نتایج امتحان عمومی بیولوژی دانش آموزان ۱۳۹۹

جدول ذیل شامل نتایج امتحان عمومی بیولوژی دانش آموزان ۱۳۹۸ – ۱۳۹۹ میباشد.
نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ویا آی دی، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید.
درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو دریافت نشود. در چنین حالت دو ویا سه حرف اول نام را بنویسید.
درصورتیکه در جستجو نتیجه دریافت نشد در قسمت پایین جدول از لینک های قبلی و بعدی استفاده کنید.

جدول نتایج امتحان عمومی بیولوژی دانش آموزان ۱۳۹۸ – ۱۳۹۹

آی دینامنام پدرنمره
3953ذکیهمحمد عیسی100
1867بسیناعبدالقیوم100
2065نجواهمایون100
3569شکیبافدا محمد 100
0183سمسورمحمد عارف100
2734احمد شبیرمحمد الله100
0149زرمینهصالح محمد 99
4098نگینهمسعود الله99
0215آیدامحمد فواد99
0157شبنممحی الدین99
3651مومنهقربان علی99
1531سومنمحمد نسیم99
4246ام البنینعلی محمد 99
1344شگوفهغلام محبوب99
1866مروهعبدالقیوم99
0364باصرهسید داوود99
1343نیلوفرفواد99
3604رویناگل محمد 99
1102حمیرا صفاعنایت الله99
2144سونیلاعبدال محمد 99
1072هوسیعبدالحلیم99
0146تهمینهعبدالواحد99
3430سلطانهزمری99
1174نادیه آقا ضیا99
131399
1840سید اصیل احمدسید زبیراحمد99
0006احمد شعیبمحمد طیب99
0007اسد احسانمحمد حامد99
2277نجیب اللهمحمد امین99
2097محمد تقینظر علی99
0119مامونضیاالحق99
0040عبدالمختارعبدالمنان99
0341احمد نویدعبدالحبیب99
0050محمد مدثرعبدالله99
2142ایملنصیر احمد99
0053الهام الدینامیر جان99
0103سید الیاسعبدالرحیم99
0681محمد عقیلسلطان علی99
1029منصورخیر محمد 99
0604عبداللهچاریارقل99
3438احمد سیرسلطان محمد 99
3823عزیزناظم بیک99
0627زعیمشیر احمد 99
0476احمد اللهعنایت الله 99
0301مصطفیعزیزالله99
900198
1070سارهعزیز احمد 98
1645نورستهجمعه خان98
0330حسناعبدالصمد98
1666خدیجهشمس الدین98
0290نرگسمحمد رسول98
0125سحرمحمد انور98
3254بهارهولی احمد98
3404یلدامحمد سلیم98
0857فرحنازحکیم الله98
2784شبنممحمد شاه98
0915زینبمحمد کریم98
0913پریساغلام عباس98
2646سحرمحمد فاروق98
2156سحرمحمد نبی98
1132ثنامحمد حکیم98
2306ضمیرهسلطان محمود98
1825مینهفیض محمد98
2332یلدامحمد ظاهر98
3402هدیهاسدالله98
1101سلسلهنجیب الله98
2311مدثراللهبهرالدین98
1345زهراخواجه ظفر98
1761باسطهعطا محمد 98
0258زینبمحمد رسول98
2119عبدالباسطعبدالحمید98
0680اجملنور احمد فهیم98
1681میرجممستی بیک98
1959محمد حسنمحمد وزیر98
0062انوشمحمد نعیم98
0393سید یوسفسید حامد98
3033نیاز محمد نجیب الله98
0370عبدالمالکعبدالجلیل98
1322عمران اللهیار محمد 98
0273احمد سمیرهدایت الله98
0551محمد شایقعطا محمد 98
0637محمدشاه ولی98
4168عبیداللهغلام مجتبی98
1171الیاسعبدالعلیم98
0611مریمفرید احمد98
0235مروه سید سکندر97
3583صبنانعمت الله97
0911عابدهمحمد شفیع97
3700فرحنازعبدالبشیر97
2643زینبشیرعلی97
092697
1316صدفعبدالمحمد 97
2797سجیهسید محمد97
1886مهریهمحمد اسحاق97
2199شکریهعبدالخلیل97
0152فاطمهخیر محمد 97
1917لیدا جانالله نور97
102697
0091بی بی اقرأحاجی نور محمد97
1603شملههدایت الله97
1129نادیهصفی الله97
2346پروانهعبدالبشیر97
0480کوثرمحمد عارف97
1621بی بی رحیمهنورالدین97
1539فریدهعبدالرازق97
0371جواد احمد فواد احمد 97
0485احمد شکیبشیر پادشاه97
0843احمد خسرواحمد جان97
3673احمد کبیرمحمد یار97
0829احمد رشادشعیب97
3464عبدالرحمننجیب الرحمن97
2293ظریفغلام سخی97
3326سید ادریسسید یاسین97
2112سمسور الرحمنفدا محمد 97
0296طلب الدینبهاوالدین97
2484امیدمراد محمد 97
0822محمد سمیرمحمد آصف97
0721عبدالمتینعبدالحکیم97
0272احمد نویدجمال عبدالناصر97
0682ارسلانعبدالاحد97
0354ماهدشفیع الله97
0310حکمت اللهخان محمد 97
0592فردینمحمد اسحاق97
2328احمد ظاهردر محمد 97
1012حسناعبدالغفور97
1518زهراعبدالرقیب96
2408خدیجهامین الله96
1689فاطمهمحمد رحیم96
3409ساراضیا الدین96
2628سوریهآقا گل96
1596صحراحبیب الله96
