نتایج امتحان دوم بیولوژی صنف دهم دانش آموزان ۱۳۹۹

جدول ذیل شامل نتایج امتحان دوم بیولوژی صنف دهم دانش آموزان ۱۳۹۸ – ۱۳۹۹ میباشد.
نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ویا آی دی، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید.
درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو دریافت نشود. در چنین حالت دو ویا سه حرف اول نام را بنویسید.
درصورتیکه در جستجو نتیجه دریافت نشد در قسمت پایین جدول از لینک های قبلی و بعدی استفاده کنید.

آی دینامنام پدرنمره
2142ایملنصیر احمد100
4222حسیب اللهوزیر محمد 100
2156سحرمحمد نبی100
0157شبنممحی الدین100
4443فوزیهمحمد داود100
0119مامونضیاالحق100
4418مرسل گل احمد 100
0290نرگسمحمد رسول100
4444نرگسمحمد اسحاق100
0843احمد خسرواحمد جان98
0986احمد سلیمانخلیل الله98
2734احمد شبیرمحمد الله98
1741احمد یاسرفضل الربی98
0146تهمینهعبدالواحد98
4312توریالیفقیر محمد 98
0627زعیمشیر احمد 98
2112سمسور الرحمنفدا محمد 98
0585عبدالباعثمحمد نعمیم98
2573گیتامحرم علی98
0028محمد اقبالفرید احمد 98
2311مدثراللهبهرالدین98
1072هوسیعبدالحلیم98
1093احمد رشادجاوید احمد98
0680اجملنور احمد فهیم96
4308احمد خیاماحمد شاه96
0053الهام الدینامیر جان96
3376آزادهبشیر احمد 96
1621بی بی رحیمهنورالدین96
0231پروانهشفیع الله96
4447حامد عبدالخالق96
1652سکینهخادم حسین96
0644سمیهمحمد حسن96
2443سمیهعبدالروف96
0370عبدالمالکعبدالجلیل96
3565عفتاحمد فرید96
2247فرحتذین العابدین96
0857فرحنازحکیم الله96
1234فرهادسید آقا96
1539فریدهعبدالرازق96
1959محمد حسنمحمد وزیر96
0681محمد عقیلسلطان علی96
1184مسعودمحمد احسان96
3564نور الههسید فرید96
0263هدیهعبدالجبار96
0673همانجم الدین96
0301مصطفیعزیزالله96
3918احمد حامدعبدالحسین94
1528احمد صدامفضل محمد94
0498احمد عمراناحمد جاوید94
0264احمد مبشرحشمت الله94
1151الهامشیر خان94
0062انوشمحمد نعیم94
1867بسیناعبدالقیوم94
1666خدیجهشمس الدین94
2408خدیجهامین الله94
2550ډیوهمحمد حنیف94
4451ساحلمحفوظ الله94
3430سلطانهزمری94
0103سید الیاسعبدالرحیم94
2784شبنممحمد شاه94
0757شفیع اللهحشمت الله94
1553شکریهعبدالعزیز94
3583صبنانعمت الله94
4448صبورحسیب الله94
0309صنمنور آغا94
3305صهیبهعبدالقدیر94
2306ضمیرهسلطان محمود94
0604عبداللهچاریارقل94
4422فاطمهمحمد صدیق94
1017فرشاد آقا محمد 94
2034فرشتهنور احمد94
0034فهیمهمحمد محسن94
1920لیمهعبدالحمید94
1023محمد شریفخان علی94
1688میوندعنایت الله94
0054نازیهفرید احمد 94
2277نجیب اللهمحمد امین94
3033نیاز محمد نجیب الله94
2332یلدامحمد ظاهر94
1039ذبیح اللهغلام مصطفی94
0806صدفداکتر سمیع94
0869عبیدالرحمنخدا داد94
0611مریمفرید احمد94
0661احمد ذکیعبدالستار92
3438احمد سیرسلطان محمد 92
1350احمد مسعودفضل الرحمن92
