نتایج امتحان جغرافیه صنف دهم دانش آموزان ۱۳۹۹

جدول ذیل شامل نتایج امتحان جغرافیه صنف دهم دانش آموزان ۱۳۹۸ – ۱۳۹۹ میباشد.
نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ویا آی دی، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید.
درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو دریافت نشود. در چنین حالت دو ویا سه حرف اول نام را بنویسید.
درصورتیکه در جستجو نتیجه دریافت نشد در قسمت پایین جدول از لینک های قبلی و بعدی استفاده کنید.

جدول نتایج امتحان جغرافیه صنف دهم دانش آموزان ۱۳۹۸ – ۱۳۹۹

آی دینامنام پدرنمره
0534احمد فهیمشیر پادشاه99
0119مامونضیاالحق99
0986احمد سلیمانخلیل الله98
3464عبدالرحمننجیب الرحمن98
1745احمد ضیامحمود97
0183سمسورمحمد عارف96
0627زعیمشیر احمد 94
1234فرهادسید آقا94
1840سید اصیل احمدسید زبیراحمد93
1924سید میر علی شاهسید احمد شاه92
3545احمد زبیراحمد ذکی91
0680اجملنور احمد فهیم90
3449احمد شاهغلام محمد 90
0677ایمانعلی مرزا90
1539فریدهعبدالرازق90
102690
2784شبنممحمد شاه89
2293ظریفغلام سخی89
0370عبدالمالکعبدالجلیل89
0857فرحنازحکیم الله89
2142ایملنصیر احمد88
1621بی بی رحیمهنورالدین88
2797سجیهسید محمد88
1322عمران اللهیار محمد 88
0476احمد اللهعنایت الله 87
0264احمد مبشرحشمت الله87
1867بسیناعبدالقیوم87
0146تهمینهعبدالواحد87
0538زهراجمشید87
2375احمد اللهعزت الله86
0487احمد فیاضمحمد آجان86
0050محمد مدثرعبدالله86
1825مینهفیض محمد86
0290نرگسمحمد رسول86
1072هوسیعبدالحلیم86
1146ویسجان الله86
0682ارسلانعبدالاحد85
0233عبداللهمحمد ولی85
3604رویناگل محمد 84
1344شگوفهغلام محبوب84
0027عبدالواحدتاج محمد 84
1866مروهعبدالقیوم84
0301مصطفیعزیزالله84
0053الهام الدینامیر جان83
3254بهارهولی احمد83
3465حبیب اللهنجیب الله82
0436حشمت اللهنصرالله82
0274رضوان اللهمحمد اکرم82
3430سلطانهزمری82
1959محمد حسنمحمد وزیر82
1643محمد ذبیحمحمد غلام نبی82
0681محمد عقیلسلطان علی82
0002محمد یعقوبمحمد ابراهیم82
0655فهیمنور آغا82
0762محمد فردوسمحمد افضل82
1925احمد مدثرعبدالصادق81
0103سید الیاسعبدالرحیم81
1343نیلوفرفواد81
0157شبنممحی الدین80
0361عبدالباسطعبدالاحمد80
2116عبداللهنورالله80
0535محمد نعیمعبدالرحمن80
0268ساجدهعبدالروف79
3033نیاز محمد نجیب الله79
0646احمدعبدالواعظ79
2433ارمغانمحمد شعیب78
3611حمایت اللهمحمد صابر78
2408خدیجهامین الله78
1736شفیق اللهعبدالعزیز78
1198محمد میکایلفضل الرحمن78
2311مدثراللهبهرالدین78
2277نجیب اللهمحمد امین78
1577نرگسنجیب الله78
0611مریمفرید احمد78
0653احمد اللهعبدالطیف77
4308احمد خیاماحمد شاه77
0655محمد حدیثمحمد عارف77
0671محمد عمرمحمد قاسم77
0270محمد یحیخیال محمد77
1688میوندعنایت الله77
0263هدیهعبدالجبار77
0498احمد عمراناحمد جاوید76
1151الهامشیر خان76
0654امیر الدینصلاح الدین76
0600سید اسماعیلسید مصطفی76
1917لیدا جانالله نور76
3749مبعیثمحمد کبیر76
0100محمد شبیرمحمد صابر76
1038مشتاقدلاور76
3402هدیهاسدالله76
700176
2599اسمافیروز الدین75
0062انوشمحمد نعیم75
2014توفیق اللهامین گل75
1771حدیثهمحمد یعقوب75
2550ډیوهمحمد حنیف75
0258زینبمحمد رسول75
1603شملههدایت الله75
2620شهرامعبدالمالک75
3583صبنانعمت الله75