3405نوریهعبدالصبور96
2631آرزومحمد یحی96
0538زهراجمشید96
1920لیمهعبدالحمید96
0047مرسلسلیم شاه96
3968الههعبدالقادر96
2247فرحتذین العابدین96
1779نیلوفرسید رضا شاه96
4081رخسارعبدالله96
3580هدیهعبدالعلی96
0028محمد اقبالفرید احمد 96
1593نادرعلیغلام سعید96
2041فریدونمحمد اجمل96
1234فرهادسید آقا96
0334مجیب احمد سلطان احمد 96
0535محمد نعیمعبدالرحمن96
1643محمد ذبیحمحمد غلام نبی96
1213فیصل سید احمد 96
0361عبدالباسطعبدالاحمد96
0631سهراببسم الله96
0011مختار احمد عزیز احمد 96
0163مروه96
0806صدفداکتر سمیع96
1039ذبیح اللهغلام مصطفی96
900295
0236سکینهسید سکندر95
3376آزادهبشیر احمد 95
0166یلداعبدالغفور95
3374سومنعبدالکریم95
3090رافعهنعمت الله95
0197زهرهمحمد هادی95
0199مروهزین الله95
0673همانجم الدین95
2335شگوفهدل آرام95
2433ارمغانمحمد شعیب95
3822خرماکامل بیک95
2600غزلحسیب الله95
1128هدیهصفی الله95
1130طیبهعبدالغفور95
0990شریفهدولت محمد 95
1100حمیدهنوروز95
0477مریمرحمت الله95
2167سحرمحمد یوسف95
1987رفیع اللهداد الله شریف95
0561حامدسید آور95
1306فرزادمحمد مبین95
0660محمد شعیبعبدالواحد95
4286محمد عمرانمحمد فضل95
0825فرشاداحمد گل95
3826الهامسلیمان95
1834عرفان اللهجان آغا95
0264احمد مبشرحشمت الله95
0059رامینعبدالهادی95
0845ظفر اللهولی الله95
1440غلام صفدرنظر خدا95
0844محمد اقبالمحمد ایوب95
0466بلالغلام نبی95
0467صدامغلام نبی95
1707مزملمحمد عباس95
0853رفعت اللهعبیدالله95
0869عبیدالرحمنخدا داد95
023395
1093احمد رشادجاوید احمد95
0598زهره
نصیر احمد 94
0413نیلوفرعبدالقهار94
0268ساجدهعبدالروف94
2599اسمافیروز الدین94
2373زحلعبدالصمد94
2550ډیوهمحمد حنیف94
2034فرشتهنور احمد94
0644سمیهمحمد حسن94
3577حبیبهعبدالحمید94
0820احمد فرزادشیر حمزه94
1961احمد رشادمحمد شفیق94
0002محمد یعقوبمحمد ابراهیم94
1924سید میر علی شاهسید احمد شاه94
0653احمد اللهعبدالطیف94
0049عبدالمدبرعبدالله94
1241میلادفقیر محمد 94
4239مطیع اللهمحمد علی94
0711رفیع اللهرحمت الله94
0874محمد مصطفیعبدالولی94
1094عمران احمد شهاب الدین94
3415احمد شاکرمیراجان94
1151الهامشیر خان94
0498احمد عمراناحمد جاوید94
0528نجم الدینعبدالصدیق94
0731مطیعمحمد یاسین94
0632میرویسمحمد یوسف94
0540صفی اللهمحمد عوض94
0047محمد الهامعبدالمعصوم94
0653اظهرعبدالحسیب94
2379خدیجهنجیب الله93
0397نور جهانمحمد سلیمان93
1690مروهمحمد رحیم93
2641شبنمسلطان محمد 93
0412سویتامحمد عزیز93
2334ژالهدل آرام93
2908مریمعبدالقدیر93
0077نبیلهگل نبی93
0674شیبانجم الدین93
3821نبیلهکامل بیک93
0912شگوفهمنیر93
3837خورشیدفضل الدین93
0074فتانهعزیز احمد 93
0034فهیمهمحمد محسن93
7001فریال93
1410سوماضیا احمد93
1112شهرام محمد ناصر93
0651شیراحمد گل الرحمن93
0959مدثرعبدالجلیل93
0677ایمانعلی مرزا93
1637احمد راشدنجیب الله93
1887حارثعبدالقادر93
0335نثار احمد عبدالعزیز93
0150ابن امینمحمد آصف93
0257صدیق اللهحبیب الله93
0539ابراهیمزمری93
0116جوادولی جان93
2073فرحتعبدالحبیب92
2189پرمیلاغلام سخی92
0491سکینهعوض92
3790زینبمحمد نذیر92
0392حسیناعبدالستار92
7002فروزان92
7003صدف92
0502احمد ذکیضیاالله92
1123احمد انسعبدالباقی92
0360حکمت اللهکفایت الله92
0655محمد حدیثمحمد عارف92
1688میوندعنایت الله92
0833عبدالمصورعبدالجلیل92
2517محمد مبشرمحمد عمر92
0757شفیع اللهحشمت الله92
2365جوادشهنواز92
0093امان اللهمحمد خالد92
0027عبدالواحدتاج محمد 92
0483زاهدسید امام92
0202کوهسارحسیب الله92
1998احمد اللهاحمد ضیا92
0247رامششیراب الدین92
1360حسنقاسم علی92
0443ضیاالحقمحاکم خان92
1196فیاضیار محمد92
0276مدینهمحمد نوید91
1207مریممحمد شفیع91
0910مقدسعبدالرحمن91
3170جلوهعبدالرحیم91
1274محدثهسید عبدالصمد91
3427رخسارسید امین91
539491
1553شکریهعبدالعزیز91
3804ذاکرهبرات 91
1641سلیمانداد محمد 91
0142عبیداللهمحمد 91
3919امیر حمزهرحیم91
1557احمد مدثرندا محمد 91
1200داد محمد غلام علی91