3826الهامسلیمان92
0093امان اللهمحمد خالد92
0364باصرهسید داوود92
0143بشیرالدینبصیر الدین92
2189پرمیلاغلام سخی92
1132ثنامحمد حکیم92
0360حکمت اللهکفایت الله92
0967حمزهفرهاد92
2379خدیجهنجیب الله92
4438دانیالحبیب الله92
0274رضوان اللهمحمد اکرم92
1974روح القوامعبدالقهار92
3409ساراضیا الدین92
2797سجیهسید محمد92
0083سوسنمحمد امین92
0393سید یوسفسید حامد92
0674شیبانجم الدین92
0473صدفغلام سرور92
0540صفی اللهمحمد عوض92
0361عبدالباسطعبدالاحمد92
1436عزیز اللهامام علی92
2261عفت عبدالحبیب92
1322عمران اللهیار محمد 92
0956فرخندهحکیم الله92
3606فیصلحبیب جان92
1917لیدا جانالله نور92
0050محمد مدثرعبدالله92
0959مدثرعبدالجلیل92
1547منوچهرمحمد اعظم92
0865میلادنازک میر92
1577نرگسنجیب الله92
1343نیلوفرفواد92
0097ادریسمحمد شیرین92
0759ننگیالیکابلی92
0955احمد فیصلسردار محمد 90
3254بهارهولی احمد90
4423جوان شیراحمد جاوید90
3577حبیبهعبدالحمید90
1152خدیجهعبدالجبار90
3604رویناگل محمد 90
0197زهرهمحمد هادی90
2643زینبشیرعلی90
0601سارهوحید الله90
0125سحرمحمد انور90
2225سحرسید احمد 90
2447سعادت اللهنجیب الله90
1531سومنمحمد نسیم90
1537سید محفوظامیر حمزه90
2642شبنممحمد تقی90
4341شریفهمحمد 90
1172عابد الرحمنسیف الرحمن90
2451عبداللهصبغت الله90
0123عزت الله احمد الله 90
2041فریدونمحمد اجمل90
1687متینننگیالی90
4441محب اللهنصرت الله 90
0637محمدشاه ولی90
1982محمد ادریسجمعه گل90
0100محمد شبیرمحمد صابر90
0421مدینهامیر گل90
1886مهریهمحمد اسحاق90
3651مومنهقربان علی90
1825مینهفیض محمد90
1174نادیه آقا ضیا90
0397نور جهانمحمد سلیمان90
4373نورستاعبیدالله90
1779نیلوفرسید رضا شاه90
3402هدیهاسدالله90
1012حسناعبدالغفور90
0612عزیزغلام سرور90
4421احمد سهیلعلی محمد 88
0485احمد شکیبشیر پادشاه88
0820احمد فرزادشیر حمزه88
0189احمد مجیبمحمد اقبال88
2433ارمغانمحمد شعیب88
1761باسطهعطا محمد 88
2346پروانهعبدالبشیر88
0371جواد احمد فواد احمد 88
1887حارثعبدالقادر88
1200داد محمد غلام علی88
0438دل شادمنگل88
0386ذکی محمد عیسی88
0059رامینعبدالهادی88
0433رفیع اللهمحمد نادر88
0711رفیع اللهرحمت الله88
2334ژالهدل آرام88
1070سارهعزیز احمد 88
2123سید ادریسسید عبدالبصیر88
0912شگوفهمنیر88
1638شهیرعبدالقدیر88
2166طایبهقلندر شاه88
2122عبدالوهابمحمد فاضل88
1321عطا اللهخلیل الله88
1213فیصل سید احمد 88
0202کوهسارحسیب الله88
2198محمد صمیمعبدالخلیل88
4286محمد عمرانمحمد فضل88
0002محمد یعقوبمحمد ابراهیم88
0199مروهزین الله88
1707مزملمحمد عباس88
1129نادیهصفی الله88
0132ناهیدفهیم الله88
0570هدیغلام فاروق88
0197محمد بلالمیرویس88
2375احمد اللهعزت الله86
2328احمد ظاهردر محمد 86
1557احمد مدثرندا محمد 86
3968الههعبدالقادر86
2014توفیق اللهامین گل86
2184حامددولت نظر86
