مدثر اللهحسیب الله28
074228
0841محمد هاشممحمد هارون28
0102ذبیح اللهمردان26
0131مدثرمحمد رفیع26
078626
0606میلاد عبدالسلام 24
1591نوروزباز علی24
3399احمد شعیبنثار احمد24
0483زاهدسید امام22
042022
3616مرتضیمحمد حسیب20

پاسخنامه

شماره سوالجواب درست
14
22
32
43
54
62
72
83
94
102
111
123
131
142
152
161
172
184
194
201
212
223
233
243
251
264
272
281
293
304
314
321
332
344
352
364
371
382
391
401
413
422
432
441
451
464
471
484
493
501