2198محمد صمیمعبدالخلیل91
2107عبدالناصرعبدالصبور91
2359میلادمحمد محسن91
1528احمد صدامفضل محمد91
1772علی رضامحمد یاسین91
1023محمد شریفخان علی91
2014توفیق اللهامین گل91
0297رضوان رحمت الله91
3606فیصلحبیب جان91
4242احمد شهیراحسان الله91
1693سید محمد رضاسید صادق شاه91
0274رضوان اللهمحمد اکرم91
0443علی رضاحفیظ الله91
1436عزیز اللهامام علی91
0189احمد مجیبمحمد اقبال91
0815زحلزریالی91
0125مرسیلامحمد اسحاق91
0294احمد سمونپادشاه افضل91
3671مریمبشیراحمد 90
0083سوسنمحمد امین90
0054نازیهفرید احمد 90
1732سحرنور محمد90
1731فرحتذبیح الله90
7004ناهید90
3390احمد شبیرمرزا محمد 90
4191مصطفیعلی احمد 90
0654امیر الدینصلاح الدین90
0055محمد فاضلآقا گل90
0830عمران اللهسردار احمد 90
1811محمد فردیندر محمد 90
1525فیصلمحمد آصف90
0687حسیب اللهمجیب الله90
0661احمد ذکیعبدالستار90
0482احمد زعیممحمد فهیم90
1270نوشادفیض محمد 90
2370احمد شبابمیرعلی90
2505بلالمحمد قاسم90
0664عباداللهعبدالحی90
0489یلدامحمد سلیم90
0421مدینهامیر گل89
1152خدیجهعبدالجبار89
2393بی بی فاطمهغلام رسول89
3011خورشیدمحمد فرید89
0474رخسارسید اسحاق89
3410حسنامحمد کبیر89
4341شریفهمحمد 89
0914یسراعبدالقهار89
3564نور الههسید فرید89
3565عفتاحمد فرید89
1103میتراعبدالسمیع89
2354لیناپاینده محمد 89
3398شعیبنجیم89
2302محمد جاویدمحمد حسین89
1735محمد حسیبمحمد نعیم89
3545احمد زبیراحمد ذکی89
1851نقیب اللهسیف الرحمن89
0099احمد وارثنجیب الله89
2358مسیح احمدبشیر احمد 89
0596جاوید نیازیحاجی عبدالحق89
0340عبیداللهمحمد اسماعیل89
0433رفیع اللهمحمد نادر89
0266رامینمحمد ظریف89
0100محمد شبیرمحمد صابر89
1114زبیرفضل احمد 89
0445احمد شعیبمایل آغا89
1084احمد مصطفیاحمد شاه89
0860گلاب الدینمعراج الدین89
1160علیممتاز89
0985محمد یوسفعبدالحبیب89
0387مسرتقطب الدین89
0124اصیلامحمد اسحاق89
0762محمد فردوسمحمد افضل89
0655فهیمنور آغا89
0358محمد قسیمگل رحمان89
0098اعجاز اللهمحمد امین89
0917فریالاحمد سخی88
2191شیبادل آغا88
3779آمنهمحمد یاسین88
2595مژگانامان الدین88
3576نادیهنور محمد 88
1363سحر میرویس88
1744شبانهامین گل88
0025فرید احمدفهیم احمد88
0115همایونصفا الدین88
1795عبدالسلیمعبدالحمید88
0026محمد حامدتاج محمد 88
1794محمد عابدمحمد عالم88
0453عبداللهمحمد سلیم88
0098شمس اللهگل لالا88
3730اقبالامیر محمد 88
1219رفیع اللهنجیب الله88
0126عایشهسید اقبال88
0152محمد منصورمحمد رحیم88
0035میلادمایل آقا88
0263هدیهعبدالجبار87
2360سنبلامین الله87
0935حسناحاجی لطف الله87
3375مهنازامان الله87
2261عفت عبدالحبیب87
0156شبنمحاجی محمد یوسف87
1996تهمینهعاشور محمد 87
3588مهدیهمحمد عارف87
2364خاطمهبختیاری87
2137مرواریدخدایداد87
1884حسیب اللهزلمی87
1861مطیع اللهعبدالحنان87
0123عزت الله
احمد الله 87
3605ثنا اللهسید حبیب87
1035محمد راشدرحم الدین87
1406مرتضیسید اسحاق87
0487احمد فیاضمحمد آجان87
0865میلادنازک میر87
3341حکمت اللهسلطان عزیز87
1227احمد واجدحمید الله87
2510سمیع اللهحاجی مایل87
0060عبدالحمیدعبدالصمد87
076187
2362محمد ضمیرعبدالهادی87
1974روح القوامعبدالقهار87
0358محمد شاکرشاه لالا87
0640نعمانرحمان گل87
2185سجادمیر احمد 87
0308نقیب اللهکفایت الله87
0201زهرانثار احمد87
0484محجوبهمیرویس87
0051سید محفوظسید معروف87
1083ریحانهسید مولاداد86
4031فرحنازمحمد سلیم86
4032سوسنمحمد هارون86
3805ربابه86
0075سونیتابصیر الدین86
1519طیبهغلام رازق86
1338سید عمرانسید محسن86
3303میلادعبدالقیوم86
0143بشیرالدینبصیر الدین86
1769سپین غرغلام محمد 86
2882خواجه احمد خواجه رحمت86
2680عبدالحیعبدالاحد86
0104غلام حسنسلطان علی86
2076عثمانعبدالرزاق86
3337مجیب غلام حیدر86
3619سید آصفکاکاگل86
0438دل شادمنگل86
0861احمد زبیرعبدالحسین86
0307احمد زاهدنورعلی86
1109محمد شکیبمحمد مبین86
3918احمد حامدعبدالحسین86
2316محمد زبیرضمیر محمد 86
0641سروشابوبکر86
4192فرزادعبدالحلیم86