1297حسنامیرزا محمد86
1100حمیدهنوروز86
4276خواجه نذیرخواجه میرانجان86
2287رامینمعراج الدین86
2694زهراعزیزالرحمن86
0268ساجدهعبدالروف86
3391ساحلمحمد خالد86
0105سارهشاه آقا86
0183سمسورمحمد عارف86
3374سومنعبدالکریم86
1924سید میر علی شاهسید احمد شاه86
0664عباداللهعبدالحی86
2680عبدالحیعبدالاحد86
0721عبدالمتینعبدالحکیم86
0152فاطمهخیر محمد 86
2073فرحتعبدالحبیب86
0592فردینمحمد اسحاق86
0825فرشاداحمد گل86
0844محمد اقبالمحمد ایوب86
0546محمد الهاممحمد شعیب86
2288محمد حنیفمحمد شریف86
0660محمد شعیبعبدالواحد86
0055محمد فاضلآقا گل86
1866مروهعبدالقیوم86
0477مریمرحمت الله86
1593نادرعلیغلام سعید86
0163مروه86
0653احمد اللهعبدالطیف84
1756احمد جانعبدالرفیع84
0445احمد شعیبمایل آغا84
4242احمد شهیراحسان الله84
1925احمد مدثرعبدالصادق84
1084احمد مصطفیاحمد شاه84
0099احمد وارثنجیب الله84
0654امیر الدینصلاح الدین84
2631آرزومحمد یحی84
2350دنیابشیراحمد84
3427رخسارسید امین84
1345زهراخواجه ظفر84
0598زهرهنصیر احمد 84
0915زینبمحمد کریم84
1339سید طاهاسرور الدین84
2335شگوفهدل آرام84
1316صدفعبدالمحمد 84
4424صدفسید صابر84
1173طارقحکیم خان84
0296طلب الدینبهاوالدین84
1130طیبهعبدالغفور84
0724عبدالجبارروکی84
0040عبدالمختارعبدالمنان84
0049عبدالمدبرعبدالله84
0833عبدالمصورعبدالجلیل84
0340عبیداللهمحمد اسماعیل84
1368فیصلعبدالقهار84
0803محمد امیدمرزا محمد 84
1643محمد ذبیحمحمد غلام نبی84
1035محمد راشدرحم الدین84
1794محمد عابدمحمد عالم84
0985محمد یوسفعبدالحبیب84
1690مروهمحمد رحیم84
0308نقیب اللهکفایت الله84
0098اعجاز اللهمحمد امین84
0486آسیه اسما عبدالفتاح84
1329تابانمحمد اسماعیل84
0116جوادولی جان84
0028فاطمهاحمد وحید84
0484محجوبهمیرویس84
0085احمد بلالعبدالشهیق82
1637احمد راشدنجیب الله82
0547احمد فریدعبدالوهاب82
0126احمد نویدمحمد عارف82
0684احمد ویسمعبدالقهار82
2693اقدس جانعزیزالرحمن82
0883آرشعبدالحنان82
2444بلالمرزا خان82
0532توابتاج محمد 82
2364خاطمهبختیاری82
3011خورشیدمحمد فرید82
0247رامششیراب الدین82
2574روح الامینمحمد رقیب82
2750سپوژمیعبدالبصیر82
1101سلسلهنجیب الله82
0057سلیمانشین گل82
0631سهراببسم الله82
0121سهیلسخی محمد82
4032سوسنمحمد هارون82
3619سید آصفکاکاگل82
1693سید محمد رضاسید صادق شاه82
0906شادابخدا داد82
0685شمسیهگل میر خان82
3905شیرزیشاه رسول82
2234عبدالحقمحمد انور82
1795عبدالسلیمعبدالحمید82
1499عبدالسمیععبدالصمد82
3640عبدالنجمانعبدالصمد82
1838عزت اللهغلام سرور82
1160علیممتاز82
4192فرزادعبدالحلیم82
0480کوثرمحمد عارف82
0860گلاب الدینمعراج الدین82
3472محمد الهامغلام نقشبند82
0026محمد حامدتاج محمد 82
2517محمد مبشرمحمد عمر82
0874محمد مصطفیعبدالولی82
0276مدینهمحمد نوید82
2908مریمعبدالقدیر82
2243مسعودهفیض محمد 82