2600غزلحسیب الله75
0592فردینمحمد اسحاق75
0480کوثرمحمد عارف75
4014معصومهتوریالی75
700375
0116جوادولی جان75
3399احمد شعیبنثار احمد74
0341احمد نویدعبدالحبیب74
3968الههعبدالقادر74
4081رخسارعبدالله74
2003رقیهعبدالحمید74
2156سحرمحمد نبی74
2646سحرمحمد فاروق74
1101سلسلهنجیب الله74
3374سومنعبدالکریم74
0399سید مصطفیسید اسماعیل74
0912شگوفهمنیر74
0914یسراعبدالقهار74
2332یلدامحمد ظاهر74
1611برشنانیاز محمد 73
4281بهراللهعصمت الله73
0580پرویز جانعبدالجمیل73
0990شریفهدولت محمد 73
3569شکیبافدا محمد 73
0040عبدالمختارعبدالمنان73
0028محمد اقبالفرید احمد 73
4040نکهتمحمد داود73
3438احمد سیرسلطان محمد 72
0023آسیهمحمد شاه72
4219حسیب اللههدایت الله72
2364خاطمهبختیاری72
2144سونیلاعبدال محمد 72
3326سید ادریسسید یاسین72
0401سید مرتضیسید اسماعیل72
2041فریدونمحمد اجمل72
2137مرواریدخدایداد72
3651مومنهقربان علی72
1681میرجممستی بیک72
1174نادیه آقا ضیا72
0132ناهیدفهیم الله72
1350احمد مسعودفضل الرحمن71
1227احمد واجدحمید الله71
2484امیدمراد محمد 71
1249بصیرهعبدالنصیر71
0043تهمینههاشم71
4312توریالیفقیر محمد 71
0386ذکی محمد عیسی71
1345زهراخواجه ظفر71
1610سونانیاز محمد 71
3998شیبامحمود خان71
0540صفی اللهمحمد عوض71
0664عباداللهعبدالحی71
3187عبدالمتینعبدالخلیل71
4168عبیداللهغلام مجتبی71
3823عزیزناظم بیک71
0822محمد سمیرمحمد آصف71
1023محمد شریفخان علی71
0292مسیرمسعود71
1976مصطفیممحمد یونس71
0865میلادنازک میر71
1171الیاسعبدالعلیم71
0047محمد الهامعبدالمعصوم71
1040ثنامحمد ایمل70
0360حکمت اللهکفایت الله70
2231سید سایلسید کمال70
0604عبداللهچاریارقل70
4340عبدالمعروفخدا داد70
3588مهدیهمحمد عارف70
1257میلاد احمد مشتاق احمد 70
051370
076170
1242احمد ابرارغلام فاروق70
1039ذبیح اللهغلام مصطفی70
0101زینتاحمد فهیم70
0035میلادمایل آقا70
0843احمد خسرواحمد جان69
0485احمد شکیبشیر پادشاه69
0038حمیداللهروح الله69
0716روحیدخلیل الرحمن69
0473صدفغلام سرور69
1920لیمهعبدالحمید69
0959مدثرعبدالجلیل69
0882مهدیعبدالحنان69
0673همانجم الدین69
0502احمد ذکیضیاالله68
1761باسطهعطا محمد 68
2189پرمیلاغلام سخی68
3577حبیبهعبدالحمید68
4335حنیفهعبدالرشید68
0839روحید اللهنور الله68
3409ساراضیا الدین68
1919سلیمانعبدالطیف68
1160علیممتاز68
0566علی حسینمجیب احمد 68
0269کامرانعبدالجبار68
0147محمد آصفغلام عباس68
4286محمد عمرانمحمد فضل68
1373نبی اللهمحمد نور68
0335نثار احمد عبدالعزیز68
266168
0051احمد راشدامین الله67
1557احمد مدثرندا محمد 67
0093امان اللهمحمد خالد67
1986آرشداد الله شریف67
2365جوادشهنواز67
2184حامددولت نظر67
0330حسناعبدالصمد67
2882خواجه احمد خواجه رحمت67
0631سهراببسم الله67
1130طیبهعبدالغفور67
1499عبدالسمیععبدالصمد67
1689فاطمهمحمد رحیم67
3737کرشمهنور آقا67
0874محمد مصطفیعبدالولی67
1690مروهمحمد رحیم67
1029منصورخیر محمد 67
1129نادیهصفی الله67
436567
0539ابراهیمزمری67
0869عبیدالرحمنخدا داد67
3419تبسمعبدالهادی66
1132ثنامحمد حکیم66
3822خرماکامل بیک66
4252ستاره بریالی 66
1693سید محمد رضاسید صادق شاه66
0296طلب الدینبهاوالدین66
0878عبدالفهیمعبدالقیوم66
0825فرشاداحمد گل66
0034فهیمهمحمد محسن66