0028فاطمهاحمد وحید86
0759ننگیالیکابلی86
0538عبدالوهابعبدالهادی86
0640مزملمحمد سالم86
0252محمد الیاسبرهان الدین86
0601سارهوحید الله85
0105سارهشاه آقا85
0309صنمنور آغا85
1610سونانیاز محمد 85
1611برشنانیاز محمد 85
3302محمدعبدالحق85
1339سید طاهاسرور الدین85
0386ذکی محمد عیسی85
1172عابد الرحمنسیف الرحمن85
3465حبیب اللهنجیب الله85
0836محمد ارسلانمحمد سمیع85
2378مجیب اللهنجیب الله85
0475رکن الدیناحمد شاه85
4222حسیب اللهوزیر محمد 85
2133منصورشاه مقصود85
2234عبدالحقمحمد انور85
3907میکاییلعبدالشاه85
2149میونددلاور خان85
0155نعمت اللهمحمد امین85
1198مریمغلام محی الدین85
129985
3435مرسلمحمد ابراهیم84
4252ستاره بریالی 84
2243مسعودهفیض محمد 84
1321عطا اللهخلیل الله84
1667عبید اللهنعمت الله84
1056سید مصطفیالله سعید84
0584الفت اللهعبدالکبر84
2031فریدونامیر خان84
3472محمد الهامغلام نقشبند84
0118نوید احمد فیروز احمد 84
0689سید ابوذرسید سرور84
0379توریالیفقیر محمد84
2375احمد اللهعزت الله84
2451عبداللهصبغت الله84
1508محمد عمرمحمد ضمیر84
1919سلیمانعبدالطیف84
0122سمیرعبدالرحمن84
4061مسعودغلام نبی84
1534محمد آصفمحمد نعیم84
0673امانیهعبدالمجید84
0127انیتامحمد قیوم84
0364خدیجهشیر احمد84
0100عبدالضمیرعبدالصبور84
0747آریاعبدالغفور84
1342حمیرامحمد آصف83
1297حسنامیرزا محمد83
0132ناهیدفهیم الله83
2416صفیهمحمدالدین83
2695مسرتمحمد خالد83
1554ماروزهعبدالحکیم83
2027هاجرهوحیدالله83
1967زبید اللهزین العابدین83
3391ساحلمحمد خالد83
3304فاضلزلمی83
1090محمد هاروندوست محمد 83
0546محمد الهاممحمد شعیب83
2376محب اللهگل آقا83
0883آرشعبدالحنان83
2015فردوسزلمی83
3514غلام قادرعوض83
0994الیاسغلام حسین83
1171ابراهیمرحیم داد83
0681محمد امینعلی محمد83
0674رعناعبدالله83
0388صدفقطب الدین83
0117جوهر محمدگران محمد83
1239مرسلمحمد ملنگ83
4336شقایق حمید الله82
1040ثنامحمد ایمل82
3820زهراعلی احمد 82
3432سارهعبیدالله82
2921نیلوفرمحمد عمر82
0815زهرهمیر عبدالاحد82
2098نگینهمحمد اسحاق82
1368فیصلعبدالقهار82
1367سمیع اللهعبدالروف82
3789ذکراللهمحمد رسول82
0295ذبیح اللهعبدالمحمد 82
1173طارقحکیم خان82
1350احمد مسعودفضل الرحمن82
1982محمد ادریسجمعه گل82
0121سهیلسخی محمد82
2255روح اللهنصرالله82
2184حامددولت نظر82
1546محمد حامدحسین داد82
0991احمد شاهمحمد ضمیر82
0306احمد اللهاحمد ضیا82
3434یاسمینحسیب الله81
1817سلماسید هاشم81
0690احمد رشادمحمد عارف81
1571فردینخیر الدین81
2288محمد حنیفمحمد شریف81
0422نجیب اللهآدم خان81
0018احمد حاتمنجیب الله81
3650ناصرسید احمد 81
1734رحمت اللهمحمد هارون81
1353سیاف گل بچه81
2113غوث الدینسیف الدین81
0057سلیمانشین گل81
4219حسیب اللههدایت الله81
042081
0101زینتاحمد فهیم81
3411فاطمهخان آقا80
4014معصومهتوریالی80
4231فاطمهمحمد آقا80
0434مرسلمحمد نادر80
0043تهمینههاشم80
2554نعماننیک محمد 80
2564احمد بلالمعین الدین80
1076محمد آغامحمد نعیم80
0878عبدالفهیمعبدالقیوم80
0905روملامر الدین80
1442صبغت اللهعبدالرازق80
1543حسیب اللهعبدالجلیل80
1434برکت صفرعلی80
1380حزب اللهمحمد رضا80
0063عمرسروشمحمد نعیم80
0862مرتضیمحمد نعیم80
1038مشتاقدلاور80
2120سید عبدالقیومسید عبدالحق80
1249بصیرهعبدالنصیر80
1079زبیرهعاشق الله80
0363فرشتهفرید احمد80
0493مژگانبابه جان79
1497فرشتهعلی داد79
930579
1520مدینهغلام رازق79
3806احمد شایقشاه محمود79
1184مسعودمحمد احسان79
1561مهدی رضامفید احمد 79
2116عبداللهنورالله79
0269کامرانعبدالجبار79
1124محمد اکبررحیم الله79
0459بلال احمدعبدالبشیر79
1397اجملمحمد عالم79
0130احمد فیصلبریالی79
1911شمس الرحمنعبدالمنان79
2299نرگسعبدالواسع79
0605احمد ریحانسیلانی79
0992خالق دادرحیم داد79
0607مصطفی حسن علی 79
2123سید ادریسسید عبدالبصیر79
3694محمد مصطفیفریدون79
1756احمد جانعبدالرفیع79
1100ماریناعبدالرحمن79
1250خبیبعبدالجبار79
1108احمد فیروزعبدالسمیع79