3917نارونسلطان محمد82
2065نجواهمایون82
1441نقیب اللهمحمد اقبال82
0914یسراعبدالقهار82
0443ضیاالحقمحاکم خان82
0126عایشهسید اقبال82
0735مجتبیکریم داد82
0155نعمت اللهمحمد امین82
1123احمد انسعبدالباقی80
2353احمد بلالوحید الله80
0829احمد رشادشعیب80
4142احمد سیرویس الدین80
2110احمد فردینعبدالزبور80
2599اسمافیروز الدین80
0677ایمانعلی مرزا80
1040ثنامحمد ایمل80
1465حسنامحمد ظفر80
1083ریحانهسید مولاداد80
1114زبیرفضل احمد 80
0538زهراجمشید80
0594سجادعبدالغفار80
2167سحرمحمد یوسف80
1367سمیع اللهعبدالروف80
0098شمس اللهگل لالا80
4446صدفخواجه شاه80
0845ظفر اللهولی الله80
0443علی رضاحفیظ الله80
2600غزلحسیب الله80
1689فاطمهمحمد رحیم80
0025فرید احمدفهیم احمد80
1525فیصلمحمد آصف80
2649فیصلامام محمد 80
1155کبراسید حسین80
2354لیناپاینده محمد 80
1274محدثهسید عبدالصمد80
2097محمد تقینظر علی80
0198مختارمحمد نادر80
0910مقدسعبدالرحمن80
3907میکاییلعبدالشاه80
2359میلادمحمد محسن80
3404یلدامحمد سلیم80
0306احمد اللهاحمد ضیا80
0653اظهرعبدالحسیب80
0673امانیهعبدالمجید80
0117جوهر محمدگران محمد80
0101زینتاحمد فهیم80
0233عبداللهمحمد ولی80
2564احمد بلالمعین الدین78
0307احمد زاهدنورعلی78
3390احمد شبیرمرزا محمد 78
1364احمد صفااحمد شاه78
0682ارسلانعبدالاحد78
0448اکرم اللهمحمد سرور78
3652امیرمحمد یوسف78
1360حسنقاسم علی78
1987رفیع اللهداد الله شریف78
2373زحلعبدالصمد78
4445سحرصدر الدین78
1442صبغت اللهعبدالرازق78
0917فریالاحمد سخی78
1352لیدامصطفی78
0334مجیب احمد سلطان احمد 78
2376محب اللهگل آقا78
0805محمد غلام رسول78
1198محمد میکایلفضل الرحمن78
0270محمد یحیخیال محمد78
0862مرتضیمحمد نعیم78
0047مرسلسلیم شاه78
2695مسرتمحمد خالد78
4457مینامقصود78
0335نثار احمد عبدالعزیز78
1957نعمت اللهحضرت ولی78
1088نگاهغلام محی الدین78
0158وحیداللهعبدالواحد78
0025رشادمحمد ضیا78
1079زبیرهعاشق الله78
1119احمد یاسرفیاض76
0006احمد شعیبمحمد طیب76
3780ادریس حکیم الله76
3696حشمت اللهحفیظ الله76
0154ذکیهشمس الاحمد76
0763زاهدغلام فاروق76
1641سلیمانداد محمد 76
1056سید مصطفیالله سعید76
1112شهرام محمد ناصر76
2559شیرزیبریالی76
3514غلام قادرعوض76
2113غوث الدینسیف الدین76
1731فرحتذبیح الله76
4459فرزادمحمد عارف76
2031فریدونامیر خان76
1276فیصلملا محمد 76
0665محمد الطافمحمد اسماعیل76
1735محمد حسیبمحمد نعیم76
4365ولیاسد الله76
0747آریاعبدالغفور76
0429محمد یوسفگل آقا76
0007اسد احسانمحمد حامد74
0071الیاسگل نبی74
0410بنفشهحفیظ الله74
0436حشمت اللهنصرالله74
0038حمیداللهروح الله74
1102حمیرا صفاعنایت الله74
2641شبنمسلطان محمد 74
0005صوفیاتوریالی74
0804عبدالبصیرگلا جان74
0027عبدالواحدتاج محمد 74
3700فرحنازعبدالبشیر74
0822محمد سمیرمحمد آصف74
1811محمد فردیندر محمد 74