1155کبراسید حسین66
0334مجیب احمد سلطان احمد 66
1982محمد ادریسجمعه گل66
0477مریمرحمت الله66
1093احمد رشادجاوید احمد66
1108احمد فیروزعبدالسمیع66
0100عبدالضمیرعبدالصبور66
2328احمد ظاهردر محمد 65
1440غلام صفدرنظر خدا65
0025فرید احمدفهیم احمد65
1554ماروزهعبدالحکیم65
3337مجیب غلام حیدر65
1794محمد عابدمحمد عالم65
1090محمد هاروندوست محمد 65
1378مدثر اللهحسیب الله65
0068مصعبشارخ65
3821نبیلهکامل بیک65
437365
1115بکتاشوحید الدین64
0913پریساغلام عباس64
4222حسیب اللهوزیر محمد 64
2350دنیابشیراحمد64
0266رامینمحمد ظریف64
0064سید ولیدمحمد کبیر64
1911شمس الرحمنعبدالمنان64
0060عبدالحمیدعبدالصمد64
1503محمد ناظممحمد کاظم64
0199مروهزین الله64
1128هدیهصفی الله64
0357خالدمحمد صدیق64
0204عبدالمبینعبدالعزیز64
1299نبی اللهعبدالحمید64
0661احمد ذکیعبدالستار63
3170جلوهعبدالرحیم63
3953ذکیهمحمد عیسی63
2643زینبشیرعلی63
0491سکینهعوض63
0057سلیمانشین گل63
0393سید یوسفسید حامد63
2234عبدالحقمحمد انور63
0416عبدالمومنعبدالمبین63
2125عبدالنقیبمیر احمد 63
1834عرفان اللهجان آغا63
0860گلاب الدینمعراج الدین63
1352لیدامصطفی63
1707مزملمحمد عباس63
3907میکاییلعبدالشاه63
0612عزیزغلام سرور63
0565انعام عبدالمختار62
0364باصرهسید داوود62
1225بختیاررحمت الله62
0169بشار احمد سنت الله62
0596جاوید نیازیحاجی عبدالحق62
0247رامششیراب الدین62
1734رحمت اللهمحمد هارون62
1518زهراعبدالرقیب62
0197زهرهمحمد هادی62
0083سوسنمحمد امین62
2641شبنمسلطان محمد 62
0757شفیع اللهحشمت الله62
0674شیبانجم الدین62
1436عزیز اللهامام علی62
1016غلام مصطفیرحیم62
2097محمد تقینظر علی62
1735محمد حسیبمحمد نعیم62
2588محمد مصطفیمحمد امین62
1043مهریهمحمد رحیم62
3917نارونسلطان محمد62
1441نقیب اللهمحمد اقبال62
3404یلدامحمد سلیم62
252062
1079زبیرهعاشق الله62
0318علی حسینمحمد یعقوب62
0829احمد رشادشعیب61
0863احمد قیساحمد سمیر61
3605ثنا اللهسید حبیب61
3090رافعهنعمت الله61
0059رامینعبدالهادی61
0644سمیهمحمد حسن61
2642شبنممحمد تقی61
1519طیبهغلام رازق61
2680عبدالحیعبدالاحد61
0340عبیداللهمحمد اسماعیل61
0202کوهسارحسیب الله61
0551محمد شایقعطا محمد 61
0055محمد فاضلآقا گل61
1520مدینهغلام رازق61
1593نادرعلیغلام سعید61
0397نور جهانمحمد سلیمان61
3405نوریهعبدالصبور61
0570هدیغلام فاروق61
1261عبدالسمیعحبیب الرحمن61
1013احمد بکتاشمعراج الدین60
1637احمد راشدنجیب الله60
3826الهامسلیمان60
0883آرشعبدالحنان60
1114زبیرفضل احمد 60
2559شیرزیبریالی60
2076عثمانعبدالرزاق60
3565عفتاحمد فرید60
0063عمرسروشمحمد نعیم60
1276فیصلملا محمد 60
0354ماهدشفیع الله60
0026محمد حامدتاج محمد 60
1035محمد راشدرحم الدین60
0673امانیهعبدالمجید60
0613مدینهزمری60
0991احمد شاهمحمد ضمیر59
0814الیاسمحمد رحیم59
1380حزب اللهمحمد رضا59
1465حسنامحمد ظفر59
1342حمیرامحمد آصف59
1102حمیرا صفاعنایت الله59
1152خدیجهعبدالجبار59
2492خورشیدعبدالغنی59
1641سلیمانداد محمد 59
0847شاکر حسینسید نوشیروان59
0651شیراحمد گل الرحمن59
4192فرزادعبدالحلیم59
1687متینننگیالی59
0985محمد یوسفعبدالحبیب59
0910مقدسعبدالرحمن59
2027هاجرهوحیدالله59
0124اصیلامحمد اسحاق59
0051سید محفوظسید معروف59
0125مرسیلامحمد اسحاق59