0318علی حسینمحمد یعقوب79
1261عبدالسمیعحبیب الرحمن79
1700مریمنورالرحمن78
0410بنفشهحفیظ الله78
3305صهیبهعبدالقدیر78
0023آسیهمحمد شاه78
2693اقدس جانعزیزالرحمن78
1699مروهغلام مصطفی78
0168اورانوسعبدالرسول78
3392احمد سالارعبدالخلیل78
1948عاطف اللهاضغر جان78
4340عبدالمعروفخدا داد78
4308احمد خیاماحمد شاه78
0580پرویز جانعبدالجمیل78
3187عبدالمتینعبدالخلیل78
0270محمد یحیخیال محمد78
3640عبدالنجمانعبدالصمد78
0144سید مصطفیحسین آقا78
4227محمد حسینگل احمد 78
1379میر جلال الدینمیر ضیا الدین78
1119احمد یاسرفیاض78
0529مژدهاحمد شاه78
0204عبدالمبینعبدالعزیز78
0855مجدود احمدنثار احمد78
0253عبدالحفیظعبدالرزاق78
3737کرشمهنور آقا77
0685شمسیهگل میر خان77
0326عمرهسید ذکریا77
0852هنگامهغلام حضرت77
1768هدیهنعمت الله77
2694زهراعزیزالرحمن77
2426منیژه عبدالشکور77
0814الیاسمحمد رحیم77
0724عبدالجبارروکی77
2568رحمت اللهگل افغان77
987677
0065سید عبدالقیومسید جعفر77
2559شیرزیبریالی77
2353احمد بلالوحید الله77
1687متینننگیالی77
0839روحید اللهنور الله77
1364احمد صفااحمد شاه77
110776
2747بصیرهمحمد حسن76
4054صنمشاه محمد 76
0537شیلاعیدی محمد 76
3881محمد عمرانمحمد امین76
0811عبدالسبحانمحمد عادل76
0220شعیبمهر علی76
1995روهیدحاجی غلام غوث76
2148نصیربصیر76
1245سید مصطفیسید محمد 76
0015نورالهدیمحمد حامد76
0056میلادرجب علی76
0882مهدیعبدالحنان76
2252ذکی اللهاصحاب الدین76
0480ارسلانامیر خان76
0786ریحانهعزت الله76
0237عبدالنقیبعبدالرقیب76
0787شکریهمحمد زمان76
0239عبدالودودعبدالفاروق76
0166عبدالرحمننور علی خان76
3582معصومهعبدالوکیل75
0175مرسلنیکو بخت75
0090فاطمهحاجی نور محمد75
2632زرفشانمحمد خیبر75
932575
0805محمد غلام رسول75
2271احمد شعیبعبدالوکیل75
3952بخت اللهمحمد پادشاه75
0716روحیدخلیل الرحمن75
2004مصورمحمد امبن75
2453میر حمزهمیر عزیز الله75
2485محمد یوسفعبدالاحد75
4201احمد ذکیشیر محمد 75
0985انجیلامحمد ظریف75
0234واحد اللهفدا محمد75
0612عزیزغلام سرور75
0369فرمان وکیلفیروز شاه74
2655طیبهفواد احمد 74
0494بنفشهیزدگرد74
3998شیبامحمود خان74
3501رستمعبدالرحمن74
0821احمد شیرزادشیر افضل74
0277شهیام الدینجان ریس74
960974
1257میلاد احمد مشتاق احمد 74
1225بختیاررحمت الله74
0190دوست محمد شیرمحمد74
3873فرشادمحمد ناصر74
0665محمد الطافمحمد اسماعیل74
0417قیسبشیر احمد 74
2692نیلابمحمد قاسم73
1595سودابهاحمد داود73
1352لیدامصطفی73
3935نرگسخلیل الرحمن73
3791عایشهمحمد نذیر73
0768سعیدهسید نعیم73
3408تانیاسردار محمد 73
1125محمد اقبالزلمی73
1212هدایت اللهمحبوب الله73
1441نقیب اللهمحمد اقبال73
2297اکرام اللهنجیب الله73
2122عبدالوهابمحمد فاضل73
130973
0832روح اللهاسد الله73
2357ساراحاجی دلاور72
0003ثناربانی72
0022ایفامحمود شاه72
0173مریمغلام مصطفی72
3563سادیهنذیر احمد 72
2050احمد میلادعبدالاحد72
4142احمد سیرویس الدین72
0343ربیعنور محمد 72
1146ویسجان الله72
0193محمد آرشمحمد هارون72
4179احمد ذکیدل آغا72
4216محمد مصورمحمد رفیع72
0906شادابخدا داد72
4189محمد نذیرمحمد نجیب72
0803محمد امیدمرزا محمد 72
0348صبیحهعلی شاه72
1126سبحان اللهمحمد انور72
4040نکهتمحمد داود71
3568فاطمهمحمد یوسف71
1503محمد ناظممحمد کاظم71
0585عبدالباعثمحمد نعمیم71
3616مرتضیمحمد حسیب71
3793بشیر احمد شیر محمد71
0167سید عقیلسید حسن71
1960فیصلسیف الرحمن71
1963عبداللهصبغت الله71
0563سمونملشاه لالا71
0925محمد یاسینعبدالقهار71
2366فضل احمد عبدالاحمد 71
4015عارفهشیر نظر70
3433خیر افشاندوست علی70
3419تبسمعبدالهادی70
1155کبراسید حسین70
2492خورشیدعبدالغنی70
0051احمد راشدامین الله70
0068مصعبشارخ70
0444همایونضیالدین70
1822مجیب اللهنجیب الله70
2475نصرت اللهعبدالبصیر70
0635حیدرشاه ولی70
0636نذیر احمد محمد شاه70
1019محمد اللهعبدالعزیز70
0025رشادمحمد ضیا70
749769
0489نازیلاحبیب الله69
2538سحراحمد ضمیر69
3567شبنمفدا محمد 69