0011مختار احمد عزیز احمد 74
1207مریممحمد شفیع74
1976مصطفیممحمد یونس74
1583مهرینسلیم شاه74
0141میرزا حسینمحمد رضا74
0077نبیلهگل نبی74
1270نوشادفیض محمد 74
0852هنگامهغلام حضرت74
0853رفعت اللهعبیدالله74
3545احمد زبیراحمد ذکی72
0814الیاسمحمد رحیم72
0913پریساغلام عباس72
1996تهمینهعاشور محمد 72
0561حامدسید آور72
2492خورشیدعبدالغنی72
1967زبید اللهزین العابدین72
2538سحراحمد ضمیر72
0911عابدهمحمد شفیع72
0453عبداللهمحمد سلیم72
0830عمران اللهسردار احمد 72
0063عمرسروشمحمد نعیم72
0551محمد شایقعطا محمد 72
1508محمد عمرمحمد ضمیر72
0175مرسلنیکو بخت72
0784نسترننظام الدین72
0674رعناعبدالله72
0503شهرامعبدالمنان72
0152محمد منصورمحمد رحیم72
1024مروهعبدالجمیل72
1397اجملمحمد عالم70
3670احمد سیرغلام حضرت70
0821احمد شیرزادشیر افضل70
3450اسحاقمحمد فهیم70
0994الیاسغلام حسین70
0190دوست محمد شیرمحمد70
0475رکن الدیناحمد شاه70
0689سید ابوذرسید سرور70
0651شیراحمد گل الرحمن70
4018علی الرحمننور علی70
0649فتانهمظفرالدین70
0562فردوسعبدالطیف70
2389فیاضعبدالرشید70
3416ملیناصدیق الله70
1945منیر احمد فهیم احمد 70
0251میر عبدالرحیممیرعبدالعظیم70
2149میونددلاور خان70
1128هدیهصفی الله70
0150ابن امینمحمد آصف70
0204عبدالمبینعبدالعزیز70
0855مجدود احمدنثار احمد70
0037محمد الهامعبدالظاهر70
1175زرغونهآقا ضیا68
0122سمیرعبدالرحمن68
4425سید حسنسید یوسف68
3342شبیر احمد محمد عارف68
4015عارفهشیر نظر68
1444عبدالمجیبعبدالمجید68
0566علی حسینمجیب احمد 68
1554ماروزهعبدالحکیم68
2362محمد ضمیرعبدالهادی68
0173مریمغلام مصطفی68
4191مصطفیعلی احمد 68
2133منصورشاه مقصود68
3405نوریهعبدالصبور68
1212هدایت اللهمحبوب الله68
0349وحید اللهنعمت الله68
0348صبیحهعلی شاه68
0239عبدالودودعبدالفاروق68
3931احمد عزت اللهعبدالشکور66
1135الهاممحمد هاشم66
0981امر الدینعبدالمنان66
0168اورانوسعبدالرسول66
3789ذکراللهمحمد رسول66
1640شکیب مسجدی66
0416عبدالمومنعبدالمبین66
2289علی اصغرنصیر احمد66
4194فوادعیدی محمد 66
3737کرشمهنور آقا66
0539ابراهیمزمری66
0483احمد نوازعبدالودود66
0252محمد الیاسبرهان الدین66
0677مدینهامان الله66
1171ابراهیمرحیم داد64
3695احمد مختارجهانگیر64
2561حسیب اللهرحمت الله64
1990ساحلعبدالنصیر64
0167سید عقیلسید حسن64
0156شبنمحاجی محمد یوسف64
4336شقایق حمید الله64
2366فضل احمد عبدالاحمد 64
1960فیصلسیف الرحمن64
0455محرم علیکرم علی64
3481محمد امیدخالد64
1076محمد آغامحمد نعیم64
2426منیژه عبدالشکور64
3935نرگسخلیل الرحمن64
2148نصیربصیر64
0318علی حسینمحمد یعقوب64
3748احمد سروشهدایت الله62
1752آسیهمحمد حسن62
2505بلالمحمد قاسم62
2365جوادشهنواز62
0392حسیناعبدالستار62
3341حکمت اللهسلطان عزیز62
4283دیباغلام سعید62
2254ذاکر اللهاصحاب الدین62