0273احمد سمیرهدایت الله58
0272احمد نویدجمال عبدالناصر58
2254ذاکر اللهاصحاب الدین58
2373زحلعبدالصمد58
0815زهرهمیر عبدالاحد58
3470شاهرخعبدالحسیب58
3302محمدعبدالحق58
0844محمد اقبالمحمد ایوب58
0276مدینهمحمد نوید58
2243مسعودهفیض محمد 58
3650ناصرسید احمد 58
0528نجم الدینعبدالصدیق58
1779نیلوفرسید رضا شاه58
0853رفعت اللهعبیدالله58
2271احمد شعیبعبدالوکیل57
1297حسنامیرزا محمد57
1884حسیب اللهزلمی57
0343ربیعنور محمد 57
1083ریحانهسید مولاداد57
2632زرفشانمحمد خیبر57
0121سهیلسخی محمد57
1353سیاف گل بچه57
0098شمس اللهگل لالا57
2113غوث الدینسیف الدین57
2034فرشتهنور احمد57
0925محمد یاسینعبدالقهار57
2004مصورمحمد امبن57
0731مطیعمحمد یاسین57
0294احمد سمونپادشاه افضل57
0786ریحانهعزت الله57
0201زهرانثار احمد57
1364احمد صفااحمد شاه56
0066احمد ضیاننگیالی56
0143بشیرالدینبصیر الدین56
0466بلالغلام نبی56
2561حسیب اللهرحمت الله56
0992خالق دادرحیم داد56
0433رفیع اللهمحمد نادر56
1245سید مصطفیسید محمد 56
0104غلام حسنسلطان علی56
1497فرشتهعلی داد56
2031فریدونامیر خان56
4227محمد حسینگل احمد 56
0660محمد شعیبعبدالواحد56
1547منوچهرمحمد اعظم56
3375مهنازامان الله56
0636نذیر احمد محمد شاه56
0152محمد منصورمحمد رحیم56
1286میر عبدالربمیر عبدالرحیم56
1171ابراهیمرحیم داد55
0571احمد ضیامحمد شفیق55
3673احمد کبیرمحمد یار55
2631آرزومحمد یحی55
1996تهمینهعاشور محمد 55
0003ثناربانی55
0167سید عقیلسید حسن55
0845ظفر اللهولی الله55
0833عبدالمصورعبدالجلیل55
0123عزت الله
احمد الله 55
3996گلاب الدیننظام الدین55
2165محمد شبیرعبدالمجید55
2695مسرتمحمد خالد55
4191مصطفیعلی احمد 55
2486نبی اللهمحمد ابراهیم55
2065نجواهمایون55
1270نوشادفیض محمد 55
0098اعجاز اللهمحمد امین55
0358محمد قسیمگل رحمان55
3918احمد حامدعبدالحسین54
1528احمد صدامفضل محمد54
0099احمد وارثنجیب الله54
4358اسد اللهدستگیر54
0584الفت اللهعبدالکبر54
0438دل شادمنگل54
1070سارهعزیز احمد 54
3342شبیر احمد محمد عارف54
1525فیصلمحمد آصف54
0805محمد غلام رسول54
0237محمد زاهدمحمد یونس54
1379میر جلال الدینمیر ضیا الدین54
0056میلادرجب علی54
0015نورالهدیمحمد حامد54
107154
0509پلوشهحاجی محمد54
0117جوهر محمدگران محمد54
0821احمد شیرزادشیر افضل53
0126احمد نویدمحمد عارف53
2747بصیرهمحمد حسن53
0561حامدسید آور53
3837خورشیدفضل الدین53
1442صبغت اللهعبدالرازق53
1316صدفعبدالمحمد 53
0569عبیداللهوحید الله53
0074فتانهعزیز احمد 53
3462فرزادمحمد معصوم53
0546محمد الهاممحمد شعیب53
0358محمد شاکرشاه لالا53
3303میلادعبدالقیوم53
519953
0306احمد اللهاحمد ضیا53
0126عایشهسید اقبال53
0166عبدالرحمننور علی خان53
1998احمد اللهاحمد ضیا52
0445احمد شعیبمایل آغا52
2050احمد میلادعبدالاحد52
2297اکرام اللهنجیب الله52
1246خسروسید احمد 52
0065سید عبدالقیومسید جعفر52
0076شکیباخان علی52
0724عبدالجبارروکی52
0049عبدالمدبرعبدالله52
0152فاطمهخیر محمد 52
2015فردوسزلمی52
1125محمد اقبالزلمی52
1194محمد وارثمحمد صدیق52
2426منیژه عبدالشکور52
2149میونددلاور خان52
0444همایونضیالدین52
0467محمد فهیمعبدالبصیر52
3633احمد آغاعبدالعلیم51
0085احمد بلالعبدالشهیق51
0605احمد ریحانسیلانی51