2225سحرسید احمد 69
2018مزدلفهمحمد تمیم69
3611حمایت اللهمحمد صابر69
2447سعادت اللهنجیب الله69
2571طلحهغلام محمد 69
0102ذبیح اللهمردان69
1573اقبالجلال الدین69
0147محمد آصفغلام عباس69
2614حامداسد الله69
3468جمشیدعبدالشکور69
0684احمد ویسمعبدالقهار69
2469سید حسینمحمد ظاهر69
0399سید مصطفیسید اسماعیل69
1655حبیب اللهخدا داد69
2062محمد حامدمحمد فرید69
0157عمرانفضل69
1146شفیع اللهعبدالهادی69
4335حنیفهعبدالرشید68
1240بهشتهعبدالرحمن68
3481محمد امیدخالد68
0775محمد قسیمعبدالقدوس68
0292مسیرمسعود68
0085احمد بلالعبدالشهیق68
1347محمد الهاممیر افغان68
2565احمد شاهسمیع الله68
2254ذاکر اللهاصحاب الدین68
0278شجاع اللهبرهان الحق68
1122غلام مرتضیرحیم داد68
2011فیصلخواجه سعید68
0275عمرداد خدا68
3399احمد شعیبنثار احمد68
3696حشمت اللهحفیظ الله68
0467محمد فهیمعبدالبصیر68
1102احمد موسیعبدالمجید68
0195مروهحکیم خان67
2161شمس الدینعبدالعلی67
4013ناجیهحسین علی67
276167
4089زبیرگل محمد 67
1194محمد وارثمحمد صدیق67
0024صفت اللهنیاز محمد 67
0064سید ولیدمحمد کبیر67
4092بصیر نور خدا67
1176میلادعبدالمتین67
1336احمد رامشنیاز محمد 67
0001نیک محمد میر محمد 67
2673حسام الدینویس الدین67
0436حشمت اللهنصرالله67
4104سید ولیدمحمد سلیم67
0235رومانداد محمد67
1022حسیب اللهعبدالدین67
2061گیتاعبدالرحیم66
4012هدیهعبدالصمد66
3670احمد سیرغلام حضرت66
114866
0401سید مرتضیسید اسماعیل66
0569عبیداللهوحید الله66
1433عبداللهنصر الله66
1158عبدالستارقیام الدین66
0559دین محمدگل محمد 66
0503شهرامعبدالمنان66
0254روماننورخدا66
0646احمدعبدالواعظ66
1226عبدالبصیرعبدالهادی66
0357خالدمحمد صدیق66
0495گل چهرهقربانعلی65
2573گیتامحرم علی65
3586منیژهحبیب الله65
1950احمد زینورالرحمن65
4165منصورمحمد اسماعیل65
1028ذکراللهمراد علی65
1278عبدالصادقمنصور65
0016ذبیح اللهبسم الله65
0071الیاسگل نبی65
1499عبدالسمیععبدالصمد65
0851محمد بصیرمحمد شریف65
436565
0555سلیمانرحم خدا65
0547احمد فریدعبدالوهاب64
3744زرمینهابن امین64
0186ډیوهعبدالغفور64
3780ادریس حکیم الله64
3470شاهرخعبدالحسیب64
1957نعمت اللهحضرت ولی64
1736شفیق اللهعبدالعزیز64
2212شهریارعبدالودود64
0532توابتاج محمد 64
1609عابدغلام حیدر64
3842بصیر احمد داد محمد64
0045صوفیهمیر سعید64
2672سعدیهشکیب احمد 63
0490فرخندهرحیم الدین63
2765زحلمحمد قاسم63
934563
3422محدثهروح الله63
2620شهرامعبدالمالک63
0853حیدر شاهسید اعلی63
0198مختارمحمد نادر63
3570ادریسشیرجان63
1793احمد سمیرمحمد سمیع63
2104قیسمحمد داود63
1225شهزادعبدالهادی63
3698عابدهعبدالرحمن62
2580مطهرهعبدالوکیل62
3657زیتونهمحمد شاه62
0194رڼاحاجی زلمی62
1037ارشاد اللهجلال الدین62
1741احمد یاسرفضل الربی62
1141عزیز احمدنور احمد 62
0134نوراللهعتیق الله62
2561حسیب اللهرحمت الله62
0987منصورشیرین آقا62
0923محمد عمرمحمد حلیم62
1110ناصراحمد62
3538عبدالجبارعبدالقهار62
2291زلگیزلمی62
4343احمد شاهامان الله62
0594سجادعبدالغفار62
0679آرزومحمد مبین62
0609محی الدینمحمد امیر62
2506ذاکرهمحمد صابر61
3674مریم شیر محمد 61
3672حسین علیسفر محمد 61
0219حسینغلام رسول61
912261
2635شارخسخی داد61
1013احمد بکتاشمعراج الدین61
0038حمیداللهروح الله61
1354مبشرحبیب الله61
3633احمد آغاعبدالعلیم61
0579محمد عمرمیر آقا61
1945منیر احمد فهیم احمد 61
1015وحید اللهاسد الله61
0743احمد فرامرزغلام مرتضی61
1145حسیب اللهعبدالقهار61
3571شبانهاحمد ضیا60
0216فاطمهضیا الدین60
0555جابرمحمد خلیل60
508160
0556احمد اللهمحمد اسماعیل60
0704روح اللهملا محمد 60
1627لطف اللهحیات الله60
4238سید سیرسید شیرجان60
1192مرتضی عبدالمنان60
0648محمد صبورمحمد صابر60
0220احمد شعیبمحمد لقا60
3697نبیلهبهروز59
0174رخسارمحمد شفیع59
1115بکتاشوحید الدین59
3603فیصلممتاز59
2389فیاضعبدالرشید59
0761سلیمانداد محمد 59
0643محمد سیرمحمد صابر59
1930یلدامحمد عارف58