3090رافعهنعمت الله62
1219رفیع اللهنجیب الله62
1840سید اصیل احمدسید زبیراحمد62
4238سید سیرسید شیرجان62
1245سید مصطفیسید محمد 62
2069شبیرعبدالضیا62
3698عابدهعبدالرحمن62
0142عبیداللهمحمد 62
2072عدنانمحمد معصوم62
3996گلاب الدیننظام الدین62
0434مرسلمحمد نادر62
2009نیلوفرشاه آقا62
3434یاسمینحسیب الله62
0220احمد شعیبمحمد لقا62
0357خالدمحمد صدیق62
0051سید محفوظسید معروف62
0643احمد ساحلدل آقا60
1037ارشاد اللهجلال الدین60
1883حکمت اللهسید احمد 60
1734رحمت اللهمحمد هارون60
2121سید پرویزسید لالا آغا60
2635شارخسخی داد60
2007شهزادمحمد امین60
4434عبدالرحمندلاور خان60
2116عبداللهنورالله60
1307غلام مجتبیشمس الرحمن60
0074فتانهعزیز احمد 60
0237محمد زاهدمحمد یونس60
2296مسیح اللهنجیب60
0292مسیرمسعود60
0882مهدیعبدالحنان60
1336احمد رامشنیاز محمد 58
1240بهشتهعبدالرحمن58
0379توریالیفقیر محمد58
2673حسام الدینویس الدین58
0935حسناحاجی لطف الله58
0716روحیدخلیل الرحمن58
0258زینبمحمد رسول58
0641سروشابوبکر58
0537شیلاعیدی محمد 58
0785طیبهفضل الدین58
1561مهدی رضامفید احمد 58
1176میلادعبدالمتین58
3697نبیلهبهروز58
0181یحییمحمد امین58
1028افشینشیرین محمد58
0538عبدالوهابعبدالهادی58
1309یحییعبدالواحد58
0605احمد ریحانسیلانی56
1014احمد فوزاناکرام الدین56
4180احمد مهدیاحمد ذکریا56
0466بلالغلام نبی56
0246خواجه عبداللهمنیر احمد 56
1092روشناعبدالرسول56
2120سید عبدالقیومسید عبدالحق56
1278عبدالصادقمنصور56
1598مامون احمد نصیر احمد 56
1907محمد صابرمحمد نسیم56
3378مطیع اللهخلیل الله56
2068مقدمعبدالضیا56
2475نصرت اللهعبدالبصیر56
1013احمد بکتاشمعراج الدین54
2131ادریسمحمد هارون54
2367خلیل احمد علی احمد 54
1028ذکراللهمراد علی54
0084زبیرنعمت الله54
2510سمیع اللهحاجی مایل54
1594سمیهمحمد منیر54
2469سید حسینمحمد ظاهر54
0073شکریهعبدالعزیز54
0076شکیباخان علی54
2191شیبادل آغا54
3769عبدالمنیرعبدالستار54
4426عفیفهمحمد عیسی54
1016غلام مصطفیرحیم54
1497فرشتهعلی داد54
2011فیصلخواجه سعید54
2104قیسمحمد داود54
1230کرشمهعبدالرزاق54
1437محمد سلیمعزیز الله54
0925محمد یاسینعبدالقهار54
0508سهرابشاه ولی54
0789محمد طارقمحمد عثمان54
1961احمد رشادمحمد شفیق52
2370احمد شبابمیرعلی52
0066احمد ضیاننگیالی52
0140احمد ولیددر محمد 52
3570ادریسشیرجان52
2297اکرام اللهنجیب الله52
1434برکت صفرعلی52
1655حبیب اللهخدا داد52
3501رستمعبدالرحمن52
0155سمیرامحمد نبی52
1736شفیق اللهعبدالعزیز52
1596صحراحبیب الله52
0467صدامغلام نبی52
4052صدفمحمود خان52
0811عبدالسبحانمحمد عادل52
1012عبدالوارثعبدالقسیم52
4388عطااللهنعمت الله52
0139عمرانغلام علی52
1122غلام مرتضیرحیم داد52
1221محمد یوسفذبیح الله52
0640نعمانرحمان گل52
1126سبحان اللهمحمد انور52
0684محمد هلالمحمد طالب52