3780ادریس حکیم الله51
3468جمشیدعبدالشکور51
0483زاهدسید امام51
3790زینبمحمد نذیر51
1769سپین غرغلام محمد 51
0768سعیدهسید نعیم51
2628سوریهآقا گل51
0467صدامغلام نبی51
0309صنمنور آغا51
0811عبدالسبحانمحمد عادل51
0204عبدالقیومعبدالرحمن51
0453عبداللهمحمد سلیم51
2451عبداللهصبغت الله51
2270عبدالمنیرعبدالحمید51
3606فیصلحبیب جان51
0665محمد الطافمحمد اسماعیل51
3435مرسلمحمد ابراهیم51
1561مهدی رضامفید احمد 51
2453میر حمزهمیر عزیز الله51
0251میر عبدالرحیممیرعبدالعظیم51
0422نجیب اللهآدم خان51
198451
0653اظهرعبدالحسیب51
1126سبحان اللهمحمد انور51
0189احمد مجیبمحمد اقبال50
0532توابتاج محمد 50
0102ذبیح اللهمردان50
0711رفیع اللهرحمت الله50
2510سمیع اللهحاجی مایل50
2123سید ادریسسید عبدالبصیر50
1338سید عمرانسید محسن50
1841شمس اللهالفت الله50
2122عبدالوهابمحمد فاضل50
0830عمران اللهسردار احمد 50
1368فیصلعبدالقهار50
2649فیصلامام محمد 50
1354مبشرحبیب الله50
2376محب اللهگل آقا50
3881محمد عمرانمحمد امین50
2133منصورشاه مقصود50
1311وصالمحمد فقیر50
3434یاسمینحسیب الله50
3670احمد سیرغلام حضرت49
2693اقدس جانعزیزالرحمن49
0168اورانوسعبدالرسول49
4092بصیر نور خدا49
0494بنفشهیزدگرد49
3011خورشیدمحمد فرید49
0154ذکیهشمس الاحمد49
2694زهراعزیزالرحمن49
0073شکریهعبدالعزیز49
0585عبدالباعثمحمد نعمیم49
1832عبدالبصیرعبدالمبین49
3640عبدالنجمانعبدالصمد49
2062محمد حامدمحمد فرید49
0493مژگانبابه جان49
1851نقیب اللهسیف الرحمن49
0127انیتامحمد قیوم49
1250خبیبعبدالجبار49
0155نعمت اللهمحمد امین49
1119احمد یاسرفیاض48
1883حکمت اللهسید احمد 48
1967زبید اللهزین العابدین48
3391ساحلمحمد خالد48
2212شهریارعبدالودود48
2416صفیهمحمدالدین48
1321عطا اللهخلیل الله48
1076محمد آغامحمد نعیم48
1546محمد حامدحسین داد48
3580هدیهعبدالعلی48
070348
0981امر الدینعبدالمنان47
3779آمنهمحمد یاسین47
1240بهشتهعبدالرحمن47
3732حبیب اللهعلی یاور47
1360حسنقاسم علی47
1247حمیدهغلام عباس47
2675روحیدعبدالصمد47
1995روهیدحاجی غلام غوث47
1367سمیع اللهعبدالروف47
3619سید آصفکاکاگل47
0156شبنمحاجی محمد یوسف47
2335شگوفهدل آرام47
1172عابد الرحمنسیف الرحمن47
2107عبدالناصرعبدالصبور47
1846عزم الدینجمال الدین47
1772علی رضامحمد یاسین47
0275عمرداد خدا47
2389فیاضعبدالرشید47
0193محمد آرشمحمد هارون47
2296مسیح اللهنجیب47
1692مهریهسید نصرت47
0141میرزا حسینمحمد رضا47
2148نصیربصیر47
091947
055247
0150ابن امینمحمد آصف47
0489یلدامحمد سلیم47
1961احمد رشادمحمد شفیق46
0547احمد فریدعبدالوهاب46
3570ادریسشیرجان46
1543حسیب اللهعبدالجلیل46
0687حسیب اللهمجیب الله46
0186ډیوهعبدالغفور46
0174رخسارمحمد شفیع46
0594سجادعبدالغفار46
2635شارخسخی داد46
2191شیبادل آغا46
1044صهیبسید رهان46
1795عبدالسلیمعبدالحمید46
2366فضل احمد عبدالاحمد 46
2302محمد جاویدمحمد حسین46
3694محمد مصطفیفریدون46
0421مدینهامیر گل46
2908مریمعبدالقدیر46
1905نور اللهاحمد جان46
1028افشینشیرین محمد46
0503شهرامعبدالمنان46
2564احمد بلالمعین الدین45
4142احمد سیرویس الدین45
1741احمد یاسرفضل الربی45
0994الیاسغلام حسین45
3652امیرمحمد یوسف45
0853حیدر شاهسید اعلی45
0689سید ابوذرسید سرور45