3578علیناانور شاه58
3425فروزانخان محمد 58
0299الیاسعبدالطیف58
0894نوابعبدالغفار58
0111مصطفیعبدالقادر58
223958
0981امر الدینعبدالمنان58
2528احمد فرزادپاچاه محمد58
3325حمید اللهتوفیق الله58
1437محمد سلیمعزیز الله58
3955حسیب اللهمحمد امان58
4293محمد هادیعبدالحمید58
0249بشیر احمد ولایت خان58
0536محمد اللهعتیق الله58
2690سومانصیر احمد 57
1598مامون احمد نصیر احمد 57
2304احمد سیراحمدالله57
1307غلام مجتبیشمس الرحمن57
1012عبدالوارثعبدالقسیم57
2044راشدعبدالواحد57
3764نثار احمد داد محمد 57
096457
1286میر عبدالربمیر عبدالرحیم57
3581زهراانور شاه56
3607محمد مصطفیاحمد الله56
2124شادابداود شاه56
0847شاکر حسینسید نوشیروان56
2231سید سایلسید کمال56
1369عبدالنصیرعبدالطیف56
0298الطاف حسینغیاث الدین56
0597محمد طارقعبدالرحیم56
0778مرتضیتاج محمد 56
4281بهراللهعصمت الله56
1922نذیرسید عظیم56
4194فوادعیدی محمد 56
3688مسعودمحمد اسماعیل56
1547منوچهرمحمد اعظم56
0566علی حسینمجیب احمد 56
0642محمد عمرمحمد صابر56
1199ناجیهحاجی آدم خان55
3414شکرانعبدالواحد55
0046محمد صمیمسلیم شاه55
0251میر عبدالرحیممیرعبدالعظیم55
1489رومانزلمی55
3934شادابمحمد یعقوب55
256655
0553احمد میلادجلندر خان55
1764سهرابمحمد منصور55
0649فتانهمظفرالدین54
1498آریامحمد علی54
1591نوروزباز علی54
0763زاهدغلام فاروق54
1728محمد مسیحمحمد مبین54
2110احمد فردینعبدالزبور54
0139عمرانغلام علی54
1743اسماشیرین آغا53
2106اجملعبدالمتین53
0246خواجه عبداللهمنیر احمد 53
0804عبدالبصیرگلا جان53
0663احمد شبیرعبدالحنان53
2121سید پرویزسید لالا آغا53
3878احمد مدثرخدای داد53
0667لطف علیرحیم53
0601محسنهنعمت الله53
0648نجیلافضل احمد 52
0848لطیف حسینسید نوشیروان52
1839محمد مرتضیمحمد نذیر52
2388محمد امیدسید عمر52
3684محمد اسماعیلامیر الدین52
3332مسافرسید عبدال52
0571احمد ضیامحمد شفیق52
1024مروهعبدالجمیل52
0236احمد ذکیعبدالرحیم52
258151
1864رحمت اللهعبید الله51
0084زبیرنعمت الله51
0678محمد تمیم51
0758احمد رومانمحمد گل51
2590فرهادحیات الله51
4180احمد مهدیاحمد ذکریا51
2241آذرمحمد طاهر51
1739مدینهامیر محمد 50
292350
024850
1361شاپورمیر احمد50
3609احمد زبیرعبدالرافع50
4018علی الرحمننور علی50
0606میلاد عبدالسلام 50
0158وحیداللهعبدالواحد50
1500سمیرخان آقا50
2529اسد اللهغلام محمد 50
1247فضل الدینرسول داد50
4164شبناسید رسول49
4127عایشهعبدالستار49
1092روشناعبدالرسول49
2102محمد اسحاقحیات الله49
0600سید اسماعیلسید مصطفی49
252049
2242آرشمحمد طاهر49
4270عبدالطیفعبدالعزیز49
2367خلیل احمد علی احمد 49
0231سید اقبالسید فرید49
3931احمد عزت اللهعبدالشکور48
3743محمد مایلمحمد جان48
3610حق نوازعبدالولی48
1548ذکی اللهرحمت الله48
3928غلام وارثغلام نبی48
3930غلام زبیرغلام نبی48
0562فردوسعبدالطیف48
0675پیماننصیر احمد48
0337مرتضیشاه مصطفی48
0073شکریهعبدالعزیز47
0076شکیباخان علی47
901047
3732حبیب اللهعلی یاور47
0657علی مرتضیمشتاق کبیر47
2615لطف اللهمحمد صفدر47
1014احمد فوزاناکرام الدین47
2010محمد سبحانمحمد رفیع47
2111عرفانعبدالزبور47
2611زبیرعبدالجبار47
0870رامشمرزا الدین47
1197احمد ذکیعبدالجمیل47
127747
3917نارونسلطان محمد46
0599حسیب اللهحمید الله46
1848میلاد سید مرزا46
1638شهیرعبدالقدیر46
1883حکمت اللهسید احمد 46
1025محمد امید محمد امان46
0126احمد نویدمحمد عارف46
0789محمد طارقمحمد عثمان46
0321نوید اللهاحمد فرید46
1199آرزوغلام سخی46
2083احمد طارقنقیب الله45
1912عبداللهایام الدین45
1640شکیب مسجدی45
2675روحیدعبدالصمد45
1962ادریسطاهر حسین45
2627امیر محمد محمد داود45
0359نجم الدینمحراب الدین45
0806صدفداکتر سمیع45
3921فاطمهسردار محمد44
451044
4230اسعماعیلمحمد حسن44
3755محمد اللهفیض الدین44
1907محمد صابرمحمد نسیم44
1016غلام مصطفیرحیم44
0871رامینمحمد ایوب44
3451شبیرحسینایرج میر44
0966آسیهعبدالله44
048844
0788فاطمهمحمد زمان44
0490سروشمحمد سلیم44