3170جلوهعبدالرحیم50
0479حشمت اللهحبیب الله50
2044راشدعبدالواحد50
1349سعادت اللهشمس الله50
0144سید مصطفیحسین آقا50
3934شادابمحمد یعقوب50
0275عمرداد خدا50
1571فردینخیر الدین50
3302محمدعبدالحق50
3671مریمبشیراحمد 50
2187ممتازالدینمهتاب الدین50
1998احمد اللهاحمد ضیا48
0861احمد زبیرعبدالحسین48
2565احمد شاهسمیع الله48
1962ادریسطاهر حسین48
0840ادیبمحمد ابراهیم48
4358اسد اللهدستگیر48
4260پریعبدالمیر48
1764سهرابمحمد منصور48
0075سونیتابصیر الدین48
1609عابدغلام حیدر48
1890عبدالباسطغلام حضرت48
1308غلام فیصلشمس الرحمن48
0269کامرانعبدالجبار48
1938نوید سیف الدین48
4442اجملعمر خان46
0219حسینغلام رسول46
4089زبیرگل محمد 46
2177سمیع اللهعزت الله46
0024صفت اللهنیاز محمد 46
3538عبدالجبارعبدالقهار46
0326عمرهسید ذکریا46
0463محمد روملمحمد ایمل46
1194محمد وارثمحمد صدیق46
1861مطیع اللهعبدالحنان46
3303میلادعبدالقیوم46
3392احمد سالارعبدالخلیل44
1595سودابهاحمد داود44
1536مایلمحمود44
3340محمد بشیرمحمد کبیر44
0201محمد عاطفمیر آقا44
3607محمد مصطفیاحمد الله44
0553احمد میلادجلندر خان42
4436سید فیروزسید موسی42
2103مبینحاجی سلطان42
3684محمد اسماعیلامیر الدین42
2432محمد رومانمحمد امان42
0579محمد عمرمیر آقا42
0714مطیع اللهمحمد ایوب42
0482احمد زعیممحمد فهیم40
4175حامدنعمت الله40
4439حبیب الرحمنفضل الرحمن40
3610حق نوازعبدالولی40
2161شمس الدینعبدالعلی40
1832عبدالبصیرعبدالمبین40
1369عبدالنصیرعبدالطیف40
0193محمد آرشمحمد هارون40
0358محمد شاکرشاه لالا40
0775محمد قسیمعبدالقدوس40
1378مدثر اللهحسیب الله40
2363مصطفیخورشید احمد 40
4449منصورعظیم گل40
0571احمد ضیامحمد شفیق38
1399احمد یاسرجاوید38
2627امیر محمد محمد داود38
3394ایملمحمد اسلم38
2506ذاکرهمحمد صابر38
1501محمد عمرانحیات الدین38
3608محمد مرتضیاحمد الله38
0648نجیلافضل احمد 38
1905نور اللهاحمد جان38
4343احمد شاهامان الله36
0838الهام محمد ابراهیم36
0635حیدرشاه ولی36
3451شبیرحسینایرج میر36
1354مبشرحبیب الله36
1257میلاد احمد مشتاق احمد 36
0166یلداعبدالغفور36
2291زلگیزلمی34
3558صمیممحمد اکبر34
0667لطف علیرحیم34
2128محمد داودمحمد فرید34
0134نوراللهعتیق الله34
1115بکتاشوحید الدین32
4456رمیضمیرزا شاه32
4164شبناسید رسول32
0606میلاد عبدالسلام 32
4450صابرصالح محمد 30
2588محمد مصطفیمحمد امین30
2528احمد فرزادپاچاه محمد28
0102ذبیح اللهمردان28
2312هجرت اللهعبدالطیف28
0249بشیر احمد ولایت خان26
0837محمد صادقگل الرحمن26
0220شعیبمهر علی24
3764نثار احمد داد محمد 22

پاسخنامه

شماره سوالجواب درست
14
21
31
42
52
63
71
83
92
104
112
123
131
143
153
164
173
181
194
203
211
221
234
241
253
262
271
282
293
301
313
321
333
341
352
363
371
384
391
401
411
423
431
444
454
461
473
483
491
503