2655طیبهفواد احمد 45
1278عبدالصادقمنصور45
1627لطف اللهحیات الله45
0175مرسلنیکو بخت45
1700مریمنورالرحمن45
2475نصرت اللهعبدالبصیر45
387445
1303عبیداللهگل جمیل45
0643احمد ساحلدل آقا44
4328احمد عابدخدا داد44
1150احمد قیسمیر افغان44
3695احمد مختارجهانگیر44
1434برکت صفرعلی44
0219حسینغلام رسول44
0479حشمت اللهحبیب الله44
0641سروشابوبکر44
1948عاطف اللهاضغر جان44
3538عبدالجبارعبدالقهار44
1963عبداللهصبغت الله44
0637محمدشاه ولی44
0640نعمانرحمان گل44
3564نور الههسید فرید44
0134نوراللهعتیق الله44
749744
600144
409044
0483احمد نوازعبدالودود44
1962ادریسطاهر حسین43
2444بلالمرزا خان43
0459بلال احمدعبدالبشیر43
0392حسیناعبدالستار43
3696حشمت اللهحفیظ الله43
0194رڼاحاجی زلمی43
2447سعادت اللهنجیب الله43
1056سید مصطفیالله سعید43
2007شهزادمحمد امین43
2166طایبهقلندر شاه43
1609عابدغلام حیدر43
3791عایشهمحمد نذیر43
4107عبدالمصورآغا شیرین43
2072عدنانمحمد معصوم43
0090فاطمهحاجی نور محمد43
1598مامون احمد نصیر احمد 43
1078محمد ادریسعبدالوکیل43
2102محمد اسحاقحیات الله43
3416ملیناصدیق الله43
1957نعمت اللهحضرت ولی43
2692نیلابمحمد قاسم43
0852هنگامهغلام حضرت43
437843
1743اسماشیرین آغا42
0137انعام اللهصدیق الله42
0295ذبیح اللهعبدالمحمد 42
2044راشدعبدالواحد42
3501رستمعبدالرحمن42
1175زرغونهآقا ضیا42
2167سحرمحمد یوسف42
4336شقایق حمید الله42
2624صلاح الدینعبدالقادری42
0142عبیداللهمحمد 42
1307غلام مجتبیشمس الرحمن42
3340محمد بشیرمحمد کبیر42
1811محمد فردیندر محمد 42
1184مسعودمحمد احسان42
4151مسکاعبدالشکور42
0987منصورشیرین آقا42
2359میلادمحمد محسن42
1756احمد جانعبدالرفیع41
1336احمد رامشنیاز محمد 41
3376آزادهبشیر احمد 41
1655حبیب اللهخدا داد41
0190دوست محمد شیرمحمد41
0763زاهدغلام فاروق41
2291زلگیزلمی41
3432سارهعبیدالله41
3934شادابمحمد یعقوب41
3398شعیبنجیم41
0537شیلاعیدی محمد 41
2119عبدالباسطعبدالحمید41
1141عزیز احمدنور احمد 41
0562فردوسعبدالطیف41
1960فیصلسیف الرحمن41
2103مبینحاجی سلطان41
1907محمد صابرمحمد نسیم41
0775محمد قسیمعبدالقدوس41
4293محمد هادیعبدالحمید41
0001نیک محمد میر محمد 41
110741
070641
096441
0787شکریهمحمد زمان41
1019محمد اللهعبدالعزیز41
2372امیدقیام علی40
0635حیدرشاه ولی40
2334ژالهدل آرام40
1594سمیهمحمد منیر40
1595سودابهاحمد داود40
1638شهیرعبدالقدیر40
1890عبدالباسطغلام حضرت40
4270عبدالطیفعبدالعزیز40
1369عبدالنصیرعبدالطیف40
0326عمرهسید ذکریا40
1122غلام مرتضیرحیم داد40
2104قیسمحمد داود40
0848لطیف حسینسید نوشیروان40
0579محمد عمرمیر آقا40
3743محمد مایلمحمد جان40
1176میلادعبدالمتین40
0158وحیداللهعبدالواحد40
0025رشادمحمد ضیا40
0257صدیق اللهحبیب الله40
0237عبدالنقیبعبدالرقیب40
0609محی الدینمحمد امیر40
4343احمد شاهامان الله39
2528احمد فرزادپاچاه محمد39
1037ارشاد اللهجلال الدین39
2241آذرمحمد طاهر39
4001بصیرهنصرالله39
3408تانیاسردار محمد 39
1113توحید اللهمحمد اجمل39
1200داد محمد غلام علی39
1764سهرابمحمد منصور39
4104سید ولیدمحمد سلیم39
0277شهیام الدینجان ریس39
0024صفت اللهنیاز محمد 39
2247فرحتذین العابدین39
0597محمد طارقعبدالرحیم39
0011مختار احمد عزیز احمد 39