1938نوید سیف الدین43
2007شهزادمحمد امین43
3695احمد مختارجهانگیر43
0349وحید اللهنعمت الله43
3608محمد مرتضیاحمد الله43
4258الطافنور الله43
500743
0468مسعودذکیم خان43
0714مطیع اللهمحمد ایوب43
1198مریمغلام محی الدین43
4321مرجانمحمد امان42
0717محمد عمرانمحمد همایون42
1087روح اللهخدایداد42
0718محمد سالممحمد صادق42
1179عبدالمبینآقا پادشاه42
0170احمد فیصلعبدالبصیر42
2128محمد داودمحمد فرید42
1308غلام فیصلشمس الرحمن42
130342
4151مسکاعبدالشکور41
2486نبی اللهمحمد ابراهیم41
4117حسیب اللهملک مرزا41
2289علی اصغرنصیر احمد41
0479حشمت اللهحبیب الله41
0988حامدغلام حضرت 41
0429محمد یوسفگل آقا41
600040
3584لیمهمسیح الله40
1175زرغونهآقا ضیا40
4325عمرانمحمد اکرم40
3329مصورسلطان محمد 40
4107عبدالمصورآغا شیرین40
3769عبدالمنیرعبدالستار40
0201محمد عاطفمیر آقا40
0643احمد ساحلدل آقا40
4066محمد روملمحمد انور40
0735مجتبیکریم داد40
1407گل غنچهعبدالنعیم39
3342شبیر احمد محمد عارف39
0526یثربعبدالحمید39
1614قربانعلی احمد 39
0967حمزهفرهاد39
0565سید نجیبسید بصیر الله39
4106بکتاشخان مرزا38
1852مصطفیشاد محمد 38
3666ظریف اللهنجیب الله38
904038
0448اکرم اللهمحمد سرور38
1785محمد عمرانمحمد سرور38
0537ادریسعزیزالله38
0672شفیق اللهشمس الله38
1054وارثذبیع الله38
0483احمد نوازعبدالودود38
4175حامدنعمت الله37
1949نصیر احمد ننگیالی37
1890عبدالباسطغلام حضرت37
2588محمد مصطفیمحمد امین37
0500سید امیدسید محمود37
0884حسنیهغلام مصطفی37
1028افشینشیرین محمد37
0365سید احمدسید داود37
0997احمد نور الله36
3444عبدالوکیلعین الدین36
1905نور اللهاحمد جان36
1135الهاممحمد هاشم36
0478صفی اللهعباس خان36
3394ایملمحمد اسلم36
1020سراج الدینشاه عسکر36
4001بصیرهنصرالله35
1251شعیب اللهمحمد یونس35
0110محمد ناصرمحمد قاسم35
0850محمد نویدمحمد رفیع35
292435
2165محمد شبیرعبدالمجید34
2766احمد فیصلاحمد جاوید34
821334
1501محمد عمرانحیات الدین34
1226احمد شاهغلام سخی34
2197عبدالواحدعبدالرحیم34
0508سهرابشاه ولی34
1153مصباح الدینمحمد غوث34
0841محمد هاشممحمد هارون34
2164سمیهعبدالبشیر33
2432محمد رومانمحمد امان33
0312محمد سجادعبدالبصیر33
0677مدینهامان الله33
2400عبدالمصورعبدالمبین32
0670محمد نثارمحمد ناصر32
0455محرم علیکرم علی32
1014مجتبیبابه جی جان32
1701شادابغلام جیلانی31
2257احمد شعیبضیا الحق31
1710عبدالودودعبدالقدوس31
3421حسنامحمد شفیع30
183130
2177سمیع اللهعزت الله30
3340محمد بشیرمحمد کبیر30
2955سمیععبدالمجید30
1154مهربانمحمد وسیم30
1011محمد احدمحمد حنیف30
1581یلداامام داد29
3558صمیممحمد اکبر29
1271محمد احسان سمیع الله29
2296مسیح اللهنجیب29
2075توفیقمحمد طاهر29
0840ادیبمحمد ابراهیم28
2530سید حامدسید داود28
2670ذکریاعتیق 28
2671حشمت اللهمحمد اشرف27
0405سید مجتبیسید فرید27
0697عبدالباسطعبدالوکیل27
0838الهام محمد ابراهیم26
2118نصراللهغلام حیدر26
0676صدیق اللهغریب الله26
0689احمد بلالعبدالمتین26
506025
2131ادریسمحمد هارون25
3748احمد سروشهدایت الله25
1314حشمت اللهعبدالروف25
4312توریالیفقیر محمد 24
1787فروغعطا محمد 24
2312هجرت اللهعبدالطیف23
4237احمد شکیبغلام جیلانی23
0785مسیح اللهنجیب الله23
3328رفیعذبیح الله22
0955احمد فیصلسردار محمد 21
1311وصالمحمد فقیر21
3327سباوونسلطان محمد 20
210020
3407احمد بشیرخان اقا20
0658علی بهروزصفی الله20
103619
1053احمد ضمیرعبدالمالک19
458518

پاسخنامه

شماره سوالجواب درست
14
23
31
42
51
64
72
82
92
103
114
121
134
144
152
162
171
182
191
201
211
223
234
242
254
264
272
282
291
302
312
324
334
342
351
363
372
382
393
401
414
421
434
442
451
463
472
483
492
501
511
524
533
542
552
562
572
583
591
602
613
623
634
641
651
661
672
681
693
702
712
721
731
743
753
762
774
784
794
804
813
824
834
841
851
861
873
881
894
902
911
923
933
942
951
963
972
983
994
1003