1922نذیرسید عظیم39
0308نقیب اللهکفایت الله39
1591نوروزباز علی39
0115همایونصفا الدین39
0555سلیمانرحم خدا39
0443ضیاالحقمحاکم خان39
1950احمد زینورالرحمن38
0663احمد شبیرعبدالحنان38
0007اسد احسانمحمد حامد38
0071الیاسگل نبی38
3919امیر حمزهرحیم38
2367خلیل احمد علی احمد 38
0246خواجه عبداللهمنیر احمد 38
1349سعادت اللهشمس الله38
1173طارقحکیم خان38
3666ظریف اللهنجیب الله38
0804عبدالبصیرگلا جان38
1012عبدالوارثعبدالقسیم38
1271محمد احسان سمیع الله38
3684محمد اسماعیلامیر الدین38
1199ناجیهحاجی آدم خان38
0364خدیجهشیر احمد38
0003محمد نعمانجنگ باز38
0841محمد هاشممحمد هارون38
0714مطیع اللهمحمد ایوب38
1776پرویزشاه ودود37
2673حسام الدینویس الدین37
4117حسیب اللهملک مرزا37
3955حسیب اللهمحمد امان37
1219رفیع اللهنجیب الله37
1990ساحلعبدالنصیر37
2538سحراحمد ضمیر37
1279سید نصیرسید رحیم37
1049شاه جهان زیببابه جان37
4015عارفهشیر نظر37
0201محمد عاطفمیر آقا37
4189محمد نذیرمحمد نجیب37
4359محمد نصیرسید میر37
0632میرویسمحمد یوسف37
0648نجیلافضل احمد 37
166537
0220احمد شعیبمحمد لقا37
0490سروشمحمد سلیم37
0365سید احمدسید داود37
0239عبدالودودعبدالفاروق37
3401احمد آرشمحراب الدین36
4230اسعماعیلمحمد حسن36
3842بصیر احمد داد محمد36
4341شریفهمحمد 36
3414شکرانعبدالواحد36
1640شکیب مسجدی36
0676صدیق اللهغریب الله36
4127عایشهعبدالستار36
1433عبداللهنصر الله36
1536مایلمحمود36
4066محمد روملمحمد انور36
0837محمد صادقگل الرحمن36
1221محمد یوسفذبیح الله36
604236
1102احمد موسیعبدالمجید36
0363فرشتهفرید احمد36
2565احمد شاهسمیع الله35
3390احمد شبیرمرزا محمد 35
2257احمد شعیبضیا الحق35
0130احمد فیصلبریالی35
2131ادریسمحمد هارون35
0249بشیر احمد ولایت خان35
1339سید طاهاسرور الدین35
1308غلام فیصلشمس الرحمن35
4105فردوسعزیزالله35
1755فرزانهدل جم35
0369فرمان وکیلفیروز شاه35
3584لیمهمسیح الله35
4216محمد مصورمحمد رفیع35
0468مسعودذکیم خان35
2363مصطفیخورشید احمد 35
072935
4180احمد مهدیاحمد ذکریا34
2627امیر محمد محمد داود34
0807آمنهاختر حسین34
3793بشیر احمد شیر محمد34
4106بکتاشخان مرزا34
0555جابرمحمد خلیل34
3672حسین علیسفر محمد 34
2574روح الامینمحمد رقیب34
3563سادیهنذیر احمد 34
1020سراج الدینشاه عسکر34
0155سمیرامحمد نبی34
2121سید پرویزسید لالا آغا34
0144سید مصطفیحسین آقا34
1667عبید اللهنعمت الله34
0417قیسبشیر احمد 34
3422محدثهروح الله34
1025محمد امید محمد امان34
2316محمد زبیرضمیر محمد 34
3671مریمبشیراحمد 34
3332مسافرسید عبدال34
3697نبیلهبهروز34
0359نجم الدینمحراب الدین34
3392احمد سالارعبدالخلیل33
0170احمد فیصلعبدالبصیر33
0379توریالیفقیر محمد33
2252ذکی اللهاصحاب الدین33
0297رضوان رحمت الله33
3820زهراعلی احمد 33
0906شادابخدا داد33
3769عبدالمنیرعبدالستار33
1077عبدالوارثعبدالوکیل33
2289علی اصغرنصیر احمد33
3928غلام وارثغلام نبی33
2128محمد داودمحمد فرید33
4061مسعودغلام نبی33
1820مسعودآقا گل33
2187ممتازالدینمهتاب الدین33
0349وحید اللهنعمت الله33
700633
0985انجیلامحمد ظریف33
0162نصیر احمدعبدالبصیر33
0448اکرم اللهمحمد سرور32
2955سمیععبدالمجید32
4052صدفمحمود خان32
3698عابدهعبدالرحمن32
3304فاضلزلمی32
2485محمد یوسفعبدالاحد32
1803نقیب اللهمحمد کبیر32
039532
276132
458132
438732
0048ریحانهغلام مجتبی32
0337مرتضیشاه مصطفی32
1198مریمغلام محی الدین32
0006احمد شعیبمحمد طیب31
0553احمد میلادجلندر خان31
1135الهاممحمد هاشم31
0022ایفامحمود شاه31
2671حشمت اللهمحمد اشرف31
0967حمزهفرهاد31
4089زبیرگل محمد 31
0563سمونملشاه لالا31
1701شادابغلام جیلانی31
3514غلام قادرعوض31
3700فرحنازعبدالبشیر31
0455محرم علیکرم علی31
3608محمد مرتضیاحمد الله31
3607محمد مصطفیاحمد الله31
1581یلداامام داد31
370531
0405سید مجتبیسید فرید31
1247فضل الدینرسول داد31
0677مدینهامان الله31
1154مهربانمحمد وسیم31
0672احمد ذکیذکریا30
4175حامدنعمت الله30
0870رامشمرزا الدین30
0685شمسیهگل میر خان30
3873فرشادمحمد ناصر30
1739مدینهامیر محمد 30
0606میلاد عبدالسلام 30
3764نثار احمد داد محمد 30
123830
425930
1199آرزوغلام سخی30
0254روماننورخدا30
1024مروهعبدالجمیل30
0140احمد ولیددر محمد 29
0840ادیبمحمد ابراهیم29
2670ذکریاعتیق 29
0300سمیرغلام صدیق29
2177سمیع اللهعزت الله29
3930غلام زبیرغلام نبی29
4194فوادعیدی محمد 29
3755محمد اللهفیض الدین29
0923محمد عمرمحمد حلیم29
1861مطیع اللهعبدالحنان29
024829
1686ارسلاناحمد خالد28
0500الهامعبدالمالک28
1361شاپورمیر احمد28
2400عبدالمصورعبدالمبین28
0667لطف علیرحیم28
0836محمد ارسلانمحمد سمیع28
3481محمد امیدخالد28
0894نوابعبدالغفار28
058628
788028
0508سهرابشاه ولی28
3450اسحاقمحمد فهیم27
3610حق نوازعبدالولی27
3341حکمت اللهسلطان عزیز27
4152رامینعبدالحی27
2571طلحهغلام محمد 27
0658علی بهروزصفی الله27
4325عمرانمحمد اکرم27
2011فیصلخواجه سعید27
1407گل غنچهعبدالنعیم27
1639محمد رفیعمحمد شفیع27
096227
0429محمد یوسفگل آقا27
3609احمد زبیرعبدالرافع26
0988حامدغلام حضرت 26
2530سید حامدسید داود26
4238سید سیرسید شیرجان26
2124شادابداود شاه26
0312محمد سجادعبدالبصیر26
1406مرتضیسید اسحاق26
1398مسیح اللهشکران26
042026
2734احمد شبیرمحمد الله25
3451شبیرحسینایرج میر25
0670محمد نثارمحمد ناصر25
1852مصطفیشاد محمد 25
0537ادریسعزیزالله25
1793احمد سمیرمحمد سمیع24
3558صمیممحمد اکبر24
0678محمد تمیم24
934524
1197احمد ذکیعبدالجمیل24
2432محمد رومانمحمد امان23
2312هجرت اللهعبدالطیف23
0697عبدالباسطعبدالوکیل23
0642محمد عمرمحمد صابر23
3806احمد شایقشاه محمود22
1548ذکی اللهرحمت الله22
1614قربانعلی احمد 22
1848میلاد سید مرزا22
182622
3421حسنامحمد شفیع21
0231سید اقبالسید فرید21
1179عبدالمبینآقا پادشاه20
1018رحمت اللهمحمد گل20
2255روح اللهنصرالله19
0689احمد بلالعبدالمتین19
0482احمد زعیممحمد فهیم18
2304احمد سیراحمدالله18
2575محمد شفیقعبدالوحید18
854017
4271شبیر احمد عبدالواحد16
438813

پاسخنامه

شماره سوالجواب درست
13
22
31
44
51
61
72
81
91
102
113
121
131
143
151
161
172
181
194
202
212
221
231
243
252
261
272
284
292
304
313
321
332
342
353
363
371
382
393
402
412
421
431
441
452
461
472
481
494
504
511
524
531
541
552
562
574
581
591
601
612
622
633
642
651
661
671
682
691
703
712
723
732
743
753
763
772
782
793
804
814
821
832
842
853
861
873
881
894
902
911
924
934
943
951
963
972
982
994